prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / мой словарь по ГЕОПОЛИТИКЕ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   64.5 КБ
СКАЧАТЬ

1. Геополітика –  галузь знань, яка досліджує сукупність фізичних, соціальних, матеріальних ресурсів держави, ці ресурси складають потенціал держави, використання якого, в певних випадках, навіть, просто його існування, дозволяє державі досягти своєї мети на політичній арені.

рррррр

2. Геополітичний регіон – частина геостратегічного регіону, що відрізняється більш тісними та стійкими політичними, економічними, культурними зв’язками і яка є більш обмеженною  та компактною.

рррррр

3. Геостратегічний регіон –  це регіон, що утворюється навколо держави або групи держав, що відіграють визначну роль у світовій політиці й являють собою великий простір, до якого, окрім територій регіоноутворюючих країн, входять зони їх контролю та впливу.

рррррр

4. Буферна держава –  проміжна територіальна зона, що знаходиться між територіями двох або декількох держав; така держава дозволяє контролювати вигідний у геополітичному відношенні регіон.

рррррр

5. Геополітичні лінії –  вісі, навколо яких йде процес геополітичного структурування й організації простору в певному регіоні. Це сухопутні й морські комунікації; напрями розповсюдження культур, релігій, ідеологій, лінії співробітництва або суперництва між державами .

рррррр

6. Національні (державні) інтереси  -  (від лат. interest - мати значення, важливо) — концептуальне вираження державою сукупних потреб суспільства на даному етапі її розвитку. Базове значення для державних інтересів  мають потреби. Потреби людей з’єднують у цілісну систему існуючі зовнішні, суспільні (включаючи, політичні,  владні) відносини та  історичний процес,  що об’єктивно розвивається, з одного боку,  і діяльність людини - з іншого.  Потреби визначають основні напрямки активності держави  в різних сферах та їх межі.

Державні інтереси насичуються за  своїм змістом і різноманітяться за формою, оскільки враховують специфіку потреб партнерів і містять у собі усе більш широке коло цілей і завдань глобального і регіонального характеру. Розрізняються державні інтереси на поточні і перспективні.

 

 

 

7. Баланс сил – (від франц. balance – буквально -  терези) -  зовнішньополітична концепція, основною засадою якої є ідея закономірності розвитку відносин між державами  в межах певних циклів упродовж всієї світової історії.

Автором сучасної концепції балансу сил вважають Г.Моргентау (1904-1980), котрий проголосив її “основним і непорушним законом міжнародних відносин”.Завдання політики балансу сил в умовах міждержавного суперництва за регіональну чи глобальну гегемонію полягає в тому, що своєму супротивникові в боротьбі за панування необхідно протиставити третю силу, приблизно рівну їй за могутністю, а самому зайняти позицію за межами їх єдиноборства, зберігаючи при цьому для себе повну свободу дій. Головне у концепції балансу сил є положення про державу -балансир.

Висунута в 50-ті рр. - у період формування біполярної системи як основоположний принцип міждержавних відносин, концепція балансу сил за нинішніх умов зазнала суттєвих змін.

рррррр

8. Хартленд- (heartland – “Серединна земля”) – термін Х. Маккіндера, що означає зосередження континентальних мас Євразії, яке є найбільш сприятливим географічним плацдармом для контролю за всім світом.

рррррр

9. Рімленд – (від англ. rimland “берегові землі”) – термін Х. Маккіндера, який позначає берегові території Євразії, розташовані між “зовнішнім напівмісяцем” і “вісьовим ареалом”.

рррррр

10. Атлантизм –   можна висвітлити в вузькому і широкому змісті.

— В вузькому - поняття введене в науковий обіг і обґрунтоване американським геополітиком Н. Спікменом (1893 — 1943). Відповідно до його концепції, роль Середземного моря як ареалу поширення античної,  римсько-еллінської цивілізації перейшла до Атлантичного океану, на західних і східних берегах якого живуть народи, пов’язані єдністю походження, культури, загальними цінностями, що визначає зближення країн атлантичного простору при лідерстві США як найбільш сильної та динамічної серед них.

— В широкому - складне геополітичне поняття; поєднує в собі: історично – західний сектор людської цивілізації; стратегічно – союз західних країн, в яких панує ліберально – демократична ідеологія; військово–стратегічно – учасники НАТО; соціально – орієнтація на “торговий лад” і “ринкові цінності” (модель США). Протилежна євразійству.

11. Євразійство –  складне  геополітичне поняття; поєднує в собі: історично – східний сектор людської цивілізації; стратегічно – актуальний чи потенційний блок держав і націй, які відмовляються визнавати імператив ліберально – демократичної ідеології; військово-стратегічно  - активне чи потенційне об’єднання в військовий альянс східних “теллурократичних” держав; соціально – орієнтація на соціальну  державу, некапіталістичний економічний лад.

 рррррр

12. Кордон (кордони) – лінії (проекції на площині) або перехідні смуги, що розділяють сусідн6і просторові (географічні) утворення, які розрізняються між собою хоч би однією ознакою. За змістом кордони характеризуються сутністю тих утворень, які вони розділяють. Це знаходить відображення в їх конкретному найменуванні (ландшафтні,  політико-географічні та інші). За формою бувають різкими (наприклад, кордони держави) або нерізкими (кордони між економічними районами). Кордони можуть не перешкоджати зв’язку між утвореннями, які вони розділяють (кордони контакту), або ж створювати певні труднощі (бар’єрні кордони – природні перешкоди, державні кордони)

ü в геополітиці існують два види кордонів: кордон-лінія і кордон-смуга. Кордон – лінія являє собою морський кордон. Кордон – смуга – суходільний кордон. Завдання геополітичного блоку, який претендує на дії в планетарному масштабі, зробити кордони-лінії максимальними для себе і мінімальними для суперника.

рррррр

13. Стратегія Анаконди – геополітична лінія атлантизму, спрямована на відторгнення від Євразії максимально більшого об’єму берегових територій для стримування її геополітичної експансії.

рррррр

14. Глобалізація –  (від англ. g1оbа1 - світовий, всесвітній) Термін “глобалізація” у 60-хрр. XX ст. запровадили в науку теоретики Римського клубу Е.Ласло, Д.Медоуз, М.Месарович, А.Печчеї та ін Завершеного, загальновизнаного визначення терміна “глобалізація” до цього часу ще не вироблено. Однак кілька досить вдалих інтерпретацій поняття “глобалізація” сьогодні вже існує: глобалізація  трактується як “розширення світових соціальних зв’язків, які з’єднують віддалені регіони таким чином, що місцеві події розвиваються під впливом подій, які відбуваються за багато миль від них” (Е.Гідденс); глобалізація – “передбачає, що політична, економічна  і  соціальна діяльність стає всесвітньою за своїми наслідками”, а також “означає, що відбулось посилення взаємодії та взаємозв’язків всередині держав і суспільства та між ними самими” (Д.Гелд); глобалізація - історичний процес посилення контактів між різними частинами світу, який призводить до зростаючої одноманітності у житті народів планети (Р.Робертсон).

Загалом у визначенні терміну “глобалізація” намітились чотири основні підходи:

ü тлумачення її як процесу зміцнення зв’язків між найвіддаленішими куточками планети;

ü як процесу поширення по всій планеті єдиних, спільних для всього людства технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки тощо;

ü як виникнення спільних для світового співтовариства проблем (економічних, політичних, військових, екологічних, та ін.);

ü як процес зростання вселюдських інтересів у всіх сферах людського буття, породжуваних поглибленням взаємозв'язків і взаємозалежності країн і народів.

Глобалізація, як правило, поділяється на фінансово-економічну, технологічну, політичну, культурну, ідеологічну тощо.

рррррр

15. Футурологія –  (від лат. futurum- майбутнє і грец. logos - слово, поняття, учення) –  царина теоретико-практичного знання, спрямованого на аналіз перспектив  життя людини і людства. Концептуалізуючи свою методологію відповідно до предмета (дослідження майбутнього) футурологія розробляє й застосовує різноманітні методи і  принципи аналізу існуючих соціально-історичних (економічних, політичних., ідейних та ін.) тенденцій і вірогідних наслідків їх реалізації з метою передбачення і прогнозування подій, перетворень, катаклізмів, змін, здатних радикально (позитивно чи негативно) вплинути на умови життя людини і на стабільність (чи нестабільність) існуючих суспільних форм; моделювання певного образу майбутнього - як альтернативи теперішньому і основи практичної діяльності. Як науковий напрям синтетичного характеру, футурологія спирається на весь спектр природничонаукового й гуманітарного знання.

рррррр

16. Життєвий простір - термін Хаусхофера. Мінімальний територіальний об’єм, що дозволяє народу досягти реалізацію своїх історичних та політичних устремлінь.

17. Мондалізм – (від. франц. monde  - світ) особлива ідеологія, що припускає злиття всіх держав і народів в єдине планетарне утворення з встановленням “світового уряду”, знищення расових, релігійних, етнічних, національних і культурних відмінностей.

рррррр

18.  Теорія конвергенції – (від лат. converge- зближаюся, сходжуся) — одна з основних концепцій сучасної західної соціології, соціальної філософії і політології, що обґрунтовує характерну для сучасної епохи тенденцію до поступового зближення 2-х дивергентних соціальних систем — капіталізму і соціалізму, що відхилилися від своїх “класичних” форм і еволюціонуючих у сторону зростаючої подібності способів дії, мислення, організаційних структур і методів з їхнім наступним злиттям у “змішане суспільство”, яке сполучить у собі позитивні риси і властивості кожної з них, з упором на велику трансформацію соціалізму убік основних рис капіталізму.

 Відповідно до теорії конвергенції розвиток усіх суспільств йде й одному напрямку, оскільки для їхнього ефективного функціонування в рамках індустріальної культури необхідний: 1) розвинутий соціальний і технічний  поділ праці, 2) відділення родини від підприємства і робочого місця; 3) мобільна, урбанізована, дисциплінована робоча сила; 4) раціональна форма організації економічного розрахунку, планування і капіталовкладення. Теорія конвергенції пов’язана, з одного боку, з теорією “кінця ідеології” — положеннями, згідно яким індустріальне суспільство  буде засновано на новій формі консенсусу, а з іншого боку — з теорією розвитку, відповідно до якої  західне суспільство є єдиною придатною моделлю швидкого економічного прогресу.

рррррр

19. Доктрина Монро –  (Моnгое Doctrine)- зовнішньополітична  концепція, запропонована 2.ХІІ. 1823 президентом США Дж. Монро у посланні конгресові, в якому він застерігав агресивні європейські держави  проти втручання у справи країн американського континенту.

Доктрина Монро містила три основні  положення, що мали стати принципами зовнішньої політики США: невтручання американських держав у внутрішні справи Європи, невтручання європейських держав у внутрішні справи Америки, готовність перешкоджати будь-яким спробам європейських держав зазіхати на незалежність американських держав. Латиноамериканські країни, які під час проголошення Доктрини Монро відчували реальну загрозу з боку тодішнього «світового жандарма» - Священного Союзу (Росія, Австрія, Пруссія), що знову посадив на іспанський престол короля Фердинанда VII який прагнув відновити колишні колоніальні позиції в Америці, вітали проголошення Доктрини Монро. Спрямована проти «права» на інтервенцію з метою відновлення влади «законних монархів, яких підтримували абсолютистські режими Священного Союзу, Доктрина Монро свого часу відіграна позитивну роль. Проте у відносинах США з їхніми сусідами виявилися нездоланні суперечності між миролюбними, прогресивними принципами Доктрини Монро і практикою їх застосування.

рррррр

20. Морська міць –  концепція переваги морських чи океанських держав, висунута Мехеном, обумовлена першорядним впливом морських військ США на існування війн і держав.

рррррр

21. Політика стримування – активна політика протидії військово-політичної експансії будь-якої держави чи коаліції держав шляхом застосування комплексних систем політичний, економічних, військових та інших заходів.

рррррр

22. Політика долара –  поняття, яке позначає використання США свого могутнього фінансово-економічного потенціалу, зокрема визначальної ролі долара у світовій валютній системі.

рррррр

23. Кінець історії –термін Фукуями. Мондалістська теза про тотальну перемогу талассократії і ліберально – демократичної моделі у всьому світі.

рррррр

24. Зіткнення цивілізацій – термін Хантінгтона. Теорія перманентності і незнімаємості геополітичних конфліктів на цивілізаційному рівні.

рррррр

25. Регіоналізація – процес регіонального структурування простору, а також підвищення ролі регіонів у соціально – економічному і політичному житті суспільства. Основні складові соціуму — культура, економіка, політика —мають свої специфічні форми реакції на простір і реалізації в ньому, що виражається насамперед у регіональній  самоорганізації і диференціації суспільства. Регіоналізація як одна з форм організації  і самоорганізації простору і соціуму, що його населяє, реалізується в різних формах.

Суб’єктом  політичної регіоналізації стає політичний регіон, що виступає як область політичного простору, відмінна від оточення ознаками особливої політичної організації чи (і) наявності особливого політичного інтересу. У даній якості регіон є суб’єктом прийняття політичних рішень, відмінним від державної влади, а також суб’єктом самоврядуванні і фактором політичного тиску. Прикладом політичної регіоналізації є національне  самовизначення. Для даної форми регіоналізації чільне значення має вже не регіон, а національна самосвідомість.

рррррр

26. Національна безпека – широке поняття, що означає не тільки умови фізичного виживання нації, але і цілий комплекс політичних, військових, економічних, соціальних, екологічних, моральних і ін. факторів, що дозволяють зрозуміти і визначити необхідні умови для благополучного існування суспільства,  держави, особистості.

Уперше термін   був   вжитий   у   1904 президентом США                         Т. Рузвельтом. У  1947 у США при адміністрації Г.Трумена був прийнятий закон про національну безпеку, у якому остання була визначена як інтеграція питань внутрішньої, зовнішньої і військової політики. На основі “національної безпеки” виникла обтічна формула “загальної національної мети”, що означає “захист нації, її інститутів і джерел могутності від зовнішніх і внутрішніх ворогів” чи загроз. Політика національної безпеки визначається як єдність цілей, шляхів і засобів досягнення і підтримки національної безпеки. Американське трактування національної безпеки, виникле в умовах “холодної війни”, монополії США на ядерну зброю і відрізнялася тим, що упор у ній робився не на захист своєї держави, а на використання військової погрози і поширення впливу на інші країни.

рррррр

27. Світовий острів –термін вжитий Х. Маккіндером, який таким чином позначав Євразію і географічну вісь історії. У Спікмена це поняття радикально змінило свій сенс в стало означати сукупність талассократичних зон. У зв’язку з цим термін є двозначним.

рррррр

28. Вісь історії – термін, вжитий Х. Маккіндером, окреслює внутрішньоконтинентальні євразійські території, навколо яких відбувається просторова динаміка історичного розвитку. Співпадає з територією Росії.

рррррр

29. Ідея Європи – ідея, що виникла після Великої Французької революції, й полягає у тому, що Європа є певним історичним феноменом, і має “нести світ до благ цивілізації”.

30. Західноцентризм –  концепція, за якою західноєвропейський тип культури є зразковим для всього людства, а Західна Європа та США є центрами світового розвитку.

рррррр

31. Геостратегія –    військові аспекти геополітичного аналізу; напрям і спосіб здійснення геополітичних дій державою, який  характеризується орієнтацією на загальні довгострокові цілі, крупно масштабні завдання, а також використання відповідальних ресурсів; стратегічне управління геополітичними і геоекономічними ресурсами, виходячи з геополітичних і геоекономічних власних інтересів.

рррррр

32. Концепція ядерної зими – концепція, яка характеризує можливі наслідки розв’язання ядерної війни, масштаб і характер загрози, яку являє для людства використання ядерної зброї. На думку вчених, застосування ядерної зброї призведе до різкої зміни клімату на Землі, у зв’язку з тим, що гігантські пожежі, виділення у атмосферу величезної кількості продуктів  згорання викличуть “ядерну ніч”, буде порушено радіаційний баланс планети, що призведе до “ядерної зими” – зменшення температури до -20˚ С. Це призведе до масової загибелі флори і фауни.

рррррр

33. Демонстрація сили –  дії країни у військовій сфері, що можуть набувати різних форм, починаючи від приведення збройних сил у підвищену бойову готовність, здійснення ряду мобілізаційних заходів й закінчуючи показом нової техніки на військових парадах та в ході оголошених випробовувань.

рррррр

34. Концепція інформаційного імперіалізму – поняття, що характеризує систему організації, зміст і методи пропаганди, яку ведуть ЗМІ великих капіталістичних держав, здійснюючи вплив на світову громадську думку. Інформаційні агентства виступають як комерційні підприємства, які ведуть конкретну боротьбу за ринок збуту своєї продукції – інформації. Монополію на інформацію мають 4 найбільші агентства: американські Ассошіейтед Прес та Юнайтед Прес Інтернешнл, англійське Рейтер, французьке Агентство Франс Прес.

рррррр

35. Центр сили – найбільш великі держави або коаліції, які складаються навколо них, що ведуть перманентну боротьбу за ключові в геополітичному плані регіони світу.

 

 

мой словарь по ГЕОПОЛИТИКЕ
 

 

 

 


1) Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С. Шемшученко                                       ( голова редкол) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

2) Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

3) Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 479 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика