prepod

Путь к Файлу: /Диплом Лозовая 25.05.13 посл.ред / 05 Розд_л_3 до.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   30.12.2015
Размер:   248.5 КБ
СКАЧАТЬ

РОЗДІЛ 3.

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ

 

§3.1. Розробка дидактичного матеріалу для вивчення розділу "Кінематика" в 10 класі загальноосвітньої школи

 

Вивчення систематичного курсу фізики починається темою "Кінематика", що входить до розділу "Механіка". Засвоєні з цієї теми кінематичні поняття, величини, рівняння різних видів поступального руху учні будуть використовувати не лише у процесі вивчення інших тем з розділу "Механіка", а й усього курсу фізики. Отже, значення знань з кінематики важко переоцінити.

Проте, як свідчить практика, учні сприймають цю тему із значними труднощами, що зумовлено низкою причин. Серед них є такі, що не залежать від учителя фізики. Зокрема, недостатня математична підготовленість учнів, яка виявляється не стільки в тому, що учні не знають відповідних математичних правил і операцій, скільки в тому, що вони ще слабо володіють уміннями їх застосовувати до встановлення фізичних закономірностей, до розв'язування фізичних задач. У міру виконання тренувальних вправ і зростання математичної культури становище виправляється.

Деякі питання кінематики складні для учнів за своєю фізичною суттю, тому учні засвоюють їх не в повному обсязі. Так, поняття відносності (відносність траєкторії, переміщення, швидкості) на рівні вміння застосовувати його до розв'язування конкретних фізичних задач для випадку, коли тіла рухаються паралельно, засвоюють усі учні, а для випадку, коли вектори переміщення чи швидкості напрямлені перпендикулярно або під гострим кутом один до одного – лише сильні учні.

Основними освітніми цілями, що повинні бути реалізовані, є забезпечення учнів знаннями про:

–    механічні явища – поступальний рух тіла, рівномірний та рівноприскорений прямолінійні рухи, вільне падіння тіл, криволінійний рух та його окремий випадок – рух по колу. Учні повинні знати характерні ознаки кожного явища, основні величини, що його характеризують, умови його перебігу, зв'язок з іншими явищами, а також досліди, які його відтворюють, приклади його використання на практиці;

–    основні поняття кінематики – матеріальна точка, система відліку, відносність механічного руху, траєкторія руху. Учні мають знати явища чи об'єкти, які характеризуються даним поняттям, ознаки чи умови, за якими його можна (або не можна) застосувати, давати його означення;

–    кінематичні величини – шлях, переміщення, час, швидкість (миттєва, середня, кутова, лінійна), прискорення доцентрове. При цьому від учня вимагається означення величини, яке включає родові й видові ознаки: векторна величина чи скалярна, мірою яких властивостей є; знання способу та методу її вимірювання, формул, що розкривають зв'язок величини з іншими, одиниць вимірювання, приладу (якщо він є) для вимірювання.

Переважна більшість зазначених знань у міру навчання повинна переходити у відповідні вміння:

–    спостерігати механічні явища в природі й техніці, відтворювати їх у досліді;

–    вимірювати та підраховувати за формулами фізичні величини;

–    будувати і пояснювати графіки залежності кінематичних величин для рівномірного та рівноприскореного рухів;

–    зображати схематично і в певному масштабі напрям і довжину векторів переміщення, швидкості, прискорення та їх проекції на вибрані осі координат;

–    виконувати схематичні малюнки до фізичних задач;

–    розв'язувати нескладні фізичні задачі з кінематики.

Матеріал теми "Кінематика" пронизує ідея відносності: відносність руху, його траєкторії, відносність величин, що характеризують рух.

Друга ідея, яка коротко формулюється як основна задача механіки, є своєрідним стрижнем, що обумовлює певну логічну послідовність введення нових понять, сприяє систематизації й узагальненню знань.

Очевидно, що треба передбачити формування знань і вмінь учнів, пов'язаних з усвідомленням названих ідей. Сформулюємо найбільш важливі з них:

–    переконати учнів у відносному характері механічного руху, зокрема в тому, що значення координат, переміщення, швидкість, вид траєкторії залежать від вибору системи відліку;

–    навчити переходити від опису руху в одній системі відліку до опису того самого руху в іншій системі відліку;

–    забезпечити знання ланцюжка понять, що веде до розв'язання основної задачі механіки і вміння ним користуватися.

У навчальному матеріалі з кінематики закладені певні елементи діалектико-матеріалістичного світогляду. Відповідно до них у навчальному процесі слід передбачити формування в учнів переконаності в матеріальності світу, у безперервному русі матерії, нерозривності матерії і руху, у причинно-наслідковому характері перебігу явищ. Певна логічна послідовність вивчення кожного з видів механічного руху – від спостереження даного виду руху в природі, техніці через моделювання його у фізичному досліді, встановлення якісних і кількісних співвідношень між основними характеристиками цього руху до практичної їх перевірки і застосування – дає можливість вчителеві розкрити учням шлях пізнання дійсності, показати роль моделей і дослідів у фізиці.

Навчальний матеріал з кінематики матеріальної точки містить значні можливості для здійснення політехнічного навчання. Для цього потрібно поєднати вивчення теоретичного матеріалу з розглядом видів руху у навколишній дійсності, продемонструвати застосування встановлених залежностей між кінематичними величинами в найрізноманітніших галузях промисловості і сільського господарства, на транспорті, ознайомити учнів з елементами механізації як одного з основних напрямів науково-технічного прогресу, запропонувати учням розв'язати практичні задачі, які сприяють розвитку конструкторських і винахідницьких здібностей.

Керуючись сформульованими цілями, потрібно визначити завдання кожного уроку. Наприклад, на уроці з теми "Положення тіла в просторі. Система відліку" доцільно розв'язати такі завдання:

–    формування знань про поступальний рух, матеріальну точку, систему відліку та вмінь правильно застосовувати ці поняття до опису руху небесних тіл, транспортних засобів, окремих деталей машин і механізмів тощо;

–    формування знань та вмінь визначати положення матеріальної точки, користуючись поняттям системи відліку;

–    переконати учнів у відносності   значень координат.

Для уроку, на якому виконується лабораторна робота "Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі", ставляться такі завдання:

–    удосконалити знання про рівноприскорений рух та вміння практично визначати його параметри, складати установку для одержання рівноприскореного руху;

–    формувати експериментальні вміння користуватися відповідними вимірювальними приладами;

–    переконувати учнів в істинності здобутих ними знань з даного питання;

–    формувати вміння планувати дослід, обробляти експериментальні дані для підрахунку прискорення руху.

 

 

 

§3.2. Розробка структурно-логічної схеми предмету "Фізика" у 10 класі

 

Для унаочнення представлення змісту учбового матеріалу та для кращого розуміння взаємозв'язків основоположних фактів і явищ, законів та теорій, проведена розробка структурно-логічної схеми "Фізика" у 10 класі.

Забезпечуючи  дисципліни

 

 

Забезпечувані  дисципліни

 

 

Урок №1. Вступ.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Розділ 1. Кінематика

 

 

 

 

 

 

 

5 клас Природознавство. Зміна положення тіла відносно інших тіл

05 Розд_л_3 до

Урок №1. Механічний рух та його види

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

05 Розд_л_3 доУрок №3 Фізичне тіло та матеріальна точка.

 

 

 

 

 

 

 

Математика. Довжина траєкторії

05 Розд_л_3 до

Урок №4.. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху

05 Розд_л_3 до

Балістика. Траєкторія польоту

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

8 клас. Фізика. Види рухів.

05 Розд_л_3 до

Урок №5 Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення

05 Розд_л_3 до

Математика. Довжина траєкторії

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

8клас.Фізика.Швидкість руху та одиниці швидкості.

05 Розд_л_3 до

05 Розд_л_3 доУрок №6 Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.

05 Розд_л_3 до

Математика. Прискорення

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

05 Розд_л_3 доУрок №7 Вільне падіння тіл.

 

Астрономія. Тема Прискорення вільного падіння

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

 

 

 

Географія. Сонячна система

05 Розд_л_3 до

05 Розд_л_3 до Урок №8 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість

 

Геометрія. Рівномірний рух матеріальної точки

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

1.      Вимірювання середньої швидкості руху тіла.

 

 

 

 

2.  Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.

 

 

 

 

3. Дослідження руху тіла по колу.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Розділ 2.  Динаміка

 

 

 

 

 

 

 

8 клас. Фізика. Розділ 2. Взаємодія тіл

05 Розд_л_3 до

Урок №1 Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Швидкість руху тіл

05 Розд_л_3 до

05 Розд_л_3 доУрок №2 Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність

 

Географія. Швидкість руху різних видів транспорту

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Розрахунок маси

05 Розд_л_3 до

Урок №3 Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона

05 Розд_л_3 до

Хімія. Маса атомів та молекул

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

8 клас. Фізика. Земне тяжіння

05 Розд_л_3 до

Урок №4 Гравітаційна взаємодія Закон всесвітнього тяжіння.

05 Розд_л_3 до

Астрономія. Гравітація Землі

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

8 клас. Фізика. Вага тіла.

05 Розд_л_3 до

Урок №5 Вага й невагомість.

05 Розд_л_3 до

Астрономія. Невагомість у космосі

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Географія. Сонячна система

05 Розд_л_3 до

Урок №6 Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики

05 Розд_л_3 до

Астрономія. Штучні супутники Землі

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Вектор

05 Розд_л_3 до

Урок №7 Рівновага тіл. Момент сили

05 Розд_л_3 до

Біологія. Рівновага тіла

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

4. Вимірювання сил

 

 

 

 

5. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.

 

 

 

 

6. Вимірювання жорсткості пружного тіла.

 

 

 

 

7. (Вимірювання коефіцієнта тертя.)

 

 

 

 

8. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил

 

 

 

 

9. Визначення центра мас плоских фігур

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Розділ 3. Закони збереження в механіці

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

05 Розд_л_3 до8клас.Математика. Зміни та збереження імпульсу системи

 

05 Розд_л_3 доУрок №1 Імпульс тіла

 

Географія. Тектонічні плити

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

05 Розд_л_3 до8 клас. Фізика. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів

 

05 Розд_л_3 доУрок №2 Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

 

Математика. Розміри та характеристики механізмів

 

 

 

 

 

05 Розд_л_3 доПриродознавство. Види механізмів: прості і складні

 

Урок №3 Механічна робота та потужність

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №4 Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергія

05 Розд_л_3 до

Хімія. Кінетична й потенціальна енергія

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

05 Розд_л_3 доПриродознавство. Енергія світла

 

Урок №5 Закон збереження енергії.

05 Розд_л_3 до

Математика. Розрахунок формули енергії

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

10. (Дослідження пружного удару двох тіл)

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до11. Вивчення закону збереження механічної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.  Механічні коливання й хвилі

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Рівняння руху у(х)

05 Розд_л_3 до

Урок №1 Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання.

05 Розд_л_3 до

11 клас. Фізика. Електромагнітні коливання і хвилі

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Синусоїди, косинусоїди

05 Розд_л_3 до

Урок №2 Математичний маятник.  Період коливань математичного маятника.

05 Розд_л_3 до

Біологія. Інтерференція хвиль

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Рух радіус-вектора

05 Розд_л_3 до

Урок №3 Вимушені коливання. Резонанс

05 Розд_л_3 до

Географія. Землетруси

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №4 Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

12. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань

 

 

 

 

13.Дослідження коливань тіла на пружині

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Розділ 5. Властивості  газів, рідин, твердих тіл

 

 

 

 

 

 

 

Хімія. Атоми та молекулі речовини

05 Розд_л_3 до

05 Розд_л_3 доУрок №1 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

05 Розд_л_3 до

Географія. Кругообіг речовин у природі

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Математика. Рівняння молекулярно-кінетичної теорії

05 Розд_л_3 до

Урок № 2 Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу

05 Розд_л_3 до

Природознавство. Кисень та водорід

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Географія. Конденсація водяної пари в атмосфері

05 Розд_л_3 до

Урок №3 Пароутворення та конденсація. Насичена й ненасичена пара.

05 Розд_л_3 до

Математика. Конденсація Доджсона

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №4 Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

05 Розд_л_3 до

Природознавство. Методи вимірювання вологості повітря.

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №5 Будова й властивості рідин. Капілярні явища

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Хімія. Кристалічні та аморфні тіла

05 Розд_л_3 до

Урок №6 Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Хімія. Полімери та їх застосування

05 Розд_л_3 до

Урок №7 Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

05 Розд_л_3 до

Біологія. Білки, біологічні полімери

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (Оцінювання розмірів молекул)

 

 

 

 

2. Дослідження одного з  ізопроцесів

 

 

 

 

3. Вимірювання відносної вологості повітря

 

 

 

 

4.  Вимірювання поверхневого натягу рідин

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Розділ 6. Основи термодинаміки

 

 

 

 

 

 

 

8 клас. Фізика. Тепловий стан тіл

05 Розд_л_3 до

Урок №1 Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №2 Робота термодинамічного процесу.

 

 

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

Географія. Необоротність процесів у природі

05 Розд_л_3 до

05 Розд_л_3 доУрок №3 Перший та другий закон термодинаміки

05 Розд_л_3 до

Природознавство. Процеси обміну тіл теплом

 

 

 

 

 

Математика. Розрахунок ККД за допомогою формул

05 Розд_л_3 до

Урок №4 Теплові машини

05 Розд_л_3 до

Біологія. Екологія навколишнього середовища

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

Урок №5 Холодильна машина

05 Розд_л_3 до

Основи Здоров'я. Охорона навколишнього середовища

 

 

05 Розд_л_3 до

 

 

 

 

ЛР

 

 

 

 

1. Калориметричний метод вимірювання

 

 

 

 

2. Визначення теплоємності тіла

 

 

 

 

3. Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла

 

 

§3.3. Розробка структурно-смислової моделі формування знань з фізики в 10 класі

 

Відбір навчального матеріалу для електронного підручника, та побудова структурно-смислової моделі

У відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни, вважається за доцільне вибрати таку основну навчальну літературу:

1) Фізика. 10 клас. Академічний рівень. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова);

2) Физика. 10 класс. Учебник.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.

Два підручника мають ідентичні глави вивчання фізики

Після проведення дослідження порівняння представлених підручників, можна зробити висновок, що слова повторюються, і тому при роботі я їх буду використовувати у якості ключових слів. Занесемо їх у таблицю 3.1.

 

Таблиця 3.1.

Аналіз ключових слів дослідження підручників.

Джерело

Ключові слова

1,2

Фізика. 10 клас. (В. Г. Бар’яхтар, ін.

Физика.10 класс. Учебник.  Мякишев Г.Я., ін.

Кінематика точки, тверде тіло, Ньютон, сила, механіка, імпульс, енергія, рівновага, температура, молекули, гази, електростатика, рідина, струм, швидкість, прискорення, гравітація, вага, невагомість, потужність, коливання, резонанс, довжина хвилі, швидкість світла, атоми, молекули, Вологість повітря, кристали, полімери.

 

Аналіз всіх ключових слів дозволив побудувати структурно-змістовну модель навчального матеріалу для курсу "Фізика" 10 клас (рис. 3.1, табл. 3.2).

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика