Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   01.04.2015
Размер:   53.5 КБ
СКАЧАТЬ

Питання для  комплексного державного іспиту

 зі спеціальності  7.050107,8.050107 «Економіка підприємства»

для студентів 5-го курсу факультету БУ

 

1.           Суть категорії проект. Охарактеризуйте системи управління проектами.

2.    Охарактеризуйте зміст ТЄО.

3.         Охарактеризуйте процедуру управління ризиками.

3.         Охарактеризуйте схеми проектного фінансування.

4.         Дайте порівняльну характеристику функціональної і матричної структур.

5.         Методи стратегічного аналізу.

6.         Охарактеризуйте типи систем стратегічного управління.

7.         Опишіть моделі стратегічних змін.

8.         Опишіть основні процедури стратегічного управління.

9.         Суть матричного підходу до розробки альтернативних стратегій.

11.  Порівняти антісипатівний і декурсивний спосіб нарахування відсотків.

12.       Концепції ефекту фінансового важеля.

13. Операційний важіль і способи його розрахунку.

14.   Концепція тимчасової вартості грошей.

15.       Основні коефіцієнти фінансового менеджменту.

16.       Парадигма управління підприємством в ХХІ столітті.

17.       Оптимізація структури потенціалу підприємства.

18.  Вартісна парадигма управління потенціалом підприємства.

19.  Кількісні інструменти вартісної парадигми.

20.  Показники результативності використання потенціалу  підприємства.

21. Фінансовий менеджмент як система управління

22. Фінансовий менеджмент - управлінський комплекс

23. Базові концепції фінансового менеджменту

24. Інформаційна база фінансового менеджменту

25. Основні показники обліку і звітності, використовувані у фінансовому менеджменті.

26.Основні фінансові коефіцієнти звітності

27. Принципи формування фінансової звітності

28. Вимоги, що пред'являються до якості фінансової інформації

29. Коефіцієнти ліквідності і їх розрахунок

31. Коефіцієнти ділової активності і їх розрахунок

32. Коефіцієнти рентабельності і їх розрахунок

33. Коефіцієнти платоспроможності (структури капіталу) і їх розрахунок

34.  Основне правило фінансового менеджменту

35. Концепція тимчасової вартості грошей

36. Декурсивний спосіб нарахування відсотків

37. Антісипатівний спосіб нарахування відсотків

38. Порівняльний аналіз декурсивного і антісипатівного способів нарахування відсотків.

39. Поняття про прості і складні відсотки.

40. Прості ставки позикових відсотків, прості облікові ставки.

41. Складні ставки судних відсотків. Правила 69 і 72. Складні облікові ставки.

42. Поняття про еквівалентні процентні ставки різного типа. Рівняння еквівалентності.

43. Облік інфляційного знецінення грошей в ухваленні фінансових рішень.

44. Формула И.Фишера. Поняття про інфляційну премію.

45. Поняття про аннуїтетах, основні формули розрахунку нарощеної і приведеної вартості аннуїтета.

 

 

 

46. Мета і основні завдання управління прибылью.

47.Основные функції системи управління прибутком підприємства

48. Зміст операційної діяльності і порядок формування операційного прибутку

49. Особливості дії механізму  операційного важеля

50. Механізм управління операційним прибутком підприємства

51. Операційний важіль і його кількісна оцінка.

52. Розрахунок порогу рентабельності і запасу фінансової міцностіЀ підприємства.

53. Поняття про підприємницький ризик.

54. Визначення средневзвешенной вартості капіталу

55. Суть і основні принципи оцінки капіталу

56. Оцінка вартості власного капіталу

57. Оцінка вартості позикового капіталу

58. Коефіцієнти ринкової активності і їх розрахунок

59. Поняття структури капіталу і чинники, які її визначають

60. Управління структурою капіталу

61. Оптимізація структури капіталу

62. Методи оптимізації грошового потоку

63. Аналіз грошових потоків

64. Прогнозування грошових потоків

65. Якість управління грошовим потоком

66. Взаємозв'язок прибули підприємства з рухом грошових коштів

67. Фінансова гнучкість і якість грошового потоку

68. Ефект фінансового важеля (перша концепція)

69. Правила раціональної позикової політики.

70. Ефект фінансового важеля (друга концепція)

71. Поняття підприємницького потенціалу підприємства і підходи до його визначення

72. Поняття про нерухомість. Склад нерухомості по українському Цивільному кодексу

73. Основні родові ознаки нерухомості

74. Функціональні ознаки нерухомості

75. Способи формування потенціалу підприємства

76. Джерела формування потенціалу підприємства

77. Управління конкурентоспроможністю підприємства

78. Підходи до забезпечення конкурентоспроможністю  підприємства

79. Якісний підхід до забезпечення конкурентоспроможності

80. Вартісної підхід до забезпечення конкурентоспроможності підприємства

81. Індикатори конкурентоспроможності підприємства

82. Цілі оцінки бізнесу

83. Поняття вартості, витрат і ціни в оцінній діяльності і зв'язок між ними

84. Види вартості підприємства

85. Принципи оцінки потенціалу підприємства

86.  Золоте правило економіки

87.  Витратний підхід до оцінки бізнесу: суть,  достоїнства, недоліки

88. Ринковий підхід до оцінки бізнесу: суть, достоїнства, недоліки

89.  Прибутковий підхід до оцінки бізнесу: суть, достоїнства, недоліки

90.  Опційний підхід до оцінки бізнесу: суть, достоїнства, недоліки

91. Методи оцінки вартості підприємства при витратному підході

92. Метод накопичення активів

93. Метод вартості чистих активів

94. Метод ліквідаційної вартості

95. Метод повної відновної вартості

96. Метод розрахунку вартості заміщення

97. Метод галузевих коефіцієнтів

98. Золоте правило оцінки

99. Метод ринку капіталів. Поняття про оцінного мультиплікатора

100. Моделі грошових потоків: бездолгової грошовий потік, повний грошовий потік

101. Метод капіталізації

102. Методи визначення індивідуальної ставки дисконту

103. Методи визначення коефіцієнта рекапіталізаци

104. Метод дисконтування грошових потоків

105. Визначення вартості підприємства в прогнозному для поста періоді. Модель Гордона

106. Області застосування опційного підходу

107. Принципи оцінки землі

108. Поняття про земельну ділянку. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в Україні

109. Експертна оцінка земельних ділянок в Україні

110. Оцінка землі на основі капіталізації чистого операційного доходу

111. Суть понять проект і управління проектами.

112. Типи проектів. Життєвий цикл проекту.

113. Класифікація проектів.

114. Структуризація проекту.

115. Класифікація проектів.

116. Структуризація проекту.

115.     Цілі, призначення і види планів.

116.     Основні етапи процесу планування

117.     Фінансування проектів.

118.  Функції менеджера проекту.

119.     Структури управління проектами

120.     Методи вибору замовником проектних фірм.

121.     Методи визначення кошторисної вартості.

122.     Методи контролю реалізації проектів.

123.     Механізм фінансування проекту.

124.     Види проектних фірм.

125.     Оцінка стану робіт і прогнозування змін.

126.     Система стандартизації і сертифікації в Україні

129. Характеристика проекту як системи.

130. Механізм управління ризиками в процесі реалізації проекту.

131. Передумови розвитку стратегічного менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

132. Концепція розвитку стратегічного менеджменту.

133. Бюджетування як етап розвитку стратегічного менеджменту.

134. Довгострокове планування як етап розвитку стратегічного менеджменту.

135. Стратегічне планування і стратегічне управління: відмітні особливості

136. Суть стратегічного управління.

137. Стратегічний аналіз.

138. Характеристики зовнішнього середовища.

139. Аналіз макрооточення.

140. Аналіз мікрооточення.

141. Аналіз внутрішнього середовища.

142. Методи аналізу середовища.

143. Оцінка привабливості галузі.

144. Складання профілю середовища.

145. Проведення SWOT-аналізу.

146. Складання матриці можливостей і матриці погроз. 

147. Суть цільового підходу.

148. Формулювання місії організації.

149. Встановлення цілей організації.

150. Триступінчата модель змін К. Льовіна.

160. Модель проведення змін Леррі Грейнера.

161. Інерція як бар'єр для змін

162. Основні області стратегічних змін.

163. Органічність стратегічних змін.

164. Програма управління стратегічними змін.

165. Картографування процесу змін.

166. Заплановані, відомі і такі, що розвиваються змін

167. Основні трансформаційні стратегії McKinsey.

168. Послідовність проведення змін.

169. Компоненти   внутрішнього аналізу організації.

170. Поняття компетенцій організації.

171. Відмінність|відзнака| стрижньових|стержневих| компетенцій від  загальних|спільних| компетенцій.

172. Зовнішній аналіз в процесі управління змін (СТЭП - аналіз).

173. Ресурсна модель стратегічного аналізу.

 175.  Аналіз відповідності стратегії ресурсам.

176. Залежність змін ресурсної бази від міри.

177. Моделі реалізації організаційних змін.

178. Одноосібна організація змін

179. Залежність функціональних стратегій від корпоративної і   конкурентної.

187. Суть|сутність,єство| і форми  фінансового менеджменту.

188. Фінансовий менеджмент як система управління

190. Фінансовий менеджмент – управлінський комплекс

191. Базові концепції фінансового менеджменту

192. Інформаційна база фінансового менеджменту

193. Основні показники звітність, використовувані у фінансовому менеджменті.

194. Основні фінансові коефіцієнти звітності

195. Принципи формування фінансової звітності.

196. Вимоги, які пред'являються к  якостям фінансової інформації.

198. Антісипатівній спосіб нарахування відсотків|процентів|

197. Коефіцієнти ліквідності і їх розрахунок.

198. Прості ставки позикових відсотків|процентів|, прості облікові ставки.

199. Складні ставки судних відсотків|процентів|. Правила «69» і «72». Складні облікові ставки.

 200. Поняття про еквівалентних  відсотків|процентів| ставках різного типу. Рівняння еквівалентності.

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №  9  від  21 березня  2011 р.

 

Зав. кафедрою                                                                            доц. Строкович Г.  В.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика