andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / тесты основные .doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   131.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

1. Що в перекладі з англійської мови означає слово “лідер”

а) кращий

б) ведучий

в) вищий

г) перший

 

2. Прихильники якої теорії вважають, що найбільш ефективні стилі лідерства залежать саме від зрілості виконавців:

а) теорія рис

б) теорія життєвого циклу

в) ситуаційна теорія

г) теорія послідовників

 

3. Який критерій В. Вурм і Ф. Йетон беруть за основу класифікації політичного лідерства:

а) ступінь участі підлеглих у прийнятті рішень

б) сила впливу лідера на оточення

в) ставлення до існуючої системи

г) імідж і рольове призначення лідера

 

4. Який  чинник має бути домінуючим у висвітленні діяльності політичного лідера на думку А.М. Старостина та О.А. Крижанковської:

а) вольовий чинник

б) рівень освіти

в) досвід

г) поширення впливу

 

5. Який тип політичного лідера за класифікацією А.М. Старостина й О.А. Крижановської вміє відчути  й висловити інтереси великих груп людей і своїми організуючими діями увійти в “резонанс” із сподіваннями загалу:

а) лідер - активатор

б) лідер - бунтар

в) лідер - дзеркало

г) лідер - маніпулятор

 

6. Хто був засновником теорії особистості лідера як “функції ситуації”

а) Т. Хілтон

б) В. Рейтман

в) В. Ділл

г) всі варіанти є вірними

 

7. Хто розцінював політичне лідерство з погляду боротьби  за владу між окремими індивідами  і групами, в якій переможці  використовують виграш на власну користь.

а) Ф. Левіс

б) М. Дюверже

в) А. Шлезінгер

г) Д. Стокмен

 

 

8. Які  стилі політичного лідерства визначає американський соціальний психолог Курт Лєвін 

а) патріарх і тиран

б)традиційний, раціонально - легальний

в) демократичний, ліберальний автократичний

г) лідер – прапороносець, лідер – служник, лідер - торговець

 

9. Кому належить ідея співвідношення політичного режиму з етико – культурними принципами, які формували стиль державного лідера: 

а) Локк

б) Монтеск’є

в) Макіавеллі

г) Блондель

 

10. В основі якої концепції політичного лідерства лежать суто індивідуальні риси лідера, типи поведінки, розуміння цілей і завдань залежно від певної ситуації

а) факторно – аналітична концепція

б) теорія рис

в) теорія послідовників

г) ситуаційна концепція

 

11. Яка характеристика більш за все відповідає вождистського типу лідерства:

а) лідер  звертається до розуму слухачів

б) лідер, для якого  популізм є основним засобом досягнення мети і який апелює до найнижчих пристрастей народу

в) лідер, якого обирає народ демократичним голосуванням

г) лідер, який незаконним шляхом захоплює владу у державі

 

12. Як поділяються лідери за стилем політичної поведінки:

а) традиційні, раціонально - легальні

б) харизматичні, ліберальні, авторитарні, демократичні

в) параноїдальний, демонстративний, депресивний, шизоїдгий

г) прапороносець, торговець, пожежник

 

13. За ставленням до існуючої політичної системи політичні лідери поділяються на :

а) функціональний, дисфункціональний, нонфунціональний

б) харизматичний, ліберальний, авторитарний, демократичний.

в) загальнонаціональний, соціальних груп

г) формальний і неформальний лідер

 

14. Чим саме вимірюється ефективність  стилю політичного лідерства:

 а) наявністю формально – адміністративної структури

б) здатністю усвідомлювати та синтезувати  реальні соціальні проблеми

в) обранням методів для прийняття рішень

г) всі варіанти є вірними

 

15. Які типи політичного управління встановлюються залежно від принципу передачі влади:

а) справедливий і несправедливий

б) тоталітарний і демократичний

в) автократичний і ліберальний

г) тривалий чи тимчасовий

 

16. Хто є представником концепції політичного лідерства під назвою “теорія плюралізму еліти”

а) А. де Токвіль , Р. Даль, Р. Арон

б) Т. Соренсен, О. Янг

в) Р. Донован

г) В. Мазліх і Р. Путман

 

17. Як вирізняються лідери за способом утвердження лідерства в групах та організаціях

а) формальний - неформальний

б) харизматичний, ліберальний, авторитарний, демократичний.

в) загальнонаціональний, соціальних груп

г) функціональний, дисфункціональний лідер

 

18. Що є складовою концепції  політичного лідерства під назвою “ теорія плюралізму  еліт”

а) потужне місцеве самоврядування

б) заборона свободи асоціацій

в)  розподіл федеративної влади на виконавчу та судову

г) цензура преси

 

19. Яка концепція формування політичного лідерства враховує характерну ознаку політичного розвитку сучасного світу – ліквідацію біполярності та посилення багатополярності у політичних відносинах:

а) психологічна концепція лідерства

б) ситуаційна теорія

в) теорія “моделей майбутнього державного управління”

г) теорія визначальної ролі послідовників

 

20. Чим характеризується антрепренерський спосіб лідеротворення:

а) формування лідера вузьким колом осіб із чітко визначеними критеріями

б) лідер випадково виділяється із загальної маси людей

в) характеризується тим, що лідером в результаті стає неталановита і нездібна до керування людина

г) лідер формується у публічній конкурентній боротьбі, де вирішальними є імідж та особисті якості.

 

21. За якою концепцією лідерство розглядається як феномен, що породжується специфічними рисами характеру лідера:

а) ситуаційна теорія

б) психологічна концепція лідерства

в)  теорія рис

г) теорія визначальної ролі послідовників

 

22. Кому належить розробка теорії визначальної ролі послідовників:

а) Е.Фром

б) Р. Донован

в) Л. Фальковскі

г) Р. Стогділ

 

23. Прихильники якого напрямку в оцінці політичного лідерства вважають, що лідерами стають люди з фізичними недоліками, які вміють їх добре компенсувати

а) теорія рис

б) ситуаційна теорія

в) психологічна концепція лідерства

г) факторно –аналітична концепція

 

24. Які типи лідерства виокремлював М. Вебер:

а) авторитарний, демократичний, ліберальний

б) традиційний, харизматичний, легальний

в) формальний - неформальний

г) функціональний лідер, лідер - конформіст

 

25.   Як класифікують лідерів за соціально – діяльносними настановами:

а) формальний і неформальний

б) авторитарний, демократичний, ліберальний

в) прапороносець, службовець, торговець

г) консерватор, реформатор, революціонер

 

26. Чим відрізняється індивідуальне політичне лідерство  у загальнонаціональних масштабах від лідерства у малих групах:

а) тривалістю

б) багаторолевістю

в) силою впливу

г) вони тотожні

 

27. Який дослідник вбачав в політичному лідерстві вияви “творчого інстинкту”

а) Х. Ебель

б) В. Мазліх

в) Ф. Ніцше

г) Л. Едінгер

 

28. При якому стилі лідерства  можлива певна самодіяльність підлеглих, тенденція до колективного управляння

а) демократичний лідер

б) ліберальний лідер

г) тоталітарний лідер

д) авторитарний лідер

 

29. Як поділяються лідери за мірою впливу на суспільство:

а)  реальні лідери і менеджери

б) конформіст, нонконформіст

в) традиційний і бюрократичний

г) формальний і неформальний

 

30. З огляду на які чинники Є Вятр поділив політичних лідерів на лідерів і ідеологів, прагматиків, фанатиків, трагіків.

а) за ставленням лідера до підлеглих

б) за ставленням лідера до справи

в) з огляду на психологічні риси і типи поведінки

г)  з огляду на спосіб утвердження лідерства в групах та організаціях

 

31. Який науковець виділив авторитарний, переконуючий, демократичний, інтелектуальний та виконавчий тип лідерства:

а) Р. Стогділл

б) Е. Херман

в) Е. Річардсон

г) О. Янг

 

32. Якого лідера за стилем політичної діяльності Ласуел називає адміністратором:

а) лідера, здатного до дії, але не маючого теоретичного осмислення цих дій

б) лідера, схильного виступати перед публікою, завойовувати авторитет

в) лідера, схильного розробляти програми, проекти, але не бажаючого займатися практичною політикою

г) лідера, здатного приймати політичні рішення, готового йти на компроміс.

 

33. Чим, на думку Т. Парсонса,  жорстоко зумовлені можливості і успіх політичного лідера:

а) інтересами корпорації, до якої він належить

б) наявністю гарної освіти

в) особистими рисами

г) ораторськими здібностями

 

34. Який тип лідерства бажає змінити  суспільні структури, норми, що віджили, надати суспільному розвитку динамізму і скерувати його у прогресивне русло:

а) консерватор

б) агітатор

в) реформатор

г) революціонер

 

35. Який лідер розуміється під поняттям “керівник”:

а) формальний лідер, який призначений зверху

б) особа, обрана демократичним шляхом

в) лідерів всіх типів можна назвати “керівниками”

г) лідери, що використовують жорстокі адміністративні покарання

 

36. Кому належить думка про те, що лідерство – це управлінський статус чи соціальна позиція, яка пов’язана з прийняттям рішень

а) А. Шлезінгер

б) З. Фрейд

в) Д. Даутон

г) Р. Стогділ

 

37. Що є лідерством за Л. Едінгером:

а) вроджена потреба

б) вимушена необхідність

в) здатність впливати на інших людей

г) здатність отримати  повагу  у суспільстві

 

38. Як характеризує лідерів М. Херман:

а) формальний, неформальний

б) прапороносці, службовці, торговці, пожежники

в) загальнонаціональний лідер, лідер певного класу, соціальної верстви, групи

г) функціональний та дисфункціональний лідер

 

39. Що лежить в основі  класифікації політичного лідерства за Джиббом:

а) емоційне прийняття лідерів

б) спосіб легітимації влади

в)  природні задатки лідерів

г) масштаби лідерства

 

40. На які типи Джибб поділяє політичних лідерів:

а) реформатор, революціонер, консерватор

б) авторитарний, демократичний, ліберальний

в) патріарх, тиран, ідеальний тип

г) традиційний, харизматичний, раціонально - легальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вірні відповіді

 

 

1. Б                  38. Б                                   

2. Б                  39. А                                           

3. А                  40. В                                             

4. А                                                             

5. В                                                     

6. Г                                                          

7. Б                                   

8. В

9. Б

10. А

11. Б

12. В

13. А

14. Г

15. В

16. А

17. А

18. А

19. В

20. Г

21. В

22. А

23. В

24. Б

25. Г

26. Б

27. В

28. А

29. А

30. В

31. А

32. Г

33. А

34. В

35. А

36. В

37. В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

а

40б

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты основные
тесты основные
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Іванов  М.С.

Безкоровайна Ірина 231 гр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика