andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Бронніков / Теорія політичної конфліктології.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   268.5 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський Державний Гуманітарний Університет імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.Бронніков

кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

Теорія політичної конфліктології

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2003

 

Концепція викладання дисципліни

 

В загальній сукупності навчальних дисциплін , які формують кругозір майбутніх політологів і які створюють основу професіоналізму  важливе значення займає дисципліна “Соціально-політична конфліктологія”. Таке призначення цієї дисципліні визначається  дуже важливої роллю конфліктів , яку вони відіграють в політичному процесі.

 

Мета курсу

 

· Дати базові знання з соціально-політичної конфліктології, про її методи і методики.

· Визначити вплив конфліктів на політичний процес .

· Опанувати методи аналізу і оцінки конфліктів.

 

Робоча програма

 з навчальної дисципліни

“Теорія політичної конфліктології”

Лекції – 32 години.

Практичні заняття – 16 годин.

Факультет

Політичних наук

Кафедра

Політичних наук

Триместр

10

Тижнів аудиторної роботи

 

Тижнів самостійної роботи

 

Лекцій

32

Групових занять

16

Самостійної роботи

 

Контроль  (залік)

16

Автор  програми 

Доц., к.і.н. Бронніков В.Д.

 

 

Тематичний та погодинний план

викладання дисципліни

 

№ теми

Тема лекції

Кількість аудиторних занять

Групові заняття

1

Теорія соціальної конфліктології

4

4

2

Зміст політичного конфлікту

2

 

3

Динаміка розвитку політичного конфлікту

2

 

4

Поняття, види і аналіз структури політичного конфлікту

4

2

5

 

 Механізм урегулювання конфліктів

4

2

6

Влада і внутрішньополітичні конфлікти

4

2

7

Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти

4

2

8

Міжнародні (зовнішньополітичні) конфлікти

4

2

9

Збройні конфлікти. Глобалізм, антиглобалізм і тероризм – головні конфлікти 21 століття

4

2

Разом

32

16

 

Тематика лекційних занять

 

Тема 1. Теорія соціальної конфліктологія

 

1. Поняття соціального конфлікту.

Визначення поняття конфлікту. Конфлікт – неминуче явище суспільної системи. Л.Козер про сутність соціального конфлікту. В.Обер і К.Фінк про конфлікт як різновид психічної напруженості між сторонами. Р.Макк і Р. Снайдер про основні ознаки конфліктів.

2.Основні теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту.

Перші спроби осмислення конфліктів у міфології античності. Суперечливий характер розуміння соціального конфлікту представниками християнської філософії (Тертуліан, Аквінський). Класики німецької філософії про місце і роль конфліктів у суспільстві.  Основні сучасні концепції зарубіжної конфліктологія.

3. Причини соціальних конфліктів.

Загальні і специфічні причини конфліктів. Конфлікт і влада. Суспільний розподіл праці як причина конфлікту.

4. Типологія соціальних конфліктів.

Типологія – вузлове питання теорії конфліктів. Конфлікти економічного, політичного та ідеологічного характеру. Типи конфліктів : справжній конфлікт, випадковий або умовний конфлікт, змішаний конфлікт, невірно приписаний конфлікт, латентний конфлікт, фальшивий конфлікт.

5. Функції соціальних конфліктів.

 

 

Тема 2.  Зміст політичного конфлікту

1. Елементи аналізу  політичного конфлікту

Важливим елементом дослідження конфлікту  є визначення його змісту, яке починається з визначення суб’єктів. Під ним розуміється те чи інше соціальне об’єднання або особистості, які намагаються завдяки специфічній діяльності реалізувати свої протилежні іншим політичним силам інтереси щодо політичної влади. Предмет конфлікту -  це те, завдяки чому відбувається зіткнення. Предмети: різноманітні явища суспільного життя: податки, тарифи, погані умови праці. Амбівалентність.

2. Вибір методу вирішення політичних протиріч

3. Політичний інтерес

Політичний інтерес – вибіркове відношення суб’єкту конфлікту до будь-яких політичних явищ. Політичний інтерес базується на на протиріччях, які існують в суспільстві.

 

 

Тема 3. Динаміка розвитку політичного конфлікту

1. Виникнення об’єктивного протирічча (латентна стадія)

Усвідомлення уражених, але існуючих інтересів протилежною стороною чи перекручених інтересів. Виявлення реально існуючих перешкод для задоволення власних інтересів, аналіз перешкод, їх джерела. Розробка  стратегії і тактики. Пошук і заохочення союзників.

2. Практичні дії конфліктуючих сторін (відкрита стадія)

Залякування, демонстрація сили, які мають провокаційний характер. Застосування насильництва. Сила виступає як джерело влади. Захоплення і утримання влади – основна дія цієї стадії. Важливим елементом є криза конфлікту.

3. Врегулювання, завершення конфлікту

 

 

Тема 4. Поняття, види і аналіз структури політичного конфлікту

 

1.Поняття, категорії та методи політичної конфліктологія

Предмет політичної конфліктології. Основні категорії політичної конфліктологія. Системний, історичний, структурно-функціональний, порівняльний та інші методи політичної  конфліктологія.

2. Місце політичної  конфліктологія в системі наук.

3. Суб’єкти політичних конфліктів.

4. Класифікація політичних конфліктів

Внутрішні та зовнішні конфлікти. Класова боротьба. Боротьба партій за владу. Міжнаціональні конфлікти. Зовнішньополітичні конфлікти.

 

Тема 5. Механізм урегулювання конфліктів

1.  Конфлікт – історично перехідне явище в суспільному житті

діалектика розвитку політичного конфлікту. Запобігання та врегулювання  конфлікту – це наука і мистецтво у міжнародних  відносинах. Правові основи запобігання  конфлікту. Роль міжнародних організацій у запобіганні та подолання  конфлікту.

2.Методи вирішення  конфліктів

Уникнення  конфліктів – найбільш розповсюджений метод у суспільному житті. Відкладення  конфлікту – другий метод. Причини недовготривалості дій результатів цього методу. Роль посередника. Арбітраж – вища форма врегулювання  конфлікту. Переговори – універсальний і найрезультативніший метод урегулювання  конфлікту. Роль ООН у вирішенні  конфлікту.

 

Тема 6. Влада і внутрішньополітичні конфлікти

 

1. Передумови виникнення внутрішньополітичних  конфліктів

Піднесення  масових демократичних рухів, посилення зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом управління суспільно-політичними процесами. Внутрішні суперечності суспільства і конфлікти. Умови переростання суперечностей в  конфлікти.

2. Основні типи внутрішньополітичних  конфліктів.

Класова і внутрішньополітична боротьба як тип внутрішньополітичного  конфлікту. Економічні кризи в суспільстві і їх вплив на розвиток політичних криз. Революція, контрреволюція, громадянська війна, переворот, змова як типи політичних  конфліктів.

3. Стадії розвитку політичного  конфлікту

 

Тема 7. Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти

1. Суть міжнаціональних і конфесійних  конфліктів.

Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти – специфічна форма вияву соціальних  конфліктів. Основні причини виникнення. Міграція. Вплив економічного і політичного факторів на виникнення і зростання  конфліктів. Націоналізм, сепаратизм, неофашизм – генератори міжнаціональних  конфліктів.

2. Типологія міжнаціональних конфліктів.

 Конфлікти, що обумовлені соціально-економічними та геополітичними причинами, політико-правові конфлікти, етнотериторіальний тип  конфліктів,  конфлікт між біженцями та місцевим населенням.

3. Механізм запобігання та подолання міжнаціональних і міжконфесійних  конфліктів

Створення  спільної  економічної децентралізованої інфраструктури співробітництва – основний механізм локалізації  конфліктів. Створення культурної інфраструктури консенсусу, збільшення відкритості регіону, участь третьої сторони, введення надзвичайного стану – механізми запобігання та подолання міжнаціональних та міжконфесійних  конфліктів.

 

Тема 8. Міжнародні (зовнішньополітичні)  конфлікти

1.Сутність міжнародного конфлікту

Суперечність і конфлікти. Економічні, політичні, ідеологічні, територіальні, національні, релігійні суперечності – основа, причини та рушійні сили міжнародного  конфлікту.  Конфліктність. Зміст і структура міжнародного  конфлікту.

2.Типологія міжнародних  конфліктів

М.Вебер, К.Боулдінг, А.Рапопорт про типи міжнародних  конфліктів. Фази розвитку міжнародного конфлікту.

 

Тема 9. Збройні конфлікти. Глобалізм і антиглобалізм – головний  конфлікт 21 століття

1.Міжнародна політична криза як особлива фаза розвитку міжнародного конфлікту

Міжнародна політична криза,  її сутність та причини виникнення. Відносна самостійність міжнародної політичної кризи. Інтерналізація конфлікту на фазі міжнародної кризи.

2.Війна як фаза розвитку міжнародного  конфлікту

Збройна боротьба – специфічна фаза і форма розвитку міжнародного конфлікту. Головна особливість фази збройного конфлікту. Причини і привід. Умови переростання політичних фаз міжнародного конфлікту у фазу відкритої збройної боротьби. Етапи розвитку збройного конфлікту.

3. Глобалізм, антиглобалізм і тероризм – головний конфлікт 21 століття

Прихильники  та противники глобалізації розвитку суспільства. Основна причина  конфлікту – неможливість компромісу між протилежними сторонами. Шляхи виходу з  конфлікту – знайдення консенсусу між конфліктуючими сторонами. Тероризм.

 

 

Плани семінарських завдань

 

 

 Тема 1. Теорія соціальної конфліктології (6 годин)

Заняття 1 (2 години)

1) Конфлікт – закономірне явище суспільної системи.

2) Основні теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту. Проаналізувати основні теоретичні джерела концепцій соціального конфлікту в спадщині філософів:

a) Геракліт, Анаксімандр, Тертуліан, Епікур, Платон, Аристотель, Конфуцій, Суньдзи

b) Фома Аквінський, Августин Блаженний

c) Сенсер, Дарвін,  Мальтус

d) Маркс, Вебер, Гумплович, Самнер,  Зіммель, Паретто,

e) Функціоналізм та діалектика Козера, Дарендорфа та Боулдінга

 

Конфліктологія як комплексна теоретико-прикладна дисципліна завойовує гідне місце у вітчизняному суспільствознавстві. Зверніть увагу на те, що конфлікт - багато плановий феномен, його актори різноманітні: від особистостей до блоків держав, він виявляється в різних сферах громадського життя, на будь-яких рівнях. Конфліктами займаються політологи, соціологи, юристи, економісти, які  стоять  на різних світоглядних і методологічних позиціях. Вони, застосовуючи свої методи аналізу конфліктних ситуацій, створили школи конфліктологів, що затверджують свої підходи.

Дайте визначення поняттю “конфлікт”. Поміркуйте в чому  його роль та місце в життя суспільства. Доведіть, що конфлікт – неминуча частина людських відносин. Чи згодні ви з тим, що політичні протиріччя є об’єктивною реальністю і генератором розвитку політичного процесу, обґрунтуйте свою думку.

Зверніть увагу на аналіз основних теоретичних джерел та  концепцій соціального конфлікту в спадщині вказаних філософів.

Список літератури

1. Азаркин Н.Н. История политических учений – М., 1994

2. Анцупов А.Л. Шипилов А.П. Конфликтология – М.,1999

3. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию – К.,1996

4. Бандурка А.М. Конфликтология – К., 1997

5. Ворожейкин И.Е. Конфликтология – М.,1991

6. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода – К., 1996

7. Козер Л. Функции социального конфликта – М.,2000

8. Платон Політика – М.,1994

 

 

Заняття 2 (2 години)

1.   Загальні та специфічні причини соціальних конфліктів.

2. Типи та функції соціальних конфліктів

Знайдіть та поясніть причини виникнення соціальних конфліктів. Зверніть увагу на провести диференціації причин виникнення на загальні і специфічні.

Потрібно дослідити основні типи конфліктів: політичний, економічний, ідеологічний, встановити їх спільності та розбіжності. Знайдіть як можна більше видів класифікацій конфліктів за різними критеріями, ознаками.

 Проаналізуйте функції соціальних конфліктів. Поміркуйте над доведенням  неможливість існування людства без конфліктів.

Встановити інтегративну та дестабілізуючу роль конфлікту у вирішенні проблем суспільства.

 

Список літератури

1. Анцупов А.Л. Шипилов А.П. Конфликтология – М.,1999

2. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию – К.,1996

3. 3.Козер Л. Функции социального конфликта – М.,2000

4. Козырев Г. Конфликтология. Социальный конфликт в общественной жизни // Социально-гуманитарные знания – 1999 - №1

5. Конфликтология – Ростов на Дону, 2001

6. Корнев М.К. Соціальна психологія -  К.,1995.,

7. Пойченко А.М. Конфлікт у політичному житті України : теорія і технологія розв’язання . – К., 1997

 

 

Тема 2. Поняття, види і аналіз структури політичного конфлікту (2 години)

1.Предмет, категорії та методи політичної конфліктології.

2.Суб’єкти та класифікація політичних конфліктів.

 

Розкрийте поняття “політичної конфліктології”. Дослідіть предмет, основні категорії політичної конфліктології:

·


· Конфлікт

· Соціальний конфлікт

· Політичний конфлікт

· Політика

· Політична влада

· Політичні процеси

· Політичні відносини

· Політичні відносини

· Політичні інститути

· Політичне життя

· Політична система

· Заколот

· Революція

· Контреволюція

· Переворот

· Компроміс

· Консенсус

· Політична криза


 

Розкрийте специфіку категорії політичної конфліктології. Проаналізуйте системний, історичний, структурно-функціональний, порівняльний, види політичного моделювання та інші методи політичної конфліктології.

Зверніть увагу на виявлення  взаємовідносин політології та політичної конфліктології, зв’язок політичної конфліктології з філософією, соціологією, економічними науками, історією, міжнародними відносинами та іншими науками.

Розкрийте зміст поняття політичного конфлікту.

Політичний конфлікт – це цілеспрямована, усвідомлена боротьба суб’єктів політичного процесу, яка зумовлена політичним інтересом і цінностями, яка ведеться в системі розподілу владних ресурсів.

Поміркуйте і виявіть основні суб’єкти політичних конфліктів: держава, класи, соціальні групи, етнічні групи, політичні партії та рухи, окремі особи, лідери партії та рухів.

Зверніть увагу на  приведенні декількох типів класифікації політичних конфліктів

 

Список літератури

1. Ворожейкин И.Е. Конфликтология – М.,1991

2. Зеркина Д. Политический конфликт и оппозиция // Социально-политический журнал – 1998 - № 5

3. Клементьев Д.С. К теории социального конфликта и управлением дезинтеграционными процессами // ВМУ. Серия 18. Социология и политология – 1995 - №4

4. Панарин А.С. Политология – М.,2000

5. Пугачев В.П. Соловьев А.И. Введение в политологию – М.,1996

6. Фролов М.А. Политическая стратификация – М., 1995

 

 

Тема 3. Влада і внутрішньополітичні конфлікти (4 години)

1. Передумови виникнення внутрішньополітичних конфліктів.

2. Основні типи та стадії розвитку внутрішньополітичного конфлікту.

 

Влада – це вічне яблуко ворожнечі між людьми, соціальними групами і класами. Боротьба за владу – найбільш безкомпромісна і жорстока. Безпосередніми агентами політичного протиборства виступають організовані суб’єкти: інститути держави, політичні партії, парламентські фракції, суспільно-політичні рухи, ЗМІ.

Політичний конфлікт виникає і розвивається з приводу політичної влади і її функціонування в даному суспільстві. Зверніть увагу, що в літературі зустрічаються  різні підходи щодо причин конфліктів. З точки зору історичного матеріалізму політичний конфлікт породжується цілком економічними протиріччями і є їх концентрованим виразом.

Існують уявлення, що конфлікт – наслідок ідеологічних протиріч, поміркуйте з цього приводу і доведіть свою думку. Деякі філософи намагаються знайти причини конфліктів в психології самої політичної діяльності і політичних відносин.

Студентам потрібно дослідити такі передумови виникнення внутрішньополітичних конфліктів, як:

· Піднесення масових демократичних рухів,

· Посилення зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом управління суспільно-політичними процесами

· Зростання участі особи в політичному життя

· Ріст активності громадських організацій у всіх регіонах, областях, містах.

 

Проаналізувати класову і внутрішньополітичну боротьбу, революцію, контрреволюцію, громадянську війну, переворот як типи внутрішньополітичного конфлікту.

Проаналізувати залучення в боротьбу інших учасників через блоки, договори, пошуки союзників, назрівання загальнонаціональної кризи, перехід однієї із сторін до практичного застосування сили, збройний конфлікт як стадії розвитку конфлікт.

 

Список літератури

 

9. Баринова В,И. Консенсус  как одно из главных условий разрешения политических конфликтов // Социально – политический журнал – 1995 -№5

10. Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче – 1999 –№ 5

11. Зеркина Д. Политический конфликт и оппозиция // Социально-политический журнал – 1998 - № 5

12. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода – К., 1996

13. Нэх В.Ф. Политических конфликт, технология инициирования, регулирования, разрешения // ВМУ. Серия 12. Политические науки – 1995 - № 5

14.  Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги – К., 1994

15. Социальнополитические проблемы Китая в новое время и новейшее время – М.,1991

16. Ушаков Т.Н. Введение политических дискуссий: психологический анализ конфликтных ситуаций – М.,1995

 

 

 

 

Тема 4. Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти

1. Причини виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

2. Механізм запобігання та подолання міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

 

 

Дайте визначення поняттям “міжнаціональний” та “міжконфесійний” конфлікт. Студентам потрібно дослідити причини виникнення та розвитку міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

Довести, що створення спільної децентралізованої інфраструктури співробітництва – основний механізм локалізації конфліктів.

Дослідити також створення культурної інфраструктури консенсусу, збільшення відкритості регіону, участь третьої сторони у вирішенні конфлікту, гуманізація міжнаціональних і міжконфесійних  відносин, зміни адміністративно-територіального устрою, введення надзвичайного стану як механізм запобігання та подолання міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

 

Список літератури

 

1. Агаев С. Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном мире // Зарубежное обозрение  - 1994  - № 7

2. Азбукин В.М. Проблема разрешения конфликтных ситуаций // Международная жизнь – 1999 - №10

3. Анцупов А.Л. Шипилов А.П. Конфликтология – М.,1999

4. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве – М., 1999

5. Лебедева М. Межэтнический конфликт на рубеже двух веков // Мировая экономика и международные отношения – 2000 - №5

6. На шляху до суспільної згоди  - К.,2001

7. Основы межнационального согласия и дружбы //Диалог  -2000 - №5

8. Римаренко Ю. Конфликтология межэтнических отношений // Социально-гуманитарные знания – 1999 - №5

9. Этнические и региональные конфликты в Евразии в 3-х книгах / Общ.ред. А. Малашенко – М., 1997

 

 

Тема 5. Міжнародні (зовнішньополітичні) конфлікти (2 години)

 

1.Зміст і структура міжнародного конфлікту.

2. Типологія міжнародних конфліктів.

 

Захист національних інтересів і цінностей з неминучістю буде породжувати конфлікти в сфері як міжнародних відносин, так і усередині держав, поміркуйте над цим і доведіть свою думку. Необхідно відмовитися від силової політики, від спроб нав'язування окремих культурно-цивілізаційних і ціннісних установок і визнати за всіма державами великими і малими однакові права, дійти згоди по базових категоріях на основі консенсусу, створення клімату довіри, що стає нормою міжнародних відносин, особливо вдало реалізованих у Східній Азії. Допомогти в створенні такої моделі міжнародних відносин і вирішенні міжнародних конфліктів може структурно-системний підхід, відповідно до якого будь-який конфлікт розглядається в системі економічних, політичних, ідеологічних, воєнно-стратегічних, геополітичних, етнонаціональних і інших прямих і зворотних зв'язків держав і в структурі глобальних регіональних, двосторонніх і національних рівнів взаємин. У підсумку конфліктна ситуація вписується у функціональну систему й ієрархічну структуру міжнародних і внутрішньодержавних відносин.

У структурному плані виявляється рівень погроз безпеки розглянутої конфліктної ситуації; глобальний (ядерна небезпека), регіональний (поширення конфлікту на сусідів), національний (дестабілізація держави). Вивчення адекватної реакції на погрози украй важливо, приклад Чечні в цьому відношенні показовий. Не менш важливо вибудувати систему пріоритетів у відношенні інтересів держав від життєво важливих до нульових у конфліктній ситуації.

 

При підготовці до семінарського заняття  зверніть  увагу і розкрийте зміст і структуру міжнародного конфлікту. Проаналізуйте такі елементи структури міжнародного конфлікту: держава, міжнародні об’єднання (коаліції, блоки, міжнародні організації)

Важливо проаналізувати думки М.Вебера, К.Боулдінга, А.Рапопорта про типи міжнародних конфліктів.

Дослідити міжнародні конфлікти, що безпосередньо відображають суперечності та боротьбу двох соціально-економічних систем як перший тип міжнародних конфліктів, а конфлікт між високо розвинутими країнами і країнами, що розвиваються як другий тип конфлікту.

Також проаналізувати міжнародні конфлікти всередині однієї держави.

Розкрити фази розвитку міжнародного конфлікту.

 

Список літератури

 

1. Ворожейкин И.Е. Конфликтология – М.,1991

2. Китай и США в конфликте // Эхо планеты – 2001 - №16

3. Козер Л. Функции социального конфликта – М.,2000

4. Тихонравов Ю.В. Геополитика – М., 2000

5. Толстов С. Конфліктність в сучасній ситемі міжнародних відносин // Нова політика – 1999 - №5

6. Этнические и региональные конфликты в Евразии в 3-х книгах / Общ.ред. А. Малашенко – М., 1997

7. Ясносокирский Ю.А. Политико –правовой механизм предотвращения и урегулирование конфликта в рамках ОБСЕ // Полис – 1999 - №5

 

 

Тема 6. Збройні конфлікти. Глобалізм, антиглобалізм та тероризм – головні конфлікти 21 століття (6 годин)

 

1.Причини виникнення міжнародних політичних криз.

2.Війна – специфічна форма розвитку міжнародного конфлікту.

3.Глобалізм і антиглобалізм та тероризм – головні конфлікти 21 століття.

 

Дати  визначення міжнародної політичної кризи. Проаналізувати та розкрити причини виникнення  та сутність міжнародної політичної кризи.

Дати визначення війни, як специфічної форми розвитку міжнародного конфлікту.

 Проаналізувати основні причини війни, її мету та структуру. Розкрити причини закінчення війни.

Звернути увагу на поняття глобализму, антиглобалізму та тероризму. Зрозуміти причини прихильників та противників глобалізації розвитку суспільства. Поміркуйте над можливими варіантами усунення головної кризи 21 століття.

 

 

 

 

Список літератури

 

1. Арон Р. Мир и война между народами – М.,2000

2. Бойня длинною в век// За рубежом – 1999  - 23-29 декабря

3. Володин А.Г. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Полис – 1999 -№5

4. Геополитика  и мировые войны 20 века // США. Канада – 1999 №11

5. Глобализация: взгляд с периферии // Хроника экономики и политики – 2002 - №4-5

6. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве – М., 1999

7. Макєєв С. Демони миру та боги війни – К., 1997

8. Панарин А. Агенты глобализма – М.,2000

9. Петровский В. Возможен ли гуманистический подход к глобализму //  Международная жизнь – 2001 –№9

10. Райт К. Некоторые размышления о войне и мире // Социально-гуманитарные знания – 2000 – №1

11. Салленсберг М. Крупные вооруженные конфликты // Мировая экономика и международные отношения – 1996 – №1

 

 

Тема 7. Механізм урегулювання конфліктів (4 години)

 

1. Динаміка розвитку політичного конфлікту.

2. Основні методи вирішення конфлікту.

 

Готуючись до практичного заняття студент повинен проаналізувати динаміку розвитку політичного конфлікту :

· назрівання,

· розгортання,

· криза,

· згортання,

·  вихід з кризи,

· досягнення компромісу або консенсусу.

 

Потрібно проаналізувати такі основні методи вирішення конфліктів, як уникнення конфліктів: відхід від політичної арени, звільнення за власним бажанням, еміграція з країни, ігнорування “противника” тощо; відкладення конфлікту. Знайти причини недовготривалості дій результатів даного методу.

Довести, що арбітраж – вища форма врегулювання конфлікту.

Проаналізувати такий універсальний і найрезультативніший метод урегулювання конфлікту як переговори.

Зазначити роль ООН і вирішенні конфліктів.

 

 

 

Література

 

1. Гоптарева И.О возможном механизме решения конфликта // Полис –1998 - №6

2. Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче – 1999 –№ 5

3. Задорожний Г.В. Соціальне партнерство – реальний шлях до відкритого суспільства. – Х., 2000

4. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода – К., 1996

5. Королева А.П. «Расовые войны» и «расовые компромисы». – М., 1987

6. Крам Томас. Управление энергией конфликта – М., 2000

7. Нэх В.Ф. Политических конфликт, технология инициирования, регулирования, разрешения // ВМУ. Серия 12. Политические науки – 1995 - № 5

8. Самоукина Н.В. Конфликты и спосбы их урегулирования // Деньги и кредит – 2000 – №8

 

 

Список літератури

1. Агаев С. Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном мире // Зарубежное обозрение  - 1994  - № 7

2. Азаркин Н.Н. История политических учений – М., 1994

3. Азбукин В.М. Проблема разрешения конфликтных ситуаций // Международная жизнь – 1999 - №10

4. Анцупов А.Л. Шипилов А.П. Конфликтология – М.,1999

5. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию – К.,1996

6. Арон Р. Мир и война между народами – М.,2000

7. Бандурка А.М. Конфликтология – К., 1997

8. Баринова В,И. Консенсус  как одно из главных условий разрешения политических конфликтов // Социально – политический журнал – 1995 -№5

9. Бойня длинною в век// За рубежом – 1999  - 23-29 декабря

10. Володин А.Г. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Полис – 1999 -№5

11. Ворожейкин И.Е. Конфликтология – М.,1991

12. Геополитика  и мировые войны 20 века // США. Канада – 1999 №11

13. Глобализация: взгляд с периферии // Хроника экономики и политики – 2002 - №4-5

14. Гоптарева И.О возможном механизме решения конфликта // Полис –1998 - №6

15. Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче – 1999 –№ 5

16. Дюркгейм Э.О. О Разделении общественного труда – М.,1991

17. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве – М., 1999

18. Зеркина Д. Политический конфликт и оппозиция // Социально-политический журнал – 1998 - № 5

19. Искандарян А. Неподдающиеся: о проблемах урегулирования армяно-азербайджанского конфликта // Новое время – 2001 - №5

20. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода – К., 1996

21. Китай и США в конфликте // Эхо планеты – 2001 - №16

22. Клементьев Д.С. К теории социального конфликта и управлением дезинтеграционными процессами // ВМУ. Серия 18. Социология и политология – 1995 - №4

23. Козер Л. Функции социального конфликта – М.,2000

24. Козырев Г. Конфликтология. Социальный конфликт в общественной жизни // Социально-гуманитарные знания – 1999 - №1

25. Конфликтология – Ростов на Дону, 2001

26. Корнев М.К. Соціальна психологія -  К.,1995.,

27. Косолапов Н. Конфликты постсоветского пространства: проблемы дефиниции и типологии // Мировая экономика и международные отношения – 1999 - №5

28. Крам Томас. Управление энергией конфликта – М., 2000

29. Лебедева М. Межэтнический конфликт на рубеже двух веков // Мировая экономика и международные отношения – 2000 - №5

30. Макєєв С. Демони миру та боги війни – К., 1997

31. На шляху до суспільної згоди  - К.,2001

32. Нэх В.Ф. Политических конфликт, технология инициирования, регулирования, разрешения // ВМУ. Серия 12. Политические науки – 1995 - № 5

33. Основы межнационального согласия и дружбы //Диалог  -2000 - №5

34. Панарин А. Агенты глобализма – М.,2000

35. Панарин А.С. Политология – М.,2000

36. Петровский В. Возможен ли гуманистический подход к глобализму //  Международная жизнь – 2001 –№9

37. Пойченко А.М. Конфлікт у політичному житті України : теорія і технологія розв’язання . – К., 1997

38. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги – К., 1994

39. Пугачев В.П. Соловьев А.И. Введение в политологию – М.,1996

40. Райт К. Некоторые размышления о войне и мире // Социально-гуманитарные знания – 2000 – №1

41. Римаренко Ю. Конфликтология межэтнических отношений // Социально-гуманитарные знания – 1999 - №5

42. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре – М.,1998

43. Салленсберг М. Крупные вооруженные конфликты // Мировая экономика и международные отношения – 1996 – №1

44. Самоукина Н.В. Конфликты и спосбы их урегулирования // Деньги и кредит – 2000 – №8

45. Социальнополитические проблемы Китая в новое время и новейшее время – М.,1991

46. Социально-психологическая хрестоматия – М., 2000

47. Тихонравов Ю.В. Геополитика – М., 2000

48. Толстов С. Конфліктність в сучасній ситемі міжнародних відносин // Нова політика – 1999 - №5

49. Уолцер М. О терпимости – М.,2000

50. Урегулирование региональных и внутригосударственных конфликтов: инициатива Канады // США. Канада. Экономика, политика, культура – 1999

51. Ушаков Т.Н. Введение политических дискуссий: психологический анализ конфликтных ситуаций – М.,1995

52. Фролов М.А. Политическая стратификация – М., 1995

53. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразвание обществ. Сравнительное учение цивилизаций – М., 1999

54. Этнические и региональные конфликты в Евразии в 3-х книгах / Общ.ред. А. Малашенко – М., 1997

55. Ясносокирский Ю.А. Политико –правовой механизм предотвращения и урегулирование конфликта в рамках ОБСЕ // Полис – 1999 - №5

 

 

 

 

Теми рефератів

1. Предмет, категорії та методи політичної конфліктології.

2. Основні етапи еволюції теорії соціально-політичного конфлікту.

3. Політичні конфлікти в Україні, причини їх виникнення і способи розв’язання.

4. Політико-правове виховання молоді як засіб запобігання політичного конфлікту.

5. Погляди Г. Спенсера на природу конфлікту та його соціальне призначення

6. Р.Дарендорф та К. Маркс про класові стосунки як різновид політичного конфлікту.

7. Конфліктна поведінка у аспекті символічного інтеракціонізму К.Боулдінга

8. Біологічні, натуралістичні концепції конфлікту (Спенсер, Гумплович, Ратцценховер)

9. Фрейдистські та неофрейдистські  теорії про психологічну природу конфлікту.

10. Функціональна методологія дослідження конфлікту (Г.Зімель, Л.Козер, Т.Парсонс)

11. Теорія між цивілізаційних конфліктів С.Ханктінтона

12. Проблема особистого конфлікту в філософських, етичних, соціологічних, психологічних теоріях.

13. Конфлікти в колективі та його особливості.

14. Інституціональні види конфліктів.

15. Функції політичного конфлікту.

16. Політичний конфлікт та його різновиди.

17. Політична дискусія як різновид конфлікту.

18. Етнос та конфлікт.

19. Економічні конфлікти та їх специфіка.

20. Культурні протиріччя як основа соціальних конфліктів.

21. Прогнозування конфліктних тенденцій в розвитку української державності.

22.  Міжгруповий конфлікт як модель соцієтального конфлікту.

23. Рольовий конфлікт та його особливості.

24. Конфлікти в умовах становлення національної державності.

25. Міжетнічні конфлікти.

26. Школи та напрямки сучасної конфліктології

27. Соціометрична методика, експеримент, опитування як методи дослідження конфліктних ситуацій.

28.  Активні методи надбання навику вирішення конфлікту (рольові тренінги, ділова гра, вправи).

29.  Феномен політичного тероризму.

30. Збройні конфлікти 21 століття.

31. Війна як специфічна форма розвитку політичного конфлікту.

32. Глобалізм та антиглобалізм.

33. Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти.

34. Зовнішньополітичні конфлікти і їх особливості.

35. Близькосхідний конфлікт, історія і перспективи вирішення.

36.  Конфлікти в сучасному українському парламенті.

37.  Україна в сучасних міжнародних конфлікт.

38.  Соціальна напруженість як джерело політичних конфліктів.

39.  Конфліктність, конфліктний потенціал в політичній культурі України.

40. Релігійний фактор в політичному конфлікті.

41.  Попередження політичних конфліктів.

42. Приховані (потенційні) конфлікти в українському суспільстві.

43. Міжетнічні конфлікти на пострадянському суспільстві.

44. Політичний фактор в релігійних конфліктах сучасної України.

45. Стадії розвитку політичного конфлікту.

46. Консенсус – головна умова вирішення політичних конфліктів.

47. Переговори – найрезультативніший метод урегулювання конфлікту

48. Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин.

49.  Роль ООН у вирішенні конфліктів.

50.  Міжнародна політична криза як особлива фаза розвитку міжнародного конфлікту.

 

 

 

 

Питання до іспиту

1. Поняття, категорії та методи політичної конфліктологія

2. Місце політичної  конфліктологія в системі наук.

3. Суб’єкти політичних конфліктів.

4. Поняття соціального конфлікту.

5. Причини соціальних конфліктів.

6. Типологія соціальних конфліктів.

7. Функції соціальних конфліктів.

8. Стадії розвитку політичного  конфлікту.

9. Основні принципи дослідження конфлікту (детермінізм, системність, розвиток)

10. Концепції соціального конфлікту в спадщині Геракліта та Епікура.

11. Концепції соціального конфлікту в спадщині Платона та Аристотеля.

12. Концепції соціального конфлікту в спадщині  Конфуція та Суньдзи

13. Концепції соціального конфлікту в спадщині Фоми Аквінського, Августина Блаженного.

14. Концепції соціального конфлікту в спадщині Сенсера, Дарвіна,  Мальтуса

15. Концепції соціального конфлікту в спадщині К. Маркса та М.Вебера.

16. Концепції соціального конфлікту в спадщині Гумпловича,  Зіммель та В.Паретто,

17. Функціоналізм та діалектика Козера, Дарендорфа

18. Статистична і динамічна моделі конфлікту по Боулдінгу

19. Характеристика двох основних концепції Нового часу: песимістична (Т.Гоббс та ін.) та оптимістична (Ж.-Ж.Руссо та ін.)

20. Внесок З.Фрейда та К.Юнга в дослідження психологічних аспектів конфлікту.

21. Загальні та специфічні причини політичних конфліктів.

22. Функції політичних конфліктів

23. Суб’єкти та класифікація політичних конфліктів.

24. Суть міжнаціональних конфліктів.

25. Особливості та сутність  конфесійних  конфліктів.

26. Передумови виникнення внутрішньополітичних конфліктів.

27. Основні типи та стадії розвитку внутрішньополітичного конфлікту

28. Причини виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

29. Причини загострення міжетнічних конфліктів в кінці 20 ст.

30. Типологія міжнаціональних конфліктів.

31. Механізм запобігання та подолання міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів.

32. Зміст і структура міжнародного конфлікту.

33. Типологія міжнародних конфліктів.

34. Причини виникнення міжнародних політичних криз.

35. Війна – специфічна форма розвитку міжнародного конфлікту.

36. Глобалізм і антиглобалізм  – головні конфлікти 21 століття.

37. Феномен політичного тероризму.

38. Основні методи вирішення конфлікту.

39. Теорія міжцивілізаційних конфліктів С.Ханктінтона.

40. Релігійний фактор в політичному конфлікті.

41. Сутність конфлікту між Заходом і Сходом.

42. Роль ООН у вирішенні конфліктів.

43. Консенсус – головна умова вирішення політичних конфліктів.

44. Переговори – найрезультативніший метод урегулювання конфлікту

45. Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин.

46. Приховані (потенційні) конфлікти в українському суспільстві.

47. Міжетнічні конфлікти на пострадянському суспільстві.

48. Конфлікти в сучасному українському парламенті.

49. Україна в сучасних міжнародних конфліктах.

50.  Сутність маргінальних конфліктів.

51. Економічні конфлікти та їх специфіка.

52. Сутність механізму подолання конфліктів за Л.Блумфельдом, А.Лейсом та К.Холбрадом.

53. Основні конфліктологічні концепції 20 ст.

54. Напрямки політичної конфліктології 18-19 ст.

55. Основні методи запобігання конфліктів в країнах ліберальної демократії

56. Запобігання і прогнозування конфліктів в сучасних умовах

57. Глобалізація міжнародного життя і роль  міжнародних організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій.

58. Роль третьої сторони у розв’язанні політичних конфліктів.

59. Особливості розв’язання політичних конфліктів в різних політичних режимах

60. Політична еліта і конфлікти.

 

 

Словник дисципліни

 

 

Агресія

Альтернатива

Амбіції

Арбітр

Влада

Відповідальність

Відплата

Війна

Ворог

Вплив

Дескалація

Делегування

Деструкція

Ескалація

Згода

Звинувачення

Ідентифікація

Інтерес

Компенсація

Конкурент

Консенсус

Контроль

Конфлікт

Мотивація

Нагорода

Напруженість

Ненависть

Норма

Образ

Опонент

Очікування

Передумова

Переконання

Підозра

Погроза

Політика

Порушення

Посередник

Потреби

Прихильнисть

Протиборство

Противник

Ресурси

Свідомість

Ціль

 

 

Агрессия

Альтернатива

Амбиции

Арбитр

Власть

Ответственность

Расплата

Война

Враг

Влияние

Дескалация

Делегирование

Деструкция

Эскалация

Согласие

Обвинение

Идентификация

Интерес

Компенсация

Конкурент

Консенсус

Контроль

Конфликт

Мотивация

Награда

Напряженность

Ненависть

Норма

Образ

Оппонент

Ожидание

Предпосылка

Убеждение

Подозрение

Угроза

Политика

Нарушение

Посредник

Потребность

Расположение

Противоборство

Противник

Ресурсы

Сознание

Цель

 

 

Aggression

Alternative

Ambitions

The arbitrator

Authority

The responsibility

Payment

War

The enemy

Influence

Deskalation

Delegation

Destraktion

Escalation

The consent

Accusation

Identification

Interest

Indemnification

The competitor

Consensus

The control

The conflict

Motivation

The award

Intensity

Hatred

Norm

Image

The opponent

Expectation

The precondition

Belief

Suspicion

Threat

Policy(politics)

Infringement

The intermediary

Need(requirement)

Arrangement

Antagonism

The opponent

Resources

Consciousness

The purpose

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика