andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Геполитика / СЛОВНИК з ГЕОПОЛІТИКИ ДРУК.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   42.0 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство осіти та науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет

Імені Петра Могили

Комплексу “Києво-Могилянська академія”

 

 

 

 

 

Кафедра політології

 

 

 

 

СЛОВНИК з ГЕОПОЛІТИКИ ДРУК
 

 

 

 

 


З дисципліни “Геополітика та світовий геополітичний процес”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала : студентка 331 групи

Сербіна О.О.

Перевірив: Бобіна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2004

 

1. Атлантизм – складне геополітичне поняття, що поєднує в собі: історично-західний сектор людської цивілізації, стратегічний союз західних держав, в яких панує ліберально-демократична ідеологія, військово-стратегічно країни-учасниці НАТО, соціальну орієнтацію на «торговий лад» і «ринкові цінності» (модель США). Протилежно євразійству.

2. Зіткнення цивілізацій – концепція С.Хантінгтона, основна ідея якої полягає у перманентній неминучості геополітичних конфліктів на цивілізаційному рівні у майбутньому, коли найважливіші границі, що роз’єднують людство, й переважаючі джерела конфліктів будуть визначатися культурою.

3. Хартленд (Heartland – “Серединна земля”) – термін Г.Дж.Маккіндера, що означає зосередження континентальних мас Євразії, яке є найбільш сприятливим географічним плацдармом для контролю за всім світом.

4. Рімленд (англ. rimland “берегові землі”) – термін Г.Дж.Маккіндера, який позначає берегові території Євразії, розташовані між “зовнішнім напівмісяцем” і “вісьовим ареалом”.

5. Євразійство – складне геополітичне поняття, яке поєднує в собі: історично східний сектор людської цивілізації, стратегічно актуальний чи потенційний блок держав і націй, які відмовилися визнавати імператив ліберально-демократичної ідеології, стратегічно актуальне чи потенційне об’єднання у військовий альянс східних, “теллурократичних” країн,  орієнтованих на “ідеократію”, соціальну державу, некапіталістичний економічний  устрій.

6. Життєвий простір – термін вжитий К.Хаусхофером, позначає мінімальний територіальний обсяг, який дозволяє народу досягти реалізації своїх історичних і політичних прагнень.

7. Мондіалізм (від фр. monde “світ”) – особлива ідеологія, яка передбачає злиття всіх держав і народів в єдине планетарне утворення з встановленням Світового Уряду, зничтожуванням расових, релігійних, економічних, національних і культурних границь.

8. Кінець історії – термін вжитий Ф.Фукуямою, який позначає тезу про тотальну перемогу талассократії та ліберально-демократичної моделі на всій планеті.

9. Світовий острів – термін вжитий Г.Дж.Маккіндером, який таким чином позначав Євразію і географічну вісь історії. У Спікмена це поняття радикально змінило свій сенс в стало означати сукупність талассократичних зон. У зв’язку з цим термін є двозначним.

10. Футурологія – науковий напрям, який займається розробкою комплексу питань, пов’язаних з відсліжуванням і оцінкою тенденцій і перспектив розвитку певних соціальних, економічних і політичних праць у сучасному світі.

11. Політика стримування – активна політика протидії військово-політичної експансії будь-якої держави чи коаліції держав шляхом застосування комплексних систем політичний, економічних, військових та інших заходів.

12. Національна безпека – поняття, що знаходиться у площині національних інтересів. Більшість досліджень визначають «н.б.» через силу, тобто перевагу над іншими державами, або з позицій взаємодії держав, тобто створення оптимальний умов розвитку всієї системи міжнародних відносин.

13. Регіоналізація – процес регіонального структурування простору, а також  регіонів в соціально-економічному і політичному житті суспільства. Одна з форм організації і самоорганізації простору і соціуму що його заселяє

14. Геополітика – а) інструмент, який використовується при розробці зовнішньої політики держави й дозволяє врахувати географічний, демографічний, екологічний та інші фактори (інструментальне визначення); б) дисципліна, що обмірковує конкретну ситуацію, в якій знаходиться держава; концентрує свою увагу на політичних явищах і прагне надати їм географічну інтерпретацію (генетичне визначення); в) наука про державу як живий організм (органічне визначення).

15. Національні інтереси – одна з основних категорій геополітики, під якою розуміють фізичний вплив і політичну незалежність країни, збереження державної території і кордонів в недоторканності, забезпечення безпеки і добробуту громадян.

16. Стратегія Анаконди – геополітична лінія атлантизму, спрямована на відторгнення від Євразії максимально великого об’єму берегових територій для стримування її геополітичної експансії.

17. Доктрина Монро – принцип, декларований в 1823 р. американцем Монро, який проголошував взаємне невтручання країн Америки і Європи а також ставив ріст могутності США в залежність від територіальної експансії на ближніх територіях.

18. Морська міць (грец. “влада завдяки морю”, “талассократія”)– концепція переваги морських чи океанських держав, висунута А.Мехеном, обумовлена першорядним впливом морських військ США на існування війн і держав.

19. Теорія конвергенції – (від лат. convergo “зближуюсь”) – одна з основних концепцій сучасної західної соціології, соціальної філософії, політекономії й політології, яка обґрунтовує характерну для сучасної епохи тенденцію до поступового зближення двох диверсентних соціальних систем – капіталізму і соціалізму, які відхилились від своїх “класових” форм і еволюціонують зростання схожості способів  дії, мислення, структур і методів з їх наступним злиттям у “змішане суспільство”, яке поєднує в собі позитивні риси кожної з них з упором на більшу трансформацію соціалізму в бік основних рис капіталізму.

20.  Баланс сил – у внутрішньополітичному плані розуміється як приблизна рівність декількох груп у складному розділеному на сегменти суспільстві, що передбачає їх приблизну рівновагу і наявність як мінімум трьох сегментів.

21. Глобалізація – це поширення та поглиблення соціальних зв’язків та інститутів у просторі й часі таким чином, що, з одного боку, на повсякденне життя людини зростаючий вплив мають події, що відбуваються в інших країнах світу, а з іншого боку, дії місцевих общин можуть мати важливі глобальні наслідки.

22. Політика долара – поняття, яке позначає використання США свого могутнього фінансово-економічного потенціалу, зокрема визначальної ролі $ у світовій валютній системі; вперше термін використав президент США У.Тафт.

23. Ідея Європи – ідея, що виникла після Великої Французької революції, й полягає у тому, що Європа є певним історичним феноменом, і має “нести світ до благ цивілізації”.

24. Буферна держава – проміжна територіальна зона, що знаходиться між територіями двох або декількох більш крупних держав; така держава дозволяє контролювати вигідний у геополітичному відношенні регіон.

25. Геостратегічний регіон – регіон, що утворюється навколо держави або групи держав, що грають визначну роль у світовій політиці й являють собою великий простір, до якого, окрім територій регіоноутворюючих країн, входять зони їх контролю та впливу.

26. Геополітичний регіон – це частина геостратегічного регіону, що відрізняється більш тісними та стійкими політичними, економічними, культурними зв’язками. Геополітичний регіон є більш обмеженим та компактним ніж геостратегічний.

27. Геополітичні лінії – вісі, навколо яких йде процес геополітичного структурування й організації простору в певному регіоні (зазвичай це сухопутні й морські комунікації; напрями розповсюдження культур, релігій, ідеологій, лінії співробітництва або суперництва між державами ).

28. Кордон – а) це лінія, що фіксує межі державної території (юридична точка зору); б) це рамки, що обмежують простір, на який розповсюджується національний суверенітет (політологічне розуміння); в) це деякий символ, який орієнтує ландшафт всередину, до серцевини нації, й таким чином є міцним централізуючим елементом (геополітичне бачення, згідно визначенню Н. Спайкмена).

29. Вісь історії (або вісівий ареал або heartland) – термін, вжитий Г.Дж.Маккіндером, окреслює внутрішньоконтинентальні євразійські території, навколо яких відбувається просторова динаміка історичного розвитку. Співпадає з територією Росії.

30. Геостратегія – військові аспекти геополітичного аналізу; напрям і спосіб здійснення геополітичних дій державою, який  характеризується орієнтацією на загальні довгострокові цілі, крупно масштабні завдання, а також використання відповідальних ресурсів; стратегічне управління геополітичними і геоекономічними ресурсами, виходячи з геополітичних і геоекономічних власних інтересів.

31. Демонстрація сили – своєрідні дії країни у військовій сфері, що можуть набувати різних форм, починаючи від приведення збройних сил у підвищену бойову готовність, здійснення ряду мобілізаційних заходів й закінчуючи показом нової техніки на військових парадах та в ході оголошених випробовувань. “Д.с.” активно використовувалася СРСР та США в ході “холодної війни” до початку 90-х рр.

32. Західноцентризм – концепція, за якою західноєвропейський тип культури є зразковим для всього людства, а Західна Європа та США є центрами світового розвитку.

33. Концепція ядерної зими – концепція, яка характеризує можливі наслідки розв’язання ядерної війни, масштаб і характер загрози, яку являє для людства використання ядерної зброї. На думку вчених, застосування ядерної зброї призведе до різкої зміни клімату на Землі, у зв’язку з тим, що гігантські пожежі, виділення у атмосферу величезної кількості продуктів  згорання викличуть „ядерну ніч”, буде порушено радіаційний баланс планети, що призведе до „ядерної зими” – зменшення температури до -20˚ С. Це призведе до масової загибелі флори і фауни.

34. Концепція інформаційного імперіалізму – термін, що характеризує систему організації, зміст і методи пропаганди, яку ведуть ЗМІ великих капіталістичних держав, здійснюючи вплив на світову громадську думку. Інформаційні агентства виступають як комерційні підприємства, які ведуть конкретну боротьбу за ринок збуту своєї продукції – інформації. Монополію на інформацію мають 4 найбільші агентства: американські Ассошіейтед Прес та Юнайтед Прес Інтернешнл, англійське Рейтер, французьке Агентство Франс Прес.

35. Центри сили – найбільш великі держави або коаліції, які складаються навколо них, що ведуть перманентну боротьбу за ключові в геополітичному плані регіони світу.

 

Використана література:

1. Політологічний енциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вузів. К., "Генеза", 1997.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика