prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Виявлення пріорітетних проблем мешканців міста Миколаєва.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   98.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

 

 

 

 

Виявлення пріорітетних проблем мешканців міста Миколаєва
Передмова

Всех людей можно разделить на три типа:

тех, которых нельзя привести в движение;

тех, которых можно привести в движение;

и тех, которые движутся

На сьогодні в Україні налічується більше 40 тисяч неприбуткових неурядових організацій, що направляють свої зусилля та ініціативи на вирішення гострих соціальних проблем, на розвиток у нашій країні відкритого, демократичного суспільства.

Але тільки ініціативності, завзятої роботи і гарних ідей недостатньо для втілення своїх планів у життя. Багато НДО стикається з відсутністю фінансування. Нині основна частина коштів на підтримку НДО в Україні надходить від міжнародних донорів, і адресована на програмні та інноваційні проекти. В той же час, досвід показує що з бюджетів різних рівнів, особливо органів місцевого самоврядування, виділяється все більше коштів на вирішення соціальних проблем. На жаль, ефективність та адресність використання цих ресурсів не відповідає вимогам часу. Зростає і розуміння соціальної відповідальності бізнес-структур та їх очікування від використання наданих ними коштів на благодійні цілі.

 


1. Методика визначення пріорітетних проблем територіальної громади м. Миколаєва

В Україні дотепер домінує принцип «залишкового фінансування» соціальної сфери - бюджети різних рівнів фінансують вирішення соціальних проблем територіальних громад, як правило, безсистемне й уривчасто.

З огляду на це виникає, як мінімум, дві проблеми:

1)   чи фінансуються дійсно найгостріші соціальні проблеми громади, або ж проблеми, які емпірично та традиційно вважаються владою найгострішими?

2)   чи   ефективно   використовуються   навіть   обмежені   та   недостатні   ресурси   для вирішення соціальних проблем громад.

Першу проблему можна вирішити, якщо мати науково обгрунтований, незалежний та не заангажований, апробований алгоритм визначення пріоритетних соціальних проблем, застосувати його, а результати включити до плану соціально-економічного розвитку території (громади).

Використовуючи такий інструмент, як методика визначення пріоритетних соціальних проблем громади можна на основі соціального замовлення і конкурсних механізмів вирішувати й проблему ефективного, прозорого розподілу бюджетних та позабюджетних коштів на користь громад.

Одним із завдань проекту на початковій стадії було попереднє виявлення соціальних проблем, що характерні для міста Миколаєва. На цьому етапі було розроблено Порядок проведення соціологічного дослідження щодо виявлення пакету пріоритетних проблем територіальних громад, що на наступних етапах стало основою для виконання соціологічного дослідження та експертних оцінок.

Базуючись на вказаному вище принципі соціальна діагностика здійснюється в 3 етапи:

І етап - об'єктивна оцінка спеціалістами стан соціальної сфери міста. Проводиться шляхом збору і аналізу статистичних даних, всебічно характеризуючи стан соціальної сфери, включаючи дані державної статистики, базову і оперативну інформацію управлінь міськвиконкому, районних адміністрацій та інших міських служб. В результаті попередньо виявляються соціальної проблеми і встановлюються причини їх виникнення. Одночасно з цим здійснюється підготовка інформаційної основи для цільового, максимально адресного проведення соціологічного дослідження.

II  етап - суб'єктивна оцінка населенням міста ступеня задоволеності своїх основних соціальних потреб. Проводиться шляхом соціологічного дослідження серед всього населення міста. В результаті визначається ступінь незадоволеності досліджуваних соціальних потреб, аналізуються причини їх виникнення, формується попередній вільний список пріоритетних соціальних проблем міста.

III  етап - експертна оцінка даних, одержаних на попередніх двох етапах з уточненням складу  і  параметрів  пріоритетних проблем,  причин  їх  виникнення  і  можливих  шляхів вирішення. На цьому етапі обумовлюються управлінські рішення, стосовно покращення ситуації  в  кризових  галузях  соціальної  сфери,  розробляються   пропозиції  до   проектів програми соціально-економічного  і  культурного розвитку міста,  а також  пропозиції по вирішенню вказаних проблем із застосуванням механізму соціального замовлення.

При проведенні соціальної діагностики вся соціальна сфера міста умовно поділяється на галузі, такі як охорона здоров'я, освіта, добробут, комунальне забезпечення, торгівля, транспортне забезпечення, побутове обслуговування та ін.

Під час соціальної діагностики оцінюється якість соціальних послуг, котрі надаються населенню державними суб'єктами.

Оцінювання відбувається шляхом співставления фактичних значень соціальних показників, що характеризують окремі властивості цих суб'єктів, з їх еталонними значеннями, прийнятими за норму.

В якості еталонних значень соціальних показників, прийнятих за норму, застосовуються дані державної статистики, базова і оперативна інформація управлінь міста.

В залежності від невідповідності фактичних значень соціальних показників, встановлених під час соціальної діагностики, значенням, прийнятим за норму, розрізняють гри стани соціального об'єкта:

1.   Стійкий  стан, котрий характеризується тим, що фактичні значення соціальних показників знаходяться в межах допустимих відхилень від норми..

2. Передкризовий стан, котрий характеризується тим, що окремі фактичні значення соціальних показників знаходяться за межами допустимих відхилень від норми. Такий стан свідчить про наявність проблемної ситуації.

3.   Кризовий стан, котрий характеризується тим, що відхиленая від норми в більшості чи у всіх фактичних значеннях соціальних показників перевищують допустимі. Такий стан свідчить про наявність соціальної проблеми в даній галузі соціальної сфери.

В результаті трьох етапного проведення соціальної діагностики в кожній галузі соціальної сфери визначаються пріоритетні соціальні проблеми міста, котрі потім об'єднуються в кінцевий список і ранжируються згідно ступеня їх пріоритетності. Для  подальшого  аналізу  і  опрацювання  шляхів  вирішення  пріоритетних  проблем соціальні проблеми будуть згруповані і в спеціалізовані списки:

• За   характером   проблем   (соціально-економічні,   соціальїю-політичні,   соціально-побутові, соціально-культурні);

• За ступенем пріоритетності соціальних проблем (важливі, невідкладні, екстремальні); Разом із формуванням списків пріоритетних соціальних проблем під час соціальної діагностики аналізуються причини, котрі привели до виникнення цих проблем, на основі чого розроблюються пропозиції до програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, а також пропозиції по вирішенню визначених соціальних проблем із застосуванням механізму соціального замовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЕКТУ

 

Для попередньої оцінки ступеня відповідності фактичних значень кількісних соціальних показників їхнім еталонним значенням, прийнятим за норму, і виявлення на цій основі невідповідності, про що свідчить наявність соціальних проблем, проводяться статистичні дослідження стану соціальних об'єктів міської територіальної громади.

Метою соціологічних досліджень, проведених у ході соціальної діагностики, є виявлення найболючіших моментів соціально-культурного життя міста, обумовлених незадоволеністю основних соціальних потреб населення, а також з'ясування ступеня пріоритетності соціальних проблем, їхньої географії і причин виникнення,

Предметом соціологічних досліджень є такі аспекти соціально-культурного життя, які погано піддаються вимірові методами статистики, такі як задоволеність, настрій, мотивація, спосіб життя, економічна і соціальна поведінка, національно-етнічнс самопочуття і т.п.

Соціологічні   дослідження   ступеню   задоволеності   соціальних   потреб         населення проводяться у формі анкетного опитування за місцем проживання респондентів, склад і територія проживання яких визначається виходячи із завдань конкретного цільового дослідження.

Персоналізація вибіркової сукупності здійснюється одним із двох способів:

-  за списками виборців шляхом випадкового відбору (кожен п'ятий, десятий) з наступною корекцією вибірки у встановленому порядку;

-  за мікрорайонами також шляхом випадкового відбору.

Процес підготовки, проведення й аналіз результатів соціологічних досліджень здійснюється поетапно. Склад робіт, котрі виконуються на кожному етапі, наведений у робочому плані підготовки і проведення соціологічного дослідження.

Соціологічна оцінка ступеню задоволеності тієї або іншої соціальної погреби розробляється за окремими соціальними показниками, кількість і зміст яких визначається експерґно-аналітичним шляхом. Оскільки задоволення більшості соціальних потреб громадян здійснюється шляхом надання їм соціальних послуг, соціальні показники підбираються так, аби вони в першу чергу характеризували саме споживчі властивості цих послуг. До таких властивостей відносяться номенклатура, злочинність, якість і т.п.

 

Результати соціологічного дослідження в місті Миколаєві

 

Методом анкетування було опитано 5000 респондентів за м.сцем їх проживання з урахуванням соціально-демографічних особливостей міста Миколаєва. Соціологічне дослідження   проводилося   серед   населення   міста   в   чотирьох   районах:   Заводському, Корабельному, Ленінському та Центральному районах. Квотна вибірка (з урахуванням віку, статі, соціального положення) по кожному району визначалась пропорційно до чисельності населення, яке проживає на його території. Доля допустимої похибки вибіркової сукупності складав 0.05.

Опитування респондентів проходило шляхом випадкового відбору, виходячи з чисельності населення району та об'сму вибіркової сукупності.

Кодування та обробка результатів анкетування проводилась за комп'ютерною програмою.

Результати дослідження засвідчують, що ступень задоволеності соціальних потреб залежить від багатьох факторів, найважливішим з яких є розподіл за частинами міської території, в межах яких проводиться соціальна діагностика (райони, мікрорайони, монофункціональні зони тощо). У випадку даного дослідження відслідковувалася  ситуація по чотирьом районам.

В залежності від районів міста Миколаєва визначається відношення мешканців міста до соціальних проблем. Разом з тим, загальні соціальні проблеми міста, які стосуються роботи міських закладів освіти, здоров'я, транспорту, комунального забезпечення тощо, зачіпають інтереси кожного громадянина. Пропонувалося виставити оцінку за шкалою від 1.5 бали - криза, 3,3 - передкризовий стан, 5 - повна стабільність. На думку мешканців міста, в першу чергу необхідно вирішити такі соціальні проблеми місцевого значення:

•    Безпека життя (безпека на вулицях у вечірній час та ін.)- 1,278;

•    Соціальні послуги - 1,439

•    Благоустрій та утримання житла - 1,555 ;

•    Екологія - 1,761

•    Медичне обслуговування - 1,941;

Менше звертають на себе увагу такі соціальні потреби як “умови відпочинку" - 2,134 та „якість шкільної освіти" - 2,591;

Очевидно, що  проблема задоволення соціальних проблем  залежить від багатьох факторів і потребує комплексного підходу до її вирішення.

Результати опитування мешканців міста засвідчили досить низьку ступінь їх задоволеності соціальними потребами. Па місту загальна ступінь задоволеності за десятьма видами соціальних потреб складає 1.957 бала, що є нижче середньої оцінки за п'ятибальною шкалою. За результатами соціальної діагностики видно, що ступінь задоволеності соціальними потребами знаходиться в кризовому стакі. Тобто, значення соціальних показників, що отримані в результаті опитування, значно відхилені від нормативних показників і засвідчують про наявність проблемних ситуацій в даних галузях соціальної сфери:

Якість шкільної освіти

2,591

 

Громадський транспорт

2,448

 

Комунальні послуги

2,279

 

Умови відпочинку

2,134

 

Умови зайнятості та працевлаштування

2,071

 

Медичне обслуговування

1,941

 

Екологія

1,761

 

Благоустрій та утримання житла

1,555

 

Соціальні послуги

1,439

Безпека життя

1,278

 

Результати дослідження засвідчують, що на думку миколаївців, в місті немає жодної соціальної проблеми, яка була б вирішена повністю.

 

Ступінь задоволеності вирішенням соціальних проблем мешканців Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів міста

 

Якщо розглядати пріоритети та оцінку задоволеності вирішенням соціальних потреб в залежності від місця проживання громадян, то в цьому відношенні кожен район міста має свої особливості. Відповідно до районів низький рівень задоволеності викликають наступні соціальні проблеми:

1.    Заводський   район: безпека перебування на вулицях у вечірній час (1,48), рівень культури працівників правоохоронних органів (1,56), робота швидкої допомоги (1,64);

2. Корабельний район: захист від крадіжок (1,28), рівень культури правоохоронних органів (1,32), безпека перебування на вулицях у вечірній час (1,44);

3. Ленінський район: якість питної води (0,88), робота служб з безпритульними (1,08), безпека перебування на вулицях у вечірній час (1,08);

4. Центральний район: соціальна допомога малозабезпеченим верствам (1,12), стан рослинних насаджень (1,26), робота швидкої допомоги (1,28).


Результати за районами міста Миколаєва

Більш суттєві відмінності спостерігаються у районах міста при вивчені пріоритетів конкретних показників соціальних потреб. Так, серед десяти найбільш актуальних показників соціальних проблем для громадян Заводського району є безпека перебування на вулицях у вечірній час, рівень культури працівників правоохоронних органів, робота швидкої допомоги.

Безпека перебування на вулицях у вечірній час

1,48

Рівень культури працівників правоохоронних органів

1,56

Робота швидкої допомоги

1 .64

Ремонт дахів, фасадів, димоходів, під'їздів

1,68

Якість питної води

1,72

Ефективність боротьби з наркоманією

1,72

Можливість працевлаштуватися (в службах зайнятості)

1,76

Захист від крадіжок

1,84

Можливість працевлаштуватися (самостійно)

1,88

Рівень загазованості вулиць

1,96

          Для громадян Корабельного району найбільш важливими соціальними потребами є захист від крадіжок, рівень культури правоохоронних органів, безпека перебування на вулицях у вечірній час.

Показники соціальних потреб

Бали

Захист від крадіжок

1,28

Рівень культури працівників правоохоронних органів

1,32

Безпека перебування на вулицях у вечірній час

1,44

Рівень загазованості вулиць

1,48

Ефективність боротьби з наркоманією

1,52

Можливість працевлаштуватися (в службах зайнятості)

1,56

Робота швидкої допомоги

1,56

Рівень наведення громадського порядку

1,65

Розмір та умови одержання різних видів сод. допомоги

1,66

Чистота території району

1,68

Для мешканців Центрального району найбільш актуальними проблемами є: соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення, стан рослинних насаджень, робота швидкої допомоги.

Показники соціальних потреб

Бали

Соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення

1,12

Стан рослинних насаджень

1,26

Робота швидкої допомоги

1,28

Захист від крадіжок

1,28

Рівень культури працівників правоохоронних органів

1,32

Безпека перебування на вулицях у вечірній час

1,44

Умови праці на робочому місці

1,48

Чистота території району

1,52

Ефективність боротьби з наркоманією

К52

Розмір та умови одержання різних видів соц. допомоги

1,52

У Ленінському районі найгострішими визнано проблеми якості питної води, безпеки на вулицях, роботу з безпритульними.

Покійники соціальних потреб

Бали

Якість питної води

0,88

Робота служб з безпритульними

1,08

Безпека у вечірній час

1,08

Стан рослинних насаджень

1,28

Ремонт дахів, фасадів, димоходів, під'їздів

1,36

Рівень культури працівників правоохоронних органів

1,44

Чистота території району

1,52

/[отримання трудового законодавства роботодавцями

1,52

Обслуговування сантехнічних та електротехнічних робіт

1,52

Перевірка якості продукції на радіонукліди, нітрати та інше

1,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступінь задоволення соціальних потреб мешканців

м. Миколаєва відповідно до районів міста.

 Ступінь задоволеності благоустроєм та утриманням житла

 

Показники соціальних потреб

Заводський р-н

Корабел   р-н

Ленінськ р-н

Централ р-н

1

Ремонт дахів, фасадів, димоходів, під'їздів

1,68

2,24

1,36

1.68

2

Обслуговування сантехнічних та електротехнічних робіт

2,28

1,32

1,52

1,68

3

Ремонтом доріг, тротуарів

2.28

2,32

1,76

1,76

4

Освітлення вулиць

1,96

1,85

2,02

2,36

5

Озеленення скверів, квітників

2,04

2,28

2,08

2,08

 

Ступінь задоволеності забезпеченням комунальними послугами

 

Показники соціальних потреб

Заводс

р-н

Корабел р-н

Ленінськр-н

Центральр-н

1

Об'єм та строки подачі гарячої та холодної води

2,48

2,49

1,84

2,14

2

Рівень забезпечення електроенергією

2,36

2,18

2,76

2,03

3

Рівень забезпечення газом у зимовий період

2,64

2,12

2.36

1,56

4

Каналізація

2,28

2.94

1,88

1,94

5

Прибирання сміття

2,26

2.68

2,08

2,56

 

Оцініть ступінь задоволеності громадським транспортом

 

Показники соціальних потреб

Заводс р-н

Корабел р-н

Ленінськ р-н

Централ р-н

1

Робота тролейбусного транспорту

2,68

2,08

2,16

2,42

2

Наповненість транспорту пасажирами

2,64

2,16

2,32

2,28

3

Час очікування транспорту

2,56

2,08

2,72

2,88

4

Зручність розташування маршрутів

2,76

1,68

2,28

2,42

5

Культура обслуговування

3,32

2,32

2,68

2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступінь задоволеності соціальними потребами

 

Показники соціальних потреб

Заводськ

р-н

Корабелр-н

Ленінськ р-н

Централ р-н

1

Рівень організації роботи соціальних працівників та служб

2,12

2,12

1,84

1,92

2

Соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення

2,02

2,04

1,64

1,12

3

Робота служб з безпритульними

2,16

1,76

1,08

1,64

4

Розмір та умови одержання різних видів соціальної допомоги

2,15

1,66

1,68

1,52

5

Можливість праце влаштуватися

1,88

1,56

2,12

1,96

 

Ступінь задоволеності якістю шкільної освіти

 

Показники соціальних потреб

Заводськ р-н

Корабел р-н

Ленінськ р-н

Централ  р-н

1

Фаховий рівень вчителів

2,96

2,68

2,36

2,56

2

Стан матеріально-техніч, бачи закладів освіти

3,02

2,28

2,04

2,28

3

Харчування в школах

2,84

2,44

1,63

2,56

4

Відстань до школи

3,24

2,48

2,48

2,88

5

Рівень надання знань школярам

3,08

2,73

2,72

2,56

 

Ступінь задоволеності медичним обслуговуванням

 

Соціальні потреби

Заводськ р-н

Корабелр-н

Ленінсь

р-н

Централ р-н

1

Доступність і якість медичного обслуговування

2,06

2,32

1,72

2,44

2

Асортимент ліків та можливість їх придбання

2,48

2,08

2,02

1,84

3

Стан утримати закладів охорони здоров'я

2,36

1,68

1,84

1,96

4

Рівень профілактичної роботи

2,12

2,12

2,12

1,56

5

Робота швидкої допомоги

1,64

1,56

1,68

1,28

 

 

 

 

 

 

 

Ступінь задоволеності безпекою свого життя

 

Показники соціальних потреб

Заводськ р-н

Корабелр-н

Ленінсь

р-н

Централ р-н

І

Безпека перебування на вулиці в вечірній час

1,48

1,44

1,08

1,44

2

Рівень культури працівників правоохоронних органів

1,56

1,32

1,44

1,32

3

Ефективність боротьби з наркоманією

1,72

1,52

К78

1,52

4

Захист від крадіжок

1,84

1,28

1,76

1,28

5

Рівень наведення громадського порядку

2,12

1,65

1,68

1,65

 

 

 

Ступінь задоволеності умовами зайнятості та працевлаштування

 

Показники соціальних потреб

Заводськ р-н

Корабел р-н

Ленінськ р-н

Централр-н

 

1

Можливість працевлаштування

1,76

2,04

1,68

2,08

2

Робота служб зайнятості

2,84

2,56

1,68

1,56

3

Дотримання трудового законодавства роботодавцями

2,86

1,88

1,52

2,36

4

Умови праці на робочому місці

2,32

2,32

2,28

1,48

5

Умови безпеки

2,36

2,04

1,56

2,24

 

 

 

 

Ступінь задоволеності вирішенням екологічних потреб

 

Показники соціальних потреб

Заводськ р-н

Корабел р-н

Ленінськ р-н

Централь р-н

 

1

Якість питної воли

1,72

2,02

0,88

1.64

 

2

Чистота території району

2,08

1,68

1,52

1,52

 

3

Рівень загазованості вулиць

1.96

1,48

1,72

1,68

 

4

Стан рослинних насаджень

2,98

1,84

1,28

1,26

 

 

 

 

 

 

Ступінь задоволеності умовами відпочинку

 

Соціальні потреби

Заводськ р-н

Корабел  р-н

Ленінськ р-н

Централр-н

1

Насиченість культурно- мистецьких заходів: фестивалі, концерти, конкурси

3,7

2,96

2,52

3,26

2

Можливість отримати путівки

3,14

2,68

2,48

1,88

3

Роботою кінотеатрів, парку відпочинку, театру,

музсїн

3,98

2,76

2,24

2,68

4

Рівень надання туристичних послуг

3,64

2,16

1,64

2,08

5

Умови та можливість займатися фізкультурою та спортом

3,64

2,66

1,64

2,12

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика