andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Бронніков / Україна та світовий інтеграційний процес new.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   108.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Робоча програма курсу “Україна та світовий інтеграційний процес”.

 

Мета та завдання дисципліни. Її місце в навчальному процесі.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями щодо принципів та тенденцій діяльності провідних міжнародних організацій, інтеграції України до цих структур і співпраці з ними, розуміння основних напрямків розвитку зовнішньополітичної діяльності України.

Завдання курсу полягає в тому, щоб навчити студентів аналізувати і класифікувати міжнародні події, визначати чинники впливу зовнішньополітичного курсу України на внутрішньополітичну ситуацію, а також зворотній вплив, аналізувати та прогнозувати фактори, що можуть призвести до посилення чи послаблення позиції України на міжнародній арені.

Програма курсу складена для студентів, які навчаються на факультеті “Політичних наук” в обсязі 24 годин. До робочої програми включені розділи з планами лекцій та семінарських занять, рекомендованою тематикою рефератів та список рекомендованої літератури.

 

Зміст дисципліни. Тематичний план курсу “Україна і світовий інтеграційний процес”.

Україна та світовий інтеграційний процес new

 

Вступ. Предмет і завдання курсу.(2 години)

Вплив зовнішньополітичного фактору на внутрішню політику України. Структура курсу, його мета та завдання, місце в системі політичних дисциплін. Рекомендована література.

 

Тема 1. Україна на міжнародній арені у 70-90-ті рр. XX ст.

Характеристика політичної ситуації в світі. Стосунки СРСР з провідними державами та організаціями світу в даний період. Роль та місце України в світовому політичному процесі.

 

План лекції(2 години).

1. Криза зовнішньої політики СРСР (кінця 70-поч.80-х рр..)

2. Зовнішня політика СРСР за часів М.Горбачова та її вплив на Україну.

3. Діяльність УРСР на зовнішньополітичній арені кінця 70-поч.90-х рр.

 

План семінару(2 години).

1. Криза зовнішньої політики СРСР (кінця 70-поч.90-х рр.)

2. Перебудова зовнішньополітичного курсу СРСР за часів М.Горбачова та її вплив на Україну.

3. Україна на міжнародній арені з кінця 70- до поч..90-х рр. – краху СРСР і отримання незалежності.

 

Література

1.

 

 

 

 

 

 

 

Запитання для самоперевірки

1. Яку роль відігравав СРСР у формуванні зовнішньополітичної картини світу з кінця 70-х рр.

2. В чому проявилася криза зовнішньої політики СРСР у період перебудови? Як вона вплинула на Україну?

3. Охарактеризуйте роль та місце України в аспекті міжнародної політки за часів  СРСР (70-90-і рр. ХХ ст.).

4. Охарактеризуйте стан іміджу на світовій арені, з яким Україна вступала у незалежність.

 

Тема 2. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

Формування засад зовнішньої політики України в період розпаду СРСР. Роль Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України в становленні України як суб’єкта міжнародних відносин. Визнання України та встановлення з нею дипломатичних відносин.

 

План лекції (2 години).

1. Формування основ зовнішньої політики України на поч. 90-х рр.

2. Міжнародне визнання та встановлення дипломатичних відносин з іншими країнами.

3. Створення правових основ зовнішньої політики.

 

План семінару (2 години).

1. Формування України як повноправного суб’єкта міжнародних відносин. Значення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.

2. Прийняття концепції розвитку інтеграційних процесівУкраїни на міжнародній арені.

3. Етапи становлення правосуб’єктності України на міжнародній арені.

 

Література

1. Конституція України

2. Декларація про державний суверенітет України

3. Акт проголошення незалежності України

4. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1986-1990 рр. - К., 1993

5. Тарасюк Б. Внешняя политика независимой Украины: итоги десятилетия // Персонал - 2001, №12

6. Литвин В. Зовнішня політика України 1990-2000 // Віче - 2000, №11, 12; 2001 - №1

7. Міжнародне право - К., 2000

8. Між Європою і Азією: приорітети зовнішньої політики України в контексті геополітичного розвитку // Політика і час - 2002, №9

9. Рудий Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України // Віче - 2001, №9

10. Делікатний Б. Конкретні напрями співпраці: механізми посилення економічної складової зовнішніх відносин // Політика і час - 2001, №12

11. Пашков М., Чалый В. Реалии и перспективы стратегического партнерства // Зеркало недели - 2000, 2 декабря

12. Остролуцька Л. Паритети, пріоритети і стратегічне партнерство // Урядовий кур'єр - 2002, 20 серпня

13. Бутейко А. Украинские векторы // Зеркало недели - 2002, №17

 

Запитання для самоперевірки

1. Як проходило ставлення України на світовій арені у перші роки незалежності? Які країни першими проголосили визнання України?

2. Які перші документи визначали позицію України у міжнародних відносинах?

3. Проаналізуйте, як змінився статус України в світі з часів Радянського Союзу? Які нові приорітети та напрямки з'явилися?

4. Дайте короткий опис концепції інтеграційних процесів, якою керуются в Україні?

5. Перелічіть та дайте характеристику основним етапам становлення правосуб'єктності України на світовій арені.

 

Тема 3. Зовнішня політика України: здобутки, проблеми, перспективи.

Україна як суб’єкт міжнародних відносин. Зовнішньополітичні пріоритети України. Інтеграція до європейських та євроатлантичних структур – стратегічна мета України. Участь України в міжнародних організаціях.

 

План лекції ( 6 годин).

1. Україна та ООН.

2. Участь України в миротворчих операціях та співпраця з ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ВТО, ВОП, ВОЗ та іншими підрозділами ООН.

3. Україна та Європейський Союз.

4. Україна та НАТО: етапи та форми співпраці, здобутки та прорахунки, перспективи членства.

5. Співпраця України з ОБСЄ та Радою Європи.

6. СНД та ГУУАМ: історія виникнення та існування, роль України в їх діяльності.

7. Регіональне співробітництво України: Центральноєвропейська ініціатива(ЦЄІ), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС), Балто- Чорноморське співробітництво.

 

План семінару ( 2 години).

1. Європейська інтеграція України.

2. Співробітництво України з міжнародними організаціями: ООН, ЮНЕСКО, ВТО, ВОП, МАГАТЕ, СНД, ГУУАМ та ін.

 

Література

1. Андрієнко А. Україна: 55 років в ООН // Закон і Бізнес – 2000 – 21 жовтня.

2. Будкін В. Проблеми та перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною // Економіка України – 2000 - №9.

3. Бураковский І. та ін. Україна і європейська інтеграція // Політика і час - 2000, №3-4

4. Виконання зобов'язань України перед радою Безпеки // Політика і час - 2001, №10

5. Гетьманчук Л. ГУУАМ: с расчетом на внешнего спонсора // Зеркало недели - 2003, 8 марта

6. Головченко В. Розширення шенгенських кордонів і Україна // Людина і політика - 2002, №5

7. Гречанінов В. Україна іде в НАТО // Політичний час - 2002, №8

8. Гриневич А., Жалило Я. НАТО, Украина и экономика// Фондовый рынок – 2000 - №37.

9. Дем'янюк О. Гуманістичними засобами. ЮНЕСКО - магістраль з востороннім рухом // Політика і час - 2001, №11

10. Дергачев А. Украина в европейском контексте: тезисы о международном положении // Зеркало недели - 2000, 22 июля

11. Ехануров Ю. Украина рассматривает ЦЕИ как важный механизм интеграции в европейское экономическое и политическое пространство // Рабочая газета - 2000, 1 декабря

12. Коваленко А. Украина: тупик в конце евротунеля // Зеркало недели - 2002, 12 января

13. Кучинський В. Як вияв великої довіри: Про підсумки діяльності делегації України і основні аспекти роботи Ради Безпеки у 2000-2001 роках // Політика і час - 2002, №2

14. Ларін М. Європа - України: можливості зближення // Юридичний вісник України - 2001, №47

15. Липовецький С. Україна - НАТО // Визвольний шлях - 2002, №8

16. Лосовський І., оснач М. Як форум політичного діалогу. 10 років участі України в діяльності ОБСЄ: деякі підсумки та основні приорітети // Поілтика і час - 2002, №3

17. Мовчан М. Україна – НАТО: Проблеми та перспективи // Нова політика – 2001 - №3.

18. Пашков М., Чалый В. Украина и расширение ЕС: проблемы, последствия, перспективы // Зеркало недели - 2001, 17 ноября

19. Поляков Л. Украина - Европа: поиск общего ответа на новіе угрозы // Зеркало недели - 2001, 29 сентября

20. Поляков Л., Пашков М. Украина - НАТО: тепло… еще теплее // Зеркало недели - 2002, 11 мая

21. Проблеми і перспективи взаємин України з державами ГУУАМ та Євразійського економічного співтовариства // Політична думка - 2001, №1-2

22. Рудяков П. Європейський Союз - Україна: еволюція підходів // Політична думка - 2002, №1

23. Сагайдачный И. Реанимация ГУУАМ // Зеркало недели - 2002, 27 июля

24. Смахтіна Л. На шляху європейської інтеграції // Вісник НБУ - 2002, №9

25. Снайдер-Детерс В. До конкретизації концепції “Великої Європи”// Політична думка – 2000 - №4.

26. Солана Х. ЕС – Украина: развивая стратегическое партнерство// Зеркало недели – 2000 – 16 сентября.

27. Спільна стратегія ЄС щодо України // Політика і час – 2000 - №3-4.

28. Стан відносин України з Європейським Союзом // Злагода - 2002, 12 серпня

29. Угоди між Україною і ЄС: Хронологія двосторонніх відносин// Політика і час – 2000 - №3-4.

30. Україна в Організації Об'єднаних Націй // Злагода - 2002, 6 грудня

31. Україна йде у НАТО: аби не відстати від Росії // Політика і культура - 2002, №18

32. Чалий В. Вплив розширення ЄС на україну в політичній сфері // Нова політика - 2001, №6

33. Чиж І.С. Україна в Раді Європи - К.: Парламентське видавництво, 2001

34. Яворская Г. О перспективах "статуса соседства" в отношениях Украины и ЕС // Зеркало недели - 2003, 25 января

 

Запитання для самоперевірки

1. Які основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі?

2. Проаналізуйте європейський напрямок зовнішньої політики України. Які проблеми, реалії та перспективи існують і цьому напрямку?

3. Чи є доцільною європейська інтеграція України? Проаналізуйте її переваги та недоліки вступу України в ЄС.

4. Україна та ООН. З якими організаціями-скаловими ООН співпрацює Україна? Які практичні наслідки цієї співпраці відчутні на Україні?

5. Охарактеризуйте співпрацю України з НАТО. Які проблеми та перспективи існують на цьому терені.

6. Охарактеризуйте співпрацю України з ОБСЄ та Радою Європи.

7. Охарактеризуйте роль України в складі та діяльності СНД і ГУУАМа.

8. З якими міжнародними утвореннями співпрацює Україна на регіональному рівні?

 

Тема 4. Національна безпека та національні інтереси.

Поняття „національна безпека ” та „національні інтереси”. Чинники і критерії національної безпеки України: військові, економічні, духовні, інформаційні. Участь України в міжнародній боротьбі з тероризмом. Стратегічне партнерство України з провідними державами світу.

 

План лекції ( 4 години).

1. Поняття та основні аспекти національної безпеки України.

2. Україна і міжнародний тероризм: можливі загрози, способи захисту і боротьби з ним.

3. Реалізація відносин стратегічного партнерства: стан та перспективи.

4. Стосунки України з США та Росією: основні напрями співпраці, проблеми та досягнення.

5. Співпраця України з країнами „третього світу”.

 

План семінару ( 2 години).

1. Основні виміри національної безпеки України.

2. Стосунки України з США, Росією та іншими неєвропейськими країнами.

3. Україна і міжнародний тероризм.

 

Література

1. Бадрак В. Черноморский флот - камень преткновения? // Зеркало недели - 2002, 8 июня

2. Бураковский И. Евразийское экономическое сообщество: намерения и перспективы // Зеркало недели - 2002, №16

3. Василенко С. "Чорноморська доктрина" України і її виміри // Людина і політика - 2002, №4

4. Гавриш О. Украина - Россия: десять лет спустя // Зеркало недели - 2001, №1

5. Десятилетие Содружества независимых государств // Международная жизнь - 2001, №11

6. Зовнішні аспекти воєнної політики // Національна безпека і оборона - 2002 - №1

7. Концепція національної безпеки // Розбудова держави - 1997, №4

8. Кравченко В. Камень преткновения на украинско-российском порубежье // Зеркало недели - 2003, 25 января

9. Кравченко В. Подводные камни Азовского моря // Зеркало недели - 2003, 22 февраля

10. Литвиненко О. Інформаційна безпека - складова національного суверенітету // Політика і час - 1997, №3

11. Малыгин А. СНГ: итоги десятилетия // свободная мысль - ХХІ - 2002, №1

12. Національна безпека України: історія і сучасність - К., 1993

13. Николаенко В. Десять лет Договору о коллективной безопасности // Международная жизнь - 2002, №4

14. Сиденко В. Еще раз об отношениях Украины с ЕВРАЗЭС // Зеркало недели - 2002, 1 июня

15. Силина Т. Тлетворное влияние востока // Зеркало недели - 2003, 1 марта

16. Співдружність незалежних держав: історія 10-річної діяльності // Політичний календар - 2001, №11

17. Телешун С. Політико-правові передумови боротьби з тероризмом в Україні // Право України - 2001 - №12

18. Террор: можно ли спокойно спать в Украине? // Зеркало недели - 2002, 31 августа

19. Хорошковский В. Глобальное сотрудничество Украины и России возможно лишь при вступлении обоих стран в ВТО // Зеркало недели - 2003, 1 марта

 

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняттям "національний інтерес" та "національна безпека".

2. Який характер носять чинники, що визначають стратегію національної безпеки України?  Проаналізуйте економічні, військові, політичні та культурні чинники.

3. Якими документами керується Україна у провадженні власної статегії національної безпеки?

4. Які існують контакти і який характер носять взаємовідносини України та США?

5. Охарактеризуйте взаємовідносини України і Росії. Який історичний, "традиційний" аспект можна виокремити в цих відносинах?

6. З якими з країн "третього світу" співробітнічає Україна? Чи існують якісь переваги в подібному співробітництві у порівняння і з аналогічним з країнами Західної Європи?

 

 

 

Теми рефератів.

1. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 70-80-ті рр..XX ст.

2. Становлення незалежної зовнішньої політики України на поч. 90-х рр. XX ст.

3. Україна в ООН: історія, здобутки, перспективи.

4. Участь України в миротворчих операціях під егідою ООН.

5. Вступ України у Світову організацію торгівлі(СОТ): перспективи, можливі позитиви та негативи.

6. Співпраця України з ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ВОЗ.

7. Україна та Європейський Союз: відносини на сучасному етапі та перспективи членства.

8. Україна – НАТО: спільні військові програми та перспективи вступу.

9. Співпраця України з ОБСЄ.

10. Україна в Раді Європи.

11. Україна та СНД: історія співпраці, досягнення та прорахунки.

12. ГУУАМ: історія створення, завдання, сучасний стан співпраці.

13. Регіональна співпраця України: ЦЄІ, ОЧЕС, Балто-Чорноморське співробітництво.

14. Стратегічне партнерство України з іншими країнами: критерії, завдання, реальний стан справ.

15. Стосунки незалежної України з США: історія, проблеми на сучасному етапі.

16. Співпраця України з Росією: напрямки, проблеми та досягнення, перспективи.

17. Співпраця України з Євразійським економічним співтовариством(ЄВРАЗЕС): переваги і недоліки можливого вступу.

18. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями: МВФ та Світовий банк.

19. Транзит енергоносіїв через Україну: сучасний стан справ, перспективи.

20. Україна і міжнародний тероризм.

 

 

 

Контрольні питання до курсу.

1. Діяльність УРСР на зовнішньополітичній арені в 70-кінці 80-х рр. XX ст.

2. Формування основ зовнішньої політики України на поч. 90-х рр.

3. Міжнародне визнання України та встановлення дипломатичних відносин.

4. Створення правових основ зовнішньої політики України.

5. Україна та ООН: результати роботи.

6. Участь України в миротворчих операціях.

7. Співпраця України з ЮНЕСКО.

8. Співпраця України з МАГАТЕ.

9. Співпраця України з ВОП.

10. Співпраця України з ВОЗ.

11. Перспективи вступу України до СОТ.

12. Перспективи європейської інтеграції України.

13. Україна та Європейський Союз: стосунки на сучасному етапі та перспективи членства.

14. Україна та військово-політичні структури НАТО.

15. Співпраця України з ОБСЄ.

16. Україна в Раді Європи: здобутки, проблеми, перспективи.

17. Україна та СНД: проблеми та перспективи.

18. ГУУАМ: історія створення, задачі організації, перспективи.

19. Україна та Центральноєвропейська ініціатива(ЦЄІ).

20. Організація Чорноморського Економічного Співробітництва(ОЧЕС): історія створення, результати роботи.

21. Україна та Балто-Чорноморське співробітництво: політичні підходи, дипломатичне закріплення.

22. Співпраця України з МВФ та Світовим банком: позитивні та негативні наслідки.

23. Стратегічне партнерство України з іншими країнами: Критерії, завдання, реальний стан справ.

24. Стосунки незалежної України з США.

25. Співпраця України з Росією: напрямки, проблеми та досягнення, перспективи.

26. Проблем енергоносіїв та Чорноморського флоту як важливі фактори україно-російських стосунків.

27. Делімітація і демаркація кордону як проблема в україно-російських стосунках.

28. Україна і ЄВРАЗЕС: переваги і недоліки можливого вступу.

29. Україна як транзитна держава. Нафтопровід “Одеса-Броди” і перспективи участі України в Євроазійському нафтотранспортному коридорі(ЄАНТК).

30. Військово – технічна співпраця України з іншими країнами.

31. Співпраця України з провідними країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

32. “Багатовекторність” зовнішньої політики України: позитивні моменти та прорахунки.

33. Участь України у боротьбі з міжнародним тероризмом.

34. Тероризм в Україні: можливі загрози і способи боротьби з ним.

35. Концепція національної Безпеки України.

36. Основні виміри національної безпеки України.

37. Глобальні та регіональні аспекти національної безпеки України.

38. Складові національних інтересів України.

39. Відмова України від ядерної зброї та національні інтереси України.

40. Особливості формування національних інтересів України.

 

 

 

Література до курсу.

1. Андрієнко А. Україна: 55 років в ООН // Закон і Бізнес – 2000 – 21 жовтня.

2. Бадрак В. Черноморский флот – камень преткновения?// Зеркало недели – 2002 – 8 июня.

3. Будкін В. Проблеми та перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною // Економіка України – 2000 - №9.

4. Бураковский И. Евразийское экономическое сообщество: намерения и перспективы// Зеркало недели – 2002 - №16.

5. Бураковський І та ін. Україна і європейська інтеграція // Політика і час – 2000 - №3-4.

6. Бутейко А. Украинские векторы// Зеркало недели – 2002 - №17.

7. Василенко С. „Чорноморська доктрина” України та її сучасні виміри // Людина і політика – 2002 - №4.

8. Виконання зобов’язань України перед Радою Європи // Політика і час – 2001 - №10.

9. Гавриш О. Украина – Россия: десять лет спустя// Зеркало недели – 2001 – 23 августа.

10. Гетьманчук Л. ГУУАМ: с расчетом на внешнего спонсора // Зеркало недели – 2003 – 8 марта.

11. Головченко В. Розширення шенгенських кордонів і Україна // Людина і політика – 2002 - №5.

12. Гречанінов В. Україна іде в НАТО // Політика і час – 2002 - №8.

13. Гриневич А., Жалило Я. НАТО, Украина и экономика// Фондовый рынок – 2000 - №37.

14. Делікатний Б. Конкретні напрями співпраці: механізми посилення економічної складової зовнішніх зносин // Політика і час – 2001 - №12.

15. Дем’янюк О. Гуманістичними засобами. ЮНЕСКО – магістраль з двостороннім рухом// Політика і час – 2001 - №11.

16. Дергачев А. За завесой// Зеркало недели – 2002 – 28 декабря.

17. Дергачев А. Украина в европейском контексте: Тезисы о международном положении // Зеркало недели – 2000 – 22 июля.

18. Десятилетие Содружества независимых государств// Международная жизнь – 2001 - №11.

19. Ехануров Ю. «Украина рассматривает ЦЕИ как важный механизм интеграции в европейское экономическое и политическое пространство» // Рабочая газета – 2000 – 1 декабря.

20. Камінський Є. В ім’я національних інтересів: чинники ефективності нашої зовнішньої політики // Політика і час – 2001 - №9.

21. Коваленко А. Украина: Тупик в конце евротоннеля// Зеркало недели – 2002 – 12 января.

22. Концепція національної безпеки// Розбудова держави –1997 - №4.    

23. Кравченко В. Камень преткновения на украинско-российском порубежье // Зеркало недели – 2003 – 25 января.

24. Кравченко В. Подводные камни Азовского моря // Зеркало недели – 2003 – 22 февраля.

25. Купчишин О. Ювілей, який радує і зобов’язує // Політика і час – 2000 - №9-10.

26. Кучинський В. Як вияв великої довіри: Про підсумки діяльності делегації України і основні аспекти роботи Ради Безпеки у 2000-2001 роках //  Політика і час – 2002 - №2.

27. Ларін М. Європа – Україна: можливості зближення // Юридичний вісник України – 2001 - №47.

28. Липовецький С. Україна – НАТО // Визвольний шлях – 2002 - №8.

29. Литвин В. Зовнішня політика України: 1990-2000 //Віче – 2000 - №11, 12; 2001 - №1.

30. Литвиненко О. Інформаційна безпека – складова національного суверенітету// Політика і час – 1997 - №3.

31. Лосовський І, Оснач М. Як форум політичного діалогу. 10 років участі України в діяльності  ОБСЄ: деякі підсумки та основні пріоритети // Політика і час – 2002 - №3.

32. Малыгин А. СНГ: итоги десятилетия// Свободная мысль-XXI – 2002 - №1.

33. Між Європою і Азією: Пріоритети зовнішньої політики України в контексті геополітичного розвитку// Політика і час – 2002 - №9.

34. Мовчан М. Україна – НАТО: Проблеми та перспективи // Нова політика – 2001 - №3.

35. Національна безпека України: історія і сучасність. – К., 1993.

36. Николаенко В. Десять лет Договору о коллективной безопасности// Международная жизнь – 2002 - №4.

37. Остролуцька Л. Паритети, пріоритети і стратегічне партнерство// Урядовий кур’єр – 2002 – 20 серпня.

38. Пашков М. Зовнішня політика України: позиції та оцінки громадян // національна безпека і оборона – 2002 - №2.

39. Пашков М., Чалый В. Реалии и перспективы стратегического партнерства // Зеркало недели – 2000 – 2 декабря.

40. Пашков М., Чалый В. Украина и расширение ЕС: проблемы, последствия, перспективы// Зеркало недели – 2001 – 17 ноября.

41. Пиляев И. Украина между Европой и Россией, или о двух комплексах украинской политики// Персонал – 2001 - №12.

42. Поляков Л. Зовнішні аспекти воєної політики //Національна безпека і оборона – 2002 - №1.

43. Поляков Л. Украина – Европа: поиск общего ответа на новые угрозы // Зеркало недели – 2001 – 29 сентября.

44. Поляков Л., Пашков М. Украина – НАТО: тепло... еще тепле // Зеркало недели – 2002 – 11 мая.

45. Проблеми та перспективи взаємин України з державами ГУУАМ та Євразійського економічного співтовариства // Політична думка – 2001 - №1-2.

46. Рудий Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України // Віче – 2001 - №9.

47. Рудяко П. Європейський Союз – Україна: еволюція підходів // Політична думка – 2002 - №1.

48. Сагайдачный И. Реанимация ГУУАМ // Зеркало недели – 2002 – 27 июля.

49. Сагайдачный И. Саммит “неформалов” // Зеркало недели – 2003 – 1 февраля.

50. Сиденко В. Еще раз об отношениях Украины с ЕВРАЗЭС// Зеркало недели – 2002 – 1июня.

51. Силина Т. Тлетворное влияние востока // Зеркало недели – 2003 – 1 марта.

52. Смахтіна Л. На шляху європейської інтеграції // Вісник НБУ – 2002 - №9.

53. Снайдер-Детерс В. До конкретизації концепції “Великої Європи”// Політична думка – 2000 - №4.

54. Солана Х. ЕС – Украина: развивая стратегическое партнерство// Зеркало недели – 2000 – 16 сентября.

55. Сорока М.М. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. XX ст. – К.: Вид. Центр „ДрУк”,2000, - 679с.

56. Співдружність Незалежних Держав: історія 10-річної діяльності// Політичний календар – 2001 - №11.

57. Спільна стратегія ЄС щодо України// Політика і час – 2000 - №3-4.

58. Стан відносин України з Європейським Союзом // Злагода – 2002 – 12 серпня.

59. Тарасюк Б. Внешняя политика независимой Украины: итоги десятилетия// Персонал – 2001 - № 12.

60. Телешун С. Політико-правові передумови боротьби з тероризмом в Україні // Право України – 2001 - №12.

61. Теремко В. Україна в Нью-Йорку, ООН – на початку XXI століття // Політика і Культура – 2001 – 2 жовтня.

62. Террор: можно ли спокойно спать в Украине? // Зеркало недели- 2002 – 31 августа.

63. Угоди між Україною і ЄС: Хронологія двосторонніх відносин// Політика і час – 2000 - №3-4.

64. Україна в Організації Об’єднаних Націй // Злагода – 2002 – 6 грудня.

65. Україна йде у НАТО: Аби не відстати від Росії// Політика і Культура – 2002 - №18.

66. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1986-1990 рр. – К.,1993.

67. Хорошковский В. «Глобальное сотрудничество Украины и России возможно лишь при вступлении обеих стран в ВТО» // Зеркало недели – 2003 – 1 марта.

68. Чалий В. Вплив розширення ЄС на Україну в політичній сфері // Нова політика – 2001 - №6.

69. Чиж І.С. Україна в Раді Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 381с.

70. Яворская Г. О перспективах «статуса соседства» в отношениях Украины с ЕС// Зеркало недели – 2003 – 25 января.

 

Словник термінів

 

1. Аболиционизм, аболіціонізм, abolitio от (лат.) - скасування, знищення.

2. Абсентеизм, абсентеїзм, absens (лат.) - відсутній.

3. Абсолютизм, абсолютизм, absolutus (лат.) - безумовний, необмежений.

4. Автаркия, автаркія, autorkeia (лат.) - самозадоволення.

5. Автократия, автократія, autos, cratos (грец.) - форма правління одної особи.

6. Автономия, автономія, autonomia (грец.) - самоврядування.

7. Авторитаризм, авторитаризм, auktoritas (лат.) - вплив, влада, наказ.

8. Администрация, адміністрація, administration (лaт.) - управління, керівництво.

9. Анархизм, анархізм, anarchia (грец.) - безвладдя.

10.Аннексия, анексія, annexio (лат.) - привласнення.

11 .Ассоциация, асоціація, associatio (лат.) - сполучення, з'єднання.

12.Ассимиляция, асіміляція, assimilatio (лат.) - уподобления, сопоставления.

13. Ассоциация, асоціація, associatio (лат.) - об'єднання.

14.Блок, блок, blоk (фр.)-згода, об'єднання.

15.Баллотирование, балотування, balotare (іт.) - обирати кулями, вибори колегіального органу.

16.Бойкот, бойкот, boycott (англ.) - спосіб політичної боротьби.

17.Бонапартизм, бонапартизм, Наполенон Бонопарт (особ) - сильна, особиста, диктаторська влада.

18. Брифинг, брифінг, briefing (англ.) - інформаційна нарада.

19. Бюрократия, бюрократія, bureau (фр.) - бюро, канцелярія.

20.Вето, вето, veto (лат.) - забороняю.

21. Волюнтаризм, волюнтаризм, voluntas (лат.) - залежний від волі.

22. Вотум, вотум, votum (лат.) - спільна думка, бажання, воля.

23. Гегемония, гегемонія, hegemonia (грец.) - провід, керівництво, панування.

24. Глобализм, глобалізм, global (фр.) - загальний, всесвітній.

25. Дезавуирование, дезавуювання, desavouer (фр.) - зрікатися, відмовлятися.

26. Декларация, декларація, declaro (лат.) - заявляю, сповіщаю.

27. Делегат, делегат, delegatus (лат.) - посланець.

28. Демагогия, демагогія, demos, ago (грец.)-народ веду.

29. Демарш, демарш, demarch (фр.) - дія, виступ.

30. Демократия, демократія, demos, cratos (гр.) - народ, влада.

31. Демонстрация, демонстрація, demonstro (лат.) - показую, пояснюю.

32.Денонсация, денонсація, denonser (фр.) - повідомляти, розривати.

33. Депортация, депортація, deportatio (лат.) - вигнання, вислання.

34. Депутат, депутат, deputatus (лат.) - визначений, посланий.

З5. Деспотизм, деспотизм, despoteia (грец.) - необмежена влада.

З6. Диктатура, диктатура, dicto (лат.) - диктую, наказую.

37. Дипломатия, дипломатія, diploma (лат.) - аркуш, складений навпіл; діяльність урядовців з іншими державами.

З8. Дискредитация, дискредитація, diskretionnoile (фр.) - залежний від власного розуму.

39. Дискриминация, дискримінація, discriminatio (лат.) - розрізняю, розділяю.

40. Диффамация, дифамація, diffamare (лат.) - розголошувати, позбавляти доброго імені, ганьбити.

41. Доминион, домініон, dominion (лат.) - володіння, влада.

42. Идея, ідея, idea (грец.) - поняття, уявлення.

43. Импичмент, імпічмент, empeachment (лат.) - осуд, звинувачення.

44. Имунитет, імунітет, imunitas (лат.) - звільнення, свобода.

45. Инагурация, інагурація, inauguro (лат.) - посвячую.

46. Кворум, кворум, quorum praesentia sufficit (лат.) - чиєї присутності достатньо.

47. Коалиция, коаліція, coalitio (лат.) - союз.

48. Коммюнике, комюніке, kommunico (лат.) - повідомляю.

49. Конвенция, конвенція, conventio (лат.) - договір, угода.

50. Консенсус, консенсус, consequens (лат.) - послідовний.

51. Консерватизм, консерватизм, conservare (лат.) - зберігаю, охороняю.

52. Конформизм, конформізм, conformis (лат.) - подібний, відповідний.

53. Кооптация, кооптація, cooptatio (лат.) - дообрання.

54. Легальный, легальний, legalis (лат.) - законний, визнаний.

55. Легитинация. легітинація, legitimus (лат.) - законний.

56. Лейборизм, лейборизм, labor (англ.) - праця.

57. Либерализм, лібералізм, liberalis (лат.) - вільний, незалежний.

58. Лидер, лідер, liad (англ.) - вести, керувати, схиляти до чогось.

59. Лобби, лобі, lobbi (англ.) - прийомна, вестибуль, кулуари.

60. Лояльность, лояльність, loual (фр., англ.) - вірний, чесний, відданий.

61. Мажоритарний, мажоритарний, majoritaire (фр.) - більшість, порядок проведення виборів.

62. Мандат, мандат, mando (лат.) - доручаю.

63. Манифестация, маніфестація, manifestatio (лат.) – вияв, виявлення.

64. Митинг, мітинг, meeting (англ ) - масові збори.

65. Модус виведи, модус вівенді, modus vivendi (лат.) - спосіб життя.

66. Мораторий, мораторій, moratorius (лат.) - такий, що затримує, уповільнює.

67. Муниципалитет, муніціпалітет, municipium (лат.) - муніципія, місто з правом самоврядування.

68. Нейтралитет, нейтралітет, neutralis (лат.) - нічийний.

69. Номинация, номінація, nomination (англ.) - висунення кандидата на виборну посаду.

70. Обструкция, обструкція, obstructio (лат.) - перешкода.

71.Оккупация, окупація, occupatio (лат.)-загарбання, оволодіння.

72. Олигархия, олігархія, oligarchia (грец.) - влада небагатьох.

73. Оппозиция, опозиція, oppositio (лат.) - протиставлення.           

74.Oстаркизм, остаркізм, ostarcon (грец.) - черепок, процедура вилучення когось із складу спільності.

75. Охлократия, охлократія, осіїїов, сгаїох (грец.) - натовп, влада.

76. Парафирование, парафування, parapher (фр.) - припиcую, вписую, попереднє підписання міжнародного документу.

77. Пацифизм, пацифізм, pacificus (лат.) - той, що умиротворює, міжнародний рух.

78. Петиция, петиція, petitio (лат.) - письмове колективне звернення до органу державної влади.

79. Плебисцит, плебісцит, plebiscitium (лат.) - простий люд, рішення, всезагальне опитування громадян.

80. Плутократия, плутократія, plutos (лат.) - бог багатства, панство багатіїв.

81. Плюрализм, плюралізм, pluralis (лат.) - множинний.

82. Популизм, популізм, populus (лат.) – народ; загравання з населенням, щоб здобути голоси виборців.

83. Президиум, президіум, praesiciere (лат.) - сидіти попереду, голосувати.

84. Прерогативи, прерогативи, prerogatiya (лат.) - перевага, виключне право.

85. Преференции, преференції, praeffere (лат.) - віддати перевагу, наприклад, в міжнародних договорах.

86. Пролонгация, пролонгація, prolongo (грец.) - продовжую, продовження терміну чинності договору, угоди.

87. Протокол, протокол, protokollon (лат.) - перший (аркуш), запис промов, рішень, одна з назв міжнародного договору.                                    

88. Процедура, процедура, procedere (нім.) - просуваюсь, проходжу, порядок проведення якихось заходів.

89. Путч, путч, putsch (лат.) - відтворення звуку запалювання сірника; державний переворот, або йогo спроба.

90. Ратификация, ратифікація, ratus (фр., лат.) - затверджений.

91. Регламент, регламент, reglament, regula (лат.) - правило, регулювання якоїсь дії, порядок.

92. Репатриация, репатриація, repatriatio (лат.) - повернення на батьківщину.

93. Референдум, референдум, referendum (лат.) - те, що має бути повідомлене, всенародне голосування.

94. Ротация, ротація, rotatio (лат.) - обертання, змінюваність політичних сил.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика