andrey

Путь к Файлу: /Бізнес-план. технологія розробки і обґрунтування.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   01.04.2015
Размер:   135.5 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство освіти і науки України

Харківський гуманітарний університет

“Народна українська академія”

Кафедра “Економіки підприємства”

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-
методичної роботи

 ________________А. О. Гайков
 «______»__________2005 р.

 

 
 


УЗГОДЖЕНО

Декан факультету

Бізнес-управління

______________ В.В. Астахов

«______»__________2005р.

 

 

 

 

 

 

 

Програма з навчальної дисципліни

“Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтування”

 

Для спеціальності 7.050107, 8.050107

“Економіка підприємства”

напрям 0501 “Економіка і підприємництво”

 

Укладач: к. е. н., доц. Т. М. Кірік

 

 

 

 

 

 

Затверджена

на засіданні кафедри 

Протокол  № 12  

від 6 червня 2005 р

.

 

 

ХАРКІВ 2005

 

Вступ

1. Мета і задачі курсу

Мета – узагальнити вивчені в попередніх дисциплінах способи і прийоми обґрунтовування схвалюваних управлінські рішення і відрекомендувати їх у вигляді системи знань технології розробки і обґрунтовування спеціального професійного інструменту управління – бізнес-плану.

Задачі дисципліни – озброїти студентів знаннями теорії і практики розробки і обґрунтовування бізнес-плану

Предмет дисципліни – підходи, способи, прийоми і процедури розробки і обґрунтовування  бізнес-плану

Об'єкт вивчення – бізнес-план, як цілісний документ, спеціальний професійний інструмент управління бізнесом, що є.

Освоївши матеріал дисципліни, студент зобов'язаний уміти:

  – розрізняти вид бізнес-плану і оцінювати його роль і місце в процесі управління;

  – використовувати відповідні підходи, способи, прийоми і процедури розробки залежно від  виду бізнесу, мета розробки бізнес-плану, виду плану;

  – обґрунтовувати вибір підходів, способів, прийомів і процедур залежно від виду плану;

  – проводити необхідні дослідження, здійснювати описи  і розрахунки основних показників, що забезпечують якісну і кількісну узгодженість бізнес-плану, як цілісного професійного управлінського документа;

  – самостійно розробити бізнес-план;

 – публічно представити бізнес-ідею, висловлену в бізнес-плані, і захистити її.

 

 

 

 

 

2. Міждисциплінарні зв'язки

Вивчення дисципліни «Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтовування бізнес-плану» припускає попереднє знайомство з курсами, які забезпечують знання і навички, необхідні для розробки спеціального управлінського документа. Структура і зміст цього документа відображає міждисциплінарні зв'язки.

Таким чином, курс носить комплексний і узагальнюючий характер і пов'язаний з дисциплінами:

– маркетинг

– стратегічне управління (планування)

– економіка підприємства

– організація виробництва

– планування діяльності підприємств

– економічні ризики і методи їх вимірювання

– обчислювальні методи в бізнес-плануванні і прогнозуванні

– інвестиції

– економіка і організація інвестиційної діяльності

– господарське право

– фінанси підприємства

Вивчення курсу «Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтовування» забезпечує знання теоретичних основ організації робіт по плануванню і оволодіння практичними навиками самостійної розробки цілісного управлінського документа і його обґрунтовування, що готує  студента до більш якісного виконання дипломної (магістерської) роботи.

3. Зміст курсу

Тема 1. Бізнес-планування і його місце в сучасній системі управління Структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

Поняття, необхідність розробки бізнес-планів. Історія розвитку. Форми і різновиди бізнес-планів і  їх зв'язок з метою планування. Система планів і їх взаємозв'язок. Особливості складання бізнес-планів для зарубіжних інвесторів. Бізнес-планування в умовах реструктуризації. Структура бізнес-плану і короткий зміст його розділів. Необхідність формування інформаційного поля для розробки бізнес-планів. Загальна методологія розробки бізнес-планів. Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-планів.

Тема 2. Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

Розробка стратегії – необхідна умова для роботи над бізнес-планом. Аналіз зовнішнього середовища. Оцінка сприятливих можливостей і загроз для бізнесу. Аналіз внутрішнього положення підприємства і його місця в зовнішньому середовищі. Сильні і слабі сторони підприємства (фірми). Визначення місії підприємства і постановка мети. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

Тема 3. Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах

Конкурентоспроможність товару і фірми і чинники їх визначаючі. Зміст розділів «Товар (продукт, послуга)», «Компанія (фірма)» і їх зв'язок із стратегією. Прийоми складання розділу і форми представлення інформації.

Тема 4. Маркетинг в бізнес-плануванні

Структура і зміст маркетинг-плану. Оцінка ринків збуту (місткості і частки ринку) і потенційного об'єму продажів і віддзеркалення їх в бізнес-плані. Аналіз конкурентів. Форми представлення інформації.

Тема 5. Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані

Зміст розділу «Стратегія маркетингу» і мети його складання. Стратегія збуту і реалізації продукції (послуг). Питання ціноутворення. Схеми розповсюдження товарів (послуг). Реклама, методи стимулювання продажів і зв'язку з громадськістю. Розрахунок і обґрунтовування витрат на маркетинг. Форми представлення інформації.

Тема 6. Виробничий план. Організаційний план

Головна мета складання і структура розділу «Виробничий план (план виробництва)». Зміст розділів, порядок розробки, методи розрахунку і обґрунтовування основних показників плану. Основні прийоми подачі інформації. Роль і значення графічних і табличних форм організації інформації. Приклади найважливіших графіків і таблиць розділу (графік точки беззбитковості, принципова технологічна схема виробничих потоків). Вміст розділу, його місце і роль в бізнес-плані. Організаційні структури і обґрунтовування їх застосування. Основні форми представлення інформації і прийоми обґрунтовування

Тема 7. Фінансовий план

Зміст фінансового плану, структура, мета складання і порядок розробки. Основні форми представлення інформації. Міжнародні стандарти і їх облік в бізнес-плані. Прогноз об'ємів реалізації і план доходів і витрат. Прогнозний баланс активів і пасивів. Прогноз грошових потоків. Фінансові коефіцієнти. Роль і значення для бізнес-плану.

Тема 8. Стратегія фінансування. Оцінка ризиків і юридичний план

Роль і значення розділу «Стратегія фінансування» в рамках фінансового плану. Вибір і обґрунтовування джерел фінансування. Обґрунтовування ефективності розробленого варіанту (варіантів) бізнес-плану. Основні види ризиків, їх оцінка, страхування і віддзеркалення в бізнес-плані. Мета і задачі складання, зміст юридичного плану. Особливості представлення юридичного плану в бізнес-плані.

            Тема 9. Резюме і його роль в бізнес-плані. Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації

Основні вимоги до змісту і форми резюме. Коментарі і додатки, вживані в бізнес-плануванні. Основи організації колективної розробки бізнес-плану. Мета і задачі презентації. Організація проведення презентації бізнес-плану.

4.Список рекомендованої літератури

Основна

1.Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник.–К: КНЄУ, 1999.-208 с.

2. Деловое планирование. Методы, организация, современная практика: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. –  368 с.

3. Эрнст энд Янг. Составление бизнес-плана: Пособие: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1994.-300с.

4. Кирик Т.Н. «Краткий курс бизнес-планирования»: Учеб. Пособие.–Х.: Изд-во НУА,2004.-240с.

5. Кирик Т.Н. «Сборник задач по курсу «Бизнес-план: технология разработки и обоснования», Х.: Изд-во НУАЮ 2004. с.29

Додаткова

6. Агафонова Л.А., Рога О.В.Підготовка бізнес-плану: Практикум.–К.:

Т-во”Знання”,КОО, 1999.-158 с.

7. Буров В.П., Морошкин В.А. Бизнес-план – методика его составления. – М.: ЦИПКК, 1995. – 88 с.

8. Карлоф Б. Деловая стратегия (концепция, содержание, символы). – М.: Экономика, 1991. – 239 с.

9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. –  734 с.

10. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие.– М.: Машиностроение, 1992. – 79 с.

11. Пальчик Е.И. Бизнес-план предприятия. Как его разработать: Методические рекомендации. – Х., 1995. – 31 с.

12. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. – Х.: НЗТ, 1995.

13. Себестоимость в строительстве, торговле и промышленности: Прилож. к еженед. «Налоги и бухгалтерский учет». – 1992. – № 2.

14. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия: Практическое руководство для бизнесменов. – К., 1994. – 96 с.

15. Современный маркетинг / Под ред. Хруцкого. – М.,1991. – 146 с.

16. Эванс Дж. Маркетинг. – М., 1990. – 351 с.

17. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. проф. Градова. – СПб., 1995. – 400 с.

18. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Прогресс, 1992.

19. Скворцов Н.Н. Бизнес-план предприятия:– Киев.: «Выща школа», 1995.–189 с.

20. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – К.: Капрал, 1997

21. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями:

Уткин Бизнес-план компании.– М.,2000.

22. «Финансовый бизнес-план»: Учебное пособие / Под ред. В.М. Попова – М.: Финансы и статистика, 2000. –480 с.

23. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.–2 изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

24. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.– Киев, МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995 – 448 с.

25. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации- М.: ИИД «Филинъ», 1997. – 336с.

26. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник– М.: ИНФРА–М, 1998. – 448 с.

27. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наукова Думка, 1998. – 507 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розподіл учбового часу по темах

№ з/п

Назва теми

Кількість годин по формах навчання: очна /заочна, у тому числі

Форма контролю

всього

лекції

Практич-ні заняття

Самостійна робота

1

Бізнес-планування і його місце в сучасній системі управління.

Структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

6/6

2/1

 

2/1

2/4

Опит, тестування

2

Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

6/14

2/1

2/1

2/12

Опит, ділова гра

3

Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах.

6/6

2/1

2/1

2/4

Опит, рішення задачі, ділова гра

4

Маркетинг в бізнес-плануванні.

6/10

2/1

2/1

2/8

Опит, рішення задач

5

Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані.

6/6

2/1

2/1

2/4

Опит, рішення задач

6

Виробничий план.

Організаційний план.

6/18

2/1

 

2/1

 

2/16

Опит, рішення задач

7

Фінансовий план.

6/20

2/2

2/2

2/16

Опит, рішення ситуаційних задач

8

Стратегія фінансування.

Оцінка ризиків і юридичний план.

6/18

2/1

2/1

2/16

Опит, рішення задач

9

Резюме і його роль в бізнес-плануванні

Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації.

6/10

2/1

 

2/1

 

2/8

Опит, ділова гра, презентації

РАЗОМ

54/108

18/10

18/10

18/88

Курсова робота, іспит

 

Зміст лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять

Тема за програмою учбової дисципліни

Тема і план лекції

Кіль-кість годин

Тема практичного, семінарського заняття

Кіль-кість годин

1

2

3

4

5

Бізнес-планування і його місце в сучасній системі управління.

Структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

Бізнес-план: структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

1.Поняття і необхідність розробки

2.Мета планування і види планів

3.Особливості складання бізнес-планів для зарубіжних інвесторів

4.Загальне уявлення про структуру бізнес-плану

5.Короткий зміст розділів

6.Логіка розробки

7.Необхідність формування інформаційного поля

8.Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-плану

2/1

Бізнес-план: структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

1.Місце і роль в системі управління

2.Поняття і необхідність складання

3.Склад і зміст розділів

4.Порядок розробки

5.Види бізнес-планів

6.Необхідність формування інформаційного поля

7.Основні принципи підбору, обробки і представлення інформації

8.Загальна методологія розробки

2/1

Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

1.Розробка стратегії – необхідна умова для роботи над бізнес-планом.

2.Аналіз зовнішнього середовища. Оцінка сприятливих можливостей і загроз для бізнесу.

3.Аналіз внутрішнього положення підприємства і його місця в зовнішньому середовищі. Сильні і слабі сторони підприємства (фірми).

4.Визначення місії підприємства і постановка мети.

5.Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

6.Розробка стратегії

2/1

Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

1.Аналіз зовнішнього середовища. Основні інструменти (Матриця Портеру)

2.СВОТ- аналіз – інструмент для визначення місця компанії в зовнішньому середовищі і її перспектив

3.Визначення місії підприємства і постановка мети

4. Аналіз альтернатив і формування стратегії

2/1

Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах.

Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах.

1.Поняття конкурентоспроможності і чинники її визначаюче.

2.Конкурентоспроможність товару (послуги) і фірми.

3.Теорія порівняльних переваг як основа визначення конкурентоспроможності.

4.Ступінь конкурентоспроможності.

5.Вибір критеріїв продуктивності використовування ресурсів фірми.

6.Чинники, що визначають вибір конкурентної стратегії.

7.Зміст розділів «Товар (продукт, послуга)» і «Компанія (фірма)»

2/1

Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах.

1.Поняття конкурентоспроможності і чинники її визначаюче.

2.Конкурентоспроможність товару (послуги) і фірми.

3.Ступінь конкурентоспроможності. Матриця конкурентного профілю

4.Зміст розділу «Товар (продукт, послуга)».

5.Зміст розділу «Компанія»

 

2/1

Маркетинг в бізнес-плануванні.

Маркетинг в бізнес-плануванні

 1.Структура і зміст маркетинг-плану в бізнес-плані.

2.Оцінка ринків збуту (місткість ринку, «ніша» ринку, потенційний об'єм продажів).

3.Методи прогнозу об'єму продажів.

4.Аналіз конкурентів (оцінка конкурентів).

5.Форми представлення інформації.

2/1

Маркетинг в бізнес-плануванні

 1.Структура і зміст маркетинг-плану в бізнес-плані.

2.Оцінка ринків збуту (місткість ринку, «ніша» ринку, потенційний об'єм продажів).

3.Методи прогнозу об'єму продажів.

4.Аналіз конкурентів (оцінка конкурентів).

5.Форми представлення інформації.

 

2/1

Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані

Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані

1.Зміст розділу «Стратегія маркетингу» і мети його складання.

2.Схеми розповсюдження товару.

3.Питання ціноутворення.

4.Реклама, методи стимулювання продажів і зв'язку з громадськістю.

5.Розрахунок і обґрунтовування витрат на маркетинг.

6.Форми представлення інформації. Їх віддзеркалення в розділі.

2/1

Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані  

1.Зміст розділу «Стратегія маркетингу» і мети його складання.

2.Схеми розповсюдження товару.

3.Питання ціноутворення.

4.Реклама, методи стимулювання продажів і зв'язку з громадськістю.

5.Розрахунок і обґрунтовування витрат на маркетинг.

6.Форми представлення інформації. Їх віддзеркалення в розділі.

 

2/1

Виробничий план.

Організаційний план

Виробничий план.

Організаційний план

1. План виробництва і його зміст для партнерів і інвесторів.

2.Коментарі і форми представлення інформації по виробничому плану. Роль і значення графічних і табличних форм організації інформації.

3.Приклади найважливіших графіків і таблиць розділу (графік точки беззбитковості, принципова технологічна схема виробничих потоків).

4. Вміст розділу «Організаційний план», його місце і роль в бізнес-плані.

5.Організаційні структури і обґрунтовування їх застосування.

6.Основні форми представлення інформації і прийоми обґрунтовування

2/1

Виробничий план.

Організаційний план

1.План виробництва і його зміст для партнерів і інвесторів.

2.Коментарі і форми представлення інформації по виробничому плану. Роль і значення графічних і табличних форм організації інформації.

3.Приклади найважливіших графіків і таблиць розділу (графік точки беззбитковості, принципова технологічна схема виробничих потоків).

4.Вміст розділу «Організаційний план», його місце і роль в бізнес-плані.

5.Організаційні структури і обґрунтовування їх застосування.

6.Основні форми представлення інформації і прийоми обґрунтовування

2/1

Фінансовий план

Фінансовий план

1.Зміст фінансового плану.

2.Прогноз об'ємів реалізації і план доходів і витрат.

3.Зведений баланс активів і пасивів.

4.Графік прибутковості.

5.Прогноз грошових потоків. Фінансові коефіцієнти.

6.Оцінка обґрунтованості прогнозів

2/2

Фінансовий план

1.Зміст фінансового плану.

2.Прогноз об'ємів реалізації і план доходів і витрат.

3.Зведений баланс активів і пасивів.

4.Графік прибутковості.

5.Прогноз грошових потоків. Фінансові коефіцієнти.

6.Оцінка обґрунтованості прогнозів

 

2/2

Стратегія фінансування.

Оцінка ризиків і юридичний план.

Стратегія фінансування.

Оцінка ризиків і юридичний план.

1.Роль і значення розділу «Стратегія фінансування» в рамках фінансового плану.

2.Вибір і обґрунтовування джерел фінансування.

3.Обґрунтовування ефективності розробленого варіанту (варіантів) бізнес-плану.

4.Основні види ризиків, їх оцінка, страхування і віддзеркалення в бізнес-плані.

5.Мета і задачі складання, зміст юридичного плану.

6.Особливості представлення юридичного плану в бізнес-плані.

2/1

Стратегія фінансування.

Оцінка ризиків і юридичний план.

1.Роль і значення розділу «Стратегія фінансування» в рамках фінансового плану.

2.Вибір і обґрунтовування джерел фінансування.

3.Обґрунтовування ефективності розробленого варіанту (варіантів) бізнес-плану.

4.Основні види ризиків, їх оцінка, страхування і віддзеркалення в бізнес-плані.

5.Мета і задачі складання, зміст юридичного плану.

6.Особливості представлення юридичного плану в бізнес-плані.

2/1

Резюме і його роль в бізнес-плануванні

 Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації.

Резюме і його роль в бізнес-плануванні

 Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації.

1.Основні вимоги до змісту і форми резюме.

2.Коментарі і додатки, вживані в бізнес-плануванні.

3.Прийоми роботи над бізнес-планом.

4.Прийоми роботи над бізнес-планом.

5.Основи організації колективної розробки бізнес-плану.

6.Мета і задачі презентації. Організація проведення презентації бізнес-плану.

2/1

Резюме і його роль в бізнес-плануванні

Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації

1.Основні вимоги до змісту і форми резюме.

2.Коментарі і додатки, вживані в бізнес-плануванні.

3.Прийоми роботи над бізнес-планом.

4.Прийоми роботи над бізнес-планом.

5.Основи організації колективної розробки бізнес-плану.

6.Мета і задачі презентації. Організація проведення презентації бізнес-плану

2/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи

Тема

Індивідуальні завдання

Кількість годинника

Літературні джерела, №,с.

Бізнес-планування і його місце в сучасній системі управління.

Структура, логіка розробки і обґрунтовування бізнес-плану

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Визначитися із сферою бізнесу для курсової роботи

2/4

1, с 3-19: с. 39-49, с.161-190

2, с. 17-28; с. 85-92; з. 94-171       

4, с.9-35

Стратегічне планування як підготовча стадія розробки бізнес-плану

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Зібрати інформацію для розробки бізнес-плану. Провести роботи підготовчої стадії.

2/12

1, с. 21-36;, с.161-190

2, с. 29-41; с. 275-295      

4, с. 36-47, с. 150-193, с.194-237

Конкурентоспроможність і її віддзеркалення в бізнес-планах.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Використовуючи результати підготовчої стадії створити розділ «Продукт» і «Компанія»

2/4

1, с 52-65

2, с.96-107

4, с. 48-55;

5,с. 2-4

Маркетинг в бізнес-плануванні.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Використовуючи результати підготовчої стадії, а також інформацію попередніх розділів створити розділи маркетингового блоку: «Аналіз ринку», «Конкуренти»

2/8

1, с 68—69, с 79

2, с. 191-264

4, с. 56-73

5, с. 4-8

Стратегія маркетингу і її віддзеркалення в бізнес-плані.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Використовуючи результати підготовчої стадії і, забезпечуючи спадкоємність стадій і розділів, створити роздягнув «Стратегія маркетингу»

2/4

1, с 71-79

2, с. 242-264

4, с. 74-78

5, с. 9-13

Виробничий план.

Організаційний план.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Використовуючи результати підготовчої стадії і зміст попередніх розділів, створити роздягнув «Стратегія маркетингу»

2/16

1, с 84-100

2, с. 124-126

4, с. 78-107

5, с. 13-20

Фінансовий план.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Узагальнюючи результати попередніх етапів, забезпечуючи несуперечність і пропорційність інформації, створити роздягнув «Фінансовий план»

2/16

1, с.115-147

2, с. 139-142

4, с. 108-126

5, с. 20-28

Стратегія фінансування.

Оцінка ризиків і юридичний план.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Узагальнюючи результати попередніх етапів, перевірити доцільність і ефективність рішення про реалізацію бізнесу у вибраній сфері, представити результати в розділах «Стратегія фінансування» і «Оцінка ризиків і юридичний план»

2/16

1, с. 102-112

2, с. 145-147

4, с. 127-140

Резюме і його роль в бізнес-плануванні

 Організація робіт по формуванню бізнес-плану і його презентації.

Прочитати і проаналізувати інформацію у вказаних джерелах. Узагальнюючи результати попередніх етапів скласти заключний розділ «Резюме» і підготувати матеріали для презентації бізнес-плану.

2/8

1, с. 152-159

2, с. 44-74

4, с. 141-149

Всього

 

18/88

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика