andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Тести / тесты про политичесие элиты.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   101.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

1. Що в перекладі з французької мови означає слово “еліта”?

а) вище

б) досконале

в) відбірне

г) керуюче

 

2. Завдяки чиїм працям  вперше отримав широке впровадження термін “еліта”:

а) Сореля і Парето

б) Платона і Аристотеля

в) Карлейля і Ніцше

г) Моски і Міхельса

 

3. Хто є попередником теорії “циркуляції еліт”:

а) Сократ

б) Платон

в) Ж. Сорель

г) В. Парето

 

4.  Кому належить визначення еліти як групи найбільш продуктивних і здібних осіб у різних сферах праці, що отримали “найбільший індекс”  у своїй діяльності:

а) Г. Моска

б) В. Липинський

в) А. Фріш

г) В. Парето

 

5. Якому вченому належить думка, що еліта має бути морально вища за керовану масу:

а) З. Фрейд

б) Е. Фром

в) Г. Моска

г) В. Парето

 

6. Які два типи еліт виділяє В. Парето:

а) леви і лисиці

б) вищі і нижчі

в) наукові і технічні

г) консервативні і ліберальні

 

7. Які два принципи правлячої меншості розрізняв Г. Моска:

а) пасивний і ліберальний

б)активний і ліберальний

в) дійовий і прогресивний

г) консервативний і демократичний

 

8. Який вчений найперше використав поняття “харизма” для визначення місця і ролі еліти в управлінні державним справами: 

а) К. П’юїт

б) М. Вебер

в) А. Стоун

г) О. Шпенглер

 

9. Кому належить обґрунтування існування еліти відповідно до потреб національного відродження:

а) З. Фрейду

б) А. Стоуну

в) М. Веберу

г) В. Липинському

 

10. Що, на думку представників біологічного елітаризму, обумовлює здатність  особистості належати до еліти :

а) розумовий потенціал

б) генетичний потенціал

в) природні фактори

г) спадковість

 

11. З чого, на думку З. Фрейда, виникла диференціація суспільства на еліту і масу:

а) із підсвідомої потреби

б) з психологічного комплексу

в) з родового авторитету

г) з часів аристократії

 

12. Що, за Вебером, є ієрархією, верхи в якій покладаються на низи у знані часткового, а низи на верхи – у знанні загального:

а) еліта

б) олігархія

в) аристократія

г) бюрократія

 

13. Як В. Липинський називає гурт людей, що передує в розвиткові та пропагуванні політичних, державних цінностей:

а) “національна аристократія”

б) “державна верхівка”

в)  “провідний прошарок”

г) “народна демократія”

 

14. Що, на думку неофрейдистів, пояснює протиріччя в існуванні еліти і маси:

а) протидія еросу і танатосу

б) садистсько  - мазохістський механізм

в) протиставлення енергії життя енергії смерті

г) потяг еліти до панування

 

15. Що є головним знаряддям політичної еліти за допомогою якого вона досягає своєї мети:

а) держава

б) гроші

в) підлеглі

г) відомства

 

16. Яка еліта охоплює представників управлінського апарату, котрі мають владні повноваження, впливаючи на виконання важливих держаних функцій:

а) комунікативна

б) ідеологічна

в)  бюрократична

г) регіональна

 

17. Представники якої концепції еліти вважають,  що елітарність – це закономірний наслідок рівності можливостей, вона не суперечить сучасній представницькій демократії:

а) демократичного елітаризму

б) ціннісної концепції

в) концепції плюралізму еліт

г) ліберальної концепції

 

18. Яка еліта, на думку прихильників функціонально – технократичного принципу, замінить капіталістичну систему:

а) наукова еліта

б) еліта реформаторів

в) еліта власників

г) еліта керівників

 

19. Від чого залежить тип еліти:

а) від природних умов

б) від політичного режиму

в) від рівня освіти населення

г) від економічного становища країни

 

20. За яким принципом формується відкрита еліта:

а) точне виконання директив керівництва

б) популярність, професіоналізм

в) прихильність до керівництва

г) наявність вищої освіти

 

 

 

 

 

21.   Засновником якого напрямку  існування еліт є А. Фріш:

а)комунікативного

б) біологічного

в) функціонально - технократичного

г) фізіологічного

 

22. Як поділяють еліти залежно від форми правління:

а) авторитарна, демократична, ліберальна

б) відкрита, закрита

в) демократичні і ліберальна

г) відкрита і закрита

 

23. Які два типи еліт в основному виділяють:

а) місцеві і регіональні

б) відкриті і закриті

в) демократичні і ліберальні

г) політичні і культурні

 

24. Якому вченому належить розмежування еліт на основі крові, приватної власності, інтелектуальної продуктивності:

а) К. Левіну

б) К. Мангайму

в) Х. Ріхтеру

г) К. Берку

 

25. Як поділяють еліту залежно від стилю правління:

а)  демократична, ліберальна, авторитарна

б) тоталітарна, авторитарна, демократична

в) закрита, відкрита

г) активна, пасивна

 

26. Яка концепція  пояснює складність структури панівної еліти:

а) концепція плюралізму еліт

б) ліберальна концепція

в) ціннісна концепція

г)  концепція демократичного елітаризму

 

27. Для якого суспільства характерні еліта на основі інтелектуальної продуктивності:

а) доіндустріального

б) індустріального

в) постіндустріального

г) античного

 

 

 

 

28. Хто є засновником моністичної концепції еліт:

а) В. Парето, Р. Міллс, П. Бірнбаум

б) Р. Даль, Р. Арон

в) Т. Парсонс, О. Тофлер

г) Е. Гідденс, Дж. Брейлі

 

29. Як поділяються еліти за видами політичної діяльності:

а) місцеві, регіональні, державні

б) адміністративні, депутатські

в) держані, муніципальні, партійних організацій

г) закриті, відкриті

 

30. Як розрізняють еліт за місцем  у елітарній ієрархії:

а) державні, місцеві, регіональні

б) вищі, середні, нижчі

в) державні, муніципальні, партійних організацій

г) легітимні і нелегітимні

 

31. Які еліти відзначаються високим рівнем консенсусу в основних правилах політичної і суспільної діяльності:

а) нормативно – інтегровані еліти

б) ідеологічно інтегровані еліти

в) еліти фрагментовані

г) еліти легітимні

 

32. Яка ознака притаманна закритій еліті:

а) професіоналізм

б) виключення спонтанності формування

в) економічна вагомість

г) популярність серед народу

 

33. Яка концепція  вивчає наявність багатьох еліт одночасно, вплив яких обмежений тією чи іншою сферою діяльності:

а)плюралізму еліт

б) ціннісна концепція еліт

в) ліберальна концепція еліт

г) теорія демократичного елітаризму

 

34. Який вчений розглядав еліту як закриту соціальну групу, що передає своє становище із покоління в покоління через механізм соціалізації:

а) Т. Парсонс

б) П. Бірнбаум

в) О. Тофлер

г) Р. Даль

 

 

35. Як поділяється еліта за особистими якостями:

а) статична і виконавча

б) активна і пасивна

в) консервативна і ліберальна

г) закрита і відкрита

 

36. Які вчені є розробниками плюралістичної теорії еліт:

а) М. Крозьє, О. Тофлер

б) Є. Вятр, В. Парето

в) Р. Даль, Р. Арон

г)М. Фрідман, Ф. Хайєк

 

37. Як поділяється еліта за типом впливу:

а) регіональна і місцева

б) професійна і групова

в) політична і культурна

г) відкрита і закрита

 

38. Яка еліта називається “квазіелітою”:

а) професійна еліта

б) охлократична еліта

в) правляча еліта

г) регіональна еліта

 

39. Як називаються еліти, які отримали владу при добровільній підтримці мас:

а) офіційні

б) виборні

в) демократичні

г) легітимні

 

40. Які еліти, володіючи низьким рівнем структурної інтеграції, не забезпечують стабільності суспільства:

а) еліти фрагментовані

б) нормативно інтегровані

в) ідеологічно інтегровані

г)закриті еліти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

 

 

1. В

2. А  

3.Б      

4. Г        

5. В      

6.А

7.Б

8. Б

9. Г

10. Б

11. В

12. Г

13. А

14. Б

15. А

16. В

17. Б

18. Г

19. Б

20. Б

21. В

22. В

23. Б

24. Б

25. А

26. Б

27. В

28. А

29.В

30. Б

31. А

32. Б

33. А

34. Б

35. А

36. В

37. Б

38.Б

39.Г

40.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика