prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Библиография лидерство.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   2
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   61.5 КБ
СКАЧАТЬ

1. Самсонова Т.Н.

Политическое лидерство (спецкурс – 32 часа)

//Вестник Московского університета. Сер. 18. Социология и политология.-

2002.- №1.- с.174-178.

Программа данного курса разработана на основе детального анализа и обобщения соответствующей научной литератури на русском  и английском язиках. Спецкурс расширяет и углубляет круг знаний с политологии, политической социологии и социальной психологии. В программе приведен примерный перечень докладов, цель которых – развить у студентов профессиональные навыки научного анализа. Курс лекций по данной проблематике рассматривает понятие “политического лидерства”; политическое лидерство как механизм интеграции социальной общности; психологические аспекты исследования личности политического лидера; данны основные критерии типологизации политического лидерства; имидж политического лидера; механизм действия политического лидера в России.

 

2. Пахарєв А.

Стиль політичного лідерства:  фактори формування та складові.

// Нова політика. –2001. –№5. –с.51-54.

У пропонованій статті в доступній для широкого кола читачів, в жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем пов’язаних із факторами формування  стилю політичного лідерства. Запропонований аналіз стилей політичного управління : демократичного, ліберального та авторитарного. В статті визначені основні чинники формування стилю політичного лідерства, а саме: історичний, соціально-економічний, зовнішньо-політичний, етико-культурний, етнонаціональний та адміністративно-територіальний. Ця стаття, без сумніву, зацікавить студентів гуманітарних факультетів університетів та педінститутів.

 

3. Левченко О.

Формування іміджу політичного лідера та політичних партій.

// Нова політика. – 2000.-№5. –с.48-51.

Автор статті засвідчує, що питання формування позитивного образу партії чи іншого інституту держави виникло не сьогодні, а набагато раніше і лише актуалізувалося останнім часом. В Україні питання «іміджу» найбільш активно розробляється вченими Г.Г.Почепцовим і В.М.Бебиком. Автор дає тлумачення поняття іміджу та його характеристику.Формування позитивного іміджу політика – надзвичайно важливий для нього елемент, оскільки політичний імідж та процес його формування є речами, які мають тривалий термін впровадження. Другу частину статті автор присвячує питанню про фактори формування іміджу кандидата у виборчій кампанії. При формуванні іміджу необхідно орієнтуватися на особистісні характеристики кандидата, оскільки відірваний імідж не можна «наклеїти» на кандидата, якщо він йому суперечить. Ця стаття, без сумніву, цікава для студентів-політологів.

 

 

 

 

 

 

4. Кузнєцова С.

Механізм формування політичного лідерства в Україні.

// Нова політика.-2001.-№2.- с.60-62.

Автор статті акцентує увагу читачів на механізмі формування політичного лідерства в Україні, а саме на існуванні систем підготовки лідерів (ліберально-демократична, тоталітарна, теократична); на концепціях формування політичного лідерства та складових кожної концепції. Завдання автора данної статті полягає в тому, щоб в достатній для читача формі розкрити ефективні лідеротворчі резерви, адекватні форми та ієрархію лідеротворчості, яка має державостверджуючий ефект.

 

5. Балакірєва О., Дмитрук Д.

За розумною головою: для деяких партій лідер приносить до 70% голосів.

//Політика і культура.-2002.-№9.-с.18-19.

В запропонованій статті яскраво виражена роль політичного лідера у формуванні позитивного політичного іміджу партій та виборчих блоків в процесі передвиборчої кампанії. В данній статті запропонований розподіл відповідей респондентів на запитання: “ Коли Ви вирішуєте, за яку партію чи виборчий блок голосуватимете, для Вас більше значення мають особисті якості лідера цієї партії (виборчого блоку) чи її (його) політична програма?”

 

6.   Головинський К.

 Політичний лідер та інституційна система влади.

// Нова політика.-2000.-№6.-с.30-34.

Для того, щоб краще зрозуміти поведінку політичних лідерів в умовах міжнародної кризи, Головинський приділяє увагу в запропонованій статті  окремим деталям функціонування  загального механізму державної влади. Автор докладно розглядає класичну теорію бюрократії М.Вебера  та наводить шість принципів її функціонування. Зосереджує увагу на дослідженні внутрішньої динаміки функціонування державних установ, та наводить перелік функцій, які виконують державні службовці. Наступним питанням данної статті є питання про стилі лідерств. Ця стаття носить пізнавальний характер та світоглядний орієнтир.

 

7. Головинський К.

Харизма та лідерство в умовах кризи.

// Людина і політика.-2000.-№6.-с.8-10.

У статті автор розглядає історію виникнення самого терміна «харизма» в політичній науці і взагалі. Саме підвищений інтерес до проблеми харизми фахівців різного профілю, починаючи від тих, хто  писав рекламні тексти, і закінчуючи тим, хто намагався досліджувати це питання з наукових позицій, спричинив те, що зараз дехто сприймає харизму як концептуальне непорозуміння, що означає різні речі для різних дослідників. І як підсумок своєї статті , автор дійшов висновку, що:  1) харизма – це суб’єктивне психологічне явище, що важко піддається операціоналізації та вивченню; 2) виникнення харизми як явище нерозривно пов’язане з кризовою ситуацією;    3) харизма – нестабільне явище, що має тенденцію до рутинізації.

 

 

8. Наумкіна С., Чемекова С.

Політичне лідерство як суспільне явище.

// Нова політика.-2000.-№2.-с.50-53.

“Лідерство – це комплексна й розумна річ, і ми вчимося шукати динаміку лідерства у відповідях мас, а не в статистичних характеристиках індивіда…” Це слова М.Едельмана, з яким повністю погоджується автор статті. В запропонованій статті автор розглядає поняття “політичне лідерство” і персоніфікацію влади; акцентує увагу на типології політичного лідерства на сучасному етапі;класифікує харизматичні теорії лідерства та їх модифікації; детально розглядає вольовий чинник типологізації лідерства. Отже, проблема політичного лідерства в сучасній ситуації набуває нової гостроти, пов’язаної з представництвом та реалізацією різних соціальних груп у політичній владі.

 

9. Кузнєцова С.

Генераційно-статусні показники політичного лідерства у державній пресі.

// Нова політика.-2000.-№2.-с.47-49.

З огляду на те, що державна преса справляє значний вплив на статусний портрет національного політорату,  наявність такої позиції за автором цієї статті, безперечно, сприятиме становленню й демократизації генераційного механізму в Україні в цілому, включаючи і його інформаційний аспект. До інформаційних джерел автор відносить: Державний інформаційний канал України, провідні газети “Голос України” й “Урядовий кур’єр”, Державне інформаційне агенство України (ДІНАУ) та дає їх характеристику, визначаючи плюси і мінуси.

 

10.  Пойченко А., Логунова М.

Політичне лідерство в сучаній Україні  теоретико-методологічні підходи.

// Вісник УАДУ При Президентові України.-1998.-№1.-с.168-174.

Автор статті засвідчує, що формування інституту політичного лідерства в сучасній Україні відбувається за складних умов руйнації тоталітарної системи (з усіма її наслідками) і встановлення нової незалежної демократичної держави. Все це ставить більше питань, ніж можна отримати відповідей, тому автор в данній статті концентрує свою увагу на проблемах формування інститутів політичного лідерства в сучасній Україні.

 

11.  Смолякова В.В.

 Имидж политического лидера в структуре коммуникационого пространства.

           // Вестник Московского университета.-2000.-№2.-с.102-108.

Создание имиджа лидера в коммуникативном пространстве предполагает в качестве необходимого условия то обстоятельство, что образ политика не только сам является символом, но и существует в мире символов. Поэтому в процессе презентации образа необходимо создавать соответствующий фон, усиливающий позитивное начало в восприятии политика. Имидж лидера автор достаточно четко формирует в сознании населения. Автор анализирует методы, которые обеспечивают наиболее высокую степень эффективности  самопрезентации в сфере коммуникативного пространства, которые воздействуют на массы (соц.-псих., стратификации), так называемый игровой прием, фасцинация и аттракация.

 

 

12.  Скоблик Н.

Відповідність політичних лідерів і контроль над ними у працях Роберта Даля початку 1950-х рр.

//Нова політика.-2000.-№3.-с.12-18.

Автор данної статті грунтовно аналізує розробку теорії поліархії Р.Даля включно з проблемою відповідальності політичних лідерів і контролю над ними. Ця стаття яскраво розкриває такі питання: політична відповідальність як передумова демократії; “демократична раціональність” суб’єктів влади; місцева демократія як чинник  зростання  відповідальності влади; відповідальність влади у контексті реформації; поліархія як теорія і соціополітичний процес; відповідальність і контроль у поліархічному суспільстві; поліархічні країни  їх критерії і ознаки; проблема контролю над “елітним правлінням”. Отже, 1950-1953 рр. можна вважати у науковій діяльності роками Р.Даля.

 

13.  Ильисов Ф.Н,

       Политический маркетинг, или как «продать» вождя.

       //Полис.-1997.-№5.-с.88-100.

       Социология политики и смежная с ней подотрасль, политический маркетинг, переживают ныне новый этап осмысления. И если аспекты политической жизни  довольно неплохо освещены, то такие вопросы, как этологические основы лидерского и электорального поведения, операционализация понятия «имидж» остаются весьма спорными и малоразроботаными. Именно они и будут рассматрены в предлагаемой вниманию читателя статье, многие положения которой, естественно, имеют дискуссионнный характер.

 

14.  Дурдин Д.М.

«Образ» политического лидера и возможности его изменения.

//Полис.-2000.-№2.-с.133-151.

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что у населения складываются определенные «образы» игроков политической сцены. Однако вопрос о наполнении образов  российских политиков и  составляющих их показателях до сих пор  остается предметом значительных споров. Довольно слабо исследована в отечественной литературе и проблема формирования, устойчивости и потенциала развития образов политических акторов. Тот факт, что образ политического деятеля в глазах электората  может быть изменен, причем изменен сознательно и  целенаправленно, априорно принимается разве что имидж мейкерскими агенствами.

В настоящей работе будут представлены результаты исследования, направленного на изучение восприятия образов политических лидеров  российскими изберателями, на выявление наполненности этих образов и их взаимного расположения в психологическом пространстве, а также вазможности пределов манипулирования отношением электората к политическим акторам с помощью визуальных средств.

 

 

 

 

 

15.   Петрунько О.

Категорізація політичних лідерів та еталонні типи політиків у свідомості електорату.

//Українські варіанти.-1999.-№1-2.-с.44.

У пропонованій статті автор дає докладну характеристикукатегорізації політичних лідерві, розкриває особливості  та функції лідерів. Грунтовно  аналізує еталонні типи політиків у свідомості електорату. Особливу увагу приділено свідомості політиків , розкриттю механізмів її становлення, та взаємодії з іншими людьми. Ця стаття, без сумніву, цікава для студентів-політологів.

 

 

16.   Брегеда А.Ю.

     Основи політології: Навчальний посібник.- вид. 2-ге, перероблене і  доповнене.-К.: КНЕУ, 2000.-с.251-267.

    У навчальному посібнику  розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячено аналізу політичних лідерів. Розкрито сутність поняття, типи, дефініції, класифікації та функції лідерів. Розрізняються 3 рівні лідерів у політичному житті  за характером  і масштабами діяльності. Значна частина матеріалу відведена інформації про відродження демократичних інститутів лідерства в Україні.

    Для студентів вищих навчальних закладів.

 

17.   Бебик В.М.

        Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика.-К.: МАУП, 2000.-с.281-288.

       У монографії викладено освітні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. В практичній політології в розділі політичних технологій висвітлено сутність політичного лідерства:  поняття і роль у механізмі реалізації влади.  Перераховано чинники, які можуть впливати на політичне керівництво та стилі й типи політичного лідерства.

 

18.   Дзюбко І.С., Левківський К.М.

 Політологія: Підручник.-2-ге вид., виправлене і доповнене.-К.: Вища школа,    2001.-с.211-219.   

      Висвітлено сутність політичного лідерства. Запропоновано аналіз трьох основних   типів політичного лідерства за М.Вебером. Названо критерії та  функції  політичного лідерства у найзагальнішому їх вираженні. Наведено найважливіші уроки для політичних лідерів. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.

       Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.:                                  Видавничий центр «Академія», 1998.-с.212-217.

       Посібник охоплює не лише основну політологічну проблематику, а саме природу, концепції та класифікацію політичного лідерства. Розкрито класифікацію лідерства за мірою впливу на суспільство; з огляду на психологічні риси і типи поведінки; залежно від  стилю керівництва і політичної системи.

       Видання розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, прислужиться вчителям і учням середніх спеціальних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться науками соціально-гуманітарного циклу.

 

20.  Семківа О.І.

 Політологія.-Львів: Світ, 1994. –с. 172-190.

 У навчальному посібнику розкрито сутність політичної еліти і демократії, пропонується характеристика еліти в різних політичних режимах, пропонується типологія політичного лідерства та функції й механізми, які повинен виконувати лідер. Викладено основні засади відродження демократичних інститутів лідерства з їхніми особливостями та специфікою.

 

21.  Гегей С.Д., Рутар С.М.

Основи політології: Навчальний посібник.-3-є вид., перероб. і доп.-К.:Товариство “Знання”,Коо,1999.-с.240-259.

Авторам посібника вдалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і розкрити зміст, структуру та функції політичного лідерства. Проаналізувати типологію лідерства та різні підходи визначення лідера. Докладно розкрито основні риси сучасного лідера,  а також чинники, що впливають на процес його становлення. Автори дали коротку характеристику президентам України, як загальнонаціональним лідерам. При підготовці посібника використані найновіші публікації вітчизняним та зарубіжних науковців, власні дослідження авторів.

 

22.  КухтаБ., Теплоухова Н.

 Політичні еліти і лідери: Навчальний посібник.-2-ге вид. Перебл. І доп.-Львів:Товариство “кальварія”, 1996.-с.220.

У виданні зроблено спробу висвітлити еволюцію ідей та концепцій політичних еліт в європейській суспільно-політичній думці, визначити суть еліти, головні напрямки обгрунтування, проаналізувати поняття політичного лідера та його типи – авторитарний і демократичний. Окремо розглянуто еліти та лідерів в українському політичному житті, а також окреслено можливі шляхи формування національного політичного лідерства й еліти. Видання адресоване всім, хто цікавиться теорією політичної науки та історією ідей та концепцій еліти і лідерів.

 

 

 

 

 

 

 

23.  Лазоренко О.В., Лазоренко О.О.

 Теорія політології. Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1996.-с.71-86.

 У навчальному посібнику викладено проблеми лідера й лідерства, їхнього місця в суспільстві минулого, сучасного й майбутнього, перспективи їх розвитку та умови формування. Розумінню проблеми політичного лідера сприяє знання класифікації цього поняття,  яке базується на  різних критеріях. Докладно розглянуто типи лідерів, критерії класифікації, які є їх змістовним смислом, суспільною цінністю їхньої політичної діяльності. Предметом цього блоку лекцій був аналіз лідерів як тих, хто посідає стрижневе становище в “трикутнику влади”.

 

24.  Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М.

 Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний  посібник для студентів.-К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2002.-с.114-118.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасної концепції курсу політології розкриваються основні проблеми політологічних знань. Автори пропонують перелік ознак політичного лідерства. До найважливіших ознак політичного лідерства автори відносять теорію рис,  ситуаційну теорію, психоаналітичну теорію, теорію оточення, марксистську теорію лідерства. Пропонується класифікація політичного лідерства та їх функції в умовах нестабільного розвитку суспільства.

Для студентів вищих закладів освіти аспірантів і викладачів.

 

25.  Пугачев В.П., Соловьев А.И.

  Введение в политологию: Учебник для студентов высш. учеб. заведений 

        -3-е изд., перероб. и доп.-М.: Аспект Пресс, 1999.-с.162-182.

        Программа данного учебника представляет анализ политического лидерства, а именно, идеи лидерства в истории, само определение лидерства, объективную и субъективную стороны лидерства. В природе политического лидерства раскрыты проблемы теории черт, ситуационная концепция, теория конституентов, психологические концепции и интерактивный анализ. Предлагается классификация, функции и тенденции развития лидерства. Данны типы лидера и характеристика культа личности.

       Цель настоящего учебника – ознакомить студентов и всех интересующиэся политической проблематикой с основами современной политической науки и демократической культуры.

 

26.  Мальцев В.А.     

Основы политологии: Учебник для вузов. –М.: ИТРК РСПП, 1998.-с.376-395.

Автор учебника расскрывает сущность и характерные особенности политического лидерства. Тенденции развития политического лидерства. Данны ключевые качества и способности современного лидера-политика, политические технологии лидерства, характерные черты и функции лидеров, виды и деятельность политического лидера.

 

 

 

 

27. Політологія. Навч.посібник для студентів (за ред. Бакальця О.Г.).-Миколаїі:                                     МФ НаУКМА, 1998.-с.100.

Посібник призначається для студентів, вивчаючих курс політології та для громадян, які небайдужі до подій у світі, своєї держави та до себе, як суб’єкта політики. Автор дає перелік основних категорій  та понять, розкриває та аналізує основні функції лідерства, з’ясовує головні тенденції розвитку лідерства у сучасному політичному житті суспільства та робить прогноз у майбутнє.

 

28.  Панарин А.С.

 Политология. Учебник. –М.: “Проспект”, 1997.-.181-224.

 Учебник предназначен для студентов и аспирантов вузов, изучающих политологию, а также для всех интересующихся современной политической теорией. Автор рассматривает политическое лидерство и политический стиль, приводит факторі формирования стиля политического лидерства ( исторический, єкономический, административно-территориальній). Дает сравнительную єффективность различніх типов лидерства.

 

29. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. Пос. для студентів вищ.   Навч. Закладів.-К.: Генеза, 1997.-с. 186.

Політологічний енциклопедичний словник є першим в Україні фундаментальним виданням, в якому системно розглядається понад 700 понять, котрі відображають дасягнення світової політичної науки і враховують специфіку її вітчизняної інтерпритації.Докладно розкрито  типи лідерів, категорії класифікації, які є їх змістовним смислом. Пропонується класифікація політичного лідерства та їх функції в умовах нестабільного розвитку суспільства.

 

30. Золотарьов Л.П. та інші.

Політологія: короткий навчальний посібник.-Миколаїв, 1997.

Посібник охоплює не лише  основну політологічну проблематику, а й природу, концепції та класифікацію політичного лідерста.  Розкрито класифікацію лідерства  за мірою  впливу на суспільство;  з огляду на психологічні риси  і типи поведінки; залежно від стилю керівництва і політичної системи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

   

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика