prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Положення про рейтингову систему.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   79.5 КБ
СКАЧАТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ

 

1. Загальні положення

 

Рейтингова система навчання спрямована на заохочення активної, систематичної, творчої роботи студента протягом триместру, виховання відповідальності, спроможності постійного і самостійного прийняття рішень.

 

Рейтингова система, не відміняє традиційної системи оцінок, а існує поряд з нею.

 

Студенти з високим рейтингом мають переважне право на призначення іменних стипендій, надбавок до стипендій, отримання грантів, на перехід до навчання за індивідуальним планом, на виїзд за кордон на стажування, направлення в аспірантуру, залучення до наукових структур університету і інші заохочення.

 

2. Сутність рейтингової системи

 

Рейтинг це своєрідний інтегральний індекс, комплексний показник розвитку і успішності студента відносно товаришів по навчанню, який визначається його місцем на курсі за рівнем знань і активності навчання.

 

 

Остаточний рейтинг - це запис у додатку до диплому у вигляді дробу, де знаменник вказує на кількість випускників факультету, а чисельник - місце, яке займає серед них власник диплому. Остаточний рейтинг є кумулятивним середнім за всі роки навчання. В основі визначення остаточного рейтингу лежить річний рейтинг.

Вся робота за триместр з кожної дисципліни оцінюється у 100 балів. Якщо навчальним планом передбачений вихідний контроль, то ця величина поділяється на дві складові:

 

      Вид контролю

                 Робота у триместрі

        Вихідний контроль

      Іспит

                              60

                      40

      Залік

                              70

                      30

      Відсутній

                             100

 

 

За підсумками кожного триместру знаходиться триместрова оцінка, як середнє зважене значення оцінок дисциплін за триместр, а наприкінці навчального року - загальний рейтинг за рік і за весь період навчання.

 

3. Робота у триместрі

 

Навчальна програма з кожної дисципліни передбачає регулярне проведення обов'язкових контрольних заходів, успішне виконання яких у відведений час має дати головну частину балів з суми 60 (70) балів.

 

Обов'язкові контрольні заходи для студентів, що працюють за індивідуальним планом, можуть бути замінені більш складними завданнями творчого характеру.

 

 

 

Решта балів з загальної суми 60 (70) може бути набрана під час опитувань на  групових заняттях, на лекції або за рахунок інших самостійно виконаних робіт творчого характеру (рефератів, статей                та  інші )

 

Бали, що набрані у триместрі є головною складовою частиною майбутньої оцінки з дисципліни.

 

4. Вихідний контроль

 

Вихідний контроль є обов’язковим. Призначенням вихідного контролю є надання можливості студентові упорядкувати і узагальнити своїх знання з дисципліни, а викладачу визначити остаточну оцінку з дисципліни.

Звільнення від іспиту можливе як виключення тільки при видатних успіхах студента, за спеціальним поданням викладача.

Заліки і іспити проводяться за розкладом. Загальна оцінка виставляється спочатку у іспитову відомість, а потім у залікову книжку студента. Бланк іспитової відомості має таку структуру:

 

 

 

  №

 

 

  

    Прізвище

 

 

                                                Бали

 

 Загальна

   оцінка

 

 

 

Підпис

 

 

  Триместрові

   Вихідного контролю

  Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінки залікової книжки з теоретичної і практичної роботи однакові і мають вигляд:

 

  №

    Назва предмету

  Кількість балів

Прізвище викладача

Загальна оцінка

   Дата

   Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів вихідного контролю визначається за такою шкалою:

 

Оцінка

Бали за іспит

Бали за залік

Незадовільно

0 - 10

 

Задовільно

11 -  20

 

Добре

21 - 30

 

Відмінно

31 - 40

 

Не зараховано

 

0-10

Зараховано

 

11-30

 

 

Загальна оцінка з дисципліни, що закінчується іспитом визначається на підставі оцінки за рейтинговою шкалою:

 

Бали за рейтинговою шкалою

Загальна оцінка

 до 61

Незадовільно

61-75

Задовільно

76-90

Добре

91-100

Відмінно

 

 

Загальна оцінка заліку -"зараховано" виставляється, якщо оцінка за рейтинговою шкалою 71 або більше балів. Оцінки "незадовільно" і "незараховано" у залікову книжку не виставляються.

Іспитова відомість закривається в день проведення вихідного контролю і є первинним документом, що регулює відносини між студентом і університетом.

 

 

5. Виняткові ситуації

 

Студенти, що хворіли і мають відповідні довідки медичних установ, або були відсутні з інших поважних причин і не могли приймати участь у контрольних заходах, проходять контроль під час спеціально встановлених додаткових занять поза сіткою розкладу.

 

Студентам, що хворіли за поданням заяви і відповідних документів сесія може бути подовжена на термін не менший за тривалість хвороби. У випадках, коли хвороба тривала довгий час, студентам надається академічна відпустка чи перерва у навчанні.

Студенти, що набрали у триместрі менше ніж 21(31) бал до вихідного контролю не допускаються і автоматично отримують незадовільну оцінку. До складання іспиту або заліку такі студенти можуть бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість балів за роботу триместрі. Для забезпечення цього організовуються додаткові заняття.

 

Якщо студент, допущений до підсумкового контролю, отримує незадовільну загальну оцінку, то він має право на два перескладання. При перескладаннях бали, що були отримані при проведенні попереднього вихідного контролю, до увага не приймаються.

 

Студенту,    який    переведений    з    іншого    навчального    закладу    за    його    заявою,          декан

факультету/департаменту може зробити перезалік дисципліни, якщо вона викладалася в іншому навчальному закладі в достатньому обсязі. При цьому кількість балів за рейтинговою шкалою береться мінімальною, яка відповідає перезарахованій оцінці (відмінно - 91, добре - 76). Якщо студент претендує на більш високий бал, декан направляє його до відповідного викладача для співбесіди. При цьому нарахування починається з 60 балів.

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

Оцінкою "відмінно" відповідь студента оцінюється, якщо вона демонструє глибокі знання всіх теоретичних положень і практичні вміння з даної дисципліни, передбачені ОПП, і не має ніяких неточностей.

Оцінкою "добре" відповідь оцінюється, якщо вона показує знання всіх теоретичних положень, вміння застосовувати їх практично, але допускаються деякі не принципові неточності.

Оцінкою "задовільно" відповідь студента оцінюється за умови, що він знає головні теоретичні положення та має практичні навички їх застосування.

Сумарна кількість балів та відповідність оцінки визначається за такою шкалою:

Шкала відповідності оцінки для іспиту                         Таблиця 1.

 

 

Оцінка

Бали за іспит

Незадовільно

0-10

Задовільно

11-20

Добре

21-30

Відмінно

31 -40

 

    Шкала відповідності оцінки для заліку                           Таблиця 2.

 

Оцінка

Бали за залік

Незараховано

0-10

Зараховано

11-30

 

 

Шкала відповідності оцінки для заліку з професійно -

орієнтованих дисциплін                                                   Таблиця 3.                                                    

 

Оцінка

Бали за залік

Незараховано

0-15

Зараховано

16-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика