andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / Тестик.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   78.0 КБ
СКАЧАТЬ

1.Термін “лідер” (від англ. Leader) означає:

   а) кращий;

   б) ведучий, “керівник”, глава, “провідник”;

   в) відбірний;

   г) організатор.

2. Кого в епоху античності вважали лідером:

   а) особу, яка вела за собою натовп;

   б) особу, яка здійснила подвиг;

   в) людину часу;

   г) особу, здатну творити історію.

3. “Політичне лідерство” в сучасній політичній науці, це:

   а) влада, яка здійснюється кількома чи одним індивідом з метою пробудження      членів нації до дії;

   б) володіння всесвітом;

   в) орієнтація на особисті якості лідера та впровадження їх в життя;

   г) легітимний вплив на особу.

4. Ознакою політичного лідерства є:

   а) непримиренність будь-яких нетрадиційних поглядів;

   б) недостатньо розвинений індивідуалізм лідера;

   в) передбачає постійний вплив на оточуючих;

   г) низька компетентність в управлінні справами і державою.

5. Політичний лідер виступає як:

   а) захисник власних інтересів;

   б) пропогандист особистої теорії і ні якої іншої;

   в) засновник партій;

   г) організатор діяльності людей.

6. Якому мислителю належить наступне висловлювання: “Політичний лідер – це тип особистості, для якого характерна природна схильність до знань, духовна досконалість”:

   а) Н.Макіавеллі;

   б) Платону;

   в) Ф.Гальтон;

   г) М.Дюверже.

7. До найважливіших теорій політичного лідерства належить:

   а) теорія відповідних здібностей;

   б) теорія відповідей;

   в) теорія оточення;

   г) теорія відносин.

8. Авторами ситуаційної теорії політичного лідерства є:

   а) В.Даль, Р.Согділл, Т.Хілтон;

   б) Ф.Гальтон, Е.Богардус;

   в) М.Дюверже, Дженінгс;

   г) З.Фрейд.

9. Е.Богардус та Ф.Гальтон є авторами теорії:

   а) марксистської теорії;

   б) ситуаційної теорії;

   в) теорії рис;

   г) теорії оточення.

10. Теорія рис природу лідерства бачить в:

   а) проявах придушеного лібідо;

   б) наявності якостей, які відрізняють лідера від своїх прибічників;

   в) вдалому збігу ряду моментів-місця, часу, обставин;

   г) характері самого лідера та якостях його конституентів.

11. Марксистська теорія при трактуванні природи політичного лідерства виходить із:

   а) масштабів лідерства;

   б) соціально-класових основ суспільства;

   в) ставлення лідера до існуючої політичної системи;

   г) способів утвердження лідерства.

12. За Макіавеллі, лідер повиннен враховувати в собі 2 основні мотиви:

   а) ненависть і зло;

   б) любов і страх;

   в) зло і підлість;

   г) хитрість і силу.

13. Макіавеллі стверджує, що лідер покликаний:

   а) впливати на інших;

   б) вміти розуміти інших більше ніж самого себе;

   в) забезпечити громадянський порядок і стабільність в суспільстві;

   г) виражати інтереси своїх прихильників.

14. Яке з положень Макіавеллі входить в теорію лідерства:

   а) лідер повинен мати волю до виживання;

   б) лідерство – це здатність впливати на інших людей;

   в) лідер –це символ спільності і зразок політичної поведінки;

   г) природна схильність до знань, духовна досконалість.

15. Який тип лідерства за Вебером заснований на традиціях і звичаях:

   а) харизматичне;

   б) традиційне лідерство;

   в) раціонально-легальне;

   г) інший.

16. Здатність вести за собою маси без допомоги інструментів влади – це:

   а) харизма;

   б) “надлідерство”;

   в) “надлюдські здібності”;

   г) аморальність.

17. На якій теорії засноване харизматичне лідерство:

   а) уявлення про розумність, законність порядку обрання лідера;

   б) традиції і звички;

   в) інтенсивність прояву владного мотиву лідерства;

   г) віра мас в особливий “дар благодаті”.

18. Хто є автором раціонально-легального лідерства в американській політичній думці:

   а) Ф.Гальтон;

   б) Ж.Блондель;

   в) М.Херман;

   г) М.Дюверже.

 

 

19. Основу раціональ-легального лідерства становить:

   а) віра в здатність і розумність історичного порядку;

   б) інтелект;

   в) застарілі традиції;

   г) моральні цінності лідерства.

20. Хагемен та Такер поділяють політичне лідерство на:

   а) революціонерів, реформаторів та консерваторів;

   б) “суперменів”, “героїв”, “принців”;

   в) “лідерів мимоволі”, “лідерів зверху”, “лідерів на віру”;

   г) пролетарських, буржуазних.

21. Що лежить в основі традиційного лідерства:

   а) звичка;

   б) віра в емоції;

   в) розум;

   г) спритність та стабільність.

22. Який тип політичного лідерства Херман називає “пожежниками”:

   а) ті, хто втілюють великі мрії та масштабні зміни;

   б) ті, які здатні швидко реагувати на найгостріші проблеми, що виникають у суспільстві;

   в) вміють подати свої ідеї і плани, змусити маси їх “купити”;

   г) виражають інтереси своїх прихильників.

23. Якому типу політичного лідерства за М.Херманом характерне власне бачення дійсності, ідеалу, задля здійснення якого вони здатні змінити політичну систему, повести за собою маси:

   а) пожежники;

   б) торговці;

   в) прапороносці;

   г) служителі.

24. Для демонстративного політитчного стилю лідера характерно:

   а) нездатність грати провідну роль і бажання об’єднатися з тими, хто реально здатний “робити політику”;

   б) бажання, за будь-яку ціну, все зробити найкращим чином, незалежно від можливостей;

   в) самоізоляція та самоусунення від участі в конкретних подіях;

   г) любов до зовнішніх ефектів і демонстрацій, нестримне бажання подобатися, постійно приваблювати увагу.

25. Основним методом впливу в авторитарному стилі політичного лідерства є:

   а) санкції, погрози, залізна вимогливість;

   б) підтримка, винагорода, похвала;

   в) ініціатива, активність;

   г) нестабільність, запальність.

26. Мляве ставлення до діяльності та позиція побічного спостерігача характерна для:

   а) демократичного стилю лідерства;

   б) стилю невтручання;

   в) авторитарного стилю;

   г) інша думка.

 

 

27. За способом утвердження в групах і організаціях лідери бувають:

   а) традиційні і раціонально-легальні;

   б) формальні і неформальні;

   в) авторитарні і харизматичні;

   г) дисфункціональні і конформіські.

28. За способом легітимізації влади лідери в суспільстві бувають:

   а) традиційні і раціонально-легальні;

   б) деспресивні ідемонстративні;

   в) харизматичні і авторитарні;

   г) авторитарні і демократичні.

29. За стилем політичної поведінки лідерів поділяють на:

   а) формальні і неформальні;

   б) традиційні і раціонально-легальні;

   в) харизматичні і авторитарні;

   г) параноїдальні, демонстративні, депресивні.

30. Який з чинників формує функції політичних лідерів:

   а) формальний спосіб утвердження лідера в суспільстві;

   б) тип політичного режиму та культури;

   в) імідж і рольове призначення лідера;

   г) ставлення до існуючої політичної системи.

31. В чому полягає інтегративна функція лідера в суспільстві:

   а) в узгодженні та об’єднанні різних груп інтересів на основі спільної ідеї;

   б) в досягненні цілістності та гармонії соціальних інтересів через вироблення політичного курсу;

   в) проголошує програму, ідею та механізм її здійснення;

   г) виступає гарантом справедливості, законості і порядку.

32. Кому належить вислів: “ Історія є витвором великих людей, лише лідери можуть впливати на розвиток людства”:

   а) Ф.Гальтону;

   б) З.Фрейду;

   в) С.Хуку;

   г) Г.Лебону.

33. Яка з функцій політичного лідерства вимагає мобілізації народу на втілення політичних програм, рішень в життя, включає формування кадрів і згуртування прибічників реформ:

   а) інтегративна;

   б) координаційна;

   в) організаторська;

   г) крмунікативна.

34. Новаторська функція лідера полягає в наступному:

   а) політичний лідер свідомо вноситьнові конструктивні ідеї соціального розвитку суспільства;

   б) виступає гарантом справедливості, законності, порядку;

   в) вивчення суперечності об’єктивних і суб’єктивних факторів і реалій;

   г) вміння і здібності політичного лідера увійти в контакт з широкими масами.

 

 

 

35. Кому належить вислів: “Хто бажає істинного політичного успіху, той мусить проводити усіма силами предметний відбір кращих людей”:

   а) Р.Такер;

   б) Г.Алмонд;

   в) Д.Мервік;

   г) І Ільїн.

36. Комунікативна функція політичного лідерства передбачає:

   а) мобілізація народу на втілення практичних програм;

   б) відображення всієї гами потреб й інтересів людей як політичних маніфестах і програмах, так і в їх практичній діяльності;

  в) стабільність суспільства, громадського миру і злагоди;

   г) єдність політичних сил.

37. Яке з данних висловів належить З.Фрейду:

   а) “лідерство – це здатність впливати на інших людей”;

   б) “лідерство – це тип психічних відхилень, наслідок неврозу”;

   в) “лідерство – це процес міжособистісної взаємодії, в ході якої авторитетні особи, наділені реальною владою здійснюють легітимний вплив на суспільство”;

   г) “лідерство – це своєрідна соціально-історична потреба людей в організації своєї діяльності”.

38. Однією із складових успіху політичного лідера є:

   а) висока емоційність;

   б) вміння постояти за себе;

   в) мистецтво говорити та уміння вести публічні диспути;

   г) високе матеріальне становище лідера.

39. За Д.Даунтом політичне лідерство – це6

   а) здатність впливати на інших людей;

   б) постійний легітимний вплив владних осіб на суспільство;

   в) збіг обставин при яких формується лідерство;

   г) лідерство – це управлінський статус чи соціальна позиція, яка пов’язана із прийняттям рішень.

40 Яка суть теорії Ф.Ніцше стосовно людини-лідера:

   а) необхідність цілеспрямованого створення найвищого біологічного типу “надлюдини”;

   б) обгрунтування ідеї залежності поведінки лідера від соціальних умов;

   в) трактування природи політичного лідерства виходить із соціально-класових основ суспільства;

   г) легітимний вплив владних осіб на суспільство.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді:

1. Б

2. Г

3. А

4. В

5. Г

6. Б

7. В

8. А

9. В

10. Б

11. Б

12. Б

13. В

14. А

15. Б

16. А

17. Г

18. В

19. А

20. А

21. Б

22. Б

23. В

24. Г

25. А

26. Б

27. Б

28. А

29. Г

30. Б

31. А

32. В

33. В

34. А

35. Г

36. Б

37. Б

38. В

39. Г

40. А.

 

 

 

 

 

 

Миколаївський державний гуманітарний університет

імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    кафедра політичних наук

 

 

 

                                Тести на тему:

 

Тестик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Виконала:

Студентка 231 групи

Салніцька Т.

Перевірив:

Іванов М.С.

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Миколаїв 2003

 

 

 

   

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика