andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Бронніков / сучасне міжнародне становище new.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   189.0 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський Державний Гуманітарний Університет

Ім. Петра Могили

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

 

“Сучасне міжнародне становище”

 

                                                                                                            Ректор МДГУ

                                                                               ______________Л.П. Клименко

                                                                               Проректор з навчальної роботи

                                                                                  ______________О.М. Трунов

                                                                        Декан факультету політичних наук

                                                                                   ______________М.О. Багмет

                                                                    Завідуючий кафедри політичних наук

                                                                          ______________А.І. Колісніченко

 

Факультет

 

Політичних наук

Кафедра

 

Політологія

Триместр

 

12

Лекцій

 

16

Групових занять

 

8

Самостійної роботи

 

 

Контроль

 

залік

Назва та індекс спеціальності

 

 

Назва спеціалізації (й)

 

політологія

№ дисципліни за навчальним планом

 

 

Автор програми:

 

к.і.н., доц. Бронніков В.Д.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри політології

Протокол №___ , „____”_______________ 2003р.

 

Миколаїв - 2003

Мета та завдання дисципліни. Її місце у навчальному процесі.

 

       Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями щодо загальних принципів, тенденцій та закономірностей взаємодії політичних спільностей, держав і наддержавних утворень на світовій арені.

       Завдання курсу полягає в тому, щоб навчити студентів аналізувати і класифікувати міжнародні події, робити аналіз взаємозв`язків зовнішньої політики з соціально-економічним потенціалом, визначати та прогнозувати фактори, які можуть призвести до зміцнення позицій держав на міжнародній арені.

      Програма курсу складена для студентів, які навчаються на факультеті ”Політичних наук” в обсязі 24 годин. До робочої програми включені розділи з планом семінарських занять, рекомендованою тематикою рефератів та список рекомендованої літератури.

 

2. Зміст дисципліни

Тематичний план курсу “Сучасне міжнародне становище”

 

Тема

Кількість годин

Лек.

Сем.

СРС.

 

Вступ. Предмет і завдання курсу.

2

 

 

1.

Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства

2

2

 

2.

Зміст і принципи міжнародної політики

4

2

 

3.

Типологія міжнародних відносин

4

2

 

4.

Міжнародні організації та розвиток міжнародних відносин

2

2

 

5.

Політична глобалістика

2

 

 

 

 

Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу “Сучасне міжнародне становище”

    Витоки міжнародної політики. Міжнародний фактор у внутрішньополітичних перетвореннях.

Міжнародні відносини - невід`ємна частина політичних вчень та уявлень про політику. Структура курсу, його місце в системі політичних дисциплін. Основні джерела та література.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства.

Зростання ролі глобальних факторів міжнародної політики.

Поняття  “міжнародна політика”, “міжнародні відносини”.

Природа міжнародної політики, її відмінності від внутрішньої, характер їх взаємозв’язку.

 

План лекції: (2 години)

1.Визначення міжнародних відносин та міжнародної політики.

2. Природа міжнародної політики.

 

План семінару : (2 години)

1.Основні дефініції в курсі “Сучасне міжнародне становище”.

2. Витоки та природа міжнародної політики.

 

Література

1. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1995

2. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. Посібник - К., 1997

3. Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. - ч. 4. Міжнародна політика - Львів, 1999

4. Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. - 1995, № 1

5. Самая благородная наука: основные понятия международно-политической теории - М., 1990

6. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання - 1992, № 2

7. Аппатов С.П. Новое  политическое мышление и современные международные отношения: анализ современной политологии - Одесса, 1991

8. Международные отношения. Социологические подходы - М., 1998

 

Питання для самоперевірки

1. Як проявляється зростання ролі глобальних факторів в міжнародній політиці? Дайте перелік цих факторів.

2. Дайте визначення та поясніть різницю між поняттями "міжнародна політика", "міжнародні відносини" та "міжнародний процес".

3. Чи існує суттєва відмінність політик зовнішньої та внутрішньої за цілями, методами і т.д? Якщо так, то яка?

4. Який характер взаємозв'язку між поняттями "міжнародна політика" і "внутрішня політика"?

5. В чому поялгає природна специфіка зовнішньої політики?

 

 

Тема 2. Зміст і принципи міжнародної політики.

    Аналіз поняття “національний інтерес”. Стимулюючі фактори діяльності держави на міжнародній арені. Основні елементи, поняття “національний інтерес”. Концепція Г. Моргентау. Базові реалії зовнішньої політики держави. Поняття “національна безпека”, її зв`язок зі всезагальною безпекою.

 

План лекції: (4 години)

1.Зміст міжнародної політики.

2. Базові реалії зовнішньої політики держави.

 

План семінару: (2 години)

1.Фактори, які стимулюють діяльність держави на міжнародній арені.

2. Фундаментальні засади зовнішньої політики держави.

 

Література

1. Бжезинський З. Великая шахматная доска - М., 1999

2. Дробот Г. Противоречия и баланс сил в международных отношениях // Социально-политические науки - 1991, № 2

3. Кириченко В. Національні інтереси: баланс компромісів, синтез доцільності // віче - 1992, № 9

4. Косолапов Н.Л. Международная безопасность и глобальній политический процесс // МэиМО - 1992, № 12

5. Лісіціе Є.М. Проблеми європейської безпеки // Спостерігач - 1984, № 2

6. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. Посібник - К., 1997

7. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти - ч. 4. Міжнародна політика. - Львів, 1999

8. Рахманінов Ю. Шанси глобальної безпеки в ХХ ст. // Міжнародне життя - 1995, № 1

9. Ротфельд А. Пошуки системи колективної безпеки // Міжнародне життя - 1994, № 10

10. Удалов В. Баланс сил и баланс интересов // Международная жизнь – 1990 №5 с. 16 – 25

11. Циганков А.Г. Моргентау: взгляд на внешнюю политику // Социально-политические науки - 1991 № 1 с. 14 – 27

 

Питання для самоперевірки

1. На вашу думку, що є стимулюючим фактором діяльності держав на світовій арені?

2. Розкрийте сутність поняття "національний інтерес". Які його складові елемети? Які проблеми виникають у застосуванні цього поняття на практиці?

3. В чому полягає особливість тлумачення сутності національного інтересу в концепції Г. Моргентау? Чи актуальне це тлумачення в наш час?

4. Які видіялють базові реалії зовнішньої політики? Які чотири види зовнішньої політики можна з них вивести?

5. Дайте визначення поняттю "національна безпека". Який існує зв'язок її з всезагальною безпекою?

 

 

Тема 3. Типологія міжнародних відносин.

   Фактори, які визначають характер відносин між державами. Практична значимість типології міжнародних відносин.

    Хронологічний принцип класифікації міжнародних відносин. Теорія Дж. Модальського і П. Моргана. Поняття “світової держави” і “світової гегемонії”.

    Розстановка сил і характер відносин між учасниками міжнародного життя – як принцип класифікації міжнародних відносин. Типологізація М. Каплана

    Поняття “наддержава”. Історичні типи наддержав. Блоковий принцип в світовій політиці.         

    Характеристика сучасного етапу міжнародних відносин.

 

План лекції: (4години)

1. Головні ознаки типологізації міжнародних відносин.

2. Особливості сучасного етапу міжнародних відносин.

 

План семінару: (2 години)

1. Характеристика існуючих систем класифікації міжнародних відносин.

2. Сучасний етап міжнародних відносин: стан та тенденції.

 

Література

1. Бжезинський З. Велика шахівниця – К., 1998

2. Гаджиев К.С. Конец евроцентричного мира и новая конфигурация геополитических сил - М., 1993

3. Грищенко Т. Геостратегія постбіополярності // Політична думка - 1997, № 1

4. Дугин В. Основы геополитики – М., 2000

5. Кононенко С. Новітня наддержавність // Політична думка - 1997 - № 1

6. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин Навчальний посібник К., 1997

7. Політологія за ред. О.І.Семківа - Львів, 1994 – сс. 476 – 497

8. Франк А.Г. Смещение мировых центров с Востока на Запад // Латинская Америка - 1993, № 2

9. Циганков А.Г. Моргентау: взгляд на внешнюю политику // Социально-политические науки - 1991 №1 с. 14 – 27

 

Питання для самоперевірки

1. Які принципи класифікації міжнародних відносин ви знаєте? Вчому полягає сутність хронологічного підходу?

2. В чому полягає сутність теорії Дж. Модальського та П. Моргана?

3. Дайте визначення термінам "світова держава" та "наддержава". В чому схожіть та розбіжність в їх розумінні? Розкрийте питання світової гегемонії.

4. В чому полягає блоковий принцип у світовій політиці?

5. Охарактеризуйте сучасний стан міжнародних відносин. Які основні тенденції можна прослідкувати?

 

Тема 4. Міжнародні організації та розвиток міжнародних  відносин.

       Виникнення міжнародних організацій політичного та неполітичного характеру. Визначення поняття “міжнародна організція”. Етапи формування міжнародних організацій. Ліга Націй. Класифікація міжнародних організацій. Привілеї та імунітети міжнародних організацій. Організація Об`єднаних Націй: цілі, принципи діяльності. Статут ООН. Організація і програми ООН. Спеціалізовані установи, пов`язані співробітництвом з ООН, їх діяльність. ЮНЕСКО: діяльність та структура.         

      Провідні міжнародні організації: Організація солідарності народів Азії та Африки (ОСНАА), НАТО, СНД, Рада Європи, Європейський Союз та інші.

 

План лекції: (2 години)

1.Еволюція міжнародних відносин та виникнення міжнародних організацій.

2.Класифікація міжнародних організацій.

3.ООН: структура, цілі та принципи діяльності.

4.Провідні міжнародні організації.

 

План семінару: (2 години)

1. Причини виникнення міжнародних організацій.

2. Основні типи міжнародних організацій.

3. Характеристика діяльності окремих міжнародних організацій.

 

Література

1. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения - М., 1998

2. Безпека поширення на євроатлантичний регіон: роль НАТО і країн-партнерів Альянсу. - Франк. - Касс, 1994

3. Гойко Л.В. Исламский мир после Второй мировой войні. Учебное пособие. - Николаев: НУНЦ ОНУ, 2000

4. Довідник НАТО. - К., 1999

5. Европейский Союз и страны Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии., 2000

6. Європейський Союз: Консолідаційні договори. - К., 1999

7. Європейський Союз: Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченка. - К., 2001

8. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1995

9. Кофі А. "МИ народи". Роль Організації Об'єднаних Націй в ХХІ столітті.: Доп. Ген. Секретаря ООН / Пер. Н.В. Стрішенця., 2000

10. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. - 2000

11. Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980-2000 роки. - К., 2001

12. Организация Объединенных Наций: Основные факти. - М., 2000

13. Основные сведения об Организации Объединенных Наций - М., 1995

14. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посбіник. 2-е видання. - К., 2001

15. Рада Європи: діяльність та здобутки / Ред. О. Павличенка - К., 1999

 

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "міжнародна організація". Які їх види, ознаки, принципи діяльності?

2. Назвіть етапи формування системи міжнародних організацій в сучасному світі.

3. Які існують класифікації міжнародних організацій?

4. Перелічить імунітети та привілеї, надавані міжнародним організацім. В чому їх суть та необхідність?

5. ООН: цілі, принципи діяльності, статут. Яка на сьогодні практична діяльність та роль ООН в світі?

6. Які інші, окрім ООН, міжнародні організації ви знаєте? Охарактеризуйте їх діяльність на сучасній світовій арені.

 

Тема 5. Політична глобалістика.

    Загальна характеристика політичної глобалістики. Поняття “глобальної проблеми”. Ознаки загальнолюдських глобальних проблем.

     Глобалістика як система міждисциплінарних наукових знань. Основні підходи до пізнання феномену політичних глобальних проблем.

Дж. Форрестер і  Д. Медоуз про фізичну природу меж світу. Е. Ласло і Дж. Бієрман про внутрішні межі світу.

    Відповідальність і компетентність – важливий фактор стану глобальної проблемної ситуації. Концепція А. Тофлера щодо шляхів вирішення глобальних проблем.

     Політичні шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. Основні групи глобальних проблем. Проблема збереження – ключова проблема сучасності.   

     Політична стратегія вирішення глобальних проблем.

 

План лекції: (2години)

1.Загальна характеристика політичної глобалістики.

2.Політичні шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.

 

План семінару

1.Політична глобалістика як галузь теорії і практики міжнародної політики.

2.Глобальні  політичні проблеми – найнебезпечніші проблеми людства.

 

Література

1. Балабаева З.В. Идеология социального глобализма. Критический анализ доктрины Римского клуба - К., 1989

2. Вебер А.Б. Быть или не быть…Глобальное управление как мировая проблема // МэиМО - 1993, № 4

3. ВолодинА.Г., Широков Г.К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // ПОЛИС - 1999, № 5, с. 83-93

4. Воротін В. Форми та методи державного управління в умовах глобалізпації: досвід країн АТР // Нова політика. 2001, № 1, с. 39-41

5. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности - М., 1990

6. Грабенюк Г. Права нації чи права людини? // Державність - 1993, № 2

7. Дробот Г.А. Политико-экономические аспекты глобализации // Вестник МГУ, 2001, № 1 (Серия 18: Социология и политика)

8. Камінський Є., Басам А. Глобалізація, бідність і лівизна в сучасній західній футурології // Політична думка - 2000, № 3, с. 89-101

9. Контрасти. Мондіалізм і тероризм / Під. ред. М.І. Сенченка - К., 2001

10. Леснер П. Парадокси розвитку світового співтовариства // Поілтична думка - 1996, № 3-4

11. Лоун Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // ПОЛИС - 1999, № 5, с. 108-119

12.  Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій // Філософська і соціологічна думка - 1996, № 2

 

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення і загальну характеристику терміну "політична глобалістика". Яка її відмінність від терміну "політична глобалізація"?

2. Які вчені займалися питаннями розробки теорії політичної глобалістики? Які їх теоретичні доробки?

3. Дайте визначення поняттю "глобальна проблема". Які ви можете перелічити ознаки загальнолюдських проблем?

4. Розкрийте сутність концепції Тоффлера щодо питання вирішення глобальних проблем.

5. Політична стратегія вирішення глобальних проблем: сутність, цілі та завдання.

Теми рефератів

З курсу " Сучасне міжнародне становище "

1. Війна як наслідок неорганізованих міжнародних відносин.

2. Школа «політичного реалізму» та її вплив на розвиток міжнародної політики.

3. «Новий світовий порядок» як система сучасних і майбутніх міжнародних відносин.

4. Концепція ноосфери і глобальні політичні проблеми сучасності.

5. Людство тисячоліть: кінець історії чи становлення нової цивілізації?

6. Екологічні проблеми та політичні засоби їх розв'язання.

7. Нові проблеми цивілізації після закінчення «холодної війни».

8. Міжнародні організації в боротьбі за розвязання глобальних проблем людства.

9. Європейська інтеграція: проблеми та перспективи

10. Глобальні проблеми людства та складності вирішення.                                   

11. Роль ООН в зміцненні міжнародного співробітництва та попередженні військових конфліктів.

12. Сила як ціль і як засіб в системі міжнародних відносин.

13. ООН: статус, структура, принципи.

14. Світовий банк - провідна спеціалізована міжнародна організація.

15. ЮНЕСКО - історія утворення.

16. Європейське Співтовариство: організації та завдання.

17. НАТО: завдання та перспективи.                  і

18. ОПЕК: історія утворення та сучасна роль.

19. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - функціональна міжнародна організація.

20. Доктрина Монро - від регіональних до світових масштабів зовнішньої політики США.

21. Пріоритети зовнішньої політики Великобританії.

 

Контрольні питання

до курсу "Сучасне міжнародне становище"

1. Співвідносини поняття "міжнародні відносини" та "міжнародна політика".

2. Відмінності міжнародної політики від економічної та соціальної політики.

3. Психологічний підхід до визначення сутності міжнародної політики.

4. Біологічний підхід до визначення сутності міжнародної політики.

5. Соціальний підхід до визначення сутності міжнародної політики.

6. Актуальність розуміння національного інтересу у відповідності до теорії Г. Моргентау.

7. Характеристика факторів, які впливають на характер міжнародних відносин.

8. Характеристика понять "національна безпека" та "загальна безпека".

9. Принципи класифікації міжнародних відносин та її практичне значення.

10. Класифікація міжнародних відносин на основі "хронологічного принципу".

11. Класифікація міжнародних відносин на основі "принципу розстановки сил".

12. Особливості сучасного етапу міжнародних відносин.

1З. Нові тенденції в розвитку сучасних міжнародних відносин.

14. Концепція "кінця історії" Ф.Фукуями, її характеристика.

15. Шляхи досягнення "балансу сил" в міжнародних відносинах.

16. Основні причини міждержавних конфліктів в сучасних умовах.

17. Роль міжнародних організацій в попередженні та вирішенні міждержавних конфліктів.

18. Характеристика кардинальних змін в міжнародній політиці кінця XX ст.

19. Характеристика сутності глобальних проблем сучасності.

20. Критерії визначення глобальних проблем сучасності.

21. Основні напрямки вивчення політологічного аспекту глобальних проблем.

22. Характеристика зовнішніх та внутрішніх меж розвитку людства, які виділяють вчені-глобалісти.

23. Роль політичних факторів в формуванні внутрішніх та зовнішніх меж розвитку людства.                                                

24. Характеристика класифікацій глобальних проблем.

25. Політичні фактори, які здатні сприяти вирішенню екологічних проблем.

26. Трактування поняття "глобальне громадянське суспільство" політичною теорією.

27. Характеристика політичних умов вирішення глобальної проблематики та досягнення стійкого світового розвитку.

28. Роль ООН в усвідомленні та пошуку шляхів вирішення глобальних проблем.

29. Фактори, які забезпечують національну безпеку держави.

30. Зникнення біполярного протистояння та перспективи цивілізаційної уніфікації.

31. Основні складові "нового політичного мислення".

32. Екологічні проблеми та політичні засоби їх розв’язання.

33. Нові проблеми цивілізації після закінчення "холодної війни".

34. Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин.

35. Сила - серцевина міжнародних відносин.

36. Елементи силового потенціалу держави.

37. Геополітичне становище як елемент силового потенціалу держави.

38. Кількість, структура та характер населення як елемент силового потенціалу держави.

39. Г. Моргентау про "національну мораль" як елемент силового потенціалу держави.

40. Природні багатства як елемент силового потенціалу держави.

41. Економіка як елемент силового потенціалу держави.

42. Характеристика поняття "дипломатія".

43. Основні завдання дипломатії.

44. Дипломатія як джерело інформації.

45. Категорії дипломатів та дипломатичні ранги.

46. Теоретичне висвітлення питань війни і миру.

47. Історичні підходи до висвітлення проблем війни і миру.

48. "Світовий альянс" - як попередник Ліги Націй.

49. Ліга Націй як продукт першої світової війни.

50. Причини неефективності Ліги Націй.

51. Причини виникнення ООН, її мета і принципи.

52. Головні інституції ООН.

53. Рада Безпеки - найважливіший орган ООН.

54. Роль Генеральної Асамблеї ООН у міжнародних відносинах.

55. Проекти реорганізації Ради Безпеки ООН.

56. Економічна і Соціальна Рада ООН, її компетенції і діяльність.

57. Характеристика компетенції Секретаріату, Ради Опіки, Міжнародного Суду та Постійного арбітражного суду ООН.

58. Міжнародний банк реконструкції і розвитку, структура та діяльність.

59. Міжнародний валютний фонд – важлива міжнародна інституція в галузі валютної співпраці.

60. Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) та регулювання порядку міжнародної торгівлі.

61. ЮНЕСКО - та проблеми співпраці між народами.

62. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та вирішення проблем здоров'я в глобальному масштабі.

63.Міжнародне агентство з атомної енергії та забезпечення мирного застосування атомної енергії.

64. Характеристика регіональних міжнародних організацій.

65. Європейське Співтовариство (ЄС), її структура та завдання.

66. НАТО - Організація Північноатлантичного пакту.

67. Організація країн експортерів нафти ( ОПЕК ), її склад та завдання.

68. Організація американських держав ( ОАД ), утворення і діяльність.

69. Ліга арабських держав (ЛАД ), завдання та головні органи.

70. Організація африканської єдності (ОАС ), завдання та головні органи.

71. Організація в справах безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), як нова інституційна

форма міжнародних відносин.

72. Концептування та розвиток зовнішньої політики США

73. Характеристика основних засад зовнішньої політики Великобританії.

 

Література до курсу

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М., 1991.

2. Алтухов В. Политика и видение будущего// Общественные науки и современность. -1992, №3.

3. Алтухов В. Философия многомерного мира // Общественные науки и современность. 1992, № 1.

4. Аннан, Кофі А.” МИ народи”. Роль Організації Об’єднаних Націй у XXI столітті.: Доп. Ген. Секретаря ООН/ Пер. Н.В. Стрішенця., 2000.

5. Аппатов С. П. Новое политическое мышление и современные международные отношения: анализ современной политологии. – Одесса. 1991.

6. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. – М., 1998.

7. Балабаееа З.В. Идеология социального глобализма. Критический анализ доктрины Римского клуба. - К., 1989.

8. Барко В. Соціальний розвиток та політичний прогрес: чи прийшов час зміни пріоритетів? // Розбудова держави.— 1993, №7.

9. Безпека поширення на євроатлантичний регіон: роль НАТО і країн – партнерів Альянсу. – Франк – Касс, 1994.  

10. Белл Д. Третья технологическая революция и её возможные социоэкономические последствия. -  М., 1990.

11. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 1999.

12. Бжезінський 3. Сприяти консолідації геополітичного плюралізму в межах колишнього СРСР // Україна, Європа, Світ.— 1994, №8-11.

13. Бунге М. Холотехнодемократия: альтернатива капитализму и социализму//Вопросы философии. 1994, № 6.

14. Вебер А.Б. Быгь или не быть... Глобальное управление как мировая проблема // Международная экономика и международные отношения.-1993, № 4.

15. Володин А. Г. Широков Г. К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы// ПОЛИС. – 1999, № 5, с.83-93.

16. Воротін В. Форми та методи державного управління в умовах глобалізації: досвід країн АТР// Нова політика. 2001, № 1, с.39-41.

17. Вочковенсий І. Життя нації: наука про націю та її життя//Дзвін. 1997, Січень.-    с.100.

18. Гаджиев К.С. Конец евроцентристского мира и новая конфигурация   геополитических сил. — М., 1993.

19. Гаевская О. Б. Управление международным сотрудничеством. – К., 1999.

20. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности .— М., 1990.

21. Гойко Л. В. Исламский мир после Второй мировой войны.( Учебное пособие). – Николаев: НУНЦ ОНУ, 2000.

22. Гончаренко М. Життєвість національного // Сучасність. — 1993, №2.

23. Грабенюк Г. Права нації чи права людини?// Державність. — 1993,  №2.

24. Грищенко Т. Геостратегія постбіполярності (Сучасні американські концепції та Україна) // Політична думка.-1997, №1.

25. Денісов В. За стандартами міжнародного права // Політика і час. - 1992 - №1 1,12.

26. Довідник НАТО. – К., 1999.

27. Дробот Г. Противоречия и баланс сил в международных отношениях // Социально-политические науки. 1991, №2.

28. Дробот Г. А. Политико – экономические аспекты глобализации// Вестник МГУ., 2001, № 1. (Серия 18: Социология и политология).

29. Европейский Союз и страны Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии., 2000.

30. Європейський Союз: Консолідаційні договори. – К., 1999.

31. Європейский Союз: Словник – довідник Європейського Союзу/ Ред. Ю. Марченка. – К., 2001.

32. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин.—Львів, 1995, с.42-69.

33. Камінський Є., Басам А. Глобалізація, бідність і лівизна в сучасній західній футурології// Політична думка. – 2000. № 3, с. 89-101.

34. Кириченко В. Національні інтереси: баланс компромісів, синтез доцільності// Віче. 1992, № 9.

35. Косолапов Н.Л. Международная безопасность и глобальный политический процесс// Международная экономика и международные отношения. 1992, №12.               

36. Кононенко С. Новітня великодержавність// Політична думка.— 1997, №1. 

37. Контрасти. Мондіалізм і тероризм. Під. Заг. Ред. М. І. Сенченка. – К., 2001.

38. Красильщиков В. Ориентиры грядущего? Постиндустриальное общество и парадоксы истории //Общественные науки и современность.-1993,№ 2.

39. Кудряченко А. І. Східна Європа на шляху змін. - К., 1990.

40. КудряченкоА. І. Європейська політика ФРН (1970—1991 рр.).—К., 1996.

41. Лісіцін Е. М. Проблеми європейської безпеки// Спостерігач. 1984, № 2.

42. Леснер П. Парадокси розвитку світового співтовариства //Політична думка. 1996, № 3-4.

43. Лоун Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки// ПОЛИС. – 1999, № 5, с.108-119.

44. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин: Навч. Посібник. – К., 1997.

45. Мармазов В. Є., Піляєв І. С. Рада Європи: політико – правовий механізм інтеграції. – 2000.

46. Международные отношения. Социологические подходы. – М., 1998.

47. Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980-2000 роки. – К., 2001.

48. Мир XXI века и христианская традиция // Вопросы философии . 1993, № 8. 

49. Мироненко А. Н. Проблемы ядерного века и пути их решения. – К., 1989.

50. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. — М., 1990.

51. НАТО: Довідник. – К., 1999.

52. Организация Объединённых Наций: Основные факти. – М., 2000.

53. Основи політичної науки: Курс лекцій/ За ред. Б. Кухти. – Ч. 4. Міжнародна політика. – Львів, 1999.

54. Основные сведения об Организации Объединённых Наций. – М., 1995.

55. Павленко Ю. Три підходи до розуміння світового історичного процесу //Політична думка.-1997, № 1.

56. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1990.

57. Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. — К., 1995.

58. Рада Європи: Діяльність та здобутки/ Ред. О. Павличенка. – К., 1999.

59. Рахманінов Ю. Шанси глобальної безпеки в XX ст. // Міжнародне життя-1995.-.№1.

60. Ротфельд А. Пошуки системи колективної безпеки //Міжнародне життя. – 1994, №10, с.54-64.

61. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. -К.,1996.

62. Рябов С. Г. Теорія міжнародної політики// Політологічні читання. – 1995, № 1.

63. Самая благородная наука: об основных понятиях международно-политической теории. — М., 1990.

64. Удалов В. Баланс сил и баланс интересов// Международная жизнь.- 1990, №5.

65. Урсул Л. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. - М., 1993.

66. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій?// Філософська і соціологічна думка. – 1996, №1-2.

67. Циганков П. А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин// Політологічні читання. – 1992, № 2.

68. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник. 2-е видання., - К., 2001.

69. Франк А. Г. Смещение мировых центров с Востока на Запад // Латинская Америка. 1993, № 2.

70. Шпорлюк Р. Російське питання й імперська експансія // Політична думка. 1996, № 3-4.

71. Ясперс К. Будущий мировой порядок // Век XX и мир. — 1990, № 9.      

 

 

Словник терминів з курсу "Сучасне міжнародне становище"

1. Аболиционизм, аболіціонізм, abolitio от (лат.) - скасування, знищення.

2. Абсентеизм, абсентеїзм, absens (лат.) - відсутній.

3. Абсолютизм, абсолютизм, absolutus (лат.) - безумовний, необмежений.

4. Автаркия, автаркія, autorkeia (лат.) - самозадоволення.

5. Автократия, автократія, autos, cratos (грец.) - форма правління одної особи.

6. Автономия, автономія, autonomia (грец.) - самоврядування.

7. Авторитаризм, авторитаризм, auktoritas (лат.) - вплив, влада, наказ.

8. Администрация, адміністрація, administration (лaт.) - управління, керівництво.

9. Анархизм, анархізм, anarchia (грец.) - безвладдя.

10.Аннексия, анексія, annexio (лат.) - привласнення.

11 .Ассоциация, асоціація, associatio (лат.) - сполучення, з'єднання.

12.Ассимиляция, асіміляція, assimilatio (лат.) - уподобления, сопоставления.

13. Ассоциация, асоціація, associatio (лат.) - об'єднання.

14.Блок, блок, blоk (фр.)-згода, об'єднання.

15.Баллотирование, балотування, balotare (іт.) - обирати кулями, вибори колегіального органу.

16.Бойкот, бойкот, boycott (англ.) - спосіб політичної боротьби.

17.Бонапартизм, бонапартизм, Наполенон Бонопарт (особ) - сильна, особиста, диктаторська влада.

18. Брифинг, брифінг, briefing (англ.) - інформаційна нарада.

19. Бюрократия, бюрократія, bureau (фр.) - бюро, канцелярія.

20.Вето, вето, veto (лат.) - забороняю.

21. Волюнтаризм, волюнтаризм, voluntas (лат.) - залежний від волі.

22. Вотум, вотум, VOTUM (лат.) - спільна думка, бажання, воля.

23. Гегемония, гегемонія, hegemonia (грец.) - провід, керівництво, панування.

24. Глобализм, глобалізм, global (фр.) - загальний, всесвітній.

25. Дезавуирование, дезавуювання, desavouer (фр.) - зрікатися, відмовлятися.

26. Декларация, декларація, declaro (лат.) - заявляю, сповіщаю.

27. Делегат, делегат, delegatus (лат.) - посланець.

28. Демагогия, демагогія, demos, ago (грец.)-народ веду.

29. Демарш, демарш, demarch (фр.) - дія, виступ.

30. Демократия, демократія, demos, cratos (гр.) - народ, влада.

31. Демонстрация, демонстрація, demonstro (лат.) - показую, пояснюю.

32.Денонсация, денонсація, denonser (фр.) - повідомляти, розривати.

33. Депортация, депортація, deportatio (лат.) - вигнання, вислання.

34. Депутат, депутат, deputatus (лат.) - визначений, посланий.

З5. Деспотизм, деспотизм, despoteia (грец.) - необмежена влада.

З6. Диктатура, диктатура, dicto (лат.) - диктую, наказую.

37. Дипломатия, дипломатія, diploma (лат.) - аркуш, складений навпіл; діяльність урядовців з іншими державами.

З8. Дискредитация, дискредитація, diskretionnoile (фр.) - залежний від власного розуму.

39. Дискриминация, дискримінація, discriminatio (лат.) - розрізняю, розділяю.

40. Диффамация, дифамація, diffamare (лат.) - розголошувати, позбавляти доброго імені, ганьбити.

41. Доминион, домініон, dominion (лат.) - володіння, влада.

42. Идея, ідея, idea (грец.) - поняття, уявлення.

43. Импичмент, імпічмент, empeachment (лат.) - осуд, звинувачення.

44. Имунитет, імунітет, imunitas (лат.) - звільнення, свобода.

45. Инагурация, інагурація, inauguro (лат.) - посвячую.

46. Кворум, кворум, quorum praesentia sufficit (лат.) - чиєї присутності достатньо.

47. Коалиция, коаліція, coalitio (лат.) - союз.

48. Коммюнике, комюніке, kommunico (лат.) - повідомляю.

49. Конвенция, конвенція, conventio (лат.) - договір, угода.

50. Консенсус, консенсус, consequens (лат.) - послідовний.

51. Консерватизм, консерватизм, conservare (лат.) - зберігаю, охороняю.

52. Конформизм, конформізм, conformis (лат.) - подібний, відповідний.

53. Кооптация, кооптація, cooptatio (лат.) - дообрання.

54. Легальный, легальний, legalis (лат.) - законний, визнаний.

55. Легитинация. легітинація, legitimus (лат.) - законний.

56. Лейборизм, лейборизм, labor (англ.) - праця.

57. Либерализм, лібералізм, liberalis (лат.) - вільний, незалежний.

58. Лидер, лідер, liad (англ.) - вести, керувати, схиляти до чогось.

59. Лобби, лобі, lobbi (англ.) - прийомна, вестибуль, кулуари.

60. Лояльность, лояльність, loual (фр., англ.) - вірний, чесний, відданий.

61. Мажоритарний, мажоритарний, majoritaire (фр.) - більшість, порядок проведення виборів.

62. Мандат, мандат, mando (лат.) - доручаю.

63. Манифестация, маніфестація, manifestatio (лат.) – вияв, виявлення.

64. Митинг, мітинг, meeting (англ ) - масові збори.

65. Модус виведи, модус вівенді, modus vivendi (лат.) - спосіб життя.

66. Мораторий, мораторій, moratorius (лат.) - такий, що затримує, уповільнює.

67. Муниципалитет, муніціпалітет, municipium (лат.) - муніципія, місто з правом самоврядування.

68. Нейтралитет, нейтралітет, neutralis (лат.) - нічийний.

69. Номинация, номінація, nomination (англ.) - висунення кандидата на виборну посаду.

70. Обструкция, обструкція, obstructio (лат.) - перешкода.

71.Оккупация, окупація, occupatio (лат.)-загарбання, оволодіння.

72. Олигархия, олігархія, oligarchia (грец.) - влада небагатьох.

73. Оппозиция, опозиція, oppositio (лат.) - протиставлення.           

74.Oстаркизм, остаркізм, ostarcon (грец.) - черепок, процедура вилучення когось із складу спільності.

75. Охлократия, охлократія, осіїїов, сгаїох (грец.) - натовп, влада.

76. Парафирование, парафування, parapher (фр.) - припиcую, вписую, попереднє підписання міжнародного документу.

77. Пацифизм, пацифізм, pacificus (лат.) - той, що умиротворює, міжнародний рух.

78. Петиция, петиція, petitio (лат.) - письмове колективне звернення до органу державної влади.

79. Плебисцит, плебісцит, plebiscitium (лат.) - простий люд, рішення, всезагальне опитування громадян.

80. Плутократия, плутократія, plutos (лат.) - бог багатства, панство багатіїв.

81. Плюрализм, плюралізм, pluralis (лат.) - множинний.

82. Популизм, популізм, populus (лат.) – народ; загравання з населенням, щоб здобути голоси виборців.

83. Президиум, президіум, praesiciere (лат.) - сидіти попереду, голосувати.

84. Прерогативи, прерогативи, prerogatiya (лат.) - перевага, виключне право.

85. Преференции, преференції, praeffere (лат.) - віддати перевагу, наприклад, в міжнародних договорах.

86. Пролонгация, пролонгація, prolongo (грец.) - продовжую, продовження терміну чинності договору, угоди.

87. Протокол, протокол, protokollon (лат.) - перший (аркуш), запис промов, рішень, одна з назв міжнародного договору.                                     

88. Процедура, процедура, procedere (нім.) - просуваюсь, проходжу, порядок проведення якихось заходів.

89. Путч, путч, putsch (лат.) - відтворення звуку запалювання сірника; державний переворот, або йогo спроба.

90. Ратификация, ратифікація, ratus (фр., лат.) - затверджений.

91. Регламент, регламент, reglament, regula (лат.) - правило, регулювання якоїсь дії, порядок.

92. Репатриация, репатриація, repatriatio (лат.) - повернення на батьківщину.

93. Референдум, референдум, referendum (лат.) - те, що має бути повідомлене, всенародне голосування.

94. Ротация, ротація, rotatio (лат.) - обертання, змінюваність політичних сил.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика