andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / Тести Політичне лідерство.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   42.5 КБ
СКАЧАТЬ

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

 

1. Що означає саме слово “лідер” у перекладі з англійської мови

а) “вищий”

б) ”ведучий”

в) “знатний”

г) “кращий”

 

2. Який вплив людина повинна здійснювати на інших людей для того , щоб вона вважалась політичним лідером

а) вплив має бути постійним

б)вплив має здійснюватись на всю групу

в)  жодна підстава не є необхідною

г) всі  підстави є необхідними

 

3. Чим політичне лідерство відрізняється від політичного керівництва

а) керівництво, на відміну від лідерства, передбачає достатньо жорстку і формалізовану систему відносин панування – підлеглості

б) політичне лідерство, на відміну від політичного керівництва, не передбачає ніякої матеріальної винагороди та привілеїв

в)політичний керівник завжди призначається , а політичний лідер завжди обирається народом

г) нічим не відрізняються, вони є тотожними

 

4. В чиєму трактуванні політичний лідер – государ, що поєднує і представляє все суспільство, використовує буть – які засоби для збереження свого  панування

а) Сократ

б) Платон

в) Гоббс

г) Макіавеллі

 

5. Хто є представником волюнтаристської теорії лідерства

а)Томас Карлейль

б) Ральф Емерсон

в) Всі варіанти є вірними

г) Всі варіанти не є вірними

 

6. Хто намагався обґрунтувати необхідність формування вищого біологічного        типу – людини – лідера, сверхлюдини

а) Аристотель

б) Локк

в) Макіавеллі

г) Ніцше

 

 

 

 

 

7. Якими рисами володіє “сверхлюдина”

а) сверхлюдина не обмежена нормами моралі

б) сверхлюдина ставиться  до рівних і підлеглих однаково доброзичливо

в) сверхлюдина не має волю до влади

г) всі варіанти є вірними

 

8. Хто був одним із засновників теорії соціалізації

а) Адлер

б) Тард

в) Арон

г) Белл

 

9. Що є єдиним джерелом прогресу суспільства за теорією соціалізації

а) загальне підвищення рівня освіченості населення

б) об'єднання людей заради спільної мети

в) прагнення кожного посісти гідне місце у суспільстві

г) відкриття, зроблені ініціативними і оригінальними особистостями

 

10. Представники якої концепції вважають, що лідер виступає найбільш послідовним, вмілим виразником  волі класу і грає по відношенню до нього допоміжну, службову роль

а) Теорія рис

б) Теорія соціалізації

в) Марксизм

г) жодна

 

11. Хто стверджує, що “лідери не мають ніякого значення”

а) Б. Мауліх

б) Ф. Енгельс

в) Р.У. Емерсон

г) Л. Фейхтвангер

 

12. Який аспект включає поняття політичне лідерство

а) формально – посадовий статус, пов'язаний з володінням владою

б) суб'єктивна діяльність по виконанню покладеної соціальної ролі

в) всі варіанти є вірними

г) всі варіанти не є вірними

 

13. В якій формі лідерства віддзеркалюється інституціалізація керівної функції

а) неформальне лідерство

б) харизматичне лідерство

в) формальне лідерство

г) всі варіанти не є вірними

 

 

 

 

14. Який компонент прямо впливає  на ефективність лідерства

а) індивідуальні риси лідера

б) ресурси і інструменти, якими володіє лідер

в) ситуація, в якій діє лідер і яка здійснює на нього вплив

г) всі варіанти є вірними

 

15. Хто був одним із засновників теорії рис

а) Е. Хоффманн – Ланге

б) М. Дюверже

в) Е. Богартус

г) П. Шаран

 

16.  На чому базується теорія рис

а) на основі вияву якостей, властивих ідеальним лідерам - героям 

б) на основі ситуації, завдяки якої людина стає лідером

в) на основі оточення, яке створює лідера

г) на основі звичайного випадку

 

17. Які риси властиві лідеру зазвичай виділяють

а) тверда воля і цілеспрямованість

б) незаурядні організаторські здібності

в) готовність брати на себе відповідальність

г) всі риси властиві лідеру

 

18. Які обов'язкові риси сучасних політичних лідерів додають в демократичних країнах

а) відоме прізвище

б) фото- і телегенічність

в) скандальна репутація

г) наявність декількох вищих освіт

 

19. Яка концепція відрізняє чисто індивідуальні якості лідера і характерні для нього риси та стиль поведінки, пов'язаний з досягненням  визначених політичних цілей

а)  факторно-аналітична концепція теорії рис

б) теорія конституентів

в) психологічна концепція

г) інтерактивний аналіз

 

20. Які поняття факторно-аналітична концепція вводить в теорію рис

а) випадок

б) поняття цілей і завдань

в) поняття обставин

г) поняття оточення

 

 

 

 

21. Яка концепція обґрунтовує залежність лідерства від визначених соціальних умов

а) теорія рис

б) теорія конституентів

в) ситуаційна

г) функціональний підхід

 

22. Хто є представником ситуаційної концепції

а) Р. Стогділл

б) Т. Хілтон

в) А. Голдієр

г) всі варіанти є вірними

 

23. Які з точки зору ситуаційної концепції якості лідера

а) вроджені

б) постійні

в) релятивні

г) приховані

 

24. Який вчений вважає, що “ в сучасному західному суспільстві більше шансів на успіх має безпринципна людина”

а) Д.Рісмен

б) К. Вайт

в) Г. Алмонд

г) Дж. Гілейно

 

25. Яка теорія лідерства характеризується такими словами: “ саме послідовник сприймає лідера, сприймає ситуацію і в кінцевому рахунку , сприймає чи не визнає лідера”

а) психологічна концепція

б) теорія конституентів

в) теорія рис

г) факторно-аналітична концепція

 

26. Хто є засновників теорії конституентів

а) Т. Енціані

б) Н. Мелзер

в) В. Парето

г) всі варіанти не вірні

27. Хто достатньо компетентно оцінює особисті якості і можливості лідера, виступає “звязуючою ланкою” між лідером і масами

а) ентузіасти

б) активісти

в) колеги

г) конституенти

28. В якій системі політичні лідери мають більші можливості для суб'єктивної і волюнтаристської політики

а) демократично – ліберальна

б) анархістська

в) демократична

г) тоталітарна

 

29. Який вчений вважає, що в основі лідерства є придушене  лібідо

а) Фрейд

б) Адлер

в) Вебер

г)Юнг

 

30. Чим для авторитарної особистості є влада з погляду психологічної концепції

а) матеріальний достаток

б) психологічна потреба

в) самовизнання

г) гордість

 

31. Якими рисами володіє авторитарний лідер

а) не має внутрішньої сили

б) ірраціональний

в) схильний до містики

г) всіма якостями володіє авторитарна особистість

 

32. Які завдання ставить перед собою інтерактивний аналіз

а) здійснити комплексне дослідження лідерства

б) виявити залежність підлеглих від лідера

в) виявити вплив обставин на психіку лідера

г) дослідити причини лідерства

 

33. Які моменти лідерства враховує інтерактивний аналіз

а) риси лідера і завдання, які він покликаний виконувати

б) послідовники і конституенти лідера

в) всі варіанти є вірними

г) всі варіанти не є вірними

 

34. Хто, виходячи з трьох типів легітимного  панування, виділив три типи лідерства

а) Дж. Гідденс

б) М. Вебер

в) Р. Стогділл

г) Г. Патрик

 

 

 

 

 

 

35. Який тип лідерства заснований на вірі в талант лідера і його месіанську роль в політичному процесі

а) традиційний

б) харизматичний

в) раціонально-легальний

г) лідер- реформатор

 

36. Як типізують лідерів за їх ставленням до перспектив суспільного розвитку

 а) адміністратор, агітатор, теоретик

б) неформальний  і формальний лідер

в) консерватор, реформатор, революціонер

г) авторитарний і демократичний

 

37. Представниками якого типу лідерства були Ленін, Мартін Лютер Кінг, Хомейні

а) прапороносець

б) торговець

в) служник

г) пожежник

 

38. Який тип лідера орієнтується на самі суспільні потреби, і дії якого визначаються конкретною ситуацією

а) служник

б) прапороносець

в) лідер-торговець

г) лідер-пожежник

 

39. Який тип лідерів виділяють в залежності від політичного режиму

а) революціонер, реформатор

б) авторитарний, демократичний, тоталітарний

в) відкритий і лідер-догматик

г) лідер-представик і лідер-харизматик

 

40. Який тип лідера спирається на популярні сьогоденні бажання, пропонує прості і найбільш загально прийнятні способи виходу з негативних ситуацій, що склались

а) лідер-угодець

б) лідер-професіонал

в) лідер-популіст

г) плутократичний лідер

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІРНІ ВІДПОВІДІ

 

1.б

2. г

3.а

4. г

5. в

6. г

7.а

8.б

9.г

10.в

11.а

12.в

13.в

14.г

15.в

16.а

17.г

18.б

19.а

20.б

21.в

22.г

23.в

24.а

25.б

26.г

27.б

28.г

29.а

30.б

31.г

32.а

33.в

34.б

35.б

36.в

37.а

38.г

39.б

40.в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика