prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Нова парадигма гуманізму політичної антропології.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   67.5 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

Кафедра політології

 

 

 

 

Нова парадигма гуманізму політичної антропології
Нова парадигма гуманізму політичної антропології
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Виконала: студентка 231 групи

                                                                            Безкоровайна Ірина

                                                   Перевірив: Бобіна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2003

 

 

Вступ

 

В умовах трансформації суспільно - політичних відносин в Україні виникла потреба пошуку реальних важелів для подолання тоталітарно-авторитарного трактування людини лише як “гвинтика”, “фактора суспільства, а також для реалізації родової, загально цивілізаційної сутності людини, свободи й самоактуалізації особистості. У центрі нової парадигми політичної антропології - осмислення нових явищ, пошук радикальних змін суспільно-політичного ладу, його політичного режиму з переорієнтацією від кризи суспільству до його стабілізації. Людина спроможна піднятися над собою як біологічною істотою і, виходячи із своєї свідомості й самосвідомості, гуманізувати обставини, зробити предметом пізнання все, в тому числі і саму себе. Саме людина як формоутворюючий чинник всіх соціально-політичних процесів спонукає до подолання кризового стану соціуму, сприяє створенню структури прогресивніших соціальних систем та адекватного їм способу життя.

 

 

Нова парадигма гуманізму політичної антропології допомагає виявити цілісну систему закономірностей руху свідомості до її демократичного волевиявлення, подолання тотальної кризи й зниженню рівня масової свідомості, загальної корумпованості і криміналізації суспільства.

Саме політика і “політики за професією”  повинні повернутися до людини, подолати катастрофічне зубожіння людей, руйнацію моральних підвалин суспільства. За умови подолання деструктизму і стримання енергії розпаду, з'явиться можливість переосмислити проблеми людини в нових дискурсах -онтологічному, аксіологічному, системному, феноменологічному. Принципової переоцінки потребує класична модель взаємодії людини і політики, людини і держави, людини і влади, людини і природи, людини і людини.

Безперечно, соціальна потреба в обґрунтуванні історичних і теоретичних витоків політичної антропології, її автентичного аналізу спрямована на виявлення “природи політичного” як субстанційної підвалини цивілізаційних процесів у суспільстві на шляху до  докорінної перебудови держави й  оновленні її цінностей. Універсальні суттєві характеристики політичної антропології виходять з того, що в умовах становлення правової держави і громадянського суспільства по-новому ставиться й сама проблема людини, особливо коли руйнуються підвалини тоталітарного суспільства, і водночас апробується можливість формування нової парадигми політики як такого типу екстеріоризації, що долає відчуження, прояви негативного в суспільстві, сприяє укріпленню моральності в політиці, акцентує увагу на самопрояві людського в людині.

Нова парадигма гуманізму політичної антропології виходить з того, що людина прагне зрозуміти саму себе, творити свою індивідуальність, повноту і цілісність особи, але для цього потрібно, щоб і соціально-політичні умови були тотожними людині, рівними їй. Проведення реформ в Україні передбачає подальше забезпечення нагальних потреб суспільства через систему легітимних, соціокультурних інститутів, в яких спорідненими соціальними компонентами виступають гуманістичні цінності - свобода, демократія, права людини, правова держава. Саме тому політична антропологія сприймається як така культура політичного мислення, що сприяє практичному втіленню загальнодемократичних цінностей, спрямованих на розвиток індивідуальної повноти й цілісності особистості.

 

Гуманістичний тип політики має такі ознаки:

 

1. Гармонійне поєднання інтересів людини   та   суспільства,   орієнтація   на збалансований розвиток всіх механізмів суспільного відтворення, ретельне врахування інтересів усіх соціальних верств і груп, потреб як нинішніх, так і майбутніх поколінь;

2. Реальний плюралізм форм власності, посилення тенденції до поступового широкого впровадження приватної форми власності, широкі можливості для прояву господарської ініціативи індивідів та об'єднань;

3. Підконтрольність   держави громадянському суспільству;

4. Відсутність монополії на знання, свобода вибору існуючих    та створення нових місць у суспільній системі для здійснення      індивідами      активної соціальної діяльності;

5. Наявність дієвих механізмів компромісного розв'язання суспільних конфліктів.

 

Йдеться передусім про становлення нових соціальних, політичних і економічних відносин, в яких людина визначається як гранична форма реалізації ідеї громадянського суспільства, компромісного розв'язання всіх проблем, можливості реалізації людини в мінливому і суперечливому політичному житті, культивуванні іманентних духовному світу людини цінностей. Подолання такої спотвореної системи політичних цінностей, настанов і позицій, властивих тоталітарному режимові, є одним із найскладніших завдань демократизації суспільства. Демократія зобов'язує людину до суворої самодисципліни, до поваги законів. Поза тим, влада натовпу - це охлократія, тріумф гіпердемократії, коли маси діють поза законом, нав'язують усьому суспільству свою волю. В умовах стабільного демократичного устрою така небезпека зведена до мінімуму. Інша справа - перехідні стани суспільства, в тому числі подолання тоталітаризму. Тут натовп може загрожувати формуванню, громадянського суспільства, більше того, бути чинником реставрації тоталітаризму.

Загалом співвідношення інституційних і стихійних форм включення особи в політичне життя, зміну цього співвідношення можна вважати показником демократизації режиму, його стабільності.

Категорії політичної антропології (людина, політика, самосвідомість, самопізнання, політична свобода, свобода духу, свобода вибору, громадянське суспільство, правова держава) мають глибинну сутність і забезпечуються складним комплексом внутрішньої самосвідомості та переконань людини, всією системою політичного, ідейного, морального впливу, а також правовими засобами, що в кінцевому підсумку мають гарантувати і стимулювати належну поведінку всіх суб'єктів політичних відносин.

В умовах деструктивного соціуму - незахищеності людини, її нетотожності самій собі, нецілісності, розірваності її свідомості - людина стає відчуженою від суспільства, природи, самої себе, друзів. Але людина входить в суспільство не як абстрактна істота, а як конкретна соціальна цілісність, яка має жити у створених до неї суспільно-політичних відносинах згідно зі своєю сутністю. Тому політична антропологія повинна сприяти формуванню таких політичних відносин, які були б гідними цілісної особистості, для якої політика - це спосіб гідного людини існування. Політична антропологія базується на таких принципах, як моральність, чесність, гідність, компетентність, професіоналізм, що вимагає від політиків за професією стимулювати професійно-конструктивне, перспективне, піднесене, ділове, послідовне.

Політична антропологія        акцентує увагу   на   тому,   що людина  є  не тільки “економічною й політичною      клітиною” суспільства,   вона   є соціокультурним феноменом,   який   вбирає   в   себе:   раціональне, когнітивно -творче,  когнітивно - пізнавальне,  що  переплітається   з   елементами    емоційно-вольовими, традиціоналістськими,  національно-історичними, національно-психологічними.   Але   історичне   ще   не   стає історичним  від  того,  що  є  реальністю, яка    посідає    певне    місце    в    даних просторово-часових  межах. 

 Історичне   є насамперед   одиничне,   неповторне,   що пов'язане з походженням усього сущого, певне у своїй самосвідомості, у тому, що воно вкорінене в цьому ґрунті. Історичне, неповторне,   індивідуальне   ніколи   не може    бути    всезагальним:    історично особливе     дозволяє     просуватися     у напрямі до цілісної сутності індивіда й цілісної сутності історії.

Демократичні   перетворення   сучасного   українського   суспільства   детермінують становлення такого соціального типу держави, на знаменах якої була б людина,   її   високе   соціальне   призначення,   законність   і   неухильне   дотримання законів, добробут людини, щастя, свобода,  власність

 

 

 

 

Висновок

 

Таким чином,   демократичні       інституції   є    найперспективнішою       частиною       будь-якого процесу,    а    досягнення соціалістичних цілей можливе лише в межах ліберально-демократичного   режиму. Крім цього, не існує іншого способу зробити       політику дійсно    гуманною    і людською,   ніж поєднати її, з     мораллю     і людиною. 

 Лише   за таких   умов людина  не  буде  відчуженою від політики і влади, а     цивілізовані     політичні відносини допоможуть людині знайти й реалізувати   себе,  розкрити   свої   сили, вивільнитися   від   відчужених   і   розірваних   сторін   своєї   діяльності.   Антропологічна   направленість   політики   буде сприяти   тому,   щоб   правові,   соціальні, політичні   й   економічні   інститути   будуть  зорієнтовані на індивіда, а регулювання обміну  між  ними  відбувалося  в  межах верховенства закону.    У центрі  нової парадигми політичної антропології – осмислення нових явищ, пошук радикальних змін суспільно – політичного ладу.  Вона  допомагає виявити цілісну систему закономірностей руху свідомості до її демократичного волевиявлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Алєксєєнко Нова парадигма гуманізму політичної антропології  //Нова  політика 1999 №1

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика