ivanstudent

Путь к Файлу: /Учёба архив / КОММЕРЧЕСКО-БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ / spezial.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   ivanstudent
Добавлен:   26.02.2015
Размер:   97.5 КБ
СКАЧАТЬ

3.СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

“Економічна теорія та екномічни методи управління” відноситься до найстарішої спеціальності економічного факультету. Кафедра економічної теорії одна з сильніших в Україні. Тут працюють 7 докторів економічних наук, 9 професорів,4 доценти, кандидати економічних наук, 3 старших викладача і 2 асистента. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Гриценко А.А. Такий склад кафедри здійснює підготовку спеціалістів на високому рівні, на рівні сучасних вимог.

Не випадково, що серед випускників спеціальності були міністри і заступники міністрів, голови комісій Верховної ради України, директори найважливіших інститутів. І сьогодні  нерідко можна зустріти в усіх вузах правобережної України на кафедрах економічного профілю серед найбільш кваліфікованого її складу випускників нашої кафедри. Не менше їх і серед практичних працівників; вони  керують банками або відділами, працюють в виробничих об’єднаннях, страхових і інвестиційних компаніях, державних і комерційних підприємствах.

            Студенти спеціальності “Економічна теорія” одержують фундаментальні знання по економічній теорії і математиці, економічній історії і історії економічних вчень, статистиці і фінансам і т.п. Регулярною практикою являється залучення викладачів із США і Канади. Велика увага приділяється іноземним мовам і комп’ютерній техніці. Працюють студентські гуртки і проводяться конкурси на кращі студентські роботи. Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації. . Щорічно в аспірантурі навчається 15-17 чоловік, в докторантурі –2-3.

Кафедра фінансів та кредиту Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна існує з 1966 року. За цей час було підготовлено більше ніж 2500 фахівців, які після закінчення успішно працюють у фінансовій, банківській, податковій та інших сферах. Багато випускників займають керівні посади, захистили кандидатські та докторські дисертації. На кафедрі існує замкнутий цикл підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. Діє аспірантура та докторантура, функціонує спеціалізована докторська Рада, для підготовки кадрів найвищої кваліфікації з фінансів, грошового обігу та кредиту. Випускники кафедри захищають кандидатські та докторські дисертації. Працюють викладачами базових фінансових курсів у ряді провідних вузів України.

            Кафедра готує фахівців зі спеціальностей 7.050.104 “Фінанси” та 7.050.106 “Банківська справа” денної й заочної форми навчання, другої вищої освіти. 

            На кафедрі працює понад 20 викладачів найвищої кваліфікації, професорів, докторів економічних наук, кандидатів економічних наук, доцентів. З 1966 року кафедру очолював член – кореспондент АН України професор Верба П.І. На теперішньому етапі кафедру очолює професор, доктор економічних наук, академік Міжнародної  академії комп’ютерних наук  та технологій Глущенко В.В. До праці на кафедрі залучається талановита молодь, яка має досвід наукової та практичної роботи.

Спеціалізації:

ü податкова справа;

ü страхова справа;

ü казначейська справа;

ü фінанси підприємств;

 

Спеціальність “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”  перспективна і унікальна, тому що  готує управлінців із глибоким знанням економіки, що гарантує широкий вибір посад і просування по службі .

            Підготовку спеціалістів веде одна з найстаріших кафедр економічного факультету – кафедра “Економіки і менеджменту”. Вона заснована в 1967 році. На кафедрі працюють 3 доктори наук 14 кандидатів наук  і доцентів. Очолює кафедру Академік, доктор економічних наук, професор Бабич В.П. Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає сучасним вимогам.

            Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації. Щорічно в аспірантурі навчається 15-17 і в докторантурі 2-3 чоловіки.

            Випускники кафедри працюють на відповідальних посадах у різноманітних сферах національної економіки. Значна частина працює в апаратах керування Харківської, Сумської і інших областей, у Вузах, на значних підприємствах.  Випускники кафедри стали докторами наук, професорами, академіками. Вони займають посади деканів, проректорів і працюють в Адміністрації Президента України.

ПІДГОТОВКА ЭКОНОМИСТІВ-СТАТИСТИКІВ

Спеціальність 7.050106 - «економічна статистика» є однієї з головних фахів на економічному факультеті Харківського національного університету. Випускники кафедри статистики й обліку одержують  фундаментальну наукову і практичну підготовку, вони, запрограмовані на безперервне відновлення і збагачення своїх знань у процесі практичної діяльності. Вони можуть працювати в органах системи Держкомстата України, в установах і відомствах, у виробничих об'єднаннях, на підприємствах усіх форм власності, у всіх ринкових структурах, у муніципальних органах, а також у галузевих науково-дослідних заснуваннях і навчальних закладах.

На кафедрі працює 11 викладачів, у тому числі 1 доктор економічних наук /професор/ і 9 кандидатів наук /доцентів/. Працює магістратура й аспірантура.

Підготовка спеціалістів-статистиків здійснюється по двохступеневій системі: бакалавр /4 року навчання/, спеціаліст /5 років/.

МАРКЕТОЛОГ - СПЕЦІАЛІСТ   У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ

У країнах із розвиненими ринковими відносинами професійні маркетологи, по-перше, завжди користуються високим попитом, по-друге, їхня праця відноситься до високооплачуваних.

            Маркетологи потрібні сьогодні Україні. Відчиніть рубрику "Вакансії" газети "Бізнес". Потрібні спеціалісти в галузі маркетингу: директор по маркетингу (досвід маркетингових досліджень, моніторинг діяльності конкурентів, зарплата 500 у.о.), маркетолог у фінансових структурах (досвід ведення маркетингових досліджень, зарплата від 500 у.о.), маркетолог-аналітик на ринку медичної продукції (розмовний англійський, 25-30 років, зарплата від 1500 грн.), менеджер маркетингу і реклами (вміння виконувати маркетингові дослідження, робота на ПК, зарплата від 1500 грн.), менеджер по маркетингу (робота в СП, розробка маркетингових стратегій, вільний англійський, робота на ПК, зарплата від 4000 грн.) і багато інших пропозицій. Навіть зробивши поправку на точність що публікується фірмами інформації про трудові вакансії, очевидний серйозний попит на професію ринкової економіки - маркетолога.

Україні потрібна нова ділова еліта, спроможна не просто працювати в умовах ринку, але і забезпечувати конкурентноздатність як продукції, так і фірми. Ця потреба є невідкладної вже сьогодні і буде наростати в найближчі роки.

            Маркетинг - це завжди творчість і пошук сміливих рішень.

            У стандарті Міністерства освіти і науки України дана характеристика бакалавра "за спеціальністю 6.050.100 - "Маркетинг" напряму підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво" кваліфікації 3439 - фахівець у галузі управління з узагальненим об'єктом діяльності - маркетингова діяльність в установах, на підприємствах та фірмах усіх форм власності".

                По положеннях, що діють в Україні, завершивши освіту бакалавра, студент має можливість навчатися далі й одержати підготовку спеціаліста або магістра.

Підготовка маркетологів у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна здійснюються на міждисциплінарному рівні й у кращих традиціях шкіл класичних університетів. Прийнявши ідеологію соціально-етичного маркетингу, що випускає кафедра (зав. кафедрою - доктор економічних наук, професор, І.В. Семеняк - автор навчальних видань по маркетингу з грифом Міністерства освіти України) забезпечує підготовку студентів по системному природознавству, етнології, основам роботи зі ЗМІ, дизайну, методам прийняття рішень у ситуаціях невизначеності і цілого блока вузкопрофесійних дисциплін.

Наслідуючи задачам класичної освіти, у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна навчальний план передбачає крім стандартного блока дисциплін (розширений загальний курс маркетингу, інфраструктура ринку, логістика, рекламний маркетинг, товарознавство, промисловий маркетинг, товарна, цінова, комунікативна політика підприємства) вивчення стратегічного маркетингу, поглиблене оволодіння методами маркет-досліджень, інформаційно-аналітичної роботи. Викладаються інформаційні системи і технології в маркетингу, мотиваційний аналіз, маркет-аудит, експертиза маркет-проектів, медиа-планування й ін. На п'ятому курсі студенти повинні опанувати фінансовим, торговим, соціальним, політичним маркетингом, комплексним спецкурсом по маркет-проектуванню й організації роботи служб маркетингу. Велике місце в підготовці приділяється правовим знанням (нормативне і законодавче забезпечення маркетингової діяльності) і міжнародному маркетингу.

Спеціалізації:

ü аналітичний маркетинг

ü фінансовий маркетинг

ü соціально-політичний     маркетинг

ü торгівельний маркетинг.

Студенти працюють не тільки в аудиторіях, комп'ютерних класах і бібліотеках, але і на виставочних комплексах, на купівельних полігонах, на різноманітних фірмах.

Освітня схема передбачає наскрізну самостійну наукову працю студентів, результатом якої являються курсові роботи, наукові доповіді, статті, випускні роботи.

Практика студентів виконується на різних курсах за тремя програмами: інформаційні технології, організація маркетингової діяльності, маркетингові дослідження.

Зі студентами працюють не тільки молоді викладачі нової генерації вчених, але і кваліфіковані практики, що пізнали успіхи і невдачі в маркетинговій діяльності.

Немає сумнівів у тому, що маркетинг відноситься до числа найбільше актуальних і перспективних професій на вітчизняному і світовому ринках праці. Класична фундаментальна підготовка маркетологів, що забезпечує сучасний рівень знань, навичок і умінь, значну гнучкість і адаптаційний ефект при працевлаштуванні, здійснюється на економічному факультеті Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Спеціальності “Міжнародна економіка та

“Міжнародні економічні відносини”.

Навчальний процес спеціальності забезпечують 4 професори, 10 кандидатів наук та викладачі вищої категорії. Багато викладачів стажувалися в університетах за кордоном. При кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин функціонує регіональний Центр міжнародного гуманітарного співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків.

Студенти отримують гранти на стажування в навчальних закладах Німеччини, Угорщини та інших країнах. Проходять практику в університеті Йончопингу в Швеції. Займають призові місця на студентських мовних олімпіадах (проводить Київський інститут міжнародних відносин).

Випускникам присвоюють кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин, перекладача з іноземної мови (англійської) зі знанням другої іноземної мови (французька, німецька).

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, туристичні агенції, торгівельні представництва за кордоном, у митниці, дипломатична та консульська служба. При бажанні продовжувати навчання студенти-відмінники можуть скласти іспити до аспірантури.

Спеціальність “Економічна кібернетика” .

Студенти спеціальності “Економічна кібернетика” одержують фундаментальні знання по математиці, економіці і моделюванню. Особливістю фаху є те, що аналіз всіх економічних процесів і керування ними проводиться  на основі економіко-математичного моделювання. Крім традиційних економічних дисциплін, пов’язаних із ринковою економікою (аудит, менеджмент, маркетинг, стратегічне планування), студенти вивчають такі спеціальні дисципліни як економічна кібернетика, організаційне планування, моделювання економіки, теорія оптимального керування, імітаційне моделювання.

Фундаментальна підготовка дозволяє студентам і випускникам даного фаху ефективно працювати   в  різноманітних сферах: банках, виробничих об’єднаннях, страхових і  інвестиційних компаніях, державних  і комерційних підприємствах. Після закінчення університету наші випускники успішно беруть участь у конкурсах на заміщення посад головних менеджерів  і головних спеціалістів в управлінських і виробничих структурах. Багато хто з них за 3-4 роки домагаються швидкого фахового росту і займають посади фінансових, комерційних директорів і начальників відділів значних вітчизняних і міжнародних компаній і організацій.

Спеціалізація: комп’ютерні технології в економічних системах.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика