prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / АПСРУС / AktProblem-Program new.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   178.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

 Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

      комплексу “Києво-Могилянська Академія”

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

 

 

 

“Актуальні проблеми українського суспільства в перехідний період”

 

Ректор МДГУ       

_________________ Л.П. Клименко

Перший проректор

___________________О. М. Трунов

Декан факультету політичних наук

____________________М.О. Багмет

Завідувач кафедри політичних наук

________________А.І. Колісніченко

                                                                                                                          

               

 

 

 

Факультет

Політичних наук

Кафедра

Політичних наук

Триместр

16                                    

Лекцій

18

Групових занять

18

Самостійної роботи

53

Контроль

Залік

Назва та індекс спеціальності

 

Назва спеціалізації (й)

 

№ дисципліни за навчальним планом

 

Автор програми:

к.і.н., доцент Курілло В.Є.

 

Розглянуто та затверджено:

 

На засіданні кафедри політичних наук

Протокол № ____ ,

 

 

“____” ____________ 200_ р.

 

 

Миколаїв-2004


Концепція курсу

Запропонована дисципліна призначена для студентів заключної ланки вищої освіти – магістеріуму. Відповідно до цього рівня підготовки фахівців вона має певні  методологічні та методичні особливості.

Курс інтегративно охоплює методом системного аналізу політичні, економічні та морально-психологічні явища в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства, проблеми, які ще не знайшли остаточного розв’язання. Теоретичну основу курсу складають, в першу чергу, політологія, нова макроекономіка, соціальна психологія та історія.

Перехідний етап розвитку суспільства, який при початковому підході обмежують розбудовою демократичної політичної системи, при поглибленому розгляді в курсі поширюється і на політику перетворення економіки як вирішального чинника досягнення стратегічної мети демократичної країни – забезпечення нормальних умов для життєдіяльності людини. Тому в даному курсі, крім власне проблем політичного життя та соціальної політики, в руслі матеріалістичної методології особлива увага приділяється розкриттю економічних підвалин діяльності держави та розв’язання соціально-політичних проблем.

В той же час певне місце в курсі отримують явища в галузі соціальної психології, які також суттєво впливають на стан суспільної свідомості.

Особливістю курса  є також те, що орієнтуючись на підвищений рівень підготовки магістрів, він не викладаєтся і не вивчається на базі якогось окремого підручника, а навпаки – потребує розгляду та узагальнення по кожній темі вельми широкого кола наукової та додаткової літератури в процесі самостійної роботи студентів.

Комплексний розгляд проблем і акцент на самостійну роботу має забезпечити поглиблену фахову підготовку слухачів як дослідників та політичних експертів, орієнтованих на політичну практику в ринкових умовах, службу в державних установах, а також діяльність в приватно-консалтинговому секторі.

Курс складається з 18 годин лекційних та 18 годин групових занять і 43 годин самостійної роботи. Завершується він заліком.


 Загальний план курсу

 

п/п

Найменування теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

1

Стратегічні орієнтири перехідного періоду та майбутнього України в оцінках політологів та економістів.

2

2

2

Економічні засади та проблеми суспільних процесів в Україні на сучасному етапі.

4

4

3

Роль та динаміка соціальної сфери українського суспільства в умовах посткомуністичної трансформації.

2

2

4

Актуальні проблеми політичної сфери та політичного життя сучасного українського суспільства.

6

6

5

Гуманітарно-етичні аспекти сучасних суспільних перетворень в Україні.

2

2

6

Сучасна Україна в світових координатах: місце на міжнародних ринках та питання стратегічного партнерства.

2

2

 

Всього:

18

18

 

 


Тематичний план

 

Вступ

Мета, завдання, предмет і структура курсу. Джерела і бібліографія.

 

Тема 1. Стратегічні орієнтири перехідного періоду та майбутнього України в оцінках політологів та економістів (2 год.).

 

Об’єктивні засади та необхідність посткомуністичного перетворення українського суспільства. Загальнотеоретичні парадигми модернізації та трансформації суспільства та політичної системи. Різноманітність підходів до розуміння “перехідного періоду” та “перехідного суспільства” стосовно України. Спільне і особливе в трансформаціях України та Росії після ліквідації комуністичного режиму. Проблеми співвідношення ідеологічних та економічних аспектів “українського вибору”. Погляди щодо недієвості сучасних стратегій перехідного періоду.

Концепція сталого екологічно безпечного розвитку суспільства та її український контекст. Екологічно-ресурсні проблеми України на початку ХХІ століття.

 

Тема 2. Економічні засади та проблеми суспільних процесів в Україні на сучасному етапі (4 год.).

 

Економічні чинники та детермінанти розвитку суспільства в розумінні сучасної економічної теорії. Дія закону рідкості та крива виробничих можливостей в світовому та національному (українському) контексті.

Економіка перехідного періоду: теоретико-методологічні підходи. Питання про концепцію та модель сучасного економічного розвитку України: динаміка макроекономічного становища  протягом 1991-2001 рр., неоднозначність оцінок економічних показників 2000-2001 рр. Особливості, наслідки та фактори стабілізації економічної кризи в Україні. Питання щодо головного економічного критерію виходу з економічної кризи або її закінчення. Альтернативні погляди Ж. Сапіро та інш. економістів про недієвість сучасних економічних стратегій перехідного періоду.

Парадокси розвитку української економіки. Питання про особливий тип постсоціалістичної ринкової економіки в Україні, можливості відтворення моделі західної ринкової економіки в українських умовах та небезпека ринкового фундаменталізму. Проблема меж лібералізації економіки та застосування державного регулювання. Оцінка темпів подолання занепаду та піднесення української економіки в контексті дії економічних законів зростання додаткових витрат та спадної віддачі. Альтернативні погляди економістів про відстутність в країнах СНД об’єктивних засад створення ринкової економіки (А. Паршев та ін.) та про сучасну кризу капіталістичного світу (Дж. Сорос).

 

Тема 3. Роль та проблеми соціальної сфери українського суспільства в умовах посткомуністичних трансформацій (2 год.).

 

Різні підходи до сутності та напрямів соціальної політики. Вибір концепції соцальної політики для України. Проблема місця соціальної сфери в стратегії посткомуністичних перетворень.

Сучасний добробут та матеріальне становище українських громадян. Бідність в Україні: загальні та регіональні характеристики. Охоплення працею, соціальний захист непрацюючих та малозабезпечених громадян.

Соціальні основи політики, соціальні групи як суб’єкти і об’єкти політики. Проблеми соціальної нерівності, стратифікація та диференціація в українському суспільстві.

Стан системи охорони здоров’я. Проблеми української сім’ї, демографічного та етнічного складу населення України. Проблеми досугу та залучення до культурно-гуманітарних цінностей.

Соціальна роль держави. Стан реалізації Урядової програми “Реформи заради добробуту” (2000 р.). Питання оцінки ступені соціальності української держави,

 

Тема 4. Актуальні проблеми політичної сфери та політичного життя сучасного українського суспільства (6 год.).

 

4.1. Політичні трансформації в посткомуністичній Україні (2 год.).

Провідні питання пострадянських політичних трансформацій. Проблема визначення цільової моделі посткомуністичного політичного перетворення українського суспільства в руслі варіативного мислення. Перегляд теорій демократії у світлі сучасної політики. Альтернативні погляди на прийнятність ліберально-демократичної парадигми.

Пострадянська доба як тло політичних трансформацій. Ознаки пострадянського періоду. Чинники трансформаційних процесів в Україні:  від влади партії до “партії влади”. Пострадянська трансформація: “партія влади” і безвладдя партій. Виконавча влада в сучасній Україні. Дисфункційність корумпованості органів виконавчої влади.

Колізії, пов’язані із розвитком демократичних засад українського суспільства. Націонал-радикальні підходи до оцінки стану політико-правової сфери.

 

4.2.Реформа виконавчої влади (2 год.).

Об’єктивна необхідність реформування системи держуправління в Україні. Ілюзії легкості трансформації апарату управління. Рівні забезпечення: питання парламентської підтримки урядової програми реформ. Адміністративна відповідальність: зміст, поняття і засоби реалізації. Кадрова політика держави. Моделі реалізації парламентської відповідальності уряду. Адміністративне судочинство: судовий нагляд за діяльністю органів виконавчої влади. Проблема несудових способів забезпечення законності дій виконавчої влади. Неоднозначнісь оцінок впровадження інституту держсекретарів.

 

4.3. Політичний процес та політична культура (2 год.).

Питання про українську керівну еліту в період після здобуття незалежності. Централізація та децентралізація влади, стан місцевого самоврядування.

Політичний плюралізм та проблема політичної опозиції в сучасній Україні. Проблеми становлення українських політичних партій та багатопартійної системи. Перетворення виборчої системи та аналіз проектів впровадження пропорційної або різних варіантів змішаної системи виборів народних депутатів.

Проблеми взаємовідносин між гілками влади в Україні. Парламентаризм на чолі суспільного прогресу. Питання двопалатного парламенту. Питання міцної президентської влади: парламентсько-президентська чи президентська Україна. Проблема ідентифікції типу та характеру сучасного політичного режиму в Україні. Питання про авторитаризм в сучасній Україні.

Проблемні питання створення правової держави та громадянського суспільства в Україні: від теоретичних невизначеностей до практичних пошуків.

Стан політичної культури сучасного українського суспільства та проблеми її трансформації. Соціальні переживання, політичний міф та політична романтика в українській політичній культурі. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси. Проблеми мас-медіа, громадської думки та політичного маніпулювання.

 


Тема 5. Гуманітарно-етичні аспекти сучасних суспільних перетворень

     в Україні (2 год.).

Гуманітарний капітал як чинник розвитку сучасного суспільства та його місце в стратегії українських посткомуністичних перетворень.

Стан гуманітарної сфери в сучасній Україні. Проблема визначення ступіні гуманістичності посткомуністичних трансформацій. Цілі, методи та засоби в політиці перехідного періоду. Проблема прав людини: нові прочитання. Мораль і політика “касетного скандалу” (2000-2001 рр.).

Соціально-психологічні фактори формування моральних цінностей в умовах ринкових відносин.

Моральні проблеми мінімальної заробітної плати, безробіття та створення робочих місць в держсекторі. Соціальна відповідальність бізнесу. Моральні питання бюджетної політики. Моральні проблеми грошової сфери: доля особистих заощаджень та державне втручання, інфляція і індексація, реформи цін в перехідному суспільстві. Моральні аспекти приватизації. Корупція. Реформи і відповідальність виконавчої влади.

 

Тема 6. Сучасна Україна в світових координатах: місце на міжнародних ринках та питання стратегічного партнерства (2 год.).

 

Проблеми становлення нового світопорядку і Україна. Україна в контексті світової глобалізації. Внутрішні детермінанти її міжнародного становища в перехідний період. Україна в світових координатах людського розвитку: індекс людського розвитку, тривалість життя, освіта, ВВП на душу населення та інші показники.

Україна на світових ринках. Проблема сировинної орієнтації експорту. Географічна структура експорту. Особливсті національної торгівлі. Україна в міжнародній конкуренції. Проблема зовнішнього державного боргу.

Сутність стратегічного партнерства, його умови та принципи. Проблема співробітництва та партнерства в контексті трансформації інтересів України. Проблема багатовекторності пріоритетів. Економічний вимір стратегічного партнерства. Енергетичний аспект положення України на міжнародній арені. Стратегічне партнерство в політичній сфері. Ілюзії стратегічного партнерства. Громадська та наукова думка про стратегічне партнерство. Проблема геополітичного прогнозу для України.

Проблема національної безпеки України.

 

Примітка: розгорнутий список літератури по кожній темі супроводжує плани групових занять.

 


Завдання для підготовки до групових занять

Заняття №1. Проблеми стратегічних орієнтирів розвитку України (2 год.).

 

1.1. Загальні орієнтири та проблеми посткомуністичних трансформацій в руслі питання про ведучу тенденцію розвитку сучасної цивілізації (ліберально-демократична або корпоративістська парадигми).

1.2. Питання щодо визначення типу сучасного українського суспільства (“перехідне”, “перевідне” тощо) в працях вітчизняних суспільствознавців (В.Тарасенко, М.Павловський, О. Долженко та ін.).

1.3. Проблема генеральної стратегії розвитку України.

1.4. Український контекст сталого екологічно безпечного розвитку.

 

Література:

 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996.

2. Юхновський І. 10-річчя незалежності. Спадок, стан, перспективи//Віче. – 2001. – №2.

3. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

4. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (наброски к теории) // Полис. – 2001. – №1.

5. Гуцал А. На пороге нового тысячелетия: куда дрейфует мир? // Зеркало недели. – 2000. – 15 янв.

6. Долженков О. Чи є пострадянські країни перехідними суспільствами? // Людина і політика. – 2001. – №2.

7. Тарасенко В. Куди переходить “перехідне” суспільство? // Віче. – 2001. – №5.

8. Тарасенко В. Криза соціального самовизначення в Україні. // Віче. – 2000. – №11.

9. Павловський М. Стійкість економічної системи // Віче. – 2001. – №3.

10. Павловський М. Світ і Україна на порозі третього тисячоліття. І перед вибором // Віче. – 2000. – №1.

11. Михальченко М. Україна ХХІ століття: і знову пошук шляхів розвитку // Віче. – 2001. – №1.

12. Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму // Віче. – 2000. – №4.

13. Полохало В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Україні // Політична думка. – 1994. – №3.

14. Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка. – 1994. – №1.

15. Дробноход Н. Устойчивое экологически безопасное развитие: украинский контекст // Зеркало недели. – 2001. – 2 июня.

16. Білорус О., Маслова-Лисичкіна Н. Глобалізація розвитку і соціальна безпека // Віче. – 2001. – №5.

17. Сапір Ж. Україна: “невидима рука” економічного занепаду (тези про недієвість сучасних стратегій перехідного періоду) // Політична думка. – 2000. – №1.

18. Рибак В., Семиноженко В. Український вибір: ідеологічні фантоми чи економічний прагматизм? // Політична думка. – 2001. – №1-2.

 


Додаткова література:

1. Култаєва М. Політична романтика – зона підвищеного ризику // Політична думка. – 2000. – №3.

2. Гальчинський А. Демократію – для всіх // Віче. – 2001. – №6.

3. Спільне та особливе в трансформаціях Росії та України після падіння комуністичного режиму // Політична думка. – 2000. – №4.

4. Шелях-Сосонко Ю., Межжерин С. Жизнь под знаком тотальной деградации // Зеркало недели. – 2000. – №15.

5. Гуцал А. Украина между прошлым и будущим // Зеркало недели. – 2000. – 24 июня.

6. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. – №4.

7. Неклесса А.И. Ordo quadro – четвёртый порядок: пришествие постсовременного мира // Полис. – 2000. – №6.

8. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1999.

9. Пахомов Ю.М. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. – К., 1998.

10. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Пер. с англ. – М., 1999.

11. Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К., 1997.

12. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. – К., 1998.

13. Павловський М. Наш вибір. Відродження чи руйнація? Науковий аналіз та прогноз. – К., 1999.

14. Пахомов Ю. Стоит ли копировать Запад, стремясь достичь западных же успехов? // День. – 1999. – №76.

 

Заняття №2. Економічні проблеми суспільних процесів в сучасній Україні. (4 год.).

Частина 1 (2 год.)

2.1.1. Загальні засади та питання макроекономіки перехідного періоду. Проблема стратегічних шляхів економіки перехідного суспільства та місце держави в її регулюванні.

2.1.2. Динаміка та оцінки результатів змін макроекономічного становища України за роки незалежності.

2.1.3. Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на перспективи відтворення західної ринкової моделі в українських умовах. Питання про особливий тип ринкової економіки в Україні.

Частина 2 (2 год.).

2.2.1. Проблеми підйому та конкурентноспроможності українського виробництва, його місця в світовому ринку.

2.2.2. Реалії економічних законів (рідкості, кривої виробничих можливостей, спадної віддачі, зростання додаткових витрат тощо) в баченні майбутнього економіки України. Питання про темпи та перспективи відродження економіки України.

2.2.3. Проблеми сучасної аграрної реформи в Україні.

Література:

1. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. – К., 1994.

2. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: український контекст. – К., 1999.

3. Лукінов І. До питання про концепцію і модель сучасного економічного розвитку України // Економіка України. – 2001. – №6.

4. Єщенко П. Економіка перехідного періоду: теоретико-методологічні і методичні підходи // Економіка України. – 2001. – №5.

5. Сапір Ж. Україна: “невидима рука” економічного занепаду (тези про недієвість сучасних стратегій перехідного періоду) // Політична думка. – 2000. – №1.

6. Зиновьєв Ф. Перехідна економіка. Формування нових механізмів господарювання // Економіст. – 2001. – №3.

7. Ревенко А. Макроэкономика и наша жизнь // Зеркало недели. – 2001. – 23 авг.

8. Кораблин С. Расти, не падать. Через 27 лет реформ Украина, возможно, достигнет производства 1991 года // Зеркало недели. – 2001. – 21 апр.

9. Павловський М. Стійкість економічної системи // Віче. – 2001. – №3.

10. Губский Б. Парадоксы развития украинской экономики // Зеркало недели. – 2000. – №9.

11. Симоненко В. Блеф, или как выполнили прошлогодний бюджет // Зеркало недели. – 2001. – 17 марта.

12. Гальчинский А. Возможно ли украинское чудо в экономике? // Зеркало недели. – 2001. – №22.

13. Гош О. Озвучена безпорадність придворних теоретиків // Комуніст. – 2000. – №48.

14. Гальчинский А. Дееспособность государства // Зеркало недели. – 2000. – 25 марта.

15. Абукеров Р., Банников Ю. Возрождение Украины как национальная идея // Зеркало недели. – 2000. – №4.

16. Грищенко А., Пашков М. Украина на мировых рынках // Зеркало недели. – 2000. – 24 июн.

17. Паршев А.П. Почему Россия не Америка? – М., 2001.

18. Сиденко В. Аграрная реформа в Украине: достижения и просчёты // Зеркало недели. – 2001. – 16 июня.

19. Тарарыга А. Взгляд с хутора год спустя // Зеркало недели. – 2001. – №31.

20. Онищенко О. та ін. Аграрна реформа. Які рішення, такий і результат.// Віче. – 2000. – №8.

21. Мигович І., Рущак М. Чи стане минуле нашим майбутнім? Світло і тіні аграрної реформи в Україні. // Віче. – 2000. – №8.

22. Присяжнюк В. Базові нулі аграрної економіки.// Людина і влада. – 2000. – №3-4.

23. Перстнёва Н. Год фуражного зерна? // Зеркало недели. – 2001. – №26.

24. Чопенко В. “Запрограммированное” зерно. // Зеркало недели. – 2001. – №30.

25. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. – М., 1999.

Додаткова література:

1. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. – К., 2000. – С. 195-202, 228-229, 268, 295, 349-352, 436, 443-444, 474-480.

2. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань. – К., 1999. – §§ 5, 11, 12, 81, 85, 90, 98-102

3. Курс экономической теории./Под ред. Чепурина Н. М. – Киров, 1998. – Гл.3, §§ 5-7; Гл. 24.

4. Геєць В.М. Економічні реформи в Україні: моделі, реалії та уроки // Банківська справа. – 1996. - №4.

 

Заняття №3. Проблеми соціальної сфери українського суспільства в перехідний період (2 год.).

 

3.1. Різні підходи до соціальної політики та проблеми вибору концепції соціальної політики для України.

3.2. Сучасний стан соціальної сфери в Україні та основні проблеми її піднесення.

3.3. Соціальна роль держави та реалізація урядової програми “Реформи заради добробуту” (2000 р.).

 

Література:

1. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Харків, 1998. – Гл. 22.

2. Сіденко С. Гуманітарний капітал в стратегії посткомуністичних перетворень // Політична думка – 1999. - № 1-2.

3. Куценко В. Євтушенко Г. Соціальна сфера. Спадковий фантом другорядності? // Віче – 2001. - № 2.

4. Грабовський С. Україна у соціологічному вимірі: криза напередодні 10-ліття незалежності //Сучасність. – 2001. – №4.

5. Кисельова О. Бідність в Україні (інформаційно-аналітичний огляд) //Політична думка. – 2000. – №3

6. Головаха Є. Паніна Н. Соціальний портрет сучасної України // Людина і влада. – 2000. – № 9-10.

7. За последние 10 лет ничего хорошего не произошло? // Зеркало недели. – 2001. – №7. – 17 февр.

8. Жизнь улыбнулась только каждому десятому ... и др. // Зеркало недели. – 2000. – 19 авг.

9. Либанова Э. Бедность в Украине: диагноз поставлен – будем лечить // Зеркало недели. – 2001. – №13.

10. Шангина Л. Народ золотой середины? Эскиз социально-психологического автопортрета // Зеркало недели. – 2000. – №№ 9, 37, 51.

11. Ревенко А. Как самочувствие, Украина? // Зеркало недели. – 2001. – №26.

12. Тарасенко В. Криза соціального самовизначення в Україні // Віче. – 2000. – №11.

13. Матвиенко В. Унесённые ветром... // Зеркало недели. – 2000. – 29 янв.

14. Грановський В. Воспоминания о будущем? // Зеркало недели. – 2000. – 10 июня.

15. Суржик О. Семья святее государства // Зеркало недели. – 2001. – 5 мая.

16. Сиденко В. Год правительственной программы “Реформи заради добробуту” // Зеркало недели. – 2001. – №5.

 

Додаткова література:

1. Бункина М.К., Семёнов А.М. Экономическая политика. – М., 1999. – Гл. ХI “Социальная политика”. – С. 156-173.

2. Иноземцев В.Я. Технологический прогресс и социальная поляризация в ХХI столетии // Полис. – 2000. – №6.

3. Рожен А. Шоколадные украинцы с роскосыми глазами // Зеркало недели. – 2001. – 23 авг.

4. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. – К., 2000. – С. 452-455, 457-458, 469-472.


 

Заняття №4. Політична сфера та політичне життя сучасного українського суспільства (6 год).

Частина 1. Політичні трансформації (2 год.).

4.1.1. Проблема політичної доктрини та змісту посткомуністичного перетворення політичної сфери українського суспільства. Альтернативні погляди на ліберально-демократичну парадигму та теорію демократії у світлі сучасної політики.

4.1.2. Позитивні складові політичних трансформацій в незалежній Україні. Різні підходи до оцінки стану політико-правової сфери та внутрішньополітичних проблем.

4.1.3. Чинники трансформаційних процесів в політичному житті українського суспільства.

 

Частина 2. Реформа виконавчої влади (2 год.).

4.2.1. Виконавча влада в сучасній Україні і необхідність її реформування.

4.2.2. Концепція адміністративної реформи та її політичне забезпечення.

4.2.3. Проблеми адміністративної та парламентської відповідальності.

4.2.4. Кадрова та правова складові реформи виконавчої влади.

4.2.5. Питання щодо політичного режиму в сучасній Україні.

 

Частина 3. Проблеми політичного процесу та політичної культури(2 год.).

4.3.1. Проблеми становлення політичних партій та багатопартійної системи в сучасній Україні. Проблеми політичної опозиції: склад, роль, напрями та способи діяльності.

4.3.2. Проблеми сучасного українського парламентаризму та взаємодії гілок влади. Проблеми місцевого самоврядування.

4.3.3. Політична культура сучасного українського суспільства в контексті її трасформації. Стан громадської думки, проблема її пріоритетів та деструктивних складових. Вплив мас-медіа та політичного маніпулювання.

 

Література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996.

2. Михальченко М. Україна ХХІ століття: і знову пошук шляхів розвитку // Віче. – 2001. – №1.

3. Гуцал А. Украина между прошлым и будущим // Зеркало недели. – 2000. – 24 июня.

4. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998.

5. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К., 1998.

6. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998.

7. Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К., 1997.

8. Кордун О.О. та інші. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – К.: МАУП. – 2000.

9. Жданівський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – №2. – С. 49-65.

10. Яцунська О. Проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні: досвід соціологічного аналізу //Людина і політика. – 2000. – №4. – С. 2-9.

11. Полохало В. Политология посткоммунистических обществ в Украине и России // Полис. – 1998. – №3-4.

12. Полохало В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Україні // Політична думка. – 1994. – №3.

13. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – №3. – С. 6-15.

14. Гельман В.Я. Постсоветские политические трасформации (наброски к теории) // Полис. – 2001. – №1. – С. 15-29.

15. Свинцицкий В. Украинская демократия в контексте экономической глобализации // Зеркало недели. – 2001. – 9 июня.

16. Гриценко А., Пашков М. Административная реформа: дальше.. дальше?.. дальше! // Зеркало недели. – 2000. – 3 июня.

17. Мостовая Ю. Призовая игра для президента // Зеркало недели. – 2001. – 2 июня.

18. Мороз А. Место парламента в системе власти (из опыта современной Украины) // Зеркало недели. – 2001. – №24.

19. Вишняк А. Три системы – три образа кампании // Зеркало недели. – 2001. – №26.

20. Перстнёва Н. “Свободное” плавание в лодке с дырявым дном // Зеркало недели. – 2001. – №31.

21. “Утверждение олигархической власти в Украине может состояться путём перехода к парламентаризму” // Зеркало недели. – 2001. – №29.

22. Бураковський І. Від державотворення до створення ефективної держави // Політична думка. – 2001. – №1-2. – С. 59-67.

23. Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. – 2000. – №1. – С. 3-18.

24. Воловик В. Політична культура і влада // Людина і влада. – 2000. – №11-12. – С. 12-15.

25. Гавриш С. Парламентаризм на чолі суспільного прогресу // Віче. – 2001. – №7. – С.3-17.

26. Мельниченко В. Вертикаль управління. Повноваження і відповідальність // Віче. – 2001. – №4. – С.16-29.

27. Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму //Віче. – 2000. – №4. – С.40-52.

28. Руснак Б. Місцеве самоврядування. Пора знімати декорації // Віче. – 2000. – №2. – С.18-28.

Додаткова література:

1. Бебик В.М. Базові засади політології. – К.: МАУП, 2000. – Ч.3.

2. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Харків, 1998.

3. Филенко В., Стецькив Т., Чорновол Т. Какую Украину мы получили // Зеркало недели. – 2001. –23 августа.

4. Котигоренко В. К концепции Закона о выборах народных депутатов Украины: кто и как будет выбирать парламент // Зеркало недели. – 2000. – №44.

 

Заняття №5. Гуманітарно-етичні аспекти сучасних суспільних перетворень (2 год.).

 

5.1. Гуманітарно-етичні аспекти переходу до постіндустріального суспільства та його розвитку.

5.2. Стан гуманітарної сфери в сучасній Україні та її проблеми.

5.3. Моральні питання переходу до ринкової економіки.

5.4. Етичні аспекти діяльності виконавчої влади в Україні. Проблема корумпованості та бюрократизації влади.

 

Література:

1. Пугачёв В.П, Соловьёв А.И. Введение в политологию. М., 1999. – Раздел 2.

2. Панарин А.С. Политология. 2-е изд. – М., 1999. – Раздел 7.

3. Бурлачук В. Соціальні переживання та політичний міф // Політична думка. – 2001. – №1-2. – С. 110-121.

4. Рогожин С.Л. Права человека или новая тоталитарная идеология Запада в России // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – №3.

5. Процків М. Від особистої культури до політичного майбутнього (спроба аналізу суспільно-політичної культури в Україні у контексті тоталітарної спадщини) // Сучасність. – 2000. – №3. – С. 80-89.

6. Овсянкіна Л. Соціально-психологічні фактори формування моральних цінностей в умовах ринкових відносин // Людина і політика. – 2000. – №6- – С. 44-49.

7. «Власти следует признать: многие издержки реформ – следствие корысти и жадности тех, кто злоупотребил доверием народа» // Зеркало недели. – 2001. – 7 июля.

8. Демьянчук А. Образовательная доктрина: стратегия развития или тактика движения по кругу? // Зеркало недели. – 2001. – №29.

9. Спиваковский В. Есть ли у доктрины образования бизнес-план? // Зеркало недели. – 2001. – №30.

10. Гайчер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. М.: Инфра – М., 1996. Гл. 2.7; 2.8; 3.7; 4.9; 5.9; 9.7; 13.6; 14.10; 15.5; 17.3.

Заняття №6. Сучасна Україна в світових координатах (2 год.).

6.1. Проблеми України в контексті трансформації сучасного світопорядку та світової глобалізації.

6.2. Україна в світових координатах людського розвитку.

6.3. Проблеми інтеграції України в світовий ринок.

6.4. Проблеми стратегічного партнерства України на міжнародній арені.

 

Література:

1. Ревенко А. Украина в мировых координатах человеческого развития // Зеркало недели. – 2001. – №28.

2. Неклесса А.И. Ordo quadro – четвёртый порядок: пришествие постсовременного мира // Полис. – 2000. – №6. – С. 6-27.

3. Гриценко А., Пашков М. Украина на мировых рынках // Зеркало недели. – 2000. – 24 июн.

4. Пашков М., Чалый В. Реалии и перспективы стратегического партнёрства // Зеркало недели. – 2000. – 2 декабря.

5. Дергачёв А. Украина в европейском контексте (тезисы о международном положении) // Зеркало недели. – 2000. – 22 июля.

6. Полунеев Ю. Евробанк в 2000-м: некоторые итоги и уроки // Зеркало недели. – 2000. – 20 мая.

7. Язык глобализации // Зеркало недели. – 2000. – 12 августа.

8. Догнать и перегнать Америку удастся. Но только Китаю // Зеркало недели. – 2001. – №22.

9. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. – К., 2000. – С. 501-504, 510-514.

10. Політологія /Упоряд. та ред. М. Сазонова. – Харків: Фоліо 1998, Гл. XXIV, Розд. 3.

11. Литвин В. Зовнішня політика України: 1990-2000 // Віче. – 2000. – №№ 11, 12; 2001. - №1.


План самостійної роботи

Підготовка рефератів за варіантами, що призначені викладачем у відповідності із питаннями групових занять (обсяг – 5 сторінок комп’ютерного тексту).

Самостійна робота протягом підготовки до групових занять та заліку.

 Теми рефератів.

1. Загальні орієнтири та проблеми посткомуністичних трансформацій в руслі питання про ведучу тенденцію розвитку сучасної цивілізації (ліберально-демократична або корпоративістська парадигми).

2. Питання щодо визначення типу сучасного українського суспільства (“перехідне”, “перевідне” тощо) в працях вітчизняних суспільствознавців (В.Тарасенко, М.Павловський, О. Долженко та ін.).

3. Проблема генеральної стратегії розвитку України.

4. Український контекст сталого екологічно безпечного розвитку.

5. Загальні засади та питання макроекономіки перехідного періоду. Проблема стратегічних шляхів економіки перехідного суспільства та місце держави в її регулюванні.

6. Динаміка та оцінки результатів змін макроекономічного становища України за роки незалежності.

7. Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на перспективи відтворення західної ринкової моделі в українських умовах. Питання про особливий тип ринкової економіки в Україні.

8. Проблеми підйому та конкурентноспроможності українського виробництва, його місця в світовому ринку.

9. Реалії економічних законів (рідкості, кривої виробничих можливостей, спадної віддачі, зростання додаткових витрат тощо) в баченні майбутнього економіки України. Питання про темпи та перспективи відродження економіки України.

10. Проблеми сучасної аграрної реформи в Україні.

11. Різні підходи до соціальної політики та проблеми вибору концепції соціальної політики для України.

12. Сучасний стан соціальної сфери в Україні та основні проблеми її піднесення.

13. Соціальна роль держави та реалізація урядової програми “Реформи заради добробуту” (2000 р.).

14. Проблема політичної доктрини та змісту посткомуністичного перетворення політичної сфери українського суспільства. Альтернативні погляди на ліберально-демократичну парадигму та теорію демократії у світлі сучасної політики.

15. Позитивні складові політичних трансформацій в незалежній Україні. Різні підходи до оцінки стану політико-правової сфери та внутрішньополітичних проблем.

16. Чинники трансформаційних процесів в політичному житті українського суспільства.

17. Виконавча влада в сучасній Україні і необхідність її реформування.

18. Концепція адміністративної реформи та її політичне забезпечення.

19. Проблеми адміністративної та парламентської відповідальності.

20. Кадрова та правова складові реформи виконавчої влади.

21. Питання щодо політичного режиму в сучасній Україні.

22. Проблеми становлення політичних партій та багатопартійної системи в сучасній Україні. Проблеми політичної опозиції: склад, роль, напрями та способи діяльності.

23. Проблеми сучасного українського парламентаризму та взаємодії гілок влади.

24. Проблеми місцевого самоврядування.

25. Політична культура сучасного українського суспільства в контексті її трасформації. Стан громадської думки, проблема її пріоритетів та деструктивних складових.

26. Вплив мас-медіа та політичного маніпулювання.

27. Гуманітарно-етичні аспекти переходу до постіндустріального суспільства та його розвитку.

28. Стан гуманітарної сфери в сучасній Україні та її проблеми.

29. Моральні питання переходу до ринкової економіки.

30. Етичні аспекти діяльності виконавчої влади в Україні.

31. Проблема корумпованості та бюрократизації влади.

32. Проблеми України в контексті трансформації сучасного світопорядку та світової глобалізації.

33. Україна в світових координатах людського розвитку.

34. Проблеми інтеграції України в світовий ринок.

35. Проблеми стратегічного партнерства України на міжнародній арені.

 

Шкала рейтингової оцінки контрольних заходів

та розрахунок годин самостійної роботи:

№ п/п

Назва роботи

Кількість балів мін/макс

Годин самостійної роботи

1

Опитування протягом триместру на групових заняттях:

 6 разів, максимальна оцінка – 5 балів

15-30

14

2

Підготовка рефератів:

4 реферата, максимальна оціка – 10 балів

16-40

16

3

Підготовка до заліку

 

13

 

ВСЬОГО

31-70

43

Питання до заліку

1. Загальні орієнтири та проблеми посткомуністичних трансформацій в руслі питання про ведучу тенденцію розвитку сучасної цивілізації (ліберально-демократична або корпоративістська парадигми).

2. Питання щодо визначення типу сучасного українського суспільства (“перехідне”, “перевідне” тощо) в працях вітчизняних суспільствознавців (В.Тарасенко, М.Павловський, О. Долженко та ін.).

3. Проблема генеральної стратегії розвитку України.

4. Український контекст сталого екологічно безпечного розвитку.

5. Загальні засади та питання макроекономіки перехідного періоду. Проблема стратегічних шляхів економіки перехідного суспільства та місце держави в її регулюванні.

6. Динаміка та оцінки результатів змін макроекономічного становища України за роки незалежності.

7. Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на перспективи відтворення західної ринкової моделі в українських умовах. Питання про особливий тип ринкової економіки в Україні.

8. Проблеми підйому та конкурентноспроможності українського виробництва, його місця в світовому ринку.

9. Реалії економічних законів (рідкості, кривої виробничих можливостей, спадної віддачі, зростання додаткових витрат тощо) в баченні майбутнього економіки України. Питання про темпи та перспективи відродження економіки України.

10. Проблеми сучасної аграрної реформи в Україні.

11. Різні підходи до соціальної політики та проблеми вибору концепції соціальної політики для України.

12. Сучасний стан соціальної сфери в Україні та основні проблеми її піднесення.

13. Соціальна роль держави та реалізація урядової програми “Реформи заради добробуту” (2000 р.).

14. Проблема політичної доктрини та змісту посткомуністичного перетворення політичної сфери українського суспільства. Альтернативні погляди на ліберально-демократичну парадигму та теорію демократії у світлі сучасної політики.

15. Позитивні складові політичних трансформацій в незалежній Україні. Різні підходи до оцінки стану політико-правової сфери та внутрішньополітичних проблем.

16. Чинники трансформаційних процесів в політичному житті українського суспільства.

17. Виконавча влада в сучасній Україні і необхідність її реформування.

18. Концепція адміністративної реформи та її політичне забезпечення.

19. Проблеми адміністративної та парламентської відповідальності.

20. Кадрова та правова складові реформи виконавчої влади.

21. Питання щодо політичного режиму в сучасній Україні.

22. Проблеми становлення політичних партій та багатопартійної системи в сучасній Україні. Проблеми політичної опозиції: склад, роль, напрями та способи діяльності.

23. Проблеми сучасного українського парламентаризму та взаємодії гілок влади.

24. Проблеми місцевого самоврядування.

25. Політична культура сучасного українського суспільства в контексті її трасформації. Стан громадської думки, проблема її пріоритетів та деструктивних складових.

26. Вплив мас-медіа та політичного маніпулювання.

27. Гуманітарно-етичні аспекти переходу до постіндустріального суспільства та його розвитку.

28. Стан гуманітарної сфери в сучасній Україні та її проблеми.

29. Моральні питання переходу до ринкової економіки.

30. Етичні аспекти діяльності виконавчої влади в Україні.

31. Проблема корумпованості та бюрократизації влади.

32. Проблеми України в контексті трансформації сучасного світопорядку та світової глобалізації.

33. Україна в світових координатах людського розвитку.

34. Проблеми інтеграції України в світовий ринок.

35. Проблеми стратегічного партнерства України на міжнародній арені.

 

 


Словник

дисципліни “Актуальні проблеми українського суспільства в перехідний період”

 


Українська

Абсентеїзм

Авторитаризм

Агітація

Адміністрація

Активність політична

Альтернативні вибори

Багатопартійна система

Бюрократія

Верховна Рада

Вибори

Виконавча влада

Відчуження

Громадянське суспільство

Група тиску

Демократія

Депутат

Держава

Децентралізація

Електорат / виборці

Закон

Законопроект

Коаліція

Конституція

Корупція

Криза політична

Мажоритарна виборча система

Мандат

Олігархія

Парламент

Партія

Плюралізм

Політична культура

Політична система

Президент

Пропорційна виборча система

Референдум

Реформа

Самоврядування

Фракція

Цензура

Централізація та децентралізація влади

 

 

 

 

 

Англійська

Absenteeism

Authoritarianism

Agitation

Administration

Political activity

Alternative election

Multiparty system

Bureaucracy

Supreme Soviet

Election campaign

Executive power

Alienation

Civil society

Pressure group

Democracy

Depute

State

Decentralization

Electorate

Law

Bill

Coalition

Constitution

Corruption

Political crisis

Majority vote

 

mandate

oligarchy

parliament

party

pluralism

political culture

political systems

president

proportional vote

 

referendum

reform

self-government

fraction

censorship

centralization and decentralization of power

 

 

 

 

 

Російська

Абсентеизм

Авторитаризм

Агитация

Администрация

Политическая активность

Альтернативные выборы

Многопартийная система

Бюрократия

Верховный Совет

Выборы

Исполнительная власть

Отчуждение

Гражданское общество

Группа давления

Демократия

Депутат

Государство

Децентрализация

Электорат / избиратели

Закон

Законопроект

Коалиция

Конституция

Коррупция

Политический кризис

Мажоритарная избирательная система

Мандат

Олигархия

Парламент

Партия

Плюрализм

Политическая культура

Политическая система

Президент

Пропорциональная избирательная система

Референдум

Реформа

Самоуправление

Фракция

Цензура

Централизация и децентрализация власти

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика