andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / Тестис.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   142.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

Із зазначених  4 варіантів лише один є вірним

 

 

1. Який із зазначених критеріїв не виділяє політичний режим в окремий тип:

а) Співвідношення між гілками влади

б) Географічні кордони

в) Рівень політичної стабільності суспільства

г) Правовий статус особи

 

2. Який політичний режим допускає існування обмеженого плюралізму в різних суспільних сферах:

а) Демократичний

б) Анархістський

в) Тоталітарний

г) Авторитарний

 

3. Який політичний режим зосереджується на здійсненні принципу  колективної етно – культурної єдності без суттєвого проникнення в соціальне життя:

а) Тоталітарний

б) Фашистський

в) Авторитарний

г) Теократичний

 

4. Який режим заперечує інституціональне і насамперед державне управління суспільством:

а) Ліберально – демократичний

б) Демократичний

в) Теократичний

г) Анархістський

 

5. Який режим  характеризується визнанням народу джерелом влади і пріоритетом прав людини над правами держави:

а) Теократичний

б) Демократичний

в) Фашистський

г) Автократичний

 

6. Який з даних режимів оправдовує необмежену етатизацію суспільного життя:

а) Тоталітарний

б) Теократичний

в) Авторитарний

г) Фашистський

 

 

 

 

 

 

 

7. У філософсько – політичному лексиконі якого філософа з’явилось поняття “Тоталітаризм”:

а) Т.Гоббс

б) Дж. Локк

в) Д. Джентіле

г) Г. Декарт

 

8. Якому із мислителів   належить думка:” Якщо людина буде володіти досконалим розумом, то буде керувати всіма речами”

а) Демокрит

б) Геракліт

в) Протагор

г) Цицерон

 

9. Хто був автором першого класичного дослідження по проблемам тоталітаризму під назвою “ Шлях до рабства”:

а) С. Шикман

б) Х. Шпайер

в) Ф. Хайек

г) Е. Нордлинжер

 

 

10. Коли закріпився статус наукової концепції за  терміном “Тоталітаризм”

 а) 1952

б) 1945

в) 1939

г) 1919

 

11. Що є об’єктивними передумовами виникнення тоталітаризму:

а) Особливості соціально – культурної динаміки періоду індустріалізму

б) Створення системи ЗМІ, здатних формувати суспільну свідомість у заданому руслі

в) Всі варіанти є правильними

г) Всі варіанти є невірними

 

12. Яка з ознак не належить тоталітарному режиму:

        а) державний монополізм в економіці

б) висока концентрація влади

в) відсутність єдиної ідеології

г) відсутність легальної опозиції

 

 

 

 

 

13. Що не є різновидом тоталітаризму:

а) Комунізм

б) Анархізм

в) Фашизм

г) Націонал – соціалізм

 

14. Яка з даних ознак не належить тоталітарному режиму:

а) виконавчі органи держави наділені  широкими законодавчими повноваженнями

б) відчуження народу від влади

в) наявність єдиної для всіх ідеології

г) обмеження чи заборона діяльності опозиційних об’єднань громадян.

 

15. Що належить до авторитарних політичних систем:

а) популістські системи

б) диктаторські режими

в) військові хунти

г) всі варіанти є вірними

 

16. В якій каїні в 70 – 80 рр. ХХ ст. існував авторитарний режим:

а) Норвегія

б) Албанія

в) Іспанія

г) Португалія

 

17. Що не є достоїнством авторитарного політичного режиму:

а) здатність забезпечити суспільний порядок

б) безапеляційно – командний метод керівництва  за допомогою наказів з безумовним виконанням

в) можливість сконцентрувати зусилля і ресурси на вирішенні певних конкретних питань

г) здатність швидко реорганізувати суспільство

 

18. Яке головне гасло фашистського режиму:

а) життя і здоров’я людини є вищою цінністю держави

б) демократичні свободи і гласність

в) повна незалежність економіки від політики, що сприятиме розвитку держави і виходу із кризи

г) корпоративна єдність нації, заснована на спільності раси, гарантом якої є фашистська держава

 

19. В якому році в Італії була створена організація “ Союз боротьби” (“ Фашіо ді комбатіменто”)

а) 1914

б) 1916

в) 1919

г) 1922

 

 

20. В якій країні вперше фашистські партії прийшли до влади:

а) Угорщина

б) Італія

в) Іспанія

г) Німеччина

 

21.   В  якій країні диктатура здобула монархо – фашистську форму в                  1939 – 1945 рр.

а) Греція

б) Болгарія

в) Албанія

г) Португалія

 

22. Хто був “внутрішнім ворогом” фашистського режиму в Німеччині:

а) Прусське юнкерство

б) Цигани

в) Баварські промисловці

г) Бауери

 

23. Хто був засновником гуртка “ Вільного робітничого комітету заради досягнення доброго миру”:

а) Р.Гесс

б) А. Шпеєр

в) А. Дрекслер

г) В. Кейтель

 

24. В якій країні були сформовані  профашистські режими:

а) Румунія

б) Словаччина

г) Хорватія

д) всі варіанти є вірними

 

25. Ким був запроваджений термін “Анархія”:

а) М. Штірнер

б) П.-Ж. Прудон

в) У. Гудвін

г) Д. Уоррен

 

26. Коли анархізм виник у Росії:

а) 70 - 80 рр. 18 ст.

б) 40 – 60 рр.  19 ст.

в) 10 - 20 рр. 20 ст.

г)  30 – 40 рр. 20 ст.

 

 

 

 

 

27. Які ознаки належать  анархічному політичному режимові:

а) гарантія безпеки населення та представників органів політичної влади

б) руйнування ідеї єдиної держави та єдиної політичної системи

в) монополія на організоване застосування збройних сил

г) цивілізований характер основних моделей поведінки громадян та державних організацій

 

28. Хто вважається автором поняття “ Демократія”:

а) Зенон

б) Геракліт

в) Геродот

г) Сократ

 

29. Кому належить класичне визначення демократії як правління народу, обране народом, заради народу

а) Геродот

б) Сократ

в) Лінкольн

г) Вашингтон

 

30. Кому належить поділ політичних режимів на демократичні і недемократичні:

а) Вебер

б) Даль

в) Бжезинський

г) Арон

 

31. Як ділиться демократія в залежності від рівності, що забезпечується державою:

а) пряма і представницька

б) політична і соціальна

в) всі варіанти вірні

г) жоден варіант не є вірним

 

32. При якій формі демократії можливості політичного впливу громадян суттєво обмежені :

а) Плебисцитарна

б) Пряма

в) Колективна

г) Представницька

 

33. Яка форма демократії ставить владу більшості в рамки визначені конституцією, забезпечує свободу меншості і окремої особи:

а) Конституційна

б) Тоталітарна

в) Деспотична

г) Жоден варіант не є вірним

 

 

 

34. Під час правління кого афінська демократія досягла найбільшого розвитку:

а) Солон

б) Пєрікл

в) Брати Граки

г) Цезар

 

35. Кому належить висловлювання : “ Держава, яка складається із середніх людей буде мати й найкращий державний режим”:

а) Пєрікл

б) Платон

в) Аристотель

г) Сократ

 

36. Яка із перерахованих рис властива колективній демократії:

а) народ визнається єдиним цілим

б) пряма участь громадян в управлінні

в) всепроникний абсолютний характер влади

г) всі риси властиві колективній демократії

 

37. Представниками якої концепції демократії  були  г. Ласкі, Д. Труман, Р. Даль:

а) Колективістська

б) Репрезентативна

в) Плюралістична

г) Плебисцитарна

 

38. Яка теорія концентрує свою увагу на самому процесі здійснення влади:

а) Репрезентативна

б) Партиципаторна

в) Обидва варіанти є вірними

г) Жоден варіант не є вірним

 

39. Яка модель демократизації означає поступове, однонаправлене розширення демократії:

а) Циклічна

б) Лінійна

в) Діалектична

г) Жодна

 

40. Відмінна риса якої моделі демократизації полягає в тому, що перехід до демократії здійснюється під впливом вже достатньо дозрівших для неї передумов:

а) Лінійна

б) Циклічна

в) Діалектична

г) Жодна

 

 

 

Вірні відповіді

 

 

1. Б                  38. В                                       

2. Г                  39. Б                                          

3. Б                  40. В                                             

4. Г                                                              

5. Б                                                     

6. А                                                         

7. В                                    

8. Б

9. В

10. А

11. В

12. В

13. Б

14. В

15. Г

16. В

17. Б

18. Г

19. В

20. Б

21. Б

22. Б

23. В

24. Г

25. Б

26. Б

27. Б

28. В

29. В

30. А

31. Б

32. А

33. А

34. Б

35. В

36. Г

37. В

 

 

38.в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестис
Тестис
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Іванов  М.С.

Безкоровайна Ірина 231 гр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика