prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Реферати / Реферат по методологии.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   158.5 КБ
СКАЧАТЬ

Реферат по методологии
 

 

 

 

 


Дослідження світу політичного є важливим, особливо в  державах СНД,   яких відбувся перехід до нових політичних систем і відносин. В даному рефераті я зверну увагу на такі важливі питання, пов’язані з методологією пізнання світу політичного, як значення розуміння в політиці, політична герменевтика і комунікації. В рефераті я висвітлю погляди прихильників математичних та точних методів при дослідженні  світу політичного, які вважали людину – механізмом, є дії та вчинки якого можна прорахувати за допомогою точних формул. Також будуть представлені погляди прихильників думки, що людські вчинки не можна прогнозувати, її дії є спонтанні та не завжди обмовлені корисністю чи обставинами, також будуть представленні методи пізнання світу політичного прихильниками цієї думки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат по методологии 

 

 

 


З огляду на  розвиток методології у вивченні світу політичного основне значення мало те, що вона формувалася і затверджувалася в руслі раціоналістичної традиції. У цьому контексті визначальну роль зіграв революційний переворот у розумінні природного і соціального світу, що відбувся на початку Нового часу. В всіх елліністичних космогонічних побудовах ми знаходимо релігійні догми, зведені в ранг незаперечних аксіом. Причому всі ці догми в давньогрецьких авторів у сутності однакові: «Небесні тіла бежествені, вони єдині справжні боги; їм, вічним і нетлінним, невідомі інші зміни, крім  кругового і рівномірного руху; через цей рух і у відповідності з найсуворішим детермінізмом вони керують ходом усіх змін у підмісячному світі». 

Сама наукова картина світу виникає лише тоді, коли затверджується думка про те, що деякі закони, що кореняться в самій світобудові, наприклад закони механіки, керують усіма земними і небесними рухами,  обертами Сонця, припливами і відливами морів і т.д.  В основі такого бачення лежало переконання в тому, що природа - це те, що можна вирахувати . Звідси думка Галілея про те, що природа це те, що вираховується, тобто природу можна точно описати і пояснити математичною мовою. Слід відзначити, що  цей підхід був використаний як універсальний метод пояснення не тільки природного, але і соціального світу. Р. Декарту належить теза, відповідно до якої істота  є лише складною машиною. Т. Гоббс розвив цю тезу більш послідовно, повною мірою переніс її на людину. У «Левіафані» людина  характеризується  як машина, життєдіяльність якої зображується як результат руху її частин. Ж. Ламетрі у своєму творі «Людина-машина» (1747), людину розглядав як машину,  що сама заводиться, подібно до годинного механізму. Представники раціоналістичної традиції вбачали в науці той ключ, якому під силу відкрити всі двері від таємниць як природи, так і соціального світу, у тому числі і світу політичного. Ще Т. Гоббс говорив про необхідність створення науки про політику, що зайняла б своє місце поруч з науковими досягненнями Коперніка, Кеплера і Галілея. При цьому він думав, що пропонована їм філософія держави і є політична наука. У такій механістичній картині світу, у якій усі деталі ретельно підігнані одна до одної, як у майстерно  сконструйованому механізмі, де всі дії  суворо детерміновані, не було місця для випадковості.  Саме відповідно до такої картини Лаплас затверджував, що якщо охопити всю сукупність даних про Всесвіт, то можна не тільки точно пророчити майбутнє, але і відновити у всіх подробицях минуле. Але не зважаючи, на недоліки цієї теорії, все ж таки ряд дослідницьких методів, прийомів і понять, вироблених у природничих науках, стали надбанням соціальних і гуманітарних наук. У руслі цієї традиції один з батьків-засновників соціології  О. Конт вважав,  що політичну науку можна звести в ранг «дослідних наук». У своїй відомій промові Г. Гельмгольца 1862 р.,  практично зрівнювались  у правах гуманітарні і природничі науки. Формування методології вивчення світу політичного із самого початку позначило дві головні тенденції. Наприкінці XIX в. були сформульовані основні критерії розмежування природних і суспільних наук. Якщо перші були охарактеризовані як генералізуючі, у яких переважали загальні закономірності розвитку і строго обкреслені причинно-наслідкові зв'язки, те другі були віднесені до типу  індивідуалізованих, у яких переважають індивідуальні, не повторювані феномени і події. Проте в політичній науці і політичній філософії країн континентальної Європи перевагу одержала тенденція до синтезу емпіричного і теоретичного початків, у той час як в англо-саксонських країнах, особливо США, перевага була віддана позитивізму, що  все у більш зростаючому ступені претендував на перетворення всіх соціальних і гуманітарних дисциплін у точні науки нарівні з природничими науками.

Позитивістський підхід ґрунтується на  положенні про однаковість, повторюваність  елементів і компонентів, що лежать в основі політичних феноменів. Це послідовно виклав американський політолог А. Г. Кетлін у книзі «Наука і метод політики» (1927), у якій була розпочата спроба розробити чисту науку про політику, вільну від яких би то ні було ціннісних доводів і аргументів. Відповідно до такої установки в 20-30-х роках у політичній науці США неухильно затверджувався позитивізм у його сциєнтистських формах, що, по суті справи, вело до вигнання з досліджень теоретичного, філософського, світоглядного початку. Але еволюція сучасного суспільства являє собою двоєдиний процес, однієї зі сторін якого і  зростання диференціації. Інша ж його сторона  полягає в збільшенні, розширенні, появі нових форм взаємозалежності різних сфер, інститутів, організацій, зацікавлених груп і т.д.

Арсенал дослідницьких методів, засобів і інструментів політичної науки повинний включити системний аналіз. Системний аналіз, розробленої в 30-х роках, став надбанням соціальних і гуманітарних наук порівняно недавно. Спочатку він був сформульований і використовувався представниками природничих наук. З цього приводу варто відзначити насамперед роботу фізіолога У. Кеннона «Мудрість тіла», 1932 р. , що зіграла велику роль у впровадженні системного аналізу в соціальні науки. Саме в ній уперше було розроблене поняття «гомеостазіс»-, що означає стан рівноваги в системі. З погляду системного аналізу будь-які співтовариства можна розглядатися як більш-менш постійні утворення, що функціонують у рамках більш широкого середовища. Вони характеризуються як цілісні системи, що складаються з визначеного комплексу взаємозалежних елементів, які можна вичленувати й аналізувати. Системи мають більш-менш чітко обкреслені границі, що відмежовують їх від навколишнього середовища, причому вони мають тенденцію до деякої рівноваги. У  50-60-х роках у плані впровадження системного підходу в політологічні дослідження був здійснений ряд помітних зусиль. Тут можна назвати, зокрема, роботи К. Ерроу, Э. Доунса, Д. Блэка, Дж. Біокснсна, Г. Теллока й ін. Особливо велику роль у впровадженні системного підходу в політичну науку зіграли Д. Істон, К. Дойч,                  Г. Олмонд і інші американські дослідники. Його суть полягає в тому, що світ політичного вивчається як комплекс елементів, що утворять цілісну систему в її зв'язку із середовищем — цивільним суспільством і економіко-господарською системою.

Однієї з причин, сприяюча упровадженню системного підходу, став своєрідний теоретичний голод, що відчувався багатьма представниками політичної науки. Він був покликаний насамперед розробити загальну теорію політики. Але все-таки прихильники цього підходу бачили свою задачу в побудові так званих теорій «середнього рівня» чи «порівняльної політичної теорії», покликаних забезпечити перехід від емпіричних даних до теоретичних узагальнень.

Саме поняття «політична система» стало можливим сформулювати з введенням у політичну науку системного підходу. Необхідність його використання в політичній науці визначається насамперед складністю і різноманіттям самою світу політичного. Це обумовлює те, що політологія по самій своїй природі — міждисциплінарна наука. Вона знаходиться в точці перетинання багатьох соціальних і гуманітарних наук.

 Для будь-якої системи, у тому числі політичної, характерні три основних виміри: сталий, той, що  реально існує, той, що  виявляється в структурі; діяння, поводження, чи функція; становлення, чи еволюція. В ідеалі системний аналіз повинний охопити всі три виміри в сукупності. Однак у реальній дослідницькій практиці головна увага  прихильники системного підходу концентрують на перших двох аспектах, відсуваючи на задній план третій.  Це з'ясовно, якщо врахувати, що системний аналіз найбільш ефективний там, де існує деяка рівновага, факти визначилися, придбали більш-менш завершені обриси, їхній можна систематизувати, звести до кількісних параметрів, що легко піддаються виміру статистичними і математичними методами.

Так, якщо один з основоположників структурно-функціонального підходу Т. Парсонс зосереджував увагу на діалектичному взаємозв'язку структури і функцій складених елементів соціальних систем, то Д. Істон поставив своєю метою аналіз механізму зворотного зв'язку між результатами політики, підтримкою більшістю населення політичної системи і вимогами до неї. У системному аналізі, як його розумів Г. Алмонд, виділяються поняття «вхід» і «вихід». На «вході» політичної системи вирішальне значення мають такі компоненти, як політична соціалізація, вичленовування і формулювання інтересів, їхнє представництво в політиці, політична комунікація. На «вході» ми маємо визначення правил чи законів, програм, політичних курсів, їхнє застосування і контроль за їх дотриманням.. Очевидно, що системний підхід дозволяє аналізувати політичні феномени у всій їхній складності і взаємопереплетенности, з огляду на як соціальні підстави політики, так і на зворотний вплив останньої на соціальні реальності.

Дослідженню світу політичного імпліцитно властивий  принцип порівняльності , особливо коли мова йде про класифікацію і типологизацію. Саме на основі порівняльного підходу Платон, Аристотель, Полібій, Ш. Л. Монтеск'є, М. Вебер будували свої типологизації форм правління. У 1940 р. з виходом у світ книги М. Фортеса «Африканські політичні системи» почалася історія політичної антропології, що зіграла немаловажну роль у виникненні порівняльної політології. Попри все те порівняльна політологія як самостійний великий розділ політичної науки виділився лише в 50-х роках. До початку 50-х років як методологічний арсенал політичної науки, так і її поняттєво-категоріальний апарат, що склалися в попередній період, перестали відповідати реальностям світового політичного розвитку. Найважливіші політологічні концепції поділу влади, представництва, парламентаризму і відповідні їм державні і політичні інститути виникли в період, коли широкі маси, по суті справи, ще не були допущені до політики,  очолюючи позиції в ній займали владоімущі, партії і виборчі системи знаходилися ще на стадії формування. У XX ст., особливо після другої світової війни, відбулися істотні соціальні і політичні зміни. Було введено дійсне загальне виборче право,  безпрецедентно  розширилося  коло учасників  політичного процесу відбулися розвиток політичних партій і зацікавлених груп, виникло безліч громадських організацій, загальна система утворення, сформувалася система засобів масової інформації і т.д. Ці широкомасштабні зміни, природно, вимагали відповідного     концептуального,     методологічного     і     методичного інструментарію. Тому були розроблені і стали широко використовуватися концепції політичної системи,  політичних ролей і функцій, політичної структури, політичної культури, політичної соціалізації і т.д. Відповідно в усі більш зростаючому ступені в політології здобували популярність антропологічні, соціально-психологічні, культурологічні концепції, теорії і методи історичної соціології і соціології у власному змісті слова. Порівняльна політологія саме і була покликана інтегрувати ці нові явища,   тенденції   і   досягнення   і   підняти   політичну науку на якісно нову ступінь розвитку.

З'явилися роботи, що дали стимул розробці цього наукового напрямку. Серед них варто назвати книги Р. Макридиса «Порівняльне дослідження систем правління» (1954) і «Порівняльне дослідження політики» (1955). Своєрідним маніфестом нового напрямку популярна стаття                  Г. Алмонда «Порівняльні політичні системи», опублікована в 1956 р. Наступні плідні  пошуки самого Г. Алмонда, С. Верби, Р. Путаєма, С. Паю, Д. Ептера здійснили значний внесок у розвиток порівняльної політології.  Серед факторів, що сприяли формуванню порівняльної політології, варто назвати безпрецедентний ріст масиву даних про незахідні політичні системи; усе більш зростаючий інтерес до міжнародно – політичних проблем і пов’язана з цим увага до політичних інститутів, цінностей, установкам, традиціям, політичним культурам інших країн і народів.

Компаративісти виходили з факту існування у всіх суспільствах незалежно від рівня їхнього розвитку загальних для всіх елементів і параметрів. На думку Г. Алмонда, навіть самі примітивні суспільства мають усі форми політичної структури, що існують у самих складних суспільствах. Їх можна порівнювати один з одним за рівнем і формою структурної спеціалізації. В усіх політичних системах здійснюються ті самі функції, хоча ці функції і можуть реалізовуватися з різною частотою й у різних типах структур. Тут можна провести порівняння частоти форм і стилів цих функцій. Усі політичні системи являють собою «змішані» системи в культурному змісті. Тому немає чисто сучасних і чисто примітивних суспільств. Вони відрізняються друг від друга відносною перевагою сучасних (раціоналістичних) чи традиційних компонентів У рамках порівняльної політології розгорнулися дослідження політичної культури різних країн і регіонів, у повний голос заявили про себе нові  дисципліни чи розділи політичної науки, такі, як політична антропологія, політична психологія, політична екологія й ін. З'явилася серія робіт, присвячених розробці методологічних принципів порівняльної політології. Політичні системи можна порівнювати по тимчасовому і просторовому чи географічному принципах. У першому випадку це первісна, антична, традиційна, сучасна, а в другому випадку  європейська, азіатська, африканська, американська, латиноамериканська і т.д. Можна назвати цілий ряд інших параметрів порівняння.

Але головна проблема полягає в тому, щоб вибрати такі компоненти й елементи, що окремо чи в сукупності дозволяли б судити про ті чи інші сутнісні характеристики порівнюваних об'єктів. Наприклад,  класифікація чи типологізація політичних систем уже сама по собі припускає порівняння. Але це порівняння можна провести по різних параметрах. З цього погляду одна з головних проблем, що встає перед політологом-компаративістом, це вибір параметрів, що піддаються порівнянню один з одним. Слід зазначити, що в розглянутому контексті в політології, як і в інших соціальних і гуманітарних науках, порівняння є іншим , ніж у природничих науках. Порівняльне дослідження політичних феноменів базується на фундаментальному припущенні, що людське поводження являє собою постійну величину, що воно буде однаковим в однакових обставинах, незалежно від місця і часу. Тут істотне місце займає попередня гіпотеза. У компаративістиці використовується безліч підходів у залежності від об'єкта дослідження — системний, політико-культурний, структурно-функціональний і т.д. Найважливіші поняття, особливо часто використовувані при порівняльних дослідженнях, це «політична система», «політична структура», «політичні функції», «політична соціалізація», «політична культура» і. т.д.

Позитивізм і його різновиди у формі біхевіоризму системного і порівняльного аналізу були покликані визначити реальні параметри і причини політичного поводження на масовому рівні і відповідно політичних процесів і функціонування політичних систем. Об'єктом аналізу позитивистьско - біхевіористскої політології були різні аспекти поведінки людей як учасників політичного процесу. Оголосивши політологію наукою, вільної від цінностей, теорії й ідеології, прихильники позитивізму взяли на озброєння запозичені з точних наук моделі і методи дослідження. Особливо широке застосування одержали математичні методи і пов'язана з ними квантифікація. Були встановлені тісні міждисциплінарні зв'язки політичної науки з іншими суспільними науками (культурною антропологією, психологією, соціологією, історією і т.д.).

Велику, популярність у політичній науці придбала так називана теорія раціонального вибору, що ґрунтується на «методологічному індивідуалізмі». Суть останнього полягає  у твердженні, що всі соціальні феномени, у тому числі і політичні, можна вивести з поводження окремих людей. На думку її прихильників, політичні фактори -виборці, політики, бюрократи — мають на меті максимізацію своїх матеріальних інтересів, займаючись пошуками блага і вигоди у формі голосів, посад, влади і т.д. Моделі, створені на основі теорії раціонального вибору з використанням математичних методів, цікаві насамперед тим, що вони торкаються найбільш складних аспектів політичних явищ, що стосується поводження і суб'єктивний вибір їх індивідуальних і колективних учасників.

В умовах парламентської демократії, загального голосування, плюралізму політичних партій і організацій, що представляють різнорідні зацікавлені групи і соціальні прошарки, відомо, що жодне уряд не може завоювати владу без згоди і доброї волі більшості населення. Тут мають немаловажне значення стан розумів суспільства, соціально-психологічний клімат, суспільна думка. Більш того, при парламентському режимі як цінність урядових програм, так і достоїнства політичних діячів, як правило, оцінюються і виміряються їх популярністю і рівнем підтримки громадськістю. У рамках біхевіористської методології і її дослідницького арсеналу найважливішим інструментом виявлення співвідношення і стани суспільних умонастроїв, орієнтації, установок, позицій широких мас людей по найважливіших політичних питаннях стали опитування суспільної думки.

Але  у 60-70-х роках самі послідовні прихильники позитивізму і біхевіоризму також змушені були прислухатися до нових віянь. Так, Д. Істон сформулював наступні положення постбіхевиоризму. По-перше, істоті  належить пріоритет перед технікою. Важливіше зрозуміти зміст актуальних соціальних проблем, ніж у досконалості володіти технікою дослідження. По-друге, робити упор на опис фактів  значить обмежити своє розуміння цих фактів. Надмірне захоплення дослідженням поводження веде до втрати зв'язку з дійсністю, прихованню реальності політики. Тому задача постбіхевіоризму полягає в тому, щоб допомогти політичній науці стати на службу дійсним потребам людства в період кризи. По-третє, вивчення і конструктивна розробка цінностей є невід'ємною частиною вивчення політики. По-четверте, задача дослідників світу політичного полягає в захисті людських цінностей. По-п'яте, знати  значить діяти, а діяти — значить брати участь у перебудові суспільства. Найбільш зримим показником кризи позитивізму і біхевіоризму стало відродження інтересу до теорії і політичної філософії, відновлення їхнього статусу як самостійних областей дослідження.

У цьому ж контексті варто розуміти реідеологізацію в 70-х роках  що багатьма авторами пояснювалась  тими доводами, що ідеологію можна протиставити тенденції до технізації й уречевлення суспільного і політичного життя. При цьому мова йшла аж ніяк не про «смерть» чи яке б те ні було повне зникненні позитивізму, а про висування нових його модифікацій, синтезі з іншими методологічними й ідейно-політичними конструкціями. Навіть ті нові підходи і концепції, що вийшли на передній план під прапором критики позитивізму, зберігали найважливіші компоненти позитивістської методології.

Реферат по методологии 

 

 


У цілому позитивізм, використовуючи методи і методологію природних і точних наук, став розглядати політичні феномени і процеси в контексті строгого детермінізму. Політичній системі були, по суті справи, додані контури і параметри завершеної системи, що функціонує відповідно до деяких чітко обкреслених закономірностей. Однак, як показує історичний досвід, до суспільно-політичних явищ і процесів незастосовна категорія «закономірність» у змісті їх строгої причинно-наслідковий детермінізованість чи закономірність, припускаючи причинно-наслідковий зв'язок, виключає  випадковість чи у кращому випадку відводить їй другорядне місце. Тільки стани, що знаходяться в деякому рівноважному стані реальності можна розкласти на складені елементи, порахувати, вимірити, розставити в причинно-наслідковій послідовності, пояснити в рамках того чи іншого  закону чи закономірності.

Суспільно-політичні явища характеризуються динамізмом, постійною мінливістю, схильністю безлічі випадків, непередбачених зовнішніх впливів, що вкрай утрудняє їхній аналіз у рамках скільки-небудь строго детермінованих  причинно-наслідкових зв'язків. Особливо вірний дана теза стосовно до сучасних політичних реальностей, що на відміну від історичних реальностей не стали здійсненими фактами, а знаходяться в постійному процесі становлення. На відміну від історика, що може спостерігати початок, розвиток і кінець досліджуваного їм об'єкта з боку чи ставши над ним, дослідник світу політичного сам є одним з учасників живих політичних реальностей, що торкають інтереси безлічі  діючих осіб, і змушений оцінювати їх зсередини до того, як ці реальності приймуть завершені, необоротні форми. У результаті він не в змозі відвернутися від суб'єктивних, тимчасових вражень і пристрастей і його висновки не можуть бути не піддані впливу подій, що змінюються, і обставин.

Наукові відкриття кінця XIX - початку XX в. підтвердили обмеженість і волаючу спрощеність механістичного трактування соціального світу. У 20-х роках ХХ ст. розвиток квантової теорії кинув виклик тієї моделі, що розглядала природу як деякий годинний механізм, де всі і вся детерміновані, і установило, що фундаментальну важливість для усіх фізичних процесів мають індетермінізм і випадковість. Науково-технічна революція, особливий розвиток новітніх технологій у другій половині 70-80-х роках, дали додаткові аргументи, що підтверджують вірність теореми Геделя, що обґрунтовує неможливість вичерпної замкнутої логіки. Якщо це положення, як думав Гедель, вірно у відношенні природного світу, воно тим більше вірно стосовно до соціально-історичного світу. Оскільки людина є не тільки продуктом, але й у значній мірі творцем навколишнього  світу, немає і не може бути якоїсь фатальної заданості в розвитку людського суспільства. Зрозуміло, у нього є визначена  заданість чи спрямованість, але немає і не може бути який би то не   було чітко обкресленої мети, до якої воно усвідомлено прагнуло . Закономірність не можна представляти як фатальну зумовленість суспільно-історичного процесу, рух по якомусь одному-єдиному шляху, зокрема прогресу вперед і нагору. М. Шталь  підкреслював, що «універсальні закони застосовні до живого лише в тім змісті, що вони прирікають усе живе на смерть і руйнування». У суспільно-історичних процесах і явищах закономірність виражається не в тому, що вона не допускає ймовірності,  альтернативного напрямку розвитку, де випадковість відіграє немаловажну роль, а в тому, що вона ставить йому визначені границі:

Історія завжди залишається відкритою і підданою безлічі трактувань, оскільки вона не визначається твердими детерміністськими закономірностями. На думку Гегеля, результати діяльності людей ніколи точно не відповідають поставленим ними цілям. Динамічність і мінливість світу виключає саму можливість передбачати всі наслідки тих чи інших суспільно-історичних процесів. І, дійсно, як образно виразився польський дослідник Е. Шацкий, «грозова хмара може  стати дрібним дощем, а з крихітних крапель народжуються іноді бурхливі потоки».

Особливу значимість здобуває помічений Э. Янгом факт, що в парадигмі самоорганізації Всесвіту процес має пріоритет над структурою, нерівновагий стан  над рівноважним і еволюція над низовиною. При такому положенні речей прагнення до точності в гуманітарних дисциплінах неминуче веде до спеціалізації і фрагментації знання, що в кінцевому рахунку веде до втрати цілісного  бачення світу. Цей момент здобуває особливу значимість в умовах експонентного росту знань. При цьому необхідно особливо підкреслити, що індетермінізм не завжди і не обов'язково є заперечення детермінізму як такого причинно-наслідкового зв'язку. Він передбачає, що кожна конкретна ситуація створює власну конфігурацію розташування причинообразующих факторів, причому тенденція і процеси формування такої конфігурації не завжди піддаються скільки-небудь чітко фіксованим закономірностям і імперативам. Тому приречена на неспроможність більшість прогнозів, що, по суті справи, будуються на екстраполяції кількісних параметрів наявної в даний момент ситуації на можливі в майбутніх ситуаціях. Індетермінізм, визнаючи фактор випадковості, відкидає лише абсолютність,  необхідності, але не причинність узагалі. Він виходить з того, що історія має безліч змістів.

Людина   як   соціальна   істота   має   індивідуальний, груповий,  національно-історичний,  соціокультурний,  загальнолюдський і інший виміри. Тому вона є предметом вивчення різних суспільствознавчих дисциплін - антропології, етнографії, соціології, філософії і т.д. Природно, що людина як центральний суб'єкт політичних відносин і політичного процесу не може залишатися поза погляду і політичної філософії. Наука, що претендує на висвітлення реального життя,  де центральне місце займає людина,  не вправі ігнорувати те, що можна позначити поняттям «людський вимір», що дуже важко, якщо не неможливо, втиснути в прокрустово ложі штучно сконструйованих теорій, моделей, математичних формул і т.д. Осягати не піддаються кількісним вимірам і строго науковому аналізу духовний початок, символічний аспект громадського життя -  доля інтуїції. Саме завдяки творчій інтуїції осягається реальність у її істотних рисах. З цього погляду, можна зрозуміти тих представників західної суспільно-політичної думки, що ремствують на дегуманізацію політичної науки, на зникнення людини, його інтересів і потреб з фокуса її уваги. Необхідно відновити значення людської особистості як головного суб'єкта суспільно-історичного процесу, повернути в центр дослідження людину і її основні інтереси, потреби, устремління

Міфи, традиції, звичаї в цілому нераціональні по своїй сутності, принаймні в тім змісті, що вони не контролюються тим, що ми називаємо логічним. Часом вони базуються скоріше на вірі, на переконанні, ніж на розумі, скоріше на ідеалах, чим на реальностях. Вони складають частину світу, у якому ми живемо. Тому їх не можна відкидати як марні  фікції,   омани,   як  щось  нереальне,   оскільки вони накладають значний відбиток на формування основних контурів і змісту картини світу людей. На політичне поводження людей найчастіше набагато більш сильний вплив може зробити значення, що додається ними діям уряду, політичних партій і діячів, чим реальний зміст  цих  дій. З даної точки  зору важливу  роль грає пануюча в суспільстві система політичної символіки. Символи і знаки являють собою знаряддя, за допомогою яких взаємодіють люди, і в цьому відношенні вони є засобами регуляції соціального поводження.  Більш того, кожна нація, кожен народ, кожне співтовариство людей у процесі   своєї   історії   виробляють   власний   образ,   чи «самообраз»   у  різного  роду  символах  і  знаках.   Оскільки будь-яка інформація, сприймана суб'єктом, з'являється в його очах як деяка сукупність візуальних і звукових символів і знаків,  він розшифровує її у формулах, що мають для нього зміст, засвоюючи і сприймаючи лише ті із символів і знаків, що складаються в систему координат    його світогляду і картини світу, той чи інший знак, жест, що може служити як адекватний елемент комунікації,   несе   в   собі   однаковий   для   всіх   її   учасників зміст. Так, виборець може голосувати різними способами - підняттям  руки,  опусканням  бюлетеня  і т.д.,  але не  всяке підняття руки є акт голосування, необхідно, щоб таким його вважали всі ті, для кого він має значення.

 Політико-культурний підхід дає можливість визначити, чому однакові за своєю формою соціально-політичні інститути діють по-різному в різних  країнах чи  в силу яких причин ті чи інші інститути виявляються прийнятними в одних країнах і зовсім неприйнятними в інші. У соціальній і духовній сферах мова йде не тільки про пояснення речей, але про адекватне їхнє розуміння в змісті збагнення. Пояснити соціальний феномен значить насамперед «описати його».  У «Критиці чистого розуму» І. Кант показав, що засоби наукового пізнання не в змозі дати необхідну й обов'язкову для всіх картину світу. Указавши науці її межі, вона проголосила самостійність моральних і естетичних  доводів. Кант думав, що норми науки складають лише один аспект у з'ясуванні вищих цінностей. Тут поряд з ними, незалежно від них діють також норми моральної свідомості і  естетичного почуття. І в наш час безпрецедентно «високого рівня розвитку наукових знань багато вчених чітко усвідомлювали необхідність визнання наукою власних границь і можливостей. Обґрунтовуючи думку про те, що пізнання соціально-історичного світу не може піднятися до рівня науки шляхом застосування індуктивних методів природних наук.

 У політичному, особливо політико-філософському, дослідженні рівновелике значення мають як пояснення, так і оцінка. Без проникнення в сферу цілей і ідеалів не може бути мови і про адекватне вивчення світу політичного. Тому не випадково, що, визнаючи значимість науки, покликаної установити закономірності причинно-наслідкових зв'язків Що стосується історії, те її неможливо виразити в кількісних термінах, і тому вона є сукупність усього того, що не має відносини до математики.

Питання про політичну асоціацію - це питання про ранжировку людських цінностей і найкращі засоби їхнього досягнення. А це моральне питання. Іншими словами, политико-філософське дослідження пронизане морально-етичним початком. У даному контексті дослідник концентрує увагу насамперед на найбільш актуальних на даний момент політичних проблемах, не ховаючи своїх симпатій і антипатій, виходячи з того, що наука не може бути цінноснонейтральною. Факт не можна відокремити від цінності, ціннісні розуміння повинні бути співвіднесені зі знанням фактів. Завдання дослідника полягає в тому, щоб виявити шляху досягнення найбільшого збігу між світом сущого і світом належного. Це говорить про те, що політичний філософ, так само як і політолог у самому широкому змісті цього слова, повинний нести відповідальність за суспільство, захищаючи людські цінності і не перетворюючи в ізольованого від суспільних проблем безпристрасного техніка. Він повинний поставити знання на службу інтересів перебудови суспільства. Вивчення політики вже саме по собі являє собою політичний акт, і людина, що займається нею, повинна сприяти виправленню усіх форм несправедливості.

У реальному соціальному бутті не просто співіснуючи, а в постійних протиріччях і конфліктах взаємодіючи між собою і як би пронизуючи один одного, і тим самим роблячи немислимим ізольоване друг від друга існування, вони створюють різноманіття можливих напрямків суспільно-історичного розвитку; їх аж ніяк не можна представляти як самодостатні прямі лінії, що позначаються, наприклад, лібералізмом, консерватизмом, соціал-демократизмом і марксизмом, здатними рухатися кожен самостійно і ізольовано по своєму власному шляху. Тут діє принцип свого роду додатковості, відповідно до якої існують різні лінії і напрямки розвитку, що доповнюють і стимулюють один .

 Очевидно, що всі науки, як природні, так і соціальні і гуманітарні, неможливо поставити в один лінійний ряд, зв'язавши їх деяким універсальним методом, заснованим на моністичному законі в змісті регулярної сталості явищ. Це не в останню чергу відноситься до політології і політичної філософії. Вони покликані досліджувати світ політичного у всієї його тотальності. Основним їхнім принципом є розмежування не між фактом і  цінністю чи між засобами і цілями, а між частиною і цілим. При цьому мова йде про те, щоб співвіднести частина з цілим, розглядати різні частини в рамках цілого. Наприклад, окремо узятого індивіда неможливо визначити, якщо не врахувати, що індивідуальні цілі й ідентичність конструюються його участю в сімейних відносинах; родину, у свою чергу, потрібно поставити в більш широкий контекст соціальних і політичних відносин .

Реферат по методологии 

 

 

 


Політичні феномени неможливо зрозуміти поза системою спілкування і механізмами політичної комунікації, що в однаковому ступені пов'язані як зі сферою суспільної свідомості, так і із соціокультурною і політико-культурної сферами, зі світом політичного в цілому у власному змісті цього слова. Як найважливіші засоби комунікації виступають, природно, політична мова, політична символіка, поняттєво-категоріальний апарат і т.д.  Мову можна розглядати одночасно і як засіб, і як середовище спілкування. Коли людина виступає як суб'єкт мови, вона має намір затвердити свої власні цілі. У даному випадку мова складає засіб реалізації намірів. При цьому мова використовується і для того, щоб за допомогою слів зрозуміти навколишній світ. У даному випадку мова перетворюється в деяке середовище, у якому діє людині. Тут мова виступає як культурне середовище існування  людини. У цьому змісті політичні феномени неможливо уявити собі без політичної мови і політико-культурного середовища існування  їхніх суб'єктів, що складають основну інфраструктуру політичної комунікації.

Під поняття  політичної комунікації підпадають найрізноманітніші явища й акти  - від демонстрацій і страйків до убивства якого-небудь політичного чи державного діяча. Комунікація являє собою безупинний потік і обмін чи посланнями постійну трансмісію інформації між різними суб'єктами комунікації, створюючи в кінцевому рахунку всеохоплюючу комунікаційну мережу. Значимість здобуває з'ясування вірогідності джерел і каналів комунікації,» того, наскільки без утрат досягає інформація адресата, складності механізмів кодування і декодування й адекватності зворотного зв'язку. Мова діє в деякому роді як сполучна ланка політичного суспільства, як інструмент підтримки необхідного інформаційного рівня суспільства. Із сугубо практичної точки зору метою мовної комунікації є як інформування, так і переконання.

Ідеї й установки, що виражаються через мову, служать не як дзеркальне відображення реальної дійсності, а як засоби, за допомогою яких люди намагаються зрозуміти й інтерпретувати цю дійсність. Тому у світі політичного найчастіше ілюзію влади важко відрізнити від самої реальної влади.

Політиці важливо не тільки те, про що говориться, але і те, як про це говориться. Мова - одночасна засіб спілкування і контролю. По справедливому зауваженню Г. Кресса і Р. Ходжа, «мовна форма дозволяє передавати інформацію і спотворювати її». Слово несе в собі величезний змістовний і емоційний заряд. За допомогою простої заміни чи перестановки слів той самий факт можна зобразити зовсім по-різному. Про те, у якому великому ступені політична мова випробує на собі вплив конкретної суспільно-історичної ситуації, свідчить приклад ФРН і колишньої ГДР, для яких було характерно щось начебто мовного відчуження.

Про значимість для політологічного аналізу політичної мови свідчить той факт, що в            60-70-х роках на Заході була поставлена задача перетворити герменевтику, що виникла в XIX в. і розглядалася як допоміжну дисципліну «мистецтва розуміння текстів», в універсальну філософську дисципліну.  Як першооснову герменевтики для її прихильників служить мова, оскільки, як вважає один з її теоретиків X. М. Гадамер.

Усі частіше західна політологія як керівний принцип використовує методологію близькій герменевтиці аналітичної філософії мови. Її суть складається в аналізі конкретних понять із самих різних сфер і областей знання політичної, економічної, соціокультурної, релігійної і т.д. Вона робить упор на проблематиці значення, з'ясування змісту висловлень, його походження, еволюції і функціонування. В даний час у західній політології нараховується вже безліч робіт, написаних у руслі герменевтики й аналітичної філософії, що склали особливий політологічний плин.

Політика і герменевтика

Серед можливих напрямків використання цієї методології можна виділити наступні проблеми:

v Інтерпретація, виявлення значення та змісту різноманітних політичних текстів;

v Тлумачення політичної символіки (при цьому модуси тлумачення знаходяться в залежності від просторових, часових, культурних характеристик як суб’єкта, так і об’єкта цієї операції );

v Виявлення причин та механізмів політичного впливу;

v Дослідження механізмів залежності політичної психології та мислення від історії та ситуації;

v Вивчення та критика ідеологічної свідомості, що відіграє велику роль в політичній орієнтації;

v Аналіз мотивації політичної поведінки , яка не зводиться до об’єктивної зовнішньої детермінації;

v Дослідження всієї різноманітності проблем політичної комунікації та діалогу;

v Вироблення ефективних та різноманітних шляхів політичної соціалізації.

В центі цієї методології лежить виявлення меж, можливостей розуміння в політиці. Але слід мати на увазі, що в сфері політичної реальності термін “розуміння” володіє двома взаємопов’язаними, але різними змістами. По-перше, воно виступає як гносеологічна процедура , як метод вивчення політичних явищ, що вивчає політику з точки зору виявлення змісту та значення її феноменів для суб’єкта, розгляд цінностей , якими він керується в цьому світі. По-друге, воно слугує й онтологічним процесом осягнення суб’єктом політики тієї сфери реальності, в якій йому належить діяти, й здійснюється як її тлумачення, ієрархізація цінностей, якими вона для нього володіє.

Спільним в цих двох типах розуміння є як зміст(суб’єкт в даному випадку має справу з ціннісним світом, з виявленням значення і змісту його компонентів), так і структура : в них міститься і вияв якостей об’єкта , і інтерпретація, співвідношення з внутрішнім світом суб’єкта. Ця спільність виникає в наслідок наявності внутрішнього зв’язку між ідеями та діями. Різниця – в інтенціях та смисловому змісті цих двох видів рефлективної  діяльності : розуміння як гносеологічна процедура характеризується прагненням до певного рівня відстороненості від політики , що дає можливість співставлення з іншими методами та типами ставлення до політичної реальності; розуміння як онтологічний процес повністю занурене в світ політики, належать йому та діє в ньому.

І в тому , і в іншому випадку розуміння пов’язане з поясненням, але їх взаємодоповненість визначена різною інтенцією цих процедур. Пояснення спрямоване в минуле, на пошук причин того чи іншого явища. Вектор розуміння – в майбутнє, воно слугує основою орієнтації суб’єкта, що діє і пізнає.

В даному випадку під розумінням мається на увазі виявлення значення , осягнення , відкриття для оточуючого світу, що передбачає вибір способу ставлення до нього.

Очевидно, що будь-який тип впливу(а це аспект влади)є опосередкованим розумінням. Політика -  це комунікативний вид діяльності , що є неможливим без обміну значеннями, інформацією. Тому виявлення змісту – центральна процедура в онтологічній процедурі розуміння, яка передбачає досягнення ясності у використанні термінів.

Ясність змістів у політиці складається не лише з знання , але й з оцінки  - співставлення інформації, що використовується в політичній дії інформації з внутрішнім світом суб’єктів політики. Воно робить найважливішим елементом політичного знання вміння пов’язати той чи інший політичний факт з власною долею. В цьому полягає не лише пізнавальний, гносеологічний, а й глибоко практичний , онтологічний зміст , що відбувається на основі розуміння , яке виявляється важливою передумовою здійснення багатьох політичних процедур та дій. Наприклад:

¬ Прийняття політичних рішень;

¬ Здійснення впливу , який є неможливим , якщо відсутнім є розуміння, навіть тому, що команди суб’єкту впливу не сприймаються його об’єктом;

¬ З’ясування своєї поведінки з поведінкою інших людей.

Розуміння є також необхідним і для досягнення згоди, без якої політична дія , що носить груповий характер, є цілком неможливою. Воно є необхідним компонентом діалогу, що дозволяє розкрити позиції та наміри учасників політичної дії, визначити їх взаємні інтереси.

Розуміння залежить від :

Ø Рівня освіти учасників політичного процесу, саме він визначає коло відомих їм термінів, середній рівень пізнавальних можливостей;

Ø Ревеня інформованості, який безпосередньо впливає на склад свідчень про основні факти, імена, терміни, що є необхідними для орієнтації у сфері політичних відносин;

Ø Рівня та типу культури учасників політичних відносин ;

Ø Інтересу до політики, що формує характер , спрямованість уваги до тих чи інших фрагментів політичної реальності , та впливає на на рівень готовності суб’єктів до сприйняття політичної інформації;

Ø Соціального статусу – в залежності від нього люди по-різному сприймають, тлумачать політику та своє місце в ній.

Рівні розуміння певним чином визначаються характером , типом світогляду, яким керується суб’єкт політики,  якщо таку типологію покласти в основу класифікації, то можна виділити наступні рівні: науковий – базується на фактах , істинному знанні про різні фрагменти соціальної та політичної реальності, їх аналізі та інтерпретації за допомогою загальновизнаних в даній сфері(науці) процедур раціонального пізнання: моделювання, екстраполяції та факторного аналізу. На даному рівні виділяють два різні типи розуміння в політиці:  – сцієнтистський та  – професійний, політологічний.

Тип А базується на використанні чітких, перш за все математичних методів збирання та узагальнення фактів. В межах даної методології здійснюється досить достовірне прогнозування політичних процесів, формуються різні варіанти прийняття політичних рішень. Найбільш оптимальним для політики є професійний , політологічний рівень, який представляє собою складний синтез різних методів та засобів пізнавальної діяльності , серед яких можна виділити: наукове знання, що орієнтована на пізнання політичної реальності об’єктивними, раціональними методами; оцінку – здатність пов’язати знання з інтересами , позиціями , потребами суб’єкта, що діє в політиці; інтуїцію; “здоровий глузд”. Таким чином, рівень Б є найбільш сприятливим для здійснення політичної діяльності, яка завжди розгортається в певному просторовому, економічному, культурному середовищі.

В типі Б знання та цінності знаходяться в деякому збалансованому стані, надаючи даному типу розуміння високого рівня реалізму. В наступних же типах цей баланс порушується , і відбувається все більше зростання суб’єктивного боку.  Наступним типом розуміння є тип В, основним, домінуючим компонентом якого є цінності, його можна назвати ідеологічним, ціннісно-орієнтованим: світ об’єкту тут розглядається через призму його значення для суб’єкта, домінує суб’єктивне ставлення до дійсності – це погляд на політичну реальність з позиції бажаного ,з точки зору врахування  та вираження інтересів та потреб суб’єкта. Ще меншу роль раціональна аргументація відіграє на рівні Г – міфологічного, образного розуміння. Цінність тут намагається набути видимих рис , стати образом. Містичне розуміння(тип Д), яке побудоване перш за все на таки х компонентах, як впевненість, покликання, харизма, та передбачає можливості існування безпосереднього, аксіоматичного знання, що втримується з “ вищих сфер”, прагнення через звернення до них набути авторитет та підтримку, що та необхідні для даної сфери.

Існують й інші, більш прості способи відображення та переживання політичних реалій, серед яких є і підсвідомі імпульси та потяги, страх, різноманітні прояви масової психології

Розуміння – це не лише процес, а й процедура освоєння політичної реальності , це і результат , сукупність духовних елементів, що сприяють орієнтації суб’єкта в політиці , програмують його діяльність в даній сфері. Структура  політичного розуміння представляє собою спосіб зв’язку, взаємодії цих компонентів. Інформованість , певний рівень обізнаності в політичній сфері, що складається з певних політичних факторів  - просторово-часових параметрів подій , імен, уявлень прополітичні реалії – ключ, що відмикає вхід до світу політики. Інформація сприймається чи відкидається суб’єктом політичної дії в процесі оцінки – співставлення свідчень, що містяться в ній , фактів зі своїм внутрішнім світом : інтересами ,потребами , намірами. Але керівна роль цієї операції належить її співставлення з загальним, громадським інтересом(що є характерним власне для світу політики.)

Члени Віденського гуртка  - засновники школи логічного позитивізму вважали, що майже всі проблеми в суспільстві породжені невизначеністю понять, термінів, слів і т.д. Це свідчить про те, що для адекватного професійного вивчення світу політичного, політичних феноменів необхідно визначити, вичленувати й уточнити мовні форми, категорії і поняття політології. Політика найчастіше являє собою не стільки чітко обкреслену, раз і назавжди фіксовану сферу, скільки те, що самі люди вважають політикою, хоча неї і не можна розглядати цілком як результат деякої вербальної сваволі. Це цілком природно, особливо якщо врахувати, що влада і політика являють собою вираження людських відносин і представлень про ці відносини.

 В основі розповсюдженої нині на Заході методології аналізу понять лежить постулат про те, що саме поняття визначає лад пропозиції, а не навпаки. З такого підходу випливає наступний ряд: анатомія, реконструкція і формулювання понять. Говорячи про анатомію, мають на увазі вичленовування складових елементів даного поняття, тобто його характеристик і властивостей. Під реконструкцією розуміються перестановка і розташування цих елементів в упорядкованому і логічно стрункому виді. Формулювання понять містить у собі вибір  визначення чи визначень на чітких і ясних підставах. З цього погляду важливо визначити, яке саме зміст вкладається в самі поняття «політична наука» і «політична філософія»,

У цілому чіткість і визначеність самого поняття «політичне» у значній мірі залежить від того, яке зміст вкладається в поняття «держава» і «влада». У свою чергу, ці останні більш-менш чітко можна сформулювати через поняття «політичне» у такому ж дусі. Це вірно у відношенні всіх скільки-небудь значимих тим і проблем політичного аналізу. Тому очевидно, що питання, зв'язані з мовою і розробкою поняттєво-категоріального апарата, займають одне з центральних місць у політичній науці і політичній філософії. 

Реферат по методологии
 

 

 

 

 


Таким чином, можна сказати, що важливою складовою частиною політичної філософії є методологія, що представляє собою визначений спосіб бачення й організації дослідження. Вона включає систему аналітичних методів та прийомів, перевірки й оцінки, концептуального й ідейного арсеналу, у сукупності складових загальний підхід до рішення проблем, що коштують перед даною наукою. З методологією тісно зв'язані методи, що включають процедури і процеси, технічні прийоми і засоби дослідження, аналізу, перевірки й оцінки даних. Відомий німецький філософ К.Яснерс не випадково наполягав на тому, що всяка справжня наука являє собою знання, що включає знання про методи і границі цієї науки. Методологія включає правила і критерії інтерпретації фактів, так само як дослідницькі плани, прийоми збору даних і т.д. Вона тісно зв'язана з теорією, що, у свою чергу, є частиною пануючої в даний період суспільно-політичної парадигми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат по методологии 

 

 

 

 


Вступ………………………………………………………………………………..2

1. Підходи до визначення методології світу політичного………………………3

2. Врахування “людського виміру” при вивчені світу політичного……………9

3. Значення розуміння в досліджені світу політичного

Політична герменевтика………………………………………………………….13

Висновок…………………………………………………………………………..18

Список літератури

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика