andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / Библиография 1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   54.5 КБ
СКАЧАТЬ

1. Примуш М. Партії і партійні функції // Віче. – 2002. №15. – с. 22-27

Окремі партії можуть виступати  головними діючими акторами в певних ситуаціях, але партії і партійні системи відіграють величезну роль у створенні та збереженні політичної культури і структури, що характеризує політичну систему як ціле.

Функції партій:

- структурування голосування;

- інтеграція та мобілізація народних мас;

- призначення  політичних лідерів;

- організація уряду;

- формування суспільного політичного курсу;

- поєднання інтересів.

Партії відіграють велику роль майже  у кожному процесі демократичної політики – виборчому, законодавчому,  адміністративному і навіть судовому.

 

2. Щербак А.Н. Коалиционная политика российских партий // Полис. – 2002. №1. -  118 – 132

Образование партийных коалиций – один из важнейших механизмов согласования интересов различных политических сил в демократическом обществе. Партии, проигравшие выборы или не получившие ожидаемой доли мест в парламенте имеют серьезные стимулы как для внутреннего реформирования так и для заключения коалиционных соглашений развитие российской партийной системы идет в указанном направлении, что позволяет смотреть с некоторым оптимизмом на перспективы ее  консолидации.

 

3. Бєлашко С. Функції політичних партій:  специфіка виконання у пострадянських суспільствах //Нова політика – 2001. - №5. – с. 41 – 43

Політичні партії – це інститут, що забезпечує нормальне функціонування громадянського суспільства, відіграє важливу роль у визначенні, відборі, систематизації і вираженні суспільних інтересів.

Функції політичних партій:

- представництво інтересів;

- зв’язок влади з народом;

- формування політичних еліт;

- розробка політики

У кінці 1980-х – на початку 1990-х років партії виконували функцію політичної легалізації та організаційного оформлення антирадянської опозиції.  Реальна багатопартійність є одним із визначальних чинників формування громадянського суспільства.

 

4. Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России:  атрибут или антураж?                          // Полис 2001. №5. С. 97 – 106

С момента завершения последнего электорального цикла  в России наметилась тенденция к объединению политических партий. Партия – это группа людей, объединившихся, чтобы совместными усилиями на основе тех или иных принципов объединить общенациональные интересы. Идеологическую самоидентификацию партий стимулирует желание опереться на международные политические организации, объединяющие партийные «семьи».

 

5. Холодеовский К.Г. Социально – политическая дифференциация российского населения  и процесс формирования партий //Полис. – 2001. - №15 с. 75 – 96.

Конец 1999 – начало 2000 года стали временем серьезных сдвигов в российской политической ситуации.

КПРФ – партия пожилых людей, которые проживают в сельской местности. Процесс дифференциации отличается особой сложностью, неравномерностью и противоречивостью.

 

6. Оксак О. Платформи політичних партій: зміст та критерії порівняльного аналізу    // Нова політика – 2000 №2 – с. 12 – 16

Політика у сучасних демократичних країнах є справою партій. Політична партія – організована часина соціальної спільноти, класу, яка покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання і виконання. Після набуття влади партія не змінює докорінним чином власної природи. Головне – не дозволити партійним лідерам монополізувати всі внутрішні канали комунікації. Партії, щоб набрати абсолютну більшість голосів треба бути виразником поглядів переважної частини електорату.

 

7. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність //Нова політика – 2000 №2 – с. 17 – 24

Взаємозв’язок грошей і політики – явище притаманне політичному життю на всіх етапах розвитку державності. Фінансова діяльність політичних партій в одному із найважливіших об’єктів правового регулювання. Істотна нерівність фінансових можливостей політичних партій призводить до нерівності їхніх шансів у політичному суперництві. Державне фінансування призводить до обмеження свободи об’єднання.

 

8. Железняк Н.Н., Моргайлик М.А. Организационная структура партии в политической социологии К. Маркса и М. Вебера //Вестник  Московского университета. Сер. 18. Социология и политология – 2001 - №3 – с. 147 – 161

Проблема места и роли политических партий в правовом государстве всегда стояла как одна из центральных в политологии. Развитие партийной концепции Марксом и Вебером осуществлялось в соответствии с реальными условиями становления и развития данного политического феномена.  Теория Маркса нашла классовый характер и была направлена на революционное преобразование капиталистического общества. Вебер рассматривал капитализм как метод ведения хозяйства.

 

9. Портников В. Кладбище левых партий на Западе и кладбище левых парий на Востоке //Зеркало недели – 2002 №18 – с. 4

Социал-демократы стали еще одной левой партией европейского континента, потерпевшей поражение на парламентских выборах. Сокрушительное поражение на местных и на парламентских выборах потерпели португальские социалисты. В результате поражения социал-демократов к власти приходят правые и либеральные партии. В ближайшие 10 лет мы окажемся свидетелями такой перестройки политической системы, при которой праволиберальные партии будут бороться за власть с леволиберальными.

 

 

 

10. Валецькі М. Партійні організації в Польщі (1989 – 1999 рр.) // Парламент – 2001 - №5 – с. 46 – 49

Політичні партії в Польщі потягом 10 років пройшли через період  інтенсивних організаційних перетворень. Процес їх розвитку прискорився в результаті проведення серій виборів та діяльності парламенту. Процес розвитку політичних партій можна поділити на кілька ступенів: гегемоністична партійна система, поляризована, фрагментована, плюралістична. Партійна система в Польщі все більше наближається до збалансованої європейської багатопартійної системи, яка збудована на моделі правого та лівого центрів.

 

11. Примуш В. Правова регламентація ідеологічних  та організаційних засад політичних партій // П.Укр. – 2000 №11 – с. 25 – 29

Регламентація ідеології та програм політичних партій не є новим явищем в історії їх інституціоналізації. При цьому ідеологія правлячої партії діставала конституційне закріплення і тим самим набувала характер державної ідеології. Політичним партіям забороняється керуватися в своїй діяльності певними ідеями і пропагувати їх.  Метою регулювання внутрішньопартійних організаційних відносин є впровадження у них основних демократичних принципів.

 

12. Мелкумов А.А. Отношение канадцев к политическим партиям и государству в контексте политической культуры Канады //Вестник Московского университета Сер. 18 – 2000 – №2 – с. 78 – 91

Политическая культура обеспечивает нормативные и институциональные рамки деятельности политической системы и реализации политического поведения граждан. Важную роль в формировании канадской представительной демократии сыграли либерализм и либеральная партия. Либеральная партия утвердилась в сознании канадцев как партия центра  и носительница умеренного политического курса.

 

13. Карасев В. Партийный ренессанс нового измерения //День – 2000  - №140 – с.4

Характерной чертой политической структуризации раннего этапа было возникновение партий «левого формата», которые поддерживали  исполнительную или законодательную власть. Партии формируют идейно – программное поле и это создает более широкие и ориентированные границы политики. Политика  становится менее ситуативной и более прагматичной. В нее вносится стратегическое  измерение.

 

14. Старовойтенко Р. Імідж політичної партії як чинник електорального вибору //Нова політика – 2001 - №2 – с. 57 – 59

Створення іміджу політичної партії є нагальною потребою проведення ефективної виборчої кампанії. Створення іміджу політичної партії здійснюється комплексно, враховуючи застосування всіх наявних комунікативних ресурсів. Символізація раціональної програми політичної партії та врахування особливостей сприйняття виборцями політичних суб’єктів сприяють ефективності функціонування політичної системи держави та адекватній реалізації управлінських функцій електоратом.

 

 

 

 

 

15. Примуш М. Політичні партії як правовий інститут // Нова політика – 2000 - №5 –               с. 32 – 36

Політична партія  - це громадське об’єднання, головною метою якого в політичному процесі є засвоювання і здійснення державної влади в рамках і на основі конституції та діючого законодавства. Вважливе значення надається ідеологічній функції політичної партії – агітаційно – пропагандистській діяльності, спрямованій на формування громадської думки і політичної свідомості громадян. Найважливішим принципом, що визначає правовий статус політичних парій у демократичній державі, є принцип рівноправності – усі політичні партії мають рівні права і обов’язки.

 

16. Преображенская А. Французская социалистическая партия и европейская               социал-демократическая // МЭ и МО. – 2000. - №6 –  с. 47 – 53

Французская социалистическая партия (ФСП) всегда занимала особое место среди европейских социал-демократических партий. ФСП не располагает абсолютным большинством мест в национальном собрании и вынуждена привлекать к работе в правительстве представителей других левых партий: коммунистов, экологистов и левых радикалов.

 

17. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика –       1996 . №6 – с. 38 – 41

Правова інституціоналізація політичних партій  - це процес перетворення їх на правий інститут шляхом правового регулювання комплексу відношень, пов’язаних з їх утвердженням, організацією та діяльністю. Правова інституціоналізація політичних партій – порівняно нове явище у праві сучасних держав. Вона має свою історію і повинна розглядатися відповідно до основних етапів світового процесу конституційного розвитку.  Існування партій являє собою вираження одного з основних прав людини – права на об’єднання. Виключення партій із сфери правового регулювання означало б порушення основних принципів правової держави.

 

18. Чекаленко Л. Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації //Нова політика – 1996 - №4 с. 9  - 13

Стан, в якому перебуває партійне середовище Росії є досить складним і рухливим: паралельно зі створенням нових, розпадаються колишні політичні партії й громадсько – політичні утворення. Не зважаючи на період літнього затишшя, ситуацію в партійному русі Росії не можна назвати спокійною. Сильний регіоналізм є особливістю російського розвитку, його прояви все відчутніше даються взнаки і в  партійному русі.

 

19. Кулик А.  Политические партии постсоветской России : опора демократии или  костыль режимной системы? //МЭ и МО. 1998 – с. 47 – 58

Сегодня все без исключения либеральные демократии являются партийными демократиями. Рол партий в них определяется лаконичной, но емкой формулой: «партии – выборы – власть». Кандидаты от победившей партии занимают ключевые позиции в структурах  государственной власти в качестве представителей общества. Наряду с социализацией общества партии  парии выполняют функцию рекрутирования и социализации его правящей элиты. Партиям в России не удалось стать основными посредниками между обществом и властью. Складывается партийная система, не  имеющая значительной социальной базы.

20. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях // Полис 1998. - №1 – с.106 – 129

Под «форматом партийной системы» обычно понимают совокупность ее вешних характеристик. Основными такими характеристиками является  степень электоральной неустойчивости  и политической фрагментизации. Форматы партийных систем нельзя объяснить на основе какого – то одного из институциональных факторов.

 

21. Піча В.М. Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник; К.: “Каравела” – 1999, с. 82  - 92

Термін “партія” (від лат. partio – ділю, розділяю) у перекладі з латини означає частину якоїсь великої  спільноти. Політична партія – це організована частина суспільства, члени якої об’єднуються з метою вибороти владу в державі та утримати її. У Законі України “Про об’єднання громадян”  політична партія визначається як “ об’єднання громадян  - прихильників певної загально – національної програми суспільного розвитку, які  мають головною метою участь  у вироблені державної політики.” Перші згадки про політичні партії зустрічаються ще  у Стародавньому Світі.

 

22. Бабкіна О.В. , Горбатенко В.П. Політологія, К.: ”Академія” – 1998., с. 194 – 199

Сучасним політичним партіям передували їх праобрази – протопартії. Існує думка, що партії виникли тоді, коли з’явилася політика, тобто в рабовласницькому суспільстві. Причинами виникнення партій є  необхідність захисту  соціально – класових, національних, релігійних, регіональних інтересів, потреба введення політичної  боротьби. Політичні партії забезпечують необхідний зав’язок між народом і представницьким механізмом правління.

 

23. Гелей С., Рутар С., Політологія, К.: “Знання” – 1999., с. 163 – 185

Партії утворюються внаслідок виборчої компанії, а також виростають з профспілок, релігійних організацій, клієнтів визначних політиків. За ідеологією партії поділяються на: комуністичні (ліві), соціал – демократичні,  ліберальні, консервативні, фашистські. За методами і засобам  діяльності партії поділяються  на авангардні і парламентського типу.  Основними статусними ознаками партій є:  юридична, територіальна, владна. Сучасна політична партія повинна мати гнучку децентралізовану структуру, легалізовану партійну платформу і фракції, які б стимулювали  внутрішньопартійну конкуренцію.

 

24. Мальцев В.А. Основы политологии. Москва: «Информпечать», 1998. – 337- 349

Главное в деятельности партий – изучение интересов социальных групп и слоев, и их защита. Важное место в теориях о партиях имеет вопрос о их институционализации (правовом признании). Типология партий обычно проводиться по двум принципам: целям деятельности и способам деятельности.  По способам деятельности выделяют авангардные партии, парламентские, партии избирательных кампаний, партии – клубы.

 

 

 

 

 

 

25. Дзюбко І.С. , Левківський К.М. Політологія – К.: Вища школа, 2001. – 283 – 296

Політична партія – це громадсько – політична та ідеологічна організація певних суспільних верств та груп, яка веде боротьбу за завоювання, розподіл, утримання політичної влади. За територіальними межами фактичної діяльності партії поділяють так: ті, що діють на всій території країни, “столичні”, регіональні, локальні.  За ставленням до міжнаціональних стосунків розрізняють партії: а)шовіністичні,                    б) агресивного націоналізму, в)національної спрямованості, г) космополітичні

 

26. Сазонов М.І. Політологія – Х.: “Фоліо” – 1998 с. 496 – 506

Політичні партії є важливими суб’єктами політичного процесу. Початковий період формування партій у сучасній їх природі відноситься здебільшого на кінець 18 – початку 19 століття. Масові політичні партії виникають  у другій половині 19 ст. , що пов’язано із зростанням робітничого класу, підвищенням його організованості і усвідомленням ними своїх класових інтересів.

 Політичні партії не тільки стимулюють колективну волю, з їхньою допомогою легше і нав’язується воля.

 

27. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві – К.:1997 5-123

Демократія не може функціонувати без політичних партій, які є суттєвим інститутами кожної демократичної системи. Мета партій не може бути самостійно реалізована в межах своєї власної організації. Члени партій повинні обіймати  керівні позиції у політичній системі. Участь у формуванні політичної волі – це головне завдання партій. Партії мають значний вплив на парламент і уряд. Обидва інститути підпорядковуються партіям і формуються ними.

 

28. Танчер В. , Карась О. Політичні партії і рухи у світлі “ситуації постмодернізму”. – К.:-1997 с. 9 – 13

Партії є головною силою, що формує провідні інститути  політичного вибору, визначають легітимність влади. Упродовж часів модернізації  система європейських партій формувалася під впливом результатів двох революцій: національної і індустріальною. За сучасних умов політичні партії стають ключовим елементом демократії, рушійною силою процесів трансформаційних зрушень.

 

29. Дюверже М. Политические партии – М.: Академический проект, 2000 – 551 с.

Современные партии, по Дюверже,  - это те партии, которые складываються  в эпоху становления всеобщего избирательного права как способа  легиматизации власти и качественного расширения прав парламента. Современная партия – это партия, способная реализовать всеобщее избирательное право и завоевать парламентское большинство путем нормального использования  институтов демократического общества.

 

 

 

 

 

 

 

30. Юдин Ю.А.  Политические партии   и право  в современном государстве – М.: Издательская группа «Форум – Инфра –М» , 1998. – 288 с.

Правовая институционализация политических партий – это процесс превращения их в правовой институт  путем все более широкого регулирования правом  комплексом отношений. Конституционный статус – это важнейшая гарантия, защищающая партии от произвола государства и парламентского большинства. Политическая партия – это организация, объединяющая индивидов на основе общности политических взглядов.

Правовая регламентация партий в современных государствах исходит из принципа их равноправия, который заключается конституциями и специальными законами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика