andrey

Путь к Файлу: /Анотація вибіркової дисципліни 704.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   01.04.2015
Размер:   120.5 КБ
СКАЧАТЬ

Анотація вибіркових дисциплін

 

І. Фундаментальні науки – блок програмування 1а (Основи програмування, Основи ООП, Технології ООП ) або інженерний 1б (хімія, математика, механіка), изучается на 2-3 курсе

 

 

На 2 курсі обирають пакет професійно-орієнтованих наук та пакет  гуманітарних і соціально-економічних наук

 

 

ІІ. Професійно-орієнтовані науки – пакет1 «КОМП’ЮТЕРНІ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ» (дисципліни «Комп’ютерні редакційно-видавничі системи», «Технології підготовки мультимедійних видань (типографіка)»), изучается на 4 курсе або пакет2 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»  (дисципліни «Спеціальні види друку», «Управління комп’ютерними редакційно-видавничими системами») , изучается на 3-4 курсе

 

БЛОК 2а

Анотація навчальної дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИРОБНИЦТВА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ (ТИПОГРАФІКА)»

Предметом дисципліни є технологічний  процес розробки мультимедійних видань, а також технології організації та управління шрифтами на ПК; розробки і модифікації шрифтів; правила компоновки і верстки інформації електронних видань.

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань, прикладних умінь і навичок, достатніх для вирішування наступних типових задач:

розробка  сценаріїв мультимедійних видань;

вибір програмних середовищ авторської розробки мультимедійних видань;

виробництво мультимедійних видань з використовуванням  відповідних інструментальних засобів;

формування системи знань, умінь і навичок, необхідних для найбільш адекватної передачі змісту видання через екранні форми;

оволодіння навичками продуманого візуального облаштування  електронної сторінки, що забезпечує легкість для читання тексту.

Після вивчення курсу студенти повинні      ЗНАТИ:

класифікацію та загальні характеристики мультимедійних видань;

принципи проектування та виробництва мультимедійних видань;

загальні характеристики, можливості та області застосування сучасних авторських інструментальних засобів розробки мультимедіа;

технології опрацювання художньо-графічної інформації за допомогою вбудованих в відповідне інструментальне середовище засобів;

технології реалізації сумісного монтажу інформації різних видів (текст, графіка, анімація, аудіо і відео матеріали), що забезпечують єдину інформаційну складову мультимедійного видання;

місце і роль типографіки в графічному дизайні, сфери її застосування;

основні програми-менеджери шрифтів;

методи управління шрифтами на ПК;

правові аспекти використання шрифтів

класифікацію шрифтів і вимоги до шрифтів як елемента оформлення електронних видань;

одиниці типометричної системи;

графічні характеристики шрифту  і його структуру;

естетичні вимоги до шрифту;

формати шрифтів (РоstScript,True Type, OpenType), їх особливості і область застосування;

особливості і тенденції розвитку типографіки електронних видань;

психологічні і ергономічні вимоги до екранної типографіки.

УМІТИ:

розробляти  організаційні та технологічні блок-схеми сценаріїв;

здійснювати  функціональний опис елементів організаційних та технологічних блок-схем;

на основі функціонального опису елементів блок-схем формулювати  вимоги до інтерфейсу користувача;

аргументовано вибирати програмне забезпечення для реалізації заданого сценарію та інтерфейсу користувача;

здійснювати опрацювання художньо-графічної інформації за допомогою вбудованих в відповідне інструментальне середовище засобів;

реалізовувати  сумісний монтаж інформації різних видів (текст, графіка, анімація, аудіо і відео матеріали), що забезпечують єдину інформаційну складову мультимедійного видання;

підбирати параметри оформлення видання, дотримуючись вимог типографіки, що забезпечують читабельність і сучасний дизайн;

обирати відповідні гарнітури шрифтів для електронних видань;

раціонально вибирати та використовувати сучасні системні прикладні програмні продукти для розробки, модифікації шрифтів та керування ними на ПК;

вибирати відповідний формат шрифту (РоstScript, TrueType, OpenType), здійснювати конвертування  одного формату в інший;

враховувати психологію візуального сприйняття текстової інформації на моніторі і вимоги ергономіки;

здійснювати публікацію мультимедійних видань.

Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1. Загальні характеристики мультимедійних видань.

Тема 2. Принципи проектування та виробництва мультимедійних видань.

Тема 3. Інструментальні засоби розробки мультимедіа.

Тема 4. Технології створення мультимедійних видань в різних інструментальних середовищах.

Тема 5. Публікація мультимедійних видань і розробка CD-оболонок.

Тема 6. Поняття про  типографіку. Естетика і  читабельність видання.  Термінологія

Тема 7. Історія розвитку шрифтів і види їх класифікації

Тема 8. Шрифтові файли

Тема 9. Основи використання  шрифту

Тема 10. Проблеми і особливості типографіки електронних видань

Тема 11. Управління шрифтами на ПК

Тема 12. Створення власних  шрифтів, редагування шрифтів на ПК. Питання авторського права на шрифти

 

__________________________________________________________________________

 

Анотація  вибіркової дисципліни

„КОМП’ЮТЕРНІ  РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ  СИСТЕМИ”

 

Кафедра          Комп'ютерних систем і технологій. Лектор:    доц. Пандорін О.К.

Учбова дисципліна належить до групи дисциплін професійного циклу і забезпечує підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності в умовах інформатизації суспільства. Дисципліна готує студентів до вивчення принципів та засобів автоматизації процесу підготовки поліграфічних видань як на окремому робочому місці, так і у загальній системі видавництва.

Предметом дисципліни є вивчення і використання засобів комп'ютерної техніки, персональних комп'ютерів і пакетів спеціалізованих програм для рішення прикладних задач створення, форматування, редагування та макетування сучасних друкарських та електронних видань, формалізація та алгоритмізація сучасних технологій обробки текстової та графічної інформації різних видів.

Мета навчальної дисципліни складається в формуванні сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набутті практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці у галузі автоматизації опрацювання текстової та графічної інформації, підготовці кваліфікованих користувачів настільних видавничих систем, що володіють основними теоретичними положеннями, методами і практичними прийомами аналізу і оброблення комп'ютерної інформації; що уміють професіонально працювати з сучасними програмними продуктами, що мають уявлення про сучасний стан програмних засобів, а також спроможні самостійно використати отримані знання при вивченні нових програмних продуктів і в практичній роботі.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  знати:

основні вимоги до поліграфічного відтворення тексту (графіки) та технологічні схеми обробки текстової та графічної інформації;

технологічні особливості пакетної обробки різних видів тексту та графіки на комп'ютерних видавничих системах;

апаратне та програмне забезпечення комп'ютерних видавничих систем різних модифікацій;

вміти:

виконувати складання та обробку різних видів тексту на комп'ютерних видавничих системах різних модифікацій;

працювати на різних робочих місцях комп'ютеризованих редакційно-видавничих систем;

налаштовувати на рівні користувача роботу місцях комп'ютеризованих редакційно-видавничих систем;

налаштовувати та застосовувати поширені програмні додатки до основних програм обробки текстової та графічної інформації (макроси, плагіни);

підготувати власні нескладні макроси для пакетної обробки зверстаних сторінок із застосуванням комп'ютерних видавничих систем.

 

Зміст дисципліни за модулями та темами:

 

Модуль 1. Автоматизація роботи редакцій та видавництв

 

Тема 1. Класифікація комп’ютеризованих редакційно-видавничих систем.

Класифікація сучасних РВС. Комплектація КРВС. Програмне забезпечення "клієнт" - "сервер".

 

Тема 2. Сучасні програмні комплекси комп’ютеризованих редакційно-видавничих систем.

Принципи паралельної роботи редакційно-видавничої системи на прикладі КРВС "K4 Publishing System".

 

Тема 3. Налаштування роботи КРВС

Налаштування роботи робочого місця редактора, верстальника, графічного дизайнера.

 

Модуль 2. Автоматизація пакетної обробки інформації

 

Тема 4. Основні поняття макропрограмування

Основні команди вбудованої об’єктно-орієнтованої мови. Звертання до об’єктів видання – сторінок, тексту, стилів.

Тема 5. Створення макросів пакетної обробки графічної інформації

Виявлення однотипних дій, що повторюються в процесі обробки графічної інформації. Запис макросів. Налаштування макросів.

Тема 6. Створення та налаштування макросів пакетної обробки текстової інформації

Однотипні дії, що повторюються в процесі верстання видань. Макроси як шаблони послідовностей.

 

 

БЛОК 2б

 

 «СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДРУКУ»

Кафедра Комп’ютерних систем і технологій      

Об’єктом вивчення дисципліни є процес організації спеціальних видів друку. Предметом цієї навчальної дисципліни виступає вивчення теоретичних основ і практичних навичок спеціальних видів друку.

Теоретичною базою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є попередні навчальні дисципліни«Спеціальні види друку», «Вступ до фаху», «Технологія фотореєстраційних процесів».

У разі вивчення даної дисципліни студенти повинні:

знати:

- основні риси та характерні особливості спеціальних видів друку;

- основні особливості задрукованих матеріалів спеціальних видів друку;

- специфіку друку на картоні та на плівці;

- технологію термодруку;

- основні особливості трафаретного друку;

- характерні риси друку на металах;

- особливості технологічного процесу випуску етикеток і пакувань,

- принцип і основні методи електрофотографії;

- технологію тампонного друку;

- тенденції розвитку спеціальних видів друку в сучасній економіці.

Уміти:

- організовувати та економічно ефективно планувати технологічний процес в конкретних умовах спеціальних видів друку;

- підготовляти матеріали для спеціальних видів друку,

- працювати з контрольно-вимірювальними приладами спеціальних видів друку;

- здійснювати підбір параметрів поліпшення друку;

- планувати й організовувати технологічний процес випуску пакувань і етикеток.

Зміст дисципліни за модулями та темами:

Модуль 1. Загальні відомості про спеціальні види друку

Тема 1. Вступ до спеціальних видів друку

Тема 2. Задруковані матеріали спеціальних видів друку

Тема 3. Технологія термодруку

Тема 4. Трафаретний друк

Тема 5. Друк на металах

Модуль 2. Технологічні інструментальні засоби спеціальних видів друку

Тема 6. Устаткування й комплекси для виробництва пакувань

Тема 7. Технології пакувань

Тема 8. Технології виробництва етикеток

Тема 9. Електрофотографія

Тема 10. Тампонний друк

Тема 11. Використання спеціальних видів друку в сучасній економіці

УПРАВЛІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИМИ СИСТЕМАМИ

 

ІІІ. Гуманітарні та соціально-економічні науки –

блок менеджменту і маркетингу 3а (Основи підприємницької діяльності, Менеджмент у структурі ВПК, Електронний маркетинг у поліграфічній промисловості)

або правознавства 3б (Господарське право, Авторські права та інтелектуальна власність,

Патентознавство), або іноземної мови  3в изучается на 3-4 курсе

 

 

МАРКЕТИНГ У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мета: набуття системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи маркетингу на видавничо-поліграфічному підприємстві, практичних навичок щодо використання маркетингу в підвищенні ефективності управління підприємством в ринкових умовах.

 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними основами маркетингу;

використання системного підходу щодо організації системи маркетингу підприємства;

засвоєння основ організації та проведення маркетингових досліджень, аналізу впливу макро- та мікро середовища маркетингу;

придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо проведення сегментування ринку, вибору цільових сегментів та позиціонування продукції;

розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик та політики розподілу продукції;

визначення основних функцій управління маркетингом підприємства, методики та техніки стратегічного планування, організації маркетингу та контролю маркетингових програм.

 

 

 

 

 


Модуль 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ

 
Анотація вибіркової дисципліни 704            Знання  та вміння

Анотація вибіркової дисципліни 704
Анотація вибіркової дисципліни 704
Анотація вибіркової дисципліни 704
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Структура курсу

Тема 1. Сутність основних понять маркетингу.  Моделі, концепції, види маркетингу.

Тема 2 Маркетингова інформація: види, джерела. Застосування засобів Internet.

Тема 3. Поняття товару. Особливості товарів поліграфічних компаній

Тема 4.Поняття ринку. Ринок підприємств поліграфічної промисловості

Тема 5. Дослідження ринків збуту поліграфічних компаній. Вивчення потреб і поведінки споживачів, сегментування.

Тема 6. Дослідження товару. Особливості товарної політики поліграфічних підприємств.

Тема 7. Аналіз конкурентоспроможності (підприємства, продукції, обладнання, технології) у поліграфії.                                                                                

Тема 8. Рекламна діяльність ВПК. Поліграфічна продукція як рекламний продукт.

Тема 9. Організація служби маркетингу на поліграфічному підприємстві. Автоматизоване робоче місце маркетолога.

 

 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисципліну викладається кафедрою менеджменту:

Розвиток риночних умов сьогодні характризується появою значної кількості малих та середніх підприємств. Більшість молодих та енергійних людей прагнуть побудувати свою карєру на власних підприємствах. Причина зацікавленості у відкритті власного бізнесу  полягає в тому, що можно займатися тим, що тобі подобається, можливість працювати на не когось, а на себе, а значить отримувати більший власний доход.

Метою дисципліни є формування системи базових знань щодо підприємницької діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування підприємств різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування створення власного бізнесу.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької діяльності та бізнесу;

придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо порядку створення та ліквідації підприємств різних форм власності;

засвоєння основ договірних відносин, ліцензування та патентування підприємницької діяльності;

застосування на практиці знань щодо формування відносин із зовнішнім середовищем;

обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу;

придбання знань щодо авторських прав та інтелектуальної власності.

У процесі навчання студенти  отримують необхідні знання під час лекційних занять, виконують завдання щодо практичного застосування одержаних знань.

Перелік знань та умінь, якими повинні оволодіти студенти  з даного курсу:

вміти запроваджувати створення нового бізнесу в сфері поліграфії з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм власності та законодавчих обмежень;

володіти основами щодо ліцензування та патентування окремих видів діяльності підприємств;

використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням специфіки функціонування;

формулювати економічне поставлення задач;

визначати цілі і задачі підприємств різних форм власності; 

обґрунтовувати потребу у внутрішньому та зовнішньому фінансуванні;

вміти визначати результативність функціонування бізнесу та оптимізувати витрати.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Організаційно – правові аспекти підприємницької діяльності 

Тема 1. Сутність підприємництва

Тема 2. Основні види діяльності в сфері бізнесу. Підприємництво в поліграфічній діяльності

Тема 3. Підприємницькі ідеї і методи їх реалізації

Тема 4 . Реєстрація підприємств різних форм власності

Тема 5. Ліцензування  та патентування діяльності

Тема 6. Порядок ліквідації підприємства та призупинення діяльності

Модуль 2. Інші аспекти бізнесу

Тема 7. Джерела фінансування підприємницької діяльності

Тема 8. Оподаткування, облік та звітність підприємницької діяльності

Тема 9. Контролюючі та наглядові органи

Тема 10. Ризики в бізнесі

Тема 11. Захист бізнесу та підприємницька таємниця

Тема 12. Авторське право

Тема 12. Реклама і поліграфічна діяльність

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ У СТРУКТУРІ ВПК

 

Дисципліна викладається кафедрою менеджменту.

Вміння ефективно управляти будь-яким підприємством було завжди важливим як для кервників, так і для підприємства (тобто працівників) в цілому. Від того яким чином організований менеджмент на підприємстві, на яких приципах грунтується, які методи засосовуются для вирішення різних проблем в рамках підприємсва залежить зацікавленність працівників у роботі на данному підприємстві, а значить і кінцевий результат підприємства взагалі.

Мета вивчення дисципліни: формування системи базових знань у сфері менеджменту у структурах ВПК, розуміння концептуальних засад системного управління видавничо-поліграфічними організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень.

Основні завдання щодо вивчення дисципліни: засвоєння сутності менеджменту, основних категорії науки управління, функції управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

значення, задачі, принципи та функції менеджменту;

особливості та принципи побудови організаційної та виробничої структурної поліграфічної компанії;

основні елементи побудови мотиваційного механізму працівників;

особливості морального та матеріального стимулювання працівників в поліграфічній сфері;

види, етапи й властивості контролю;

техніку проведення контролю на різних етапах друкарського виробництва;

природу рішень та їх місце у сфері менеджменту;

особливості стратегічного планування у структурі ВПК;

методи оцінки привабливості інвестиційних проектів;

підходи до визначення ефективності управління видавничо-поліграфічних компаній.

Вміти:

будувати виробничу й організаційну структуру управління поліграфічної компанії;

розробляти систему стимулюючих факторів для ефективної діяльності колективу;

розробляти бізнес-план поліграфічної компанії;

оцінювати доцільність інвестування в нові поліграфічні технології та обладнання;

планувати замовлення виробництва та розраховувати беззбитковість в залежності від різних факторів (обсяги друку, тривалість друкарського циклу, формату друку тощо);

розраховувати тривалість друкарського циклу, а також шукати резерви його скорочення;

оцінювати продуктивність праці та шляхи її підвищення на різних етапах виробництва (друкарська підготовка, друк, післядрукарська обробка);

організовувати інноваційну діяльність та оцінювати конкурентні переваги нового обладнання з метою покращення якості друку, зниження вартості друку, зменшення негативного впливу на зовнішнє середовище тощо;

розраховувати виробничу потужність обладнання при застосування різних видів друку;

визначати та оцінювати ефективність управління.

 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 Загальні функції менеджменту.

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту.

Тема 2. Планування діяльності ВПК .

Тема 3. Організація в системі управління. Функція менеджменту «організація».

Тема  4. Мотивація діяльності працівників поліграфічної компанії.

Тема 5. Управлінський контроль.

Модуль 2. Управлінський процес в менеджменті

Тема 6. Стратегічні управлінські рішення поліграфічних компаній.

Тема 7. Управлінські рішення в сфері інновацій та інвестицій.

Тема 8. Управлінські рішення в операційній сфері ВПК.

Тема 9. Ефективність управління.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика