prepod

Путь к Файлу: /Гуманітарний Університет / Реферати / война.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   11.04.2015
Размер:   150.0 КБ
СКАЧАТЬ

Миколаївський державний гуманітарний університет                  імені Петра Могили

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра політичних наук

 

 

война 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            Виконала: студентка 431 групи

                                                                            Безкоровайна Ірина

                                                        Перевірив: Бронніков В.Д.

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2005

 

План

 

 

Вступ………………………………………………………………………………3

1. Розуміння міжнародних суперечок та мирні шляхи їх подолання……….. 4

2. Війна як соціальний феномен... .............………………………………….....11

3. Типи війн та їх вплив на мирне міжнародне співіснування……………….15

4. Дискусія про можливість “вічного миру”…………………………………..18

5. Роль ООН як гаранта міжнародного миру………………………………….24

6. Миротворчість і примус до миру……………………………………………28

Висновки………………………………………………………………………….32

Список використаної літератури………………………………………………..34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Вивчення питання миру і війни в сучасних умовах є дуже актуальним: стратегічні дослідження з цієї проблеми знаходяться сьогодні в стані кризи. Їі причини в тому, що: по-перше, дотепер не удалося виробити адекватного нинішнім умовам поняття війни, що існують її визначення частково і зберігають деяку операціональність, усе-таки не можуть служити ефективним інструментом аналізу нових явищ у даній сфері соціальної взаємодії; по-друге, гострота дискусій про характер змін, що відбуваються в середовищі міжнародної безпеки після холодної війни, свідчить про те, що процеси, що тут спостерігаються, не вписуються у жодну з теоретичних парадигм. Разом з тим було би помилкою переоцінювати значення цієї кризи і заперечувати значимість результатів, досягнутих сьогодні в даній області.

Таким чином, існує і багато підходів до визначення можливості існування миру та на значення миротворчих операцій.

Таким чином, метою реферату є виявити основні підходи до розуміння війни та можливості миру, роль ООН у підтримці миру та миротворчих операцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розуміння міжнародних суперечок та мирні шляхи їх попередження.

 

"Міжнародна криза" означає особливу фазу в розвитку сучасного міжнародного конфлікту, сполучену з погрозою переростання у фазу збройної боротьби конфліктуючих сторін. Криза може охоплювати відносини між безпосередніми учасниками конфліктів, держав даного регіону, держав різних регіонів, найбільших світових держав (Карибська криза 1962 р., криза в Перській затоці 1992 р.). Криза може стати світовою по своїх масштабах і наслідках.

Міжнародний конфлікт здатний привести до кризи; однак криза може минати, а конфлікт — зберегтися у відкритому або латентному стані і надалі буде неодноразово породжувати аналогічні кризи. Отже, міжнародний конфлікт не можна дорівнювати до міжнародної кризи і розглядати їх як однакові явища. У кожнім конкретному випадку поняття "міжнародний конфлікт" має потребу в уточненні, його не можна трактувати дуже вузько або занадто широко.[3,с.62]

Якщо поняття "міжнародний конфлікт" і "міжнародна криза" найчастіше вживаються в контексті політологічних досліджень, то використання понять "суперечка" і "ситуація" найбільше типово для міжнародно-правового аналізу (хоча в даний час дані дефініції вживаються й у міждисциплінарних дослідженнях).

Слід також уточнити поняття "міжнародна ситуація", що може викликати суперечку, а також загрожувати підтримці миру і  безпеки. Прийнято вважати,  що  Устав  ООН  є  основним документом, що містить розмежування понять "суперечка" і "ситуація".  Однак аналіз  його статей,  у яких уживаються  ці поняття,  не дає достатніх основ для  їхнього чіткого поділу.

Відповідно до Статуту ООН, суперечка має місце в тому випадку, коли держави взаємно висувають претензії один одному з приводу того самого предмета. Ситуація ж характеризується зіткненням інтересів держав, що породжують тертя між ними, хоча воно може і не супроводжуватися пред'явленням взаємних претензій. Суперечка завжди припускає застосування юридичних засобів (найчастіше вживають поняття "юридична суперечка"), тоді як ситуація поняття більш широке. Суперечка між державами здатна породити ситуацію, але не кожна ситуація здатна привести до суперечки. Загальною ознакою суперечки і ситуації є зіткнення інтересів держав, що породжує міжнародні тертя..[5,с.31]

Розрізняють два види суперечок і ситуацій:

- продовження і збереження суперечок і ситуацій одного виду загрожує міжнародному миру і безпеці;

- продовження і збереження суперечок і ситуацій другого виду не сполучено з такою погрозою.

Відповідно до Статуту ООН важливіше улагоджувати суперечки і ситуації першого виду. Разом з тим у контексті загальної мети ООН, а саме підтримки міжнародного миру і безпеки, усякі суперечки і ситуації повинні бути улагоджені, оскільки усі вони породжують міжнародні тертя.

Статут ООН не встановлює критерії поділу суперечок і ситуацій на дві вищевказані категорії. Рішення цього питання віднесено до компетенції Ради Безпеки ООН. Згідно ст. 34 Статуту ООН, "Рада Безпеки уповноважується  розслідувати будь-яку суперечку або будь-яку ситуацію, що може привести до міжнародних терть або викликати суперечка, для визначення того, чи не може продовження цієї суперечки або ситуації загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки".

Задовільно вирішити дану задачу поки не представляється можливим, оскільки питання про те, чи складає суперечка або ситуація погрозу міжнародному миру і безпеці, обумовлену специфічними обставинами кожної конкретної суперечки, а також значною мірою залежить від характеру зовнішньої політики сторін. Принцип мирного вирішення  суперечок і ситуацій включає в сферу своєї дії всі міжнародні суперечки і ситуації, незалежно від того, загрожують вони чи ні міжнародному миру і безпеці.[7,с.37]

 

Існують визначені правові наслідки, що випливають з розходження понять "суперечка" і "ситуація". По-перше, відсторонення від участі в голосуванні постійних членів Ради Безпеки на підставі п. 4.3 ст. 27 Статуту ООН, що передбачає те, що "сторона, що бере участь у суперечці, повинна утриматися від голосування при ухваленні рішення на підставі глави VI і на підставі пункту 3 статті 52".[1,с.35]

Міжнародні суперечки різноманітні і можуть класифікуватися по різних підставах:

- по об'єкту або предмету суперечки;

- по ступені небезпеки для міжнародного миру;

- по тому, чи є вони регіональними або глобальними, двосторонні або багатобічними.

 Міжнародна суперечка як міжнародна політико-правова категорія закріплена в численних багатобічних і двосторонніх угодах. Статут ООН передбачає визначені процедури врегулювання деяких типів, у тому числі "спор, продовження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки" (ст. 33); "міжнародні суперечки" (п. 3 ст. 2).[1,с.35]

У Статуті ООН немає розгорнутого визначення поняття "міжнародна суперечка" і чіткого розмежування юридичних і політичних суперечок. Однак у  п. 2 ст. 36 Статуту Міжнародного суду ООН утримується перелік характеристик, що дозволяє скласти думку про те, що варто мати на увазі під юридичними суперечками. Відповідно до згаданого пункту Статуту, правовими суперечками, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду ООН, є:

а) "тлумачення договору";

б) будь-яке питання міжнародного права;

в) установлений факт порушення міжнародного зобов'язання;

г) характер і розміри відшкодування, що покадаються за порушення міжнародного зобов'язання.

Особливе місце серед усієї розмаїтості міжнародних суперечок займають територіальні суперечки, тобто суперечки про проходження ліній границі і про приналежність визначеної ділянки території. Вони часто супроводжуються небезпечними політичними кризами і збройними конфліктами.

Таким чином, збройні конфлікти не можна ототожнювати із суперечками. Часто, хоча часом і неправомірно, з огляду на історичні і політичні моменти, що стосуються спірної території, що виникла конфлікт намагаються розширити за допомогою методик правового характеру, що звичайно використовуються для врегулювання суперечок. У доктрині міжнародного права обговорено, що політичні суперечки, що приводять до збройних конфліктів, не можуть бути урегульовані тільки правовими або тільки політичними заходами. Спроби інтеграції правових механізмів у міжнародну політику здатні тільки ускладнити сформовану ситуацію.

Мирні засоби врегулювання суперечок перераховані в ст. 33 Статуту ООН. До них відносяться

¨ переговори,

¨ обстеження,

¨ посередництво,

¨ примирення,

¨ арбітраж,

¨ судовий розгляд,

¨ звертання до регіональних органів і угод і ін.

У 1992 р. генеральний секретар ООН уніс пропозицію використовувати міри превентивного характеру, що одержали назву превентивної дипломатії. З 1998 р. вона стала частиною інших превентивних способів, що випереджають уведення міжнародних збройних сил.

 

 

Мирні засоби підрозділяються на дві категорій.

 До першої відносяться засоби, що використовують для врегулювання безпосередньо сторін, що сперечаються.

 До другої — засоби, застосовувані в тому числі третьою стороною.

 

Статут ООН дозволяє сторонам використовувати не тільки засоби, передбачені ст. 33. Статут ООН в імперативному порядку закріплює лише застосування мирних засобів вирішення міждержавних розбіжностей, однак у справі вибору конкретного способу вибору суперечки панує воля. Обов'язкове виконання рішень по врегулюванню спірних ситуацій.

Можливість широкого тлумачення положень Статуту ООН дозволила міжнародним організаціям і іншим суб'єктам міжнародних відносин використовувати загальноприйняті в міжнародній практиці способи. З'явилися імпульси до зміни існуючих засобів і їхньої адаптації до умов, що створилися.

Манільська декларація про мирне врегулювання міжнародних суперечок, прийнята на Генеральній Асамблеї ООН 15 листопад 1982 р., незважаючи на свій рекомендаційний характер, сприяла істотній зміні концепції мирного вирішення суперечок. Зокрема, положення даного документа, поряд із традиційними, призивали до "посилення ролі ООН у запобіганні конфліктів і врегулюванню їх мирними засобами, а отже, до зміцнення міжнародного миру і безпеки".

Таким чином, даний документ вперше офіційно підтвердив можливість застосування мирних засобів врегулювання суперечок і до врегулювання конфліктів. Отже, мирні засоби правового характеру повинні сприяти зміцненню міжнародного миру і безпеки, хоча виконання цієї задачі завжди сполучалося винятково з застосуванням військових засобів і інших подібних механізмів. Приміром, досить важко уявити собі роль Міжнародного суду в процесі врегулювання, а тим більше запобігання міжнародного збройного конфлікту, хоча формально його дії визнаються й оцінюються як підтримуючи мир і справедливість. Манільська ж декларація підкреслює особливу роль судових органів у врегулюванні збройних конфліктів і насамперед Міжнародного суду, відповідно до якої дані інстанції можуть використовувати міри тільки правового характеру.

Істотно, що даний документ призиває держави до вирішення суперечок, оскільки вони можуть явитися причиною збройних міжнародних конфліктів, а останні у свою чергу здатні підірвати існуючий міжнародний мир і безпеку. Таким чином, міжнародна суперечка може стати погрозою міжнародному миру, а виходить, дотримуючись Статуту ООН, його можна буде врегулювати будь-якими прийнятними засобами, що не будуть залежати від характеру суперечки.

Декларація ООН про запобігання і припинення суперечок і ситуацій, що можуть загрожувати міжнародному миру, безпеці і ролі ООН у цій області, прийнята 5 грудня 1988 р. Генеральною Асамблеєю ООН, призиває не до врегулювання вже існуючих, а до запобігання можливих суперечок і ситуацій. У документі механізмами, що запобігають суперечки і ситуації, названі консультації сторін, глав держав, зустрічі, особлива роль Генерального секретаря ООН, а також Ради Безпеки, що «повинні на ранній стадії направити місії по зборі фактів і місії "добрих послуг" або повинні установити прийнятні форми присутності ООН, включаючи місії спостерігачів ООН і операції ООН по підтримці миру, з метою запобігання подальшого збільшення суперечки або ситуації». Рада Безпеки завжди несе відповідальність за застосування мір з використанням збройних сил. Операції по підтримці миру завжди мають на увазі застосування збройної сили або силовий компонент у залежності від обстановки.[3,с.60]

Таким чином, Декларація 1988 р. про запобігання суперечок  і ситуацій припускає не тільки способи політичного "переговорного" запобігання, але і превентивні міри з застосуванням збройних сил з метою запобігання суперечок  і ситуацій, що традиційно повинні регулюватися тільки правовими засобами при участі політиків.

Манільська декларація 1982 р., і Декларація про запобігання суперечок і ситуацій 1988 р. містять статті про необхідність проходження принципам і нормам Міжнародного права, а також принципові справедливості в процесі врегулювання і запобігання суперечок і ситуацій. Це так називане стандартне формулювання. Суперечка може бути урегульована або по праву, або по справедливості. Оскільки обидва документи мають на увазі не тільки суперечки будь-якого характеру, але і конфлікти і припускають застосування будь-яких мір аж до військових з метою їхнього врегулювання і запобігання, представляється сумнівним їх відповідність нормам і принципам права і  тим більше принципові справедливості. Як показує практика, політичні питання, що у першу чергу зв'язані з конфліктами, також не піддаються врегулюванню за допомогою права. Наприклад, неможливо вирішити питання про границю або територію по справедливості, тобто коли одна або кілька сторін добровільно наносять собі збиток.

Що стосується переговорів, то, наприклад, Р. Рендл вважав, що якщо початі кроки до ведення переговорів, то це — мирне вирішення. Природа переговорів залежить від типу війни і структури державної системи. От що говорить з цього приводу Р. Рендл: "...складність воїн припускає складну миротворчістььь". Він також вважає, що внутрішні війни завжди ускладнюються міжнародними, і навпаки (Перша і Друга світові війни).[1,с.35]

На думку Р. Рэндла, схема "закінчення війни без переговорів" має на увазі виділення в числі інших миротворчих засобів особливої групи засобів, а саме переговорів. Він називає переговори "миротворчим засобом", підкреслюючи, що "мирне врегулювання досягається в двох шляхах:

 1) вирішення військових питань;

2) політичне врегулювання, що стосується політичних, правових і економічних питань з метою відновлення мирних відносин.

Таким чином, поняття міжнародна суперечка і конфлікт є не тотожними і велика увага в світі приділяється мирним засобам їх вирішення.

2. Війна як соціальний феномен

 

Існують три обставини, що змушують розглянути термін "війна".

Перша обставина зв'язана із наступним. Після того як у   1989  р.  була зруйнована  Берлінська стіна,  а  пізніше  розпався Радянський Союз,  багатьом стало здаватися, що війна  "пішла" зі світової  політики  і  наступила  ера  миру  і  волі.   Однак ейфорія була короткочасною.  Дуже швидко стало ясно, що міжнародне середовище не стало більш безпечним. Більш того, багато хто став вважати, що війна "повернулася". Що стосується числа сучасних воєн, то цифри, які можна знайти в різних джерелах, істотно відрізняються. Так, по підрахунках англійських фахівців Д. Сміта і Е. Брайена, за період 1998—2003 р. у світі вибухнуло 120 воєн. Згідно даним Комісії  ООН  по справах  військових біженців (UNWRA),  тільки в   1995 р.  було зафіксовано 84 збройних конфлікта.   Маріано Агуірре, директор Мадридського центра по вивченню миру, вважає, що в 1995 р. було 50 воєн. Гасан Саламе, французький дослідник, називає цифру 30, а Ж.-Л. Дюфур вважає, що їхній було ще менше. З огляду на ці розбіжності, об'єктивність статистики викликають сумніви. [5,с.33]

Друга обставина, що   змушує задуматися над зміст  поняття  "війна", полягає в тому, що “війна, що повернулася”, виявилася несхожою на "колишню". І хоча експерти продовжують сперечатися про суть змін, що відбуваються, після 11 вересня 2001 р. був зроблений один немаловажний загальний висновок: час, що відокремлює нас від холодної війни, був тільки проміжним періодом, у ході якого відбулася корінна трансформація в середовищі безпеки і зв'язані з нею зміни в самому вигляді війни.

Нарешті, третя обставина зв'язана з такими широко поширилися в останні роки термінами, як "інформаційні війни", "кибервійни", "психологічні" війни і т.п.

У класичному розумінні війна — це насамперед фундаментальний феномен міжнародних відносин. Один з перших соціологів міжнародних відносин, Р. Арон вважав, що головна проблема міжнародних відносин визначається не мінімумом соціального консенсусу, що характерний для внутрішніх відносин, а тим, що останні "розвиваються в тіні війни". Тому нормальним для міжнародних відносинах є саме конфлікт, а не мирне співіснування, і головне, що підлягає поясненню — це не стан миру, а стан війни.

Г. Бутуль, виходячи з положення Дюркгейма про те, що соціологія — це "осмислена певним чином історія", зробив спробу створити "полемологію" — соціологію воєн. Він вважав, що війна — це "збройна і кривава боротьба між організованими групами... обмежена в часі і просторі і підлегла особливим і надзвичайно мінливим юридичним правилам".

По К. Райту, війна — це "насильницький контакт між різними, але в чомусь подібними общностями", "легальна умова, що дозволяє двом або більш групам вести збройний конфлікт".

 З погляду одного з основоположників англійської школи міжнародних відносин X. Булла, війна — це насильницькі дії, що здійснюються від імені якого-небудь політичного об'єднання, носять наказовий і офіційний характер і спрямовані проти іншого політичного об'єднання.

У сучасній літературі найбільш розповсюдженим є визначення війни, що дали в 1982 р. американські дослідники Д. Сінгер і М. Смолл. Відповідно до їх визначення, війною варто вважати "будь-яке тривале зіткнення між військовими силами двох або декількох урядів (міждержавна війна), або — між регулярною армією і якою-небудь іншою (щонайменше, однією) збройною групою (внутрішньодержавна війна), кількість жертв серед збройних сил у якому перевищує одну тисячу осіб на всьому протязі зіткнення".

Схоже визначення війни пропонують учені Вашингтонського інституту миру. Вони виділяють три формальних ознаки війни:

1) залучення в зіткнення, щонайменше, однієї регулярної армії;

2) існування неминучого логічного ланцюга в послідовності подій збройного конфлікту;

3) мінімальні втрати в 1000 або більш людських життів у рік.[9,с52]

 

 В рефераті здійснена спроба виявити достоїнства і недоліки приведених вище визначень.

До числа достоїнств варто віднести положення,що:

1) допомагають відрізнити війну від особистої ворожнечі між окремими людьми, підкреслюючи, що війна — це колективне збройне насильство;

2) дозволяють зрозуміти, що не всякий конфлікт (у тому числі і збройний) є війною, тому що остання супроводжується організованим убивством;

3) не зводять війну до міждержавних збройних конфліктів, що дає можливість відрізняти останні від внутрішньодержавних громадянських  воєн;

4) нагадують, що війна не буває без людських жертв (що ігнорується при зловживанні сучасними ЗМІ такими термінами, як "таємна війна", "психологічна війна" і т.п., що, по суті, не що інше, як метафори, покликані підкреслити зростаюче значення відповідного фактора);

5) дають можливість простежити деякі історичні тенденції, зв'язані з феноменом війни.

 

До недоліків вищевказаних визначень воєн. Як правило, введення у визначення кількісного критерію покликано зробити його більш операціонаьним. Це приводить до протилежного результату. Так, якщо прийняти визначення Сінгера і Смолла, то операція "Буря в пустелі", проведена силами антиіракської коаліції в 1990 р., не може бути названа війною. Точно так само, як натовські бомбардування 1999 р. Югославії і вторгнення США в Ірак у 2003 р. Теракти 11 вересня 2001 р. і "антитерористична операція, що пішла за ними," США в Афганістані, якщо враховувати кількісний критерій, теж не війна, тому що число загиблих військових не "сягає" до визначеного рівня, а точна статистика щодо жертв серед мирного населення не приводиться.[7,с.37]

 

Вимагає відповіді і питання про те, який повинна бути тривалість "зіткнення", щоб його можна було назвати війною. Виникає також питання якісного, а не кількісного характеру: як кваліфікувати терористичні й антитерористичні війни, з огляду на, що головна задача терористів полягає в тім, щоб було якнайбільше жертв саме серед мирного населення.

Є визначення і більш загального характеру. У них не уточнюється, військові або цивільні особи є жертвами. Подібні визначення в більшому ступені, чим розглянуті вище, відповідають сучасним реаліям. Так, за даними Пентагона, на 4 лютого 2004 р., з початку збройної операції США в Іраку загинуло 528 американських військових. Втрати інших країн, що беруть участь в окупації Іраку, склали: Великобританія — 57 убитих солдатів, Італія — 17, Іспанія — 11, Болгарія — 5, Таїланд — 2, Данія, Україна і Польща втратили по одному солдатові а початок війни.

Точна ж кількість загиблих іракців, військових і мирних громадян офіційно не називається. Однак цілком очевидно, що воно перевищує вищевказані цифри, а тому іракський конфлікт, випливаючи логіку розглянутого визначення, цілком обґрунтовано можна вважати війною.

Ще один приклад того, що при усіх своїх достоїнствах аналізоване визначення уразливе й у кількісному, і в якісному аспектах. У збройних зіткненнях 80-х рр. у Лівані єдиною збройною силою, що не приймала в них участі, була саме регулярна ліванська армія. Проте ці зіткнення ООН кваліфікувала як громадянську війну. При цьому майже тридцятирічне збройне протистояння в Північній Ірландії не вважається війною, оскільки кількість жертв не доходить до прийнятого критерію: у ході конфлікту загинуло біля чотирьох тисяч військових і цивільних осіб.

Таким чином, при розумінні воєн слід застосовувати комплексний підхід, що базується на врахування витрат на війну та жертв серед військових та мирного населення.

 

 

3.Типи війн  на їх вплив на мирне міжнародне співіснування

 

У рамках традиційних стратегічних досліджень вироблена безліч типологіій воєн, в основі яких лежать різні критерії.

Війни здавна поділялися по моральній підставі, виходячи з якого розрізняли

- справедливі війни (у захист державної території, національної незалежності і суверенітету) і

- несправедливі (агресивні, загарбницькі).

 

 По типі учасників війни поділяють на

ü класичні міждержавні і

ü внутрішні війни.

 

В останні роки ця класифікація поповнилася такими новими типами, як

 міждержавні війни з внутрішніми підривними діями і

 внутрішні війни з зовнішнім утручанням (Югославія, Східний Тимор, Ірак).

 

Однак деякі "внутрішні" і міжплемінні війни (до першого можна віднести ліванську війну 1975 р., а до других — афганських події останніх десятиліть), де всі сторони є недержавними акторами, не укладаються в рамки звичної класифікації.

Якщо основним критерієм типології є політичні цілі, то прийнято розрізняти

- завойовницькі і

- національно-визвольні війни (різновидом останніх вважаються війни антиколоніальні).

 

 

 Широко розповсюдженої є також типологія, що включає

v класичні територіальні війни, метою яких є завоювання (відстоювання) території;

v сецесійні (за відділення й утворення самостійної держави);

v іредентиські (за возз'єднання розділеного етносу, що компактно проживає на територіях суміжних держав).

 

Геополітична класифікація включає

Ø світові,

Ø регіональні,

Ø субрегіональні і

Ø локальні війни

 

На підставі способів ведення бойових дій, відповідно до якого війни поділяються на:

 регулярні (класичні),

- партизанські

- і підривно-диверсійні війни;

- війни контактні і

- безконтактні, а також

- "війни з невидимками". В останньому випадку мається на увазі поява нового типу війни, що відбуває «практично без бойових зіткнень, що веде "латентний" супротивник»

 Також видаляються "асиметричні війни", під якими розуміються, по-перше, війни між різними типами соціальних акторов (наприклад, війни держави проти недержавних акторов), а також збройні конфлікти, у яких супротивники використовують якісно різні засоби збройної боротьби.

Таким чином, на арені сучасної світової політики з'явилися нові в кількісному і якісному відношенні актори: множиться число держав, міжнародних інститутів, різноманітних неурядових організацій, міжнародних мафіозних структур і злочинних угруповань, збільшуються економічна міць і політичний потенціал великого бізнесу, інтенсифікуються масові міграційні потоки, підсилюється вплив на свідомість і поводження людей найбільших ЗМІ. При цьому, по-перше, надзвичайно ускладнюються відносини між цими різнорідними акторами. А по-друге, росте можливість їхнього впливу на всю міжнародну систему винятково у своїх інтересах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дискусія про можливість “вічного миру”

 

Існують розходження у висновках, що стосуються майбутнього воєн: війна повинна стати рідким явищем. Інші ж, навпроти, наполягають на тому, що кінець XX ст. повернув до життя "демона" збройних конфліктів. Треті пророкують повернення "нового середньовіччя", що несе світові погрозу нової "війни всіх проти всіх".

У західній науці широко поширена точка зору, відповідно до якої міждержавні війни не тільки можна перебороти в майбутньому, але й у наші дні вони багато в чому  фактично переборені. Як вважає Ж.-Л. Дюфур, сьогодні війну між державами розв'язати набагато складніше, ніж раніш. В основі подібної ситуації лежать п'ять видів причин (по зростаючій значимості): технологічні, економічні, стратегічні, юридичні і політичні.

Що стосується технологічних причин, то тут мова йде про досягнення країнами Заходу в цілому і США зокрема такої переваги у військовому потенціалі над усім іншим світом, що відбивало б бажання прояву агресії з боку будь-якого потенційного супротивника. Взаємозалежність, з одного боку, і дорожнеча сучасних озброєнь — з іншого, лежать в основі економічних умов просування "до вічного миру". У стратегічному плані в постбіполярному світі жодна країна, що хотіла б розв'язати війну, не може автоматично розраховувати на підтримку з боку великої держави. Без союзників же будь-яка країна ризикує зазнати невдачі. Жодна держава у світі, включаючи США, не має повну автономію в області виробництва і технічного обслуговування новітніх видів озброєнь. У правовому відношенні війна у всіх випадках, крім легітимної оборони проти агресора, є незаконною. Тому сьогодні при всій недосконалості міжнародно-правових механізмів тиск із боку співтовариства націй робить, безперечно, величезний вплив на поводження держав. Політичним обмежником можливості розв'язання міждержавних воєн є поширення демократичних режимів у світі після падіння СРСР.

Однак, зовсім очевидно, що кожний із приведених аргументів уразливий. Так, "технологічний" аргумент успадковує традиції раціональних підходів. Останні ж ще на початку 1960-х рр. були піддані переконливій критиці Р.Ароном, що наполягав на розходженні між силою і міццю і на існуванні такого соціального факту, як "дух нації". Підходи, розглянуті нами вище, критикував і С. Хоффман (особливо в роботі "Зв'язаний Гуллівер"), що підкреслювала, що нечисленний і погано озброєний народ може домогтися перемоги у війні проти  такого грізного і переважаючого в військовій силі супротивника, як США. Хоча з часу в'єтнамської війни військові технології перетерпіли величезні зміни і в даний час непорівнянні по своєму якісному потенціалі з технологіями 70-х і навіть 80-х рр. Військово-технічна перевага США і НАТО над Іраком поки не приносить відчутних результатів у боротьбі проти нового, невидимого і невловимого супротивника, що веде проти західних демократій диверсійно-терористичну війну. [5,с.31]

Крім того, тут набирає сили дилема, що, як показує політична практика, поки не піддається рішенню: насадження "демократичних універсалій" вимагає розширення практики "гуманітарних інтервенцій" — збройного утручання в "внутрішні" конфлікти і війни. У той же час для збереження "демократичного іміджу" неприпустиметься застосування західними країнами всієї міці своїх військових технологій: "високоточної" і "безкровної" зброї, як показали бомбардування Югославії, як і раніше спричиняє втрати серед мирного населення. Нинішня ситуація в Іраку ще раз доводить, що так називані "побічні ефекти" і "неминучі витрати" використання передових військових технологій приводять до  важких наслідків для мирного населення.

Не можна недооцінювати і психологічний вплив, що військово-технологічна перевага робить на тих, хто нею володіє: вона викликає спокусу використовувати його, а виходить, підвищує ризик виникнення нових збройних конфліктів. Тому психологічний вплив від факту володіння військово-технічною перевагою здатен стати одним з вирішальних факторів застосування військової сили при загостренні ідеологічних розбіжностей.

Не менш спірним є "економічний" аргумент. Глобалізація поглиблює розрив між розвитими і відсталими країнами. Взаємозалежність росте, але носить асиметричний характер. Як відзначив Дж. Най, "11 вересня драматично продемонструвало, як жахаючі умови в бідних, слабких країнах на іншому кінці світу можуть викликати страшні наслідки для США". Іншими словами, особливості економічних процесів сучасного світу -  причина не відмирання, а відродження воєн. "Стратегічний" аргумент уразливий по тій же причині, що і "технологічний": "нераціональність" війни в Іраку не зупинила команду Дж. Буша від вторгнення в цю країну. Слабість ролі міжнародного права як фактора, що утримує від військового нападу, із всією очевидністю проявилася в натовських бомбардуваннях Югославії в 1999 р. і, у визначеній мірі, в іракській операції США.

Що ж стосується "вирішального" аргументу — політичного, — те і він є предметом дискусій. Суть цього аргументу у тім, що чим більше демократій у світі, тим менше імовірність міждержавних воєн. Однак, як пише Ж. Атталі, "деякі нації можуть перестати бути демократіями, щоб розв'язати війну".                 М. Саламе відзначає, що "все залежить від якості демократій": деякі з них не є в повному змісті оборонними (наприклад, Ізраїль розв'язував війни в 1967 і 1982 р.).

На думку П. Аснера: "навіть якби всі держави стали демократичними, миролюбними і були б задоволені своєю долею, усе рівно війна продовжувала б залишатися можливою і, у кінцевому рахунку, неминучим наслідком їхньої множинності і відсутності, верховного владного органа, що взяв би на себе обов'язок вирішувати конфлікти між ними або карати їх за провини".

Крім того, міжнародна політика адміністрації Дж. Буша, в основі якої лежить теорія демократичного миру, змушує засумніватися в головній вихідній аксіомі цієї теорії — у "генетичному" миролюбстві демократичних держав. Ще                   С. Хантиігтон говорив про конфлікт (демократичного) Заходу і "інших".

Тому причини і джерела сучасних воєн представляються більш складними, чим просто недостатнє поширення демократії. Як відзначає М. Галі, в основі сучасних воєн лежать: конфлікт американської наддержави з іншим світом, зокрема з "державами-ізгоями"; традиційні вестфальскі конфлікти між державами (особливо слід зазначити конфлікти в країнах Півдня: ірано-іракська війна і конфлікт Ефиопія—Еритрея); трансдержавні конфлікти і потрясіння; конфлікти етнічного або комунітарного характеру, так називані конфлікти низької інтенсивності. Ці конфлікти нерідко співіснують у реальності, збігаються в просторі і часі, у тому самому конкретному соціальному феномені. У цих умовах подолання воєн і досягнення "вічного миру", у тому числі і за допомогою повсюдного насадження демократії, представляється досить проблематичним.

У даному зв'язку досить показової є точка зору Е. Тодда. Намагаючись відстояти міф "демократичного миру", що руйнується під дією зовнішньої політики єдиної військової наддержави і її союзників, він дійшов висновку про кризу "передових демократій", про їхню поступову трансформацію в олігархічні системи.

Почавши аналіз "закону Доїла" із твердження, що "війни між демократіями неможливі", Тодд завершує його наступними словами: "Визнаючи, що ліберальна демократія веде до миру, ми також визнаємо, що її відмирання може привести до війни. Навіть якщо закон Доїла і вірний, вічного миру в кантіанському дусі не буде".

Масове вторгнення в сферу міжнародних відносин нових діючих осіб супроводжується відносним падінням ролі держави як у світовій політиці, так і у внутрішніх справах. Виявляється некомпетентність держави в тім, що стосується її пристосування до умов глобалізації. Неефективність державної влади в реалізації споконвічних своїх функцій, що були покладені на неї "суспільним договором" (забезпечення безпеки й економічного добробуту своїх громадян). Сьогодні для ефективного функціонування державі вже недостатньо "монополії на законне насильство", а гарантувати її стає значно складніше, ніж колись. Нові ж транснаціональні гравці міжнародної сцени поділяються на два типи. До одного з них відносяться міжнародні інститути, неурядові організації, найбільшіЗМІ, бізнесу-структури й інші легітимні актори. До іншого — наркодільці, мафіозні об'єднання, бандформирования, збройні угруповання, пірати у водах Світового океану, нарешті, організації міжнародного тероризму, що прикриваються ісламською фразеологією. Перші домагаються зростання свого впливу і політичної ваги не тільки через співробітництво з державами, але і через суперництво з ними, в обхід, у противагу і на шкоду впливові останніх. Активізація ж других, котрі не зупиняються в досягненні своїх цілей перед самими нелюдськими злочинами, із ще більшою очевидністю свідчить про виникнення якісно нових погроз. Традиційні структури безпеки на зразок міждержавних збройних альянсів не пристосовані для боротьби з такими погрозами. Більш того, неадекватне використання могутності найдужчої у військовому відношенні держави світу і її союзників в Іраку не тільки знайшло свою неефективність, але і дало новий подих транснаціональному тероризмові.

Поширення міжнародного тероризму, виникнення асиметричних воєн "нового покоління" лише ускладнило середовище безпеки, зробивши її ще більш багатошаровою, чим колись. При цьому традиційні погрози -і погрози міждержавних воєн, як конвенціонального характеру, так і з застосуванням ядерної зброї, залишаються цілком реальними.

Нинішній стан світової політики і тенденції, що спостерігаються в ній, не дають достатніх основ сподіватися, що в доступному для огляду майбутньому людству удасться звільнитися від воєн як від способу (хоча найчастіше ілюзорного з телеологічної, помилкового з політичної і трагічного з гуманітарної точок зору) вирішенні конфліктів між учасниками політичного процесу, сумніви в настанні вічного миру.

Таким чином, великі міждержавні війни на зразок Першої або Другої світових воєн представляються усе менш ймовірними, однак світ не стає більш безпечним, оскільки війни дробляться і переходять на інші рівні світової політики. Спроби ж умиротворення шляхом насадження демократії не вирішують проблеми, а в деяких обставинах навіть здатні її збільшити.

5. Роль ООН як гаранта міжнародного миру

 

Багато в чому завдяки ООН міжнародному співтовариству удалось врегулювати десятки конфліктів і запобігти виникненню нових криз, а в останні 10-15 років - налагодити в цілому конструктивне багатобічне співробітництво в вирішенні широкого спектру гострих глобальних і регіональних проблем.

Часом ця система міжнародних відносин піддається серйозним іспитам на міцність, наприклад, під час іракської кризи.

Держави-члени наділили органи ООН широкими повноваженнями. Найбільш важливим з них є головна відповідальність Ради Безпеки ООН за підтримку міжнародного миру і безпеки. Крім того, ООН - організація з універсальною компетенцією. Держави мають можливість включати в її повістку практично будь-які питання, що відносяться до військово-політичної, соціально-економічної, гуманітарної й іншої областей.

ООН може бути ефективна рівно настільки, наскільки цього хочуть її члени. Іншими словами, недоліки, за які часом виправдано критикують ООН (зокрема, нереагування на кризи, недостатня ефективність реалізації прийнятих рішень), значною мірою необхідно адресувати самим державам.

 ООН має потребу в постійному удосконалюванні власної структури, оптимізації методів роботи своїх органів. Така робота в останні роки ведеться по багатьом напрямкам при активній участі. Однак без необхідної політичної волі держав  і їхньої прихильності прийнятим на себе зобов'язанням Статуту ООН будь-яка реформа організації залишиться лише благим побажанням.

Сьогодні усі без винятку держави зіштовхуються з такими масштабними проблемами, як дисбаланс економічного розвитку, регіональні конфлікти, терористична і наркотична погрози, поширення зброї масового знищення, компонентів і засобів її доставки, епідемії, екологічні ризики і багато інших. Глобалізація переплела їх у тугий вузол, найчастіше стимулюючи наростання соціальних, етнічних і інших небезпечних протиріч. На цьому ґрунті розвиваються найнебезпечніші явленна політичного екстремізму і тероризму. Очевидно, що жодне держава, яким би сильним вона ні була, не в змозі в поставити заслін цим викликам.[5,с.33]

Держави органи можуть виконувати рішення Ради Безпеки ООН і співробітничати з його допоміжними органами – Контртерористичним комітетом (КГК) і комітетами з санкціями, що перетворює Раду Безпеки в головний координуючий центр у боротьбі світового співтовариства з тероризмом як однієї з найнебезпечніших погроз міжнародному миру і безпеці.

У рамках ООН розроблені 12 міжнародних конвенцій по боротьбу з тероризмом. На основі резолюцій Ради Безпеки і Генассамблеї ООН сформована широка антитерористична коаліція. Створено міцний правовий фундамент по боротьбі з тероризмом у виді резолюції 1373 Ради Безпеки, що серйозно доповнює комплекс норм, сформований зазначеними конвенціями. Ґрунтуючись на її положеннях веде роботуз виявлення пробілів у національних антитерористичних механізмах і сприянню їх удосконалюванню. Така задача не під силу ні однієй іншій міжнародної організації, тим більше окремим державам.

Статут ООН, зобов'язання по якому мають переважну силу перед будь-якими іншими зобов'язаннями держав, наділив Організацію арсеналом ефективних засобів. Це включає і  повноваження Ради Безпеки ООН від імені міжнародного співтовариств" санкціонувати застосування сили з метою усунення погрози міжнародному миру.

Актуальність забезпечення на практиці головної ролі Ради Безпеки ООН у підтримці міждержавного миру і безпеки найбільше яскраво проявилася в ході війни в Іраку. США і Великобританія, не знайшовши підтримки в Раді Безпеки ООН, пішли по шляху однобічних воєнних дій врозріз зі Статутом ООН.

Теракт у відношенні Офісу ООН у Багдаді з всією очевидністю підтвердив необхідність більш широкої і солідарної участі міжнародного співтовариства при адекватній ролі ООН у врегулюванні і відновленні Іраку і взагалі встановлення миру.

Завдяки накопиченому досвідові і різноманітному арсенатові засобів ООН під силу сполучати політичну, миротворчу й антикризову діяльність у сполученні з зусиллями соціально-економічного і гуманітарного плану. Використовуючи цю перевагу, ООН дозволяє на комплексній основі займатися рішенням складних проблем, що супроводжують глобалізацію.

Іншою загальновизнаною перевагою ООП є безсторонній і дійсно колективний характер її діяльності, що має особливе значення в конфліктних ситуаціях, обтяжених дефіцитом довіри між сторонами. Цим пояснюється зростаючий попит на миротворчі послуги ООН.

В умовах, коли змінилася природа збройних конфліктів. Організація адаптує свій миротворчий інструментарій у строгій відповідності зі Статутом ООН. У результаті істотно підвищилася оперативність розгортання миротворчих операцій у відповідь на гострі, у тому числі гуманітарні кризи. Успішно функціонує Система резервних угод ООН.

Та, розглянутий  рефераті збройними конфліктами, список потенційних погроз і викликів миру не вичерпується. Одну з головних небезпек на сьогоднішній день представляє неконтрольоване поширення зброї масового знищення, її компонентів і засобів доставки.

Реальною погрозою є можливість улучення зброї масового знищення в руки різного роду злочинних терористичних угруповань. Поки ще не пізно, такий розвиток подій треба попередити. Пошук ефективних методів протидії цій погрозі є відповідальністю не тільки членів Ради Безпеки ООН, але і усього світового співтовариства.

Стратегічна задача на цьому напрямку - сформувати у світовому співтоваристві загальні підходи до тому, як забезпечити доступ для усіх без винятку країн до переваг глобалізації і діючу нейтралізацію її ризиків. Ця робота активно проводиться на  зустрічах високого рівня країн - членів Економічної і Соціальної Ради ООН з керівництвом Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду.

Таким чином, ООН зіграла важливу роль у виробленні міжнародного миру у відношенні пріоритетів міжнародної і національної політики в умовах глобалізації і взаємозалежності, але її діяльність вимагає більшої ефективності.  Перед ООН і організаціями її системи поставлена задача служити глобальним форумом для обговорення таких питань, як універсальний доступ до знань і інформації, розробка культурної розмаїтості, створення міжнародного миру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Миротворчість і примус до миру

 

 

Творці Статуту ООН, проголосивши обов'язковість для членів ООН утримуватися у міжнародних відносинах від погрози сили або її застосування, не виключали можливості виникнення спірних питань, міждержавних конфліктів і навіть актів агресії.

Уже незабаром після створення ООН зрозуміла необхідність проведення на базі Статуту ООН операцій по підтримці миру (peace-keeping operations). Негативні процеси в міжнародних відносинах обумовили еволюцію миротворчості і появу нових форм війн з метою ліквідації збройних конфліктів та умиротворення сторін у гострих конфліктах міжетнічного, релігійного та територіального характеру, що часом переходять у громадянські війни. Так виникла нова форма миротворчості - примус до миру (peace enforcement), поки що не приносить бажаного успіху. Примус до миру пов'язаний з цілим рядом моментів, головні  з яких визначаються складністю причин, що породжують зазначені конфлікти, а також комплексом проблем, що вимагають якісного удосконалювання засобів і методів практично миротврчості.

Таким чином, примус до миру - комплексна проблема, пов'язана з міжнародними відносинами, міжнародним правом і принципами державного суверенітету, що поки що не знайшла достатньої розробки в наукових дослідженнях як у нашій країні, так і за кордоном.

У 1992 р., коли події в Сомалі привели до дезинтеграцї країни, запеклим сутичкам, масовому голодові і хворобам.  ООН прийняв перше в історії рішення про збройний примус до миру, що показало всю складність цих операцій. Створена в ООН Комісія підготувала "Доповідь ООН про уроки війни в Сомалі". "ООН. - вказується в ньому - не готова забезпечувати примус до миру. ООН варто утримуватися від подальшого застосування Заходів для примусу до миру в умовах внутрішньодержавних конфліктів. Якщо, проте, ООН прийме все-таки рішення провести операцію по примусу до миру, то її мандат повинний бути обмежений конкретними задачами, а сила повинна застосовуватися тільки в якості крайньої міри після того, як будуть вичерпані всі мирні засоби.

ООН необхідно продовжувати здійснювати операції по підтримці миру  традиційного типу в рамках свого Статуту, роблячи, однак, більший упор на превентивну дипломатію, надання допомоги мирним зусиллям у державному будівництві і забезпечення готовності до швидкого реагування на надзвичайні ситуації .

На жаль, з цього уроку не були зроблені необхідні висновки. Аналогічна операція ООН у Руанді також закінчилася провалом і численними жертвами мирного населення. Інший приклад, що свідчить про кризу ООН - неспроможність її дій у колишній Югославії, Іраці.

Характерно, що переговори по врегулюванню конфлікту в Боснії проходили навіть без участі представників ООН. Цим було підкреслено вкрай зневажливе відношення до силової миротворчої діяльності Організації. Подібний перехід миротворчества від ООН до НАТО означав створення небезпечного прецеденту для майбутньої ролі ООН. Тому що дійсно справедливий правопорядок у світі в інтересах усього світового співтовариства не може бути забезпечений монополією одного блоку, власне кажучи очолюваного озброєними силами в основному однієї країни – США, яка усе активніше претендує на особливу роль у міжнародних відносинах.

 Участь у миротворчих операціях, у тому числі й у примусі до миру, регіональні організації, може бути корисною, тому що вони добре інформовані про положення в регіоні. Що ж стосується інших регіональних організацій, то автори рекомендують ООН використовувати їх тільки для здійснення превентивної дипломатії. Така позиція не може не викликати заперечення НАТО. Використання НАТО в операціях ООН можливо тільки за умови не уклонною дотримання  Статуту ООН,  зокрема  гл.  VІІІ. Заміна сил ООН у колишній Югославії силами НАТО не принесла позитивних результатів у намічені Паризькою угодою терміни.

Розділ VI і  VII Статуту ООН на які спираються практичні миротворчі акції ООН,  не згадують такі дії, як "санкції", "операції по підтримці миру" і "операції по примусу до миру". Тому, тим більше, важливо суворе дотримання об'єктивної правової коректності при тлумаченні сутності цих миротворчих акцій на основі загальних положень.

Прерогативою прийняття рішень про мирне вирішення суперечки, а також застосування примусових мір у випадках порушень миру або актів агресії володіє тільки Рада Безпеки.

Термін "операції по підтримці миру" уперше був використаний ГА ООН у лютому 1956 р. Його автором вважають колишнього Генерального секретаря ООН Д Хаммаршельда.

 Таким чином, миротворчі операції ООН можна розділити на дні категорії. Перші: операції по підтримці миру, що покликані сприяти обмеженню конфліктів, врегулюванню і ліквідації їхніх наслідків. Збройні сили ООН при здійсненні цих операцій повинні бути безсторонні. Вони можуть мати лише легку зброю, необхідну для особистої оборони.

Відповідно до офіційних формулювань документів ООН у задачі операцій по підтримці миру входить:

а) спостереження за умовами перемир'я, припиненням вогню або воєнніої дії

 б) забезпечення роз'єднання збройними силами в конфлікті;

 в) сприяння законному урядові в запобіганні збройного втручання ззовні або ліквідації наслідків такого втручання;

г) недопущення подальшої інтернаціоналізації конфлікту

д) контроль за дотриманням прав людини;

є) створення або відновлення інфраструктури

е) сприяння наданню гуманітарної допомоги

За час існування ООН до ХХІ ст. було проведено близько 40 операцій по підтримці миру. У них брало участь до 1 млн. осібвійськового, поліцейського і цивільного персоналу з 68 країн. Майже тисяча чоловік загинули в ході операцій.

Друга категорія -операції по примусу до миру. Примус прийнятний як для боротьби зі збройною агресією, так і для забезпечення в критичних випадках рішень Ради Безпеки, що аж ніяк не тотожно врегулюванню конфліктів.

Примус може здійснюватися не тільки за допомогою збройних сил, але і шляхом економічних і політико-дипломатичних засобів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Якщо поняття "міжнародний конфлікт" і "міжнародна криза" найчастіше вживаються в контексті політологічних досліджень, то використання понять "суперечка" і "ситуація" найбільше типово для міжнародно-правового аналізу. Принцип мирного вирішення  суперечок і ситуацій включає в сферу своєї дії всі міжнародні суперечки і ситуації, незалежно від того, загрожують вони чи ні міжнародному миру і безпеці.

Особливе місце серед усієї розмаїтості міжнародних суперечок займають територіальні суперечки, тобто суперечки про проходження ліній границі і про приналежність визначеної ділянки території. Вони часто супроводжуються небезпечними політичними кризами і збройними конфліктами.

Мирні засоби підрозділяються на дві категорій.До першої відносяться засоби, що використовують для врегулювання безпосередньо сторін, що сперечаються.До другої — засоби, застосовувані в тому числі третьою стороною.

Мирні засоби правового характеру повинні сприяти зміцненню міжнародного миру і безпеки, хоча виконання цієї задачі завжди сполучалося винятково з застосуванням військових засобів і інших подібних механізмів.

У західній науці широко поширена точка зору, відповідно до якої міждержавні війни не тільки можна перебороти в майбутньому, але й у наші дні вони багато в чому  фактично переборені, однак використовуючи економічні, політичні, психологічні аргументи можна прийти до висновку, що існування миру в світі не можливе.

У цих умовах подолання воєн і досягнення "вічного миру", у тому числі і за допомогою повсюдного насадження демократії, представляється досить проблематичним.

 

 

 

 

Одним із засобів дотримання миру є ООН, Рада Безпеки, яка відіграє значну роль, але вимагає більшої ефективності.  Творці Статуту ООН, проголосивши обов'язковість для членів ООН утримуватися у міжнародних відносинах від погрози сили або її застосування, не виключали можливості виникнення спірних питань, міждержавних конфліктів і навіть актів агресії.

Однак виникли  операції по підтримці миру (peace-keeping operations) і  нова форма миротворчості - примус до миру (peace enforcement).примус до миру - комплексна проблема, пов'язана з міжнародними відносинами, міжнародним правом і принципами державного суверенітету, що поки що не знайшла достатньої розробки в наукових дослідженнях як у нашій країні, так і за кордоном.

Таким чином, існування в сучасному світі миру ускладнюється низкою причин, крім того, досягнення миру зараз намагаються встановити збройним шляхом, що все ж не призводить до вирішення. Збільшується кількість війн, що пов'язано з виникненням нових проблем та суб'єктів міжнародних відносин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. Дмитриев Б. Сотрудничество – лучшее оружие // Международная жизнь. – 2003. - №1. – С.34-35.

2. Лукьянов С. Война и мир цивилизаций // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. - №1. – С.153-165.

3. Морозов Г. Миротворчество и принуждение к миру // МЭ и МО. – 1999. - №2. – С.60-69.

4. Пригожин А..  Особенности Четвертой мировой войны // Вестник МГУ. Сер 18. – 2004. - №3. – С.54-63.

5. Семенюк М. Політика ненасильста //Нова полтика. – 2000. - №3. – С.31-36.

6. Серебрянников В. Эволюция представлений о войне // Вестник МГУ. Сер.18. – 2004. - №3. – С.64-72.

7. Федотов Ю. ООН – гарант мира и стабильности // Международная жизнь. – 2003. - №1. – С.36-44.

8. Хохлишева О. Мирное разрешение споров и ситуаций в условиях взаимозависимости // Вестник МГУ. Сер.18. – 2004. - №2. – С.80-93.

9. Циганков А. Проблем войн в социологии международных отношений //Вестник МГУ. Сер 18. – 2004. - №3. – С.36-53.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика