prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Библиография идеологии.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   98.0 КБ
СКАЧАТЬ

1. Ю. Панасюк Основи ідеології суспільного життя //Економіка України – 1999 –

№12 – с.4 – 15

Автор статті зазначає,  що після отримання незалежності Україною необхідна консолідація суспільства на основі зміцнення свідомості громадян, яка передбачає використання сформованої загальнодержавної національної ідеології. Також з огляду на концептуальні особливості фундаментальних засад розвитку суспільства автор зазначає, що окремі елементи конструкції ідеології можуть бути розглянуті на основі певних складових. В даній статті розглядаються наступні складові: внутрішні та зовнішні напрямки соціально – економічного розвитку, роль держави в ринковій економіці, відносини центральної та регіональної влади, шлях українського суспільства в майбутнє, продуктивність економіки, духовні цінності. У висновку автори зазначає, що сформована ідеологія дозволить подолати розгубленість і визначити шлях до стабільного благополуччя.

 

2. А. Біденко Сучасні українські реалії теорії анархізму //Людина і політика. – 2000 - №4 – с.77 – 82

 В даній статті автор звертає увагу читачів на проблему анархізму. Ця стаття є цілком актуальною сьогодні. Мета автора зазначеної статті – намагання використовувати різні методології при вивченні ідеології анархізму, вивести загальну концепцію  розвитку теорії безладдя, парадигми існування політичних течій в посткомуністичному просторі. В даній статі описується не анархізм як політична ідеологія, а політична ідеологія на прикладі анархізму. На початку статі приводиться коротка історія анархізму в світі та його розвиток на території України. Також розглядаються причини виникнення та популярності ідеології анархізму. Для глибшого розуміння  особливостей анархізму  автор нагадує про найпоширеніші  варіанти ідеології: анархо – індивідуалізм, анархо – синдикалізм, анархо - комунізм, синтетичні організації, “помаранчеві” анархісти. У висновку автор стверджує, що невдовзі український анархізм переживе своє друге народження.

 

3. Є. Головаха Нові стани нового тисячоліття //Критика – 2002 – Ч.6 – с.2 – 35

В даній статті автор розглядає ідеологію ізоляціонізму. Ізоляціонізм – ідеологія суто станова, навіть не  класова, бо класи, як їх тлумачить марксизм, є цілком відкритими одна до одної соціальними групами, натомість стани завжди стрімко закриваються від чужих. Автор приводить розвиток даної ідеології в різних регіонах світу і також в Україні, наприклад, стверджує, що рівень ізоляціонізму зростає не лише  в Україні, котра переживає неабиякі труднощі пострадянської реформації, але й скрізь у світі, набираючи різноманітні форми: від дедалі більшого впливу сепаратизму в  поліетнічних державах, трайбалізму та релігійного фундаменталізму на Півдні та Сході – і до спалаху  антиглобалістських , антиімігранських настроїв на Заході, яскравий доказ – політичні тріумфи Гайдера, Берлусконі, датських і голландських правих.

 

 

 

 

4. Р. Войтович Ідеологія як фундаментальна парадигма держаного управління в перехідний період //Вісник УАДУ  при Президентові України – 1998 - №4 –            с.119 – 126

Ця стаття є дуже актуальною, бо розпад Радянського Союзу, що призвів до краху комуністичної ідеології, вимагає переосмислення її ролі.  Метою даної статі є аналіз теоретико – практичного змісту, ідеології та визначення її необхідності в перехідний період української держави. Автор приводить і детально пояснює фактори, що безпосередньо впливають на розроблення державної ідеології України: національне відродження; багатопартійність, яка обумовлює ідеологічний плюралізм;  ідея загальнонаціонального розвитку; подолання конфронтації між регіонами (Захід – Схід) та політичними силами (ліві – праві). Автор також стверджує, що ефективність ідеології залежить від ідеологічної ангажованості громадян. У висновку автор стверджує, що однією з основних цілей суспільного розвитку України має бути створення саме ліберально – демократичної ідеології відкритого громадянського суспільства.

 

5. А.Яковлев Государственная идеология  // Диалог – 2001 - №6 – с.53 – 61

Автор даної статті розкриває поняття “ідеологія” і “державна ідеологія”. В статі наведені погляди філософів з цього питання (Гегеля, Гельвеція), а також порівнюється визначення поняття “ідеологія” за часи Радянського Союзу та незалежної Росії. Автор, зокрема, приходить до висновку, що ідеологію  можна визначити як духовно – практичне утворення, як сукупність світоглядних поглядів і практичних дій, направлених на реалізацію інтересів і потреб різноманітних класів і соціальних груп. Державна ідеологія – це сукупність світоглядних установок і практичних дій держави, спрямованих чи на захист докорінних інтересів народів, чи, навпаки, проти них.  Державна ідеологія може висловлювати інтереси і волю меншості чи більшості. Для більш повної характеристики ідеології автор характеризує її функції та принципи, зокрема, принцип науковості, народності, класовості, історизму, зв’язок з життям і принцип системності.

 

6. О. Білорус, Е. Лисицин Національна ідея і стратегія національної безпеки України// Віче – 2001 - №9 – с.3 – 23

В даній статті автори характеризують державні ідеології різних країн (Польщі, Росії, Австралії, ФРН, України) і звертає увагу на їх особливості. Автори, зокрема, стверджують, що політична ідеологія як категорія лише політична не може означати явищ характеру більш широкого, ніж національна ідея, адже остання пов’язується зі всією нацією зі всіма сторонами її життя й перспективою, а не з одною політикою.  Також автори досліджують становлення національної ідеї та фактори, що впливають на її формування. Зокрема, вони приходять до висновку, що національна ідея – це форма раціонального осягнення нацією своєї єдності, самодостатності, ідентичності і самосвідомості – корінних цінностей свого існування і цілей діяльності та розвитку. Якщо у державах зі сталою демократичною державністю відсутня офіційна державна ідеологія, то реальні ідеологічні підвалини державності все одно існують.

 

 

7. В. Билан Нужна ли Украине государственная идеология? // Персонал – 2001 –              №7 – с.9 – 16

Автор даної статі зазначає, що єдиної думки в середовищі українських політологів з приводу вироблення в Україні державної ідеології, немає. Хоча більшість дослідників проблеми є прихильниками доцільності державної ідеології, різниця лише в підходах. Автор, зокрема, називає і характеризує зазначені підходи. Значна увага звертається на особливості ідеологій в США, країнах Європи та НАТО.  Перед необхідністю створення  єдиної ідеології в останній час зіштовхнувся  Європейський Союз. Крім того, в боротьбі  атлантичної  і континентальної концепції переважає саме остання. Наявність єдиного, консолідуючого в  масштабах країни  стержня характерна для більшості країн Центральної і Східної Європи. Наступним моментом, на якому зупиняється автор це огляд шляхів розвитку української ідеологічної думки. Зокрема він зупиняється  на трьох основних – шлях “малоросійської” ідеї, шлях незалежності України і шлях “імперської” ідеї.

 

8. Л. Димерська Сталінський антисемітизм у структурі ідеології російсько – імператорського комуністичного месіанства //Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2001 - №3 – с.79 – 99

Автор розглядає питання доктринального антисемітизму як інтегральну складову месіанської ідеології. Зокрема, звертається увага на те, що сталінський антисемітизм існує не сам по собі, а є інтегральною складовою більш загально ідеології, що претендує на універсальність. Також автор звертає увагу на ідеологію сталінізму, її функції та методи адаптації. Функції наступні: негативістська філософія – формування доктрини і стереотипів ворога, освячення і виправдання репресій,  нагнітання страху шляхом поділу суспільства на “своїх” та “чужих”, наступна функція – апологетична – затвердження місії, подоб і ролей месії, мобілізація тих соціальних груп, які стають соціальним опертям режиму. У висновку автор приходить до думки, що генеалогія російсько – імперського комуністичного месіанства – ідеологія сталінізму, у рамках якої була сформована доктрина російсько – радянського державного антисемітизму.

 

9. Ю. Г. Волков Идеология для России //Социально – гуманитарные знания –     2001  - №2 – с.58 – 70

Автор даної статі розглядає важливість ідеології для сучасної Російсько Федерації, характеризує розвиток ідеології. В статі зазначається, що в процесі демократичних перетворень російського суспільства на озброєння демократів – реформаторів була взята західна ідея деідеологізації. Зокрема автор звертає увагу на проблему втрати орієнтирів за умов входження даної ідеології. Наступним моментом, на якому зупиняється автор, є наявність цінностей суспільства. Особливо гостро в даній статі ставиться проблема відсутності системи ідеології в сучасній Росії, особливо цілісного ідеологічного вчення, що призводить о ситуації, коли владні структури самі виробляють політичну ідеологію, не маючи єдиних принципів цілісної ідеології. Автор приходить до висновку, що Росії необхідна нова ідеологія, яка б враховувала всі позитивні якості  соціалізму і капіталізму, але на основі ідеологічних цінностей російських народів.

 

10. М.В. Ильин Умножение идеологии, или проблема «переводимости» политического сознания //Полис – 1997 - №4 – с.78 – 87

Дана стаття присвячена розгляду аспектів духовно – ідеологічної модернізації: темпоралізації,  демократизації, ідеологізованості і політизації. Автор детально характеризує ці аспекти, а також приводить погляди на ці проблеми М. Ріхтера та            Р. Козелліка. Ідеологізованість пов’язана з значним підвищенням міри генералізації таких понять як свобода, права, привілеї. Політизація понять являє собою пропаганду міфів. Автор приходить до висновку, що детальне вивчення цих понять призведе до наближення  вирішення негативного стану сучасної ідеології Росії. Також автор звертає увагу на вплив релігії на ідеологію, значення секуляризації. Пояснюється такий феномен, як ідеологічне “багатомовство”, пов’язана з численними субкультурами і контркультурами. Розглядається вплив політичних міфів на формування ідеології.

 

11. Ж. Сааданбеков превратности идеологии в многопартийном политическом пространстве //Людина і політика – 2000 - №3 – с.69 – 75

Автор даної статті аналізує ситуацію, що склалася  в країнах колишнього СРСР і, зокрема, розглядає її на прикладі Киргизстану. В статті зазначаються загальні тенденції формування багатопартійності  і  ідеологій партій. Наступним аспектом, на якому зупиняється автор визначення ролі радянської ідеології. Ідеологія забезпечувала суспільство і кожного його члена баченням позитивної історичної перспективи, вказуючи чіткі соціальні орієнтири. Далі автор пояснює спробу “деідеологізованості” влади. Зазначається вплив ідеології Заходу на країни СНД і висвітлюється  національно – комуністична модель ідеології і відповідна тактика, які, на думку автора, є ближчими до націонал – соціалістичної ідеї. Автор, розглянувши зазначені аспекти, приходить до висновку, що ні комуністичні ні ліберальні ідеології не  можуть бути в чистій формі у свідомості громадян. Важливо з будь – яких ідейно – ціннісних доктрин відібрати ті момент, які більш притаманні нардові країн СНД.

 

12. В.И. Коваленко, А.И. Костин политические идеологии: история и современность //Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки – 1997 - №2 – с.45 – 74

Автор даної статі розглядає політичну ідеологію, характеризуючи причини її виникнення, структуру, функції., приводить різноманітні підходи до її визначення. Приводяться погляди багатьох вчених: Ф. Бекона, М.Вебера,  К. Мангейба. Автор ґрунтовно  аналізує  місце ідеології та детально розглядає її рівні: теоретико – концептуальний, програмно – політичний, актуалізований.  В статті зазначені причини, проблеми і перспективи інтегрування ідеологій в Росії. У висновку автор стверджує, що потрібна концепція національно – державних інтересів в Росії, яка б стала фундаментальною для суспільства і заклала основи для затвердження діючої інтегративної ідеології. Ця ідеологія розглядається як консенсусний зв’язок між прихильниками різних ідеологічних переконань, світоглядних орієнтирів.

 

 

 

 

13. С. Телешун Проблема формування національної ідеї в контексті збереження  унітарного державного устрою України //Людина і політика – 2000 - №3 –           с. 76 – 82

 Слід зазначити, що останнім часом в науковій та публіцистичній літературі активізувалася дискусія щодо шляхів розвитку і вдосконалення державного устрою України. Автор даної статі приводить думки українських науковців Ф. Канака,                Д. Кураса, А. Павловського, і приводить свої погляди на цю проблему. Автор висвітлює ситуацію, що склалася в Україні за відсутності національної ідеології.  Висвітлюється значення української національної ідеології. Наступним аспектом, на який звертає увагу автор,  є виявлення провідників національної ідеології. Автор приходить до висновку, що для консолідації всіх народів, що проживають на території України, та затвердження закріпленого Конституцією України унітарного державного устою, необхідно терміново сформулювати концепцію національної ідеології в контексті багатонаціональної неподільної України.

 

14. Р.С. Купцов Взгляд в нечто //Вестник Московского университета Серия 18 Социология и политология – 2001 - №3 – с.126 – 146

В даній статі  автор пропонує ціннісний спосіб розгляду ідеології. Автор приводить погляди Дж. Харвея, К. Маркса, М.Нордау, висвітлює процес виникнення, розвитку і функціонування ідеології. Зазначається, що ціннісний характер ідеології є більш суттєвим і важливим. Звертається  увага на вплив ідеології на філософію, літературу, телебачення, пресу, мистецтво. Підсумовуючі, автор приходить до думки, що ідеологія означає все, що пов’язане із світорозумінням, має всезагальний характер. Вона є динамічною системо-цілісних установок індивіда, закріплює у свідомості існуючий характер речей допомагає виробити еталони поведінки, слугує обґрунтуванню цілей і завдань суспільного розвитку, мобілізуючи членів суспільства на їх здійснення, сприяє інтеграції суспільства на основі пріоритетів.

 

15. К.С. Гаджиев Политическая идеология: концептуальный аспект //Вопросы философии – 1998 – №12 – с. 3 – 20

Зазначеній проблемі присвячено багато літератури, дослідники якої самі потрапляли під вплив цієї ідеології. Автор даної статті намагається позбутися впливу будь – якої ідеології та бути максимально – нейтральним. Автор звертає увагу на сутнісні характеристики ідеології, зв’язок філософії і ідеології, порівнюється ідеологія і релігія, ідеологія і політика. Детально описується структура політичної ідеології, її структурні елементи. Також автор характеризує інтегративну і роз’єднувальну функції ідеології. Висвітлюється становище ідеології в сучасному суспільстві. Висвітлюються причини становлення лібералізму, консерватизму, радикалізму, націоналізму. Автор приходить до висновку, що сучасний світ не вільний від ідеології і ідолів, в ролі яких виступають націоналізм, секулярний фундаменталізм, впалив здійснюють ЗМІ.  Всі вони в сукупності виконують функції  сучасних варіантів політичних ідеологій.

 

 

 

 

 

16. Пугачев В.П.,  Соловьев А.И. Введение в политологию – М.: Аспект Пресс, 1999 – с.290 – 310

Автори книги пропонують читачеві ознайомитися з політичними ідеологіями у розділах “світові політичні ідеології”, “Основні ідеологічні течії сучасного світу” та “Ідеологічний дискурс”. У даних розділах розглядається сутність і функції політичної ідеології, приводяться думки багатьох вчених з цього приводу, зокрема К. Мангейма, Л. Саджента та ін., автори стверджують, що політична ідеологія є визначеною доктриною, що виправдовує притягання тієї чи іншої групи осіб на владу., політична ідеологія є переважно духовним знаряддям еліти. Детально розглядаються рівні політичної ідеології: теоретико – концептуальний, програно – політичний, актуалізований. В темі “основні ідеологічні течії в сучасному світі” автор знайомить читачів з лібералізмом і неолібералізмом, причинами їх виникнення, визначними діячами, основними характеристиками лібералізму і неолібералізму,                             соціал – демократичної ідеології.

 

17.Піча В.М., Левківський К.М. Політологія К.: ”Каравела, Львів:” Новий світ – 2000”, 2002 –с. 125 – 136

В даній  книзі розглядається поняття “ідеологія” і підходи до його визначення. Пропонується ознайомитись з анархізмом, націоналістичними ідеями, які відіграють значну роль в країнах, в яких  відбувається становлення національних спільностей, здійснюється консолідація держав на моноетнічній і поліетнічній основі. Особлива увага звертається на систему ідей, поглядів, ідейних цінностей теорій, в яких віддзеркалюється інтереси політичних суб’єктів, цілі, завдання, методи політичної діяльності. Розглядається ситуація в світі під час становлення консерватизму, лібералізму та соціалізму. Читачеві  пропонується ознайомитись з причинами затвердження даних ідеологій, їх провідними теоретиками. Детально аналізуються характерні риси кожної із зазначених ідеологій. Пояснюється їх позитивні та негативні риси та основні причини заміні традиційних ідеологій на ідеології нового типу:  неолібералізм, неоконсерватизм. Пояснюються основні відмінності між соціалізмом і соціал – демократією.

 

18.Політологія /ред.  С. Дзюбко, К.М. Левківський –К.: Вища школа, 2001 –                  с.320 – 332

Висвітлюється значення поняття “ідеологія” та пропонуються різноманітні визначення, ідеологія – це вчення про ідеї системне вираження ідей, що відображають суспільне життя, інтереси різних соціальних спільнот. Розглядається ідеологізованість людини і погляди на цю проблему Ф. Іскондера, який зазначає, ідеологізована людина відає ідеології таємницю свого життя, свою справжню цінність, свою моральну свободу, свою особистість. Звертається увага на значення іде оргії, зазначається, що монопольна ідеологія є згубною, бо виключає саморозвиток держави, звужує сферу змісту політичних поглядів і орієнтирів. розглядається політична ідеологія як система поглядів, оцінки, цінностей соціальної групи. Розглядається предмет політичної ідеології і зокрема політичні відносини суспільства у всій їх різноманітності, координації і субординації. Розглядається система політичної ідеології.

 

 

 

19. Василик С. Политология. – М.: Юристъ, 1998 – с.250 – 269.

У даній книзі автор пропонує  ознайомитись із ситуацією в Західній Європі в кінці ХІХ – початку ХХ століття, коли відбувалось становлення національних ідеологій, а також пояснюється тенденція європейської інтеграції, та пов’язана з цим зміна ідеологій. Зокрема, зазначається. Що національні ідеології можуть стати джерелом укріплення міждержавних відносин. Пояснюються погляди прихильників технократичного напрямку, та основні ідеологічні напрямки в сучасній Росії: лібералізм, фундаменталізм радикалізм, консерватизм, соціал – лібералізм, становлення державної ідеології. Пояснюється процес деідеологізації  свідомості. Особливо детально розглядається система ідеологічних цінностей, її особливості, суверенітет особи. Зазначаються і детально розглядається лібералізм, консерватизм, анархізм, причини їх виникнення, та характерні риси.

 

20. А. С Панарин Политология – М.: “Проспект”, 1997 – с. 352 – 407

А даної книги розглядає ідеологію в Росії. Зазначаються перспективи геополітичного розвитку, перспективи тотального перетворення ціннісного типу.  Значення національної ідеології для держави, зазначається , що “1велика ідея” російської цивілізації обов’язково павина об’єднати в собі проект постіндустріального майбутнього, закликаючий покінчити з моральним і екологічним нігілізмом. Зазначається, що історія завжди має альтернативні спроби артикуляції “великих ідей”. Відповідь майбутнього  на запити теперішнього не є заздалегідь визначеною. Вона включає варіанти, котрі на рівні людської суб’єктивності отримують форму проектів. Також автори пропонують ознайомитись з ідеєю капіталізму, зазначається історія російської ідеї.  Читачу пропонується ознайомитись з ідеєю возвеличення Росії, розглядається геополітичний парадокс : небезпека панславізму.

 

21. Політологія /за ред. Бакальця О.Г. –Миколаїв: МФ НАУКМА, 1998 – с.88 – 90

Автори даної книги присвячують значну увагу проблем політичної ідеології, зокрема у розділі “Світові соціально – політичні  доктрини сучасності”.  Розглядається поняття “ідеологія” та його історія, зокрема зазначається, що політична ідеологія є стрижневою в конструкції політичного життя суспільства. Особливо автори підкреслюють і з’ясовують три рівні політичної ідеології:  концептуальний – формально – директиви, поведінський. Зазначається формування і затвердження ідеологічних доктрин лібералізму, причини виникнення лібералізму як ідеології вихідного класу буржуазії на базі ідей просвітництва, показуються витоки в роботах Ш. Монтеск’є,  Т. Гобса,          А. Сміта та ін. Звертається увага на ототожнення лібералізмом свободи і приватної власності, яка вважалась гарантом і мірою свободи людини. Далі автор зосереджують увагу на причинах тривалих протиріч між лібералізмом і консерватизмом, характеризують соціалістичні ідеології.

 

 

 

 

 

 

22. Політологія /за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 1998 – с.231 – 262

Автори книги пропонують ознайомитися з політичною ідеологією в темі “Світові політико – ідеологічні доктрини”. Читач може познайомитися з історією лібералізму і неолібералізма,. Детально характеризуються  вчення таких представників лібералізму, як Б. Констана, І. Бентама, його твір “Принципи законодавства” і “Керівні основи   конституційного кодексу для всіх громадян держави”, М. Мордвінова,                               М. Сперанського. Розглядаються їх погляди на державу і суспільство. Висвітлюється теорія кейнсіанства і “Новий курс” Рузвельта. Розглядаються основні напрямки неолібералізму, теорія конвергенції Дж. Гелбрейта, концепцію інформаційного суспільства. Наступною теорію, яку розглядають автори є консерватизм та неоконсерватизм, причини їх становлення, характерні риси також розглядається консерватизм на Україні. Автори пропонують ознайомитись з ідеологією соціалізму і  соціал – демократією, з концепціями якості життя, самоврядного соціалізму, новими тенденціями в розвитку теорії та практики соціал – демократії.

 

23. Ж. Бодуен Вступ до політології. – К.: Основи, 1995 – с.68 – 70

автори розглядають проблему політичних ідеологій і стверджують, що  головним мотивом існування  суспільства є не віра, а зацікавленість людей, тому тривала ідеологія повинна будуватися на цьому принципі.  Розглядається “парадигма лібералізму”. На початку автор пропонує читачеві ознайомитися із змістом теорії суспільного договору, філософів, які обґрунтовували цю теорію. Зазначаються підходи: гедоністичний, особистий, утилітаристський. Надалі пояснюється створення теорії класичного лібералізму в політичному і економічному аспектах, зокрема пояснюється теорія А.Сміта , новий підхід до лібералізму у політичному вчені В.Гаєка. пояснюється анархізуючий екстремізм, пояснюється “лібертаризм”, прихильники якого прагнуть поєднати анархізм, суттю якого є заперечення будь – якої примусової влади та капіталізм, якому досить легко врегулювати різноманітні запити людини.

 

24.Національна ідея – основа єдності суспільства: Вісник Народно – демократичної партії – К, 1998 – 60с.

Пропонується текст підсумовуючого документу всеукраїнського наукового конгресу “Національна ідея – основа єдності суспільства”. Читач може ознайомитись  текстом доповідей з зазначеної теми. Основними моментами, на яких зосереджувалась увага було значення державної ідеології для держави та її суспільства. Визнавалось, що ідеологія консолідує суспільство навколо однієї ідеї і тим самим об’єднує його. Але зазначалось, що колишня радянська ідеологія є зараз непридатною. Розглядаються  погляди на е, якою має бути нова ідеологія в поліетнічному суспільстві та в незалежній державі, чи вона має бути взята із практики якось держави чи партії,  створена на основі сто українських традицій чи вона має поєднувати найкращі сторони ідеологій різних напрямків, які будуть пристосовані до особливостей свідомості українського народ. Зазначається, що  політична ідеологія має виключно важливе значення для становлення України як вільної держави та її розвиток.

 

 

 

25. Д.В. Гончаров, И.Б. Голтарев Введение в политическую науку – М.: Юристъ, 1996 – с 165 – 170

Акцентується увага на “класичному консерватизмі” як поєднанні гармонії і порядку Середньовіччя, вчення консерватизму про природу суспільства й суспільне життя, розглядається специфіка зазначених ідеологій в США, Великобританії, Італії, Франції, ФРН та лідери партій, які пропагували консервативну та неоконсервативну ідеологію.  В розділі читач може ознайомитись з детальною характеристикою соціалістичних політичних концепцій, з марксистською соціально – політичною думкою, соціал – демократичною концепцією соціалізму, ліворадикальною концепцією соціалізму, троцькізмом та їх основними рисами. Також автор книги досліджує  проблеми сучасної ідеології і політики правого та лівого екстремізму та політико – релігійні концепції суспільного розвитку. Досліджується політичні ідеології як системи політичних цінностей., цілі, рівні ідеології. Дуже детально читачу пропонується ознайомитись  з історією, характерними рисами та основними представниками лібералізму, консерватизму і неоконсерватизму,  соціал – демократичними та комуністичними ідеями та концепціями, ідеологія фашизму.

 

26.Алексеева Т.А. Современные Политические теории – М,: «Российская политическая энциклопедия», 2000 – с. 260 – 305

Автор розглядає деоктологічний лібералізм, сучасні версії суспільного договору, розгдядається принцип свободи. Читач може ознайомитись із  альтернативами деонтологічного лібералізму, консервативною політичною думкою у роботах Е. Берка і його поглядами проти революції, К. Шмідта з поглядами проти лібералізму, з кульмінацією консерватизма у творчості Солсбері і поглядами М. Оакшотта проти раціоналізму. Також автор пропонує читачеві ознайомитись із сутністю консерватизму, з його найновітнішими течіями, зокрема лібертаризмом, ознайомитись з новизною сучасного консерватизму, соціальними і релігійними аспектами консервативного світогляду, проблемами  свободи, демократії і держави в трактуванні консерватизму. Автор також характеризує ідейні витоки соціал – демократії та демократичний соціалізм в сучасних умовах.

 

27. Брегеда А.Ю Основи політології – К.: КНЕУ, 2000. – с.79 – 102

В даній книзі серед багатьох тем в наявності тема під назвою “Сучасні ідейно – політично течії”  Це є дуже актуальною темою, бо у політичному житті суспільства надзвичайне важливе місце належить різним ідейно – політичним течіям не тільки як первинному способу політичних дій, що спрямовані на збереження або на зміну існуючої політичної реальності. Ідейно – політичні теорії в суспільному житті поєднують одночасно теорію і практику, роздуми і дії, раціональні моделі мислення та емоційні настрої які сприяють формуванню в людини належної орієнтації у політичних процесах. Розглядається в даному розділі  лібералізм та неолібералізм як політичні течії, зокрема, зазначаються автори даних концепцій, їх історичний шлях причини реформування, зміст самих реформ та характерні риси даних течій.  Наступною темою, що розглядається, є консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей.

 

28. Гаджиев К.С. Политическая наука – М.: Межгосударсвенные отношения, 1996 – с. 262 - 319

Розгляду ідеології присвячені три розділи зазначеної книги під назвою “Лібералізм”, “консерватизм”, “Соціал – демократизм”, в яких дуже детально розглядаються принципи ідеологій. Зокрема, автор розглядає поняття “лібералізм”, коли і ким воно було вперше вжите та коли почало широко використовуватись. Зокрема розглядається історія становлення лібералізму та постаті, що вплинули на його розвиток: Дж. Локк,     І. Кант, В. Гумбольт та багато інших. Читачу пропонується ознайомитися з виокремленням двох течій лібералізму – помірного та прогресивного, причини його розділу  та його значення. Розглядається класичний лібералізм його роль та основні характеристики, зокрема зазначається що він здійснив значний вклад у формування принципів конституціоналізму, парламентаризму і правової держави., переоцінка цінностей і формування нового лібералізму, держава, влада і демократія в ідеях лібералізму. Автор розглядає питання про те, що зараз переживає лібералізм –          занепад чи відродження та дилеми лібералізму в соціально – економічній сфері.

 

29. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д. Политология – М.: Юристъ, 2000. – с. 330 – 369

В зазначеній книзі серед інших тем значну увагу приділено ідеології, зокрема цієї проблемі присвячені розділи “Політичні ідеології: розмаїття підходів і оцінок” та “сучасні політичні ідеології”. На початку розділу пояснюється зміст поняття “ідеологія”, з цього приводу  зазначається, що в політичній теорії під ідеологією розуміється будь – яка система ідей, що обслуговує будь – чиї інтереси. Для більш детального висвітлення тем автори розглядають Маркса як засновника соціально – економічної ідеології, основні принципи його вчень. Також досліджується погляди       К. Поппера на ідеологію Маркса. Автори статті висвітлюють також аксиологічний підхід на прикладі Ф. Ніцше. Також в розділі висвітлені теорії ідеології першої половини ХХ сторіччя, зокрема психологічний (психоаналітичний) метод З. Фрейда, В. Парето.

 

30. Гаджиев К.С. Введение  политическую науку – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000 – с. 361 – 433

В книзі автор приділяє декілька розділів на висвітлення політичної ідеології. Зокрема, зазначається, що в світоглядному вимірі політики вона посідає вагоме місце. Автор ставить питання про співвідношення ідеології і політики і пропонує читачам свої відповіді на нього, зазначаючи, що зазначена проблема є дуже складною. При розгляді автор торкається лише одного її аспекту, що торкається світобачення і політичної філософії. Автор ґрунтовно розглядає структурні елементи політичної ідеології: зв’язок із загальною світоглядною системою епохи, програмні установки, сформульовані на основі тих чи інших положень  цієї системи, стратегію реалізації програмних настанов, пропаганду, конкретні кроки по реалізації програм.  . Автор пропонує ознайомитись із цілим рядом національних і регіональних варіантів, соціально – філософських, ідеологічних і політичних течій на прикладі соціалістичних партій Франції, Італії, Іспанії, Греції, Португалії, характеризує поняття “соціалізм”, “латинський соціалізм”, скандинавську, шведську та інтегровану модель соціалізму., їх витоки та характеристики.

 

 

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

Кафедра політології

 

 

 

 

 

Библиография идеологии
Библиография идеологии
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Виконала: студентка 231 групи

                                                                            Безкоровайна Ірина

                                                   Перевірив: Іванов М.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2003

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика