prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / АПСРУС / 5.4.DOC

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   92.5 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний

університет ім. Петра Могили

 

 

 

 

факультет політичних наук

 

 

5.4

 

НА ТЕМУ:

 

5.45.4

 

Підготувала:

студентка 531 групи

Баришевська М.А.

Перевірив:

Курілло В.Є.

 

 

 

Миколаїв 2005

 

Вступ.

Соціально-економічна та морально-етична ситуація, що склалася в   Україні, переконала людей в тому, що найбільшу небезпеку для держави становить безконтрольна влада.   Саме досвід авторитаризму підвели сучасні посттоталітарні країни до прийняття суттєво оновлених конституцій, реформи виборчих систем, відродження багатопартійності і т.і. Разом з тим, навіть в сучасних західних демократіях ключовим елементом і гарантом демократії залишається   здатність громадян отримувати інформацію і контролювати свій уряд.

Лише добре поінформована спільнота може свідомо виконувати свої обов’язки щодо регулювання діяльності органів влади. Якщо діяльність уряду, виконавчої влади оповита таємницею, вказана мета втрачає глузд.

Особливістю існуючої ситуації в даній сфері в   Україні стало те, що тут не відбулося оновлення політичних еліт, не була введена люстрація, через що, цінності апарату управління, бюрократії в вирішенні багатьох проблем    виявилися  надто сильними, а громадська активність, відповідно, підірваною. До патерналізму додалися   інформаційна криза, прямий диктат виконавчих структур над суспільством, фінансове та економічне вимагання бюрократії. Людина була змушена примиритися із засиллям бюрократичних зловживань, адміністративної тяганини в органах управління, з безвідповідальністю та безкарністю.

Питання етики діяльності органів виконавчої влади є одним з найважливіших та мало вивчених напрямів сучасної науки. Нагальна потреба його вивчення зумовлена розвитком й становленням демократичного українського суспільства та необхідністю швидкого та ефективного вирішення соціально-економічних проблем. Безумовно, країна, яка вступила в нове тисячоліття, зобов’язана володіти арсеналом засобів, використання яких має забезпечити належний рівень життя українських громадян.

 

 

 

 

План.

Вступ

1. Етичні аспекти діяльності органів виконавчої влади.

2. Проблема корупції.

3.  Бюрократизації органів виконавчої влади.

Висновки

Використана література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Етичні аспекти діяльності органів виконавчої влади.

Сьогодні органи виконавчої влади мають володіти високим рівнем етичного професіоналізму. Адже народу не байдуже, якими моральними якостями володіють державні службовці. Перш за все це пов’язане з тим, що етика діяльності виконавчої влади є невід’ємним атрибутом правової держави – реальним показником вимогливості громадян та мірилом громадської моральності.

Варто усвідомити, що поняття „етика” тісно пов’язане з поняттям „етикет” – сукупність правил поведінки, встановлений порядок поведінки. Саме такий підхід до розуміння етики є найбільш розповсюджений. Проблема етики діяльності виконавчої влади є більш складнішою, ніж проблема етикету виконавчої влади. Йдеться не тільки про принципові цінності і нормативні підстави діяльності службовців, правила службової поведінки, співробітництва, виконання рішень, а про наявність ціннісних та нормативних обмежень у поведінці державних службовців [6; с.85].

Поняття етика державних службовців використовується як у вузькому, так і в широкому розумінні. Якщо визначати стисло, то етика державного службовця – це сукупність правил поведінки. Поряд з цим, етика позначає особливі норми і цінності, що локально діють у рамках конкретної професій, замкнутого співтовариства або визначеної діяльності. У такому випадку йдеться про професійну етику.

Як професійна етика – етика діяльності виконавчої влади, у тому розумінні, яке стосується діяльності державного службовця, є різновидом політичної діяльності, для ефективного виконання якої суспільство висуває вимоги професіоналізму. Етика державного службовця передбачає. Що вони є представниками однієї з гілок влади, суспільство сприймає їх як представників цієї гілки влади.

Таким чином, етика діяльності виконавчої влади, а саме державного службовця, не є просто різновидом професійної етики. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що етика державного службовця – це не тільки сукупність правил поведінки державних службовців між собою, адже у процесі їх діяльності вони спілкуються з громадянами, співпрацюють з іншими гілками влади. Отже, етика діяльності виконавчої влади охоплює питання поведінки державних службовців не тільки стосовно співробітників їх апарату, а й щодо приналежності їх до виконавчої гілки влади [6; с.86].

Сьогодні питання становлення етики діяльності виконавчої влади в Україні перебуває у початковій стадії свого формування, а тому супроводжується такими явищами, як корупція та бюрократизація.

 

2. Проблема корупції.

Корупція, як будь-яке інше явище, має першопричину, першоджерело та першооснову. Це моральна корупція, іншими словами – деградація особистості до повної втрати громадської позиції, забуття інтересів народу і країни, використання єдиної переваги – власної вигоди. Як результат – економічна та будь-яка інша корупція, аж до політичної, повномасштабна корупція, визначення якої дають фахівці з різних галузей.

На думку М.І. Мельника корупція як соціальне явище – це розкладення управлінського апарату, основане на використанні чиновниками свого службового становища з корисною метою [11; с.78].

Корупція – це протиправне використання свого службового становища посадовою особою з метою одержання вигоди матеріального чи іншого характеру.

Існує своєрідна шкала корупції:

1) брудні підношення для сприяння на всіх рівнях державного управління;

2) суттєві платежі урядовим державним чиновникам для того, щоб заручитися їх доброю волею і створити сприятливі умови для хабарництва;

3) великі хабарі високим посадовим особам з метою значної зміни системних інституційних засад. Ці хабарі можуть мати різний характер:

a) систематичної винагороди  (коли посадова особа не знає яке „завдання” їй доведеться виконувати і яке саме);

b) одноразової  винагороди (за кожне виконане „завдання ” посадова особа одержує хабар).

На думку К. Чепелюка гостро постає проблема отримання хабара шляхом укладання законної угоди:

1) отримання позики чи виплата боргу;

2) купівля чи продаж за зниженою ціною;

3) нарахування премій, виплати за місцем фіктивного сумісництва;

4) неадекватна оплата послуг (консультація, експертиза, маркетинг);

5) зворотній хабар – суму виплачується в надії отримати назад її частину як винагороду за співпрацю [14; с. 111].

Ідеологічним фактором, який відіграє роль соціальної передумови корупції в нашій країні, є відсутність чітко визначеної і впровадженої в практику ідеології державної служби системи цінностей держави. Відсутність такої ідеології дестабілізуюче діє на суспільство, породжує його розкол і непримиренність, що опосередковано впливає на зростання корумпованості влади. З огляду на це, формування принципів і цінностей державної служби має бути визнано одним з найбільш актуальних завдань у сфері державного будівництва, оскільки основу поведінки будь-якої особи, у тому числі державного службовця, становлять саме моральні принципи.

Морально-психологічні фактори значного поширення корупції в Україні набули через такі моменти: 1) з втратою моральними засадами свого колишнього статусу і значення у функціонуванні суспільства і регулюванні суспільних відносин; 2)  нестабільність суспільства яка призводить до почуття невизначеності та нестабільності; 3) перетворенням корупційних відносин з соціальної аномалії на соціальну норму та сприйняття громадськістю корупції як невід’ємного елементу суспільних відносин; 4) невизнанням значною частиною населення корупції соціальним злом [11; с.123].

Останнє опитування на тему корупція і хабарництво проводилось у грудні 2002 року Українським інститутом соціологічних досліджень і Центром „Соціальний моніторинг”. За останніми даними, на хабарництво припадає 7 % злочинів. Це  близько 3 тисяч випадків на рік. Тим часом опитування підприємців свідчать, що понад 90 % з них були змушені протягом року давати хабарі. 23% опитаних вважають додаткову оплату послуг державних службовців нормальним. В цілому 80% респондентів були „дуже невдоволені”, „скоріше невдоволені” тим як державні службовці виконували свої обов’язки. 78% опитаних вважає, що більшість чи всі посадові особи піддаються корупції та хабарництву. А на запитання: „якою мірою ви згодні з твердженням, що центральні органи виконавчої влади корумповані, пов’язані з сімейним бізнесом і мафією” – 26% опитаних відповіли „повністю згоден”, 45% – „швидше згоден”, 10% – „швидше не згоден”, 2% – „зовсім не згоден”, 17%  – вагалися з відповіддю [17].

З цього опитування видно, що громадяни України не вірять без корупційну і хабарницьку діяльність органів виконавчої влади, більше того населення переконане, що виконавчі органи влади не тільки корумповані, а ще пов’язані з мафією та сімейним бізнесом.

Етика, мораль — поняття, які вже давно стали для них хвостатими атавізмами: не дочекаються, аби відвалилися повністю. А може, вже й відвалилися.

Стандарти професійної етики державних службовців України відображені у Конституції України, Законі України “Про державну службу”, Загальних правилах поведінки державного службовця, низці указів Президента України.

Моральні принципи державної служби визначено в Законі України “Про державну службу”. Загальні правила поведінки державного службовця, які прийняті у листопаді 2000 року, законодавчо закріпили узагальнені норми професійної поведінки державних службовців [4].

У програмі уряду Ю. Тимошенко „Назустріч людям” передбачені такі кроки у подоланні корупції в державі. Уряд України має намір не допустити виникнення умов для корупції в країні. Прозорість і публічність діяльності уряду і виконавчої влади в цілому, невідворотність виявлення зловживань і покарання повинне стати перешкодою для корупційних проявів.

 З метою подолання корупції уряд має намір забезпечити порушення справ проти корумпованих держслужбовців і звільнення їх у зв`язку із цим із займаних посад; встановити твердий контроль за витратами держслужбовців, а також твердий публічний контроль використання бюджетних коштів. Кабмін планує скоротити зайві управлінські структури, насамперед ті, що дублюються; затвердити Кодекс честі держслужбовця, забезпечити його неухильне дотримання.

Уряд бачить за необхідне ввести механізм аналізу судових рішень на предмет їхньої відповідності Конституції і законам; посилення ролі відповідних держорганів і органів судового самоврядування у запобіганні корупції в судах; забезпечення суддям гідної зарплати. Крім того, уряд планує зміцнити правову базу діяльності державної виконавчої служби, зокрема з метою усунення законодавчих дір, які дають можливість боржникам уникнути відповідальності за несвоєчасне виконання своїх обов`язків [12].

 

3. Бюрократизації органів виконавчої влади.

Ю. Кальніш у власній статті „Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні” зазначив, що бюрократія – це специфічна форма реалізації влади, що створює систему управляння суспільством, яка здійснюється привілейованою кастою із власними корпоративними інтересами. Ця ефективність досягається за рахунок чіткого розподілу обов’язків і залучення висококваліфікованих спеціалістів з управління, а також за наявності системи правил та ієрархії і постійного контролю [5; с.257].

Розмаїтість трактувань і підходів до даної категорії дозволяє зробити наступні висновки:  1) “бюрократія” – це система керування і система державних інститутів (керування здійснюється по вертикалі); група професійних призначуваних осіб, зайнятих у даній системі; один з активних соціальних прошарків у політичній еліті будь-якої країни; 2) бюрократія має позитивне і негативне і тому визначення бюрократії, наведені у даному розділі на перший погляд можуть суперечити один одному, хоча насправді автори цих думок просто пояснювали і бачили феномен бюрократії з різних боків, висвітлюючи його різні аспекти цього явища [7].

Про  сучасний стан бюрократії в Україні ще досить складно говорити повною мірою, тому що він знаходиться на початковому етапі формування й остаточно не довершений. Але вже можна згадати дві тенденції, якими він охарактеризований. Одна тенденція виражена в прагненні бюрократії здійснювати керування по-старому; інша – ґрунтується на розумінні того, що необхідно відновлення кадрового потенціалу, технічних прийомів і методів, підпорядковуючись віянням часу.

Як виявилося, на пострадянському просторі створення і реєстрація компанії найдорожче – близько 512 доларів – буде коштувати майбутнім бізнесменам Латвії, а найдешевшою країною в цьому відношенні вважається Киргизстан – 39 доларів [3;с.11].

Аналізуючи кожний показник, використовували 20-30 критеріїв. Дослідивши положення справ у світі, експерти дійшли висновку, що нові підприємства найпростіше створювати у Швеції і Новій Зеландії – вистачить трьох процедур, а от у Білорусі їхня кількість сягає 19-ти. Швидше всього – за 3 дні – відкрити фірму в Новій Зеландії. І ще один дивний факт: у злиденній Сьєра-Леоне за відкриття бізнесу потрібно сплатити фантастичну суму – 1816 доларів.

Цікавим виявився той факт, що Росія, Україна та Білорусь увійшли до числа 10 країн, працівників яких найскладніше звільнити з роботи. Найжорстокіші нормативи щодо порядку звільнення діють в Анголі, а найбільш ліберальні – в Гонконгу.

Тепер можна навести показники пострадянських держав за трьома критеріями, які можна легко порівняти. Росія: реєстрація бізнесу 12 процедур, 29 днів, близько 200 доларів; контракт: 16 процедур, 160 днів, 350 доларів; процес банкрутства: 1,5 року.

Україна: реєстрація бізнесу: 14 процедур, 40 днів, більше 210 доларів; контракт: 20 процедур, 233 дня, 80 доларів; процедура банкрутства 3 роки. Білорусь: реєстрація бізнесу: 19 процедур, 118 днів, майже 369 доларів; контракт: 19 процедур, 135 днів, 564 долари; процедура банкрутства: 2,2 року. Латвія: реєстрація бізнесу: 7 процедур, 11 днів, більше 512 доларів; контракт: 19 процедур, 188 днів, 218 доларів; процедура банкрутства: 1,2 року [3;с.11].

Якщо звернутися до кількості чиновників, то В. Кампо вважає, що потрібно  модернізувати  адміністративно-територіальний устрій країни і про цьому  виявиться, що багато громадян на виборах обирає непотрібні  органи самоврядування. „Одним словом,  адміністративно-територіальний віз стоїть перед  виборчим конем – і на те немає ніякогісінької  поради” [7].

З метою створення потужного та дієздатного державного апарату, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби Указом Президента України від 14 квітня 2000 року №  599 затверджено Стратегію реформування системи державної служби в Україні (далі Стратегія). Реалізація Стратегії, розрахована на період 2000-2004 роки.

В основу Стратегії покладені загальні правила поведінки державного службовця, як основи загальноєвропейських пріоритетів дотримання службової етики в процедурних питаннях реалізації форм державного управління.

Бюрократизм являє собою дезорганізаційний фактор, котрий суттєво знижує результативність управління. Тому, з точки зору управлінського аспекту, а також з урахуванням реальних, перш за все матеріальних можливостей реалізації   у повсякденному житті, доцільно, в повній мірі застосувати контроль, за допомогою якого можна не тільки виявити, а й попередити відхилення, помилки й недоліки управління.

  

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

У суспільній свідомості панує міф, що корупція існує тому, що чиновники не можуть не брати.  Цей міф абсолютно не витримує критики. Якщо поставити державних службовців у вітчизняні умови – мінімальна зарплата, сумнівна соціальна захищеність і ніяка перспектива у майбутньому, – то вони просто підштовхуватимуться  державою до пошуків шляхів незаконного збагачення. Для усунення причин корупції за рахунок специфіки державної служби необхідно докорінно змінити ставлення до такої служби. В принципі, треба зробити так, щоб престиж державного службовця був на рівні Німеччини, Франції та інших розвинутих країн, що вже само по собі буде перешкодою для розвитку корупції. Крім цього, логічним є посилення відповідальності законодавчого характеру.

Одним із  кроком подолання корупції і бюрократії в Україні має бути формування ідеології державної служби. З адміністративною реформою безпосередньо пов’язане ще одне надзвичайно важливе питання, що потребує вирішення у контексті антикорупційної діяльності в органах державної влади. Йдеться про формування ідеології державної служби. Ця проблема, що стосується глибинних засад останньої, є дуже актуальною для України, яка втратила комуністичні державні цінності і де невизначеним залишилось питання про те, які цінності має сповідувати державний службовець.

Формування принципів і цінностей державної служби повинно бути визнано одним з найбільш актуальних завдань у сфері державного будівництва, оскільки основу поведінки будь-якої особи, у тому числі державного службовця, становлять саме моральні принципи. Відсутність чітко сформульованої системи цінностей держави (державної служби), пануючий серед значної частини чиновництва дух невизначеності і невпевненості у завтрашньому дні треба віднести до основних соціальних передумов наявності корупції в Україні.

Зараз Україна знаходиться у стані трансформації політичного режиму з тоталітарного в демократичний, при такій трансформації змінюється і суспільство. Ці зміни в суспільстві, режимі і системі політичної влади є дуже значними, і тому на шляху виникає багато проблем економічного, політичного, культурного, духовного і інших планів. Але частина з них залишилася з радянських часів, одна з них – необмежена влада бюрократії, яка займається не виконанням своїх функцій, а влаштуванням власного блага, просуванням по службовій дробині і роблячи із себе елітний клас. Така постановка завдань бюрократії, що вона ставить перед собою, викликає багато проблем і зовсім не допомагає вирішенню тих, що вже є.

Можна сказати, що дуже негативну роль і вплив на українську бюрократію і на її становлення мав радянський спадок, бо кожний окремий чиновник звик до того, що у нього є необмежена влада над звичайним населенням і цієї звички не так то легко позбутися, оскільки вона дуже приваблива і корисна. Далі, низька заробітна платня службовця і,  частково менталітет, зробили із чиновника людину, яка не може не брати хабарі, бо хабарі – це її хліб, за допомогою них він може прожити безбідне життя. Тобто бюрократія зрослася з корупцією і організованою злочинністю. Наступним недоліком виступає той факт, що чиновники не мають власного етикету або кодексу службовця, який би регулював юридичну і моральну поведінку робітників як кожного окремого закладу так і всю систему в цілому.  Але впливає на створення чогось подібного до кодексу власна культура українців, якби вони виховувалися у інші час і їм навіювали повагу до людей загалом і кожної окремої людини, якби вони розуміли що Закон – це непорушна царина і за його порушення обов’язково чекає покарання, державна служба в Україні була б почесною не тому, що можна отримувати зарплатню, брати хабарі і мати владу, а тому, що це робота на благо держави і суспільства, тому що слугувати букві Закону – це дуже почесно.

 

 

 

 

 

 

 

Використана література:

1. Армаш Н. Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади \\ Право України. – 2004. – № 12. – С. 94-96

2. Боба А. Корупція в контексті політичного і соціально-економічного розвитку. \\ Економічний Часопис-XXI. – 2003. – № 10. – С. 17-22.

3. Бюрократичні рекорди світового бізнесу // Юридичний Вісник України. – 18-19 жовтня 2003. – №42 (434). – С. 11.

4. Етика працівників державної податкової служби \\http.dpa.gts.lg.ua

5. Кальніш Ю. Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2002. - №3. – С. 256-261.

6. Колесник К. Особливості парламентської етики в Україні \\ Право України. – 2004. – № 6. – С. 84-86

7. Контроль за управлінською діяльністю – як дієвий засіб захисту громадян від   недоліків бюрократичного адміністрування \\ http://roksolana.narod.ru

8. Кучма Л. Боротьба з корупцією – життєво необхідна справа. \\ УК. – 2004. – № 19. – С. 3-5.

9. Макаренко Г. Корупція ховається... у законодавчих „шпарках”. \\ Юридичний вісник України. – 2003. – № 44.  – С. 8.

10. Маленко А.С. Особенности функционирования бюрократии в политическом процессе // Вестник МУ, серия 12, политические науки. – 2002. - №4. – С. 25-29.

11. Мельник М.І. Корупція – корозія влади: соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії: Монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 372с.

12. Програа уряду Ю. Тимошенко „Назустріч людям” \\ http://uatoday.net/news

13. Собовий О. Правовий механізм протидії корупції. \\ Юридичний вісник України. – 2003. – 7-13 червня. – С.10-14.

14. Чепелюк К. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять \\ Право України. – 2004. – № 10. – С. 110-115

15. Швайка М. Україна у лабетах клановості та корупції. \\ Економічний часопис ХХІ століття. – 2003. – № 10. – С.8-12.

16. Штанько А. Бюрократія все вирішує, але ні за що не відповідає // День. – 9 серпня 2002. - №143.

17. Український інститутут соціологічних досліджень і Центро„Соціальний моніторинг” – опитування на тему корупція і хабарництво \\ Дзеркало тижня – 17 січня 2003р.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика