Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   394.0 КБ
СКАЧАТЬ

5 ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ

 

Індивідуальні контрольні і розрахункові завдання виконуються  в окремому зошиті. Індивідуальні  завдання можуть бути виконані на комп'ютері. Індивідуальні  завдання складаються з двох частин: контрольних завдань і розрахункових завдань. У контрольному завданні необхідно  надати  відповіді на запитання, привести  необхідні моделі, схеми і обґрунтувати  конкретні рішення. Рішення завдань повинне супроводжуватися поясненнями. Необхідно привести розрахункові формули, або представити посилання на них, підставити у формули числові значення і навести  кінцевий результат. Варіант індивідуальних завдань відповідає останній  цифрі  залікової книжки.

 

5.1 Контрольні завдання

 

Завдання 1.

Підготувати письмове завдання по наступних питаннях і варіантах:

1варіант: Етапи  розвитку телекомунікаційної та  інформаційної інфраструктури.

2 варіант:. Основні методи організації бізнесу в ТКС.

3 варіант: Особливості ринку в ТКС.

4 варіант: Основні поняття маркетингу в ТКС.                                                         

5 варіант: Основні визначення і види  послуг зв'язку.

6 варіант: Модель бізнес-процесів у ТКС.

7 варіант: Система забезпечення послуг зв'язку.

8 варіант: Система виконання послуг зв'язку.

9 варіант: Система розрахунку за послуги зв'язку.

10 варіант: Процедура маркетингогового планування послуг.

11 варіант: Характеристика мобільних послуг зв'язку.

12 варіант: Автоматизація розрахунків за послуги зв'язку.

13 варіант: Система ліцензування послуг зв'язку.

14 варіант: Пакет послуг мобільного зв'язку 3-6G.

15 варіант: Контрактна система обслуговування абонентів.

16 варіант: Характеристика параметрів якості послуг зв'язку.

17 варіант: Методи управління якістю послуг зв'язку.

18 варіант: Система сертифікації послуг зв'язку.

19 варіант: Життєвий цикл послуги і об'єкта ТКС.

20 варіант: Менеджмент у підтримці послуг і об'єктів зв'язку.

21 варіант: Основні вимоги системи якості – QoS.

22 варіант: Система якості обслуговування абонентів ТКС.

23. варіант: Особливості маркетингу послуг мобільного зв'язку.

24 варіант: Сучасні методи ціноутворення в ТКС.

25 варіант: Модель бізнес-процесів виконання послуг зв'язку.

26 варіант:  Модель бізнес-процесів  забезпечення послуг зв'язку.

27 варіант: Модель бізнес-процесів білінга послуг зв'язку.

28 варіант: Сучасні технології в наданні послуг  зв'язку.

29 варіант: Система тарифів і знижок за послуги зв'язку.

30 варіант: Технологія виписки рахунків за послуги зв'язку.

31 варіант: Система продажу послуг зв'язку.

32 варіант: Системна політика розвитку послуг зв'язку.

33 варіант:Характеристика інтелектуальних послуг.

 

5.2 Розрахункові контрольні  завдання

 

Завдання 2

            Визначити показники ефективності і якості сервіс-клієнт на ділянці доступу (Додаток №1).

Загальні положення

Основне призначення мережі доступу - забезпечення доступу користувача до послуг. У спрощеному виді модель доступу до послуг ілюструє рис.5.1.

 

5глБ_new

Рисунок 5.1 - Модель доступу до послуг

 

Користувач одержує послуги від вузла послуг, яким може служити, наприклад, районна АТС (телефонні послуги) або вузел оператора кабельного телебачення. Послуги відео, інтернет або передачі даних підтримуються місцевим сервером або віддаленим, розташованим на іншому вузлі. Проникнення інтернет до мережі загального користування дозволило істотно розширити набір надаваних послуг.

Розподіл ділянок доступу в інтернет ілюструє рис.5.2.

 

5глБ_new

 

Рисунок 5.2 - Розподіл ділянок доступу в  Internet

 

Для взаємодії користувачів з Internet IP провайдер організовує свою точку присутності (так звану РOP), що містить у собі сервер доступу і сервер послуг. Сервер доступу виконує такі функції: забезпечує взаємодію з користувачами за допомогою модемів через місцеву телефонну мережу, концентрує цей трафік і, крім того, маршрутизує його в потрібному напрямку. Аналіз мереж доступу показує, що послуги, що надаються користувачу, є основним чинником, що визначає як принципи побудови мереж, так і технології, що в них використовуються. Ця тенденція, яка названа сервіс-клієнт, повинна бути обов'язково врахована при розв’язанні завдання по формуванню принципів побудови мережі доступу України [1].

Модель розрахунку доступу до послуг PSTN

Розглянемо діяльність ”Укртелекома” і його структурних підрозділів у ролі регіонального постачальника послуг доступу, що комутується, в Internet (оператора PSTN), якого можна представити у вигляді роздрібного продажу ресурсів, що забезпечують доступ в Internet кінцевим користувачам або оптовому продажу цих ресурсів провайдерам Internet (рис.5.3). До ресурсів, що подаються, відносяться канали в Internet, серійні телефонні номери та пучки з’єднувальних ліній (ЗЛ).

 

 

5глБ_new

 

Рисунок 5.3 - Схема прямої взаємодії по розрахунках за послуги Internet операторів місцевого і міжміського зв'язку

 

Постановка завдання: одержання моделі розрахунку погодинної оплати доступу, що комутується, в Internet.

Архітектура системи розрахунку повинна базуватися на взаємозв'язках основних параметрів надійності вузла доступу в Internet із критеріями якості надаваних послуг при виконанні головних умов (рис.5.4). Фактори, що визначають якість доступу в Internet, при розрахунку не враховується, тому що доступ забезпечується існуючою технологією PSTN, регламентованою протоколами TCP/IP (МККТТ, МСЕ).

 

5глБ_new

 

Рисунок 5.4- Архітектура системи розрахунку

 

Для рішення поставленого завдання відповідно до варіантів завдань (Додаток №2) як основний показник погодинної оплати за надання користувачеві доступу, що комутується, в Internet будемо розглядати тільки доходи - Д, що одержуються регіональною дирекцією “Укртелекома”- за фактично відпрацьований користувачами час в Internet.

Як витрати - 5глБ_new, змінні витрати, пов'язані з орендою каналів доступу до мережі “Internet”, 5глБ_new.

Витрати 5глБ_new залежать від необхідної пропускної здатності каналів в Internet 5глБ_new і щомісячної орендної плати 5глБ_new за одиницю пропускної здатності:

 

                      5глБ_new,                                                              (5.1)

 

Розглянемо, як зв'язані між собою задані критерії якості обслуговування і задані параметри вузла доступу.

Величина пропускної здатності 5глБ_new, що замовляється в міжнародного провайдеру Internet, визначається через середню швидкість передачі інформації 5глБ_new з комутацієюя каналів:

 

                           5глБ_new,                                                             (5.2)

                                                                                                                                

де 5глБ_new - ваговий коефіцієнт [5глБ_new ].

Величина 5глБ_new впливає на величину часу затримки відповіді при запиті користувачем інформації з сервера оператора зв'язку (чим більше 5глБ_new, тим менше час затримки). Ця величина залежить від співвідношення службової та корисної інформації в запитах користувачів (чим менше це співвідношення, тим більше коефіцієнт), а також від коефіцієнтів використання каналів доступу, що комутуються, для користувачів. Число комутованих каналів 5глБ_new на етапі інженерного проектування визначається за допомогою 5глБ_new -коефіцієнта, що відповідає числу користувачів, що доводяться на один канал доступу в Internet, що комутується. Однак на етапі надання послуг число каналів, що комутуються, можна розрахувати за допомогою формул теорії масового обслуговування.

При найпростіших припущеннях про вхідний потік (пуасонівський потік викликів з довільним розподілом часу обслуговування і фіксованим середнім) така ймовірність обчислюється за формулою Ерланга

 

 

 

 

5глБ_new,                                                             (5.3)

 

де безрозмірний параметр 5глБ_new у теорії телетрафіка відповідає інтенсивності навантаження в Ерлангах [2]. При цьому величина 5глБ_new вибирається відповідно до рекомендації МККТТ у годину найбільшого навантаження [2]. Число комутованих каналів 5глБ_new, яке для заданої інтенсивності вступного навантаження Рн забезпечує задану 5глБ_new, визначається з (5.3). Визначивши число каналів і витрати на канали, можна записати

 

5глБ_new.               (5.4)

 

При погодинній оплаті кожний користувач оплачує час своєї роботи в Internet , і доходи оператора зв'язку (філії “Укртелеком”) визначається виходячи з обслуженого навантаження (обсяг трафіка), що створюють користувачі за місяць роботи в Internet. Отже, доходи оператора зв'язку за місяць можна визначити з формули

                               5глБ_new,                                                    (5.5)

 

де 5глБ_new – обслужене навантаження в i-у годину місяця, чисельно рівне сумарному часу роботи абонентів за цю годину;

5глБ_new – оплата однієї години роботи;

М – кількість робочих годин на місяць.

Введення індексу в позначеннях навантаження і оплати необхідно внаслідок можливої наявності в операторів зв'язку декількох тарифів протягом доби (денний і нічний тариф). Звідки, прибуток для оператора зв'язку буде визначатися за формулою

 

                                       5глБ_new                                                                 (5.6)

 

На якісному рівні розуміється, що зі збільшенням навантаження при фіксованій якості доступу збільшується потреба в пропускній здатності каналів в Internet.

У  період  активного  розвитку  єдиної  національної  мережі  зв'язку  України  (ЕНМЗУ)  важливою  вимогою, що пропонується до  автоматизованої  обробки  (на  основі  АСУ)  економічної  інформації, є системний  підхід  до збору  вихідних  даних;  їхній  обробці та одержанню  результатів  про  виробничо-господарську  діяльність підприємств  зв'язку, у т.ч. на основі автоматизованих систем розрахунку (АСР) у сервісних центрах корпоративних мереж регіональних філій «Укртелекома».

При роботі з цією моделлю особливу увагу варто приділити точності отриманої оцінки прибутку, за умови наявності інформації про дебіторську заборгованість, а також з урахуванням знижок за часом доби (денне в ГНН - високий тариф, нічне - пільговий тариф), а також у святкові та вихідні дні.

Пільговий тариф не повинен спричинити перевищення витрат над доходами, що не вигідно операторові зв'язку, який надає доступ в Internet користувачам.

Завдання:  Визначити доходи одержувані оператором PSTN у період доступу користувачів  до послуг Інтернет протягом місяця при  М1= Х, годин  у ГHH і М2=В, годин  за період з  0  до 8 годин.

П1 = 4грн. за  тарифом ГHH, П2=2грн за  тарифом в період з 0 до 8 годин, середня тривалість одного сеансу tср.=Z, хв (Додаток №1).

 

Висновки.

Додаток  №1

№вариан

М1, Х-Година

М2, Х-Година

Tср, Z-Мін

№вариан

та

М1, X-Година

М2, Y-Година

Tср, Z-Мін

1

5000

1000

10

16

7000

800

15

2

2000

700

15

17

4000

1200

20

3

3000

1500

40

18

2500

1500

30

4

4700

960

35

19

5000

2400

45

5

1500

3000

25

20

6000

3600

25

6

2500

850

8

21

1800

1600

50

7

3400

2000

6

22

3200

2600

10

8

2700

3100

12

23

7500

900

45

9

1300

600

30

24

3700

1400

20

10

9000

1100

5

25

4200

700

12

11

8300

1300

7

26

1600

3100

8

12

7500

2100

10

27

2700

5100

9

13

4300

650

14

28

1900

4200

35

14

12000

250

5

29

6500

1200

7

15

3700

1900

13

30

6900

12000

55

 

5глБ_new
Приклад: Визначити доходи, що одержує оператор PSTN, у період доступу користувачів  до послуг Інтернет протягом місяця при  М1=5000 годин  у ГHH і М2=1000 годин  за період c 0  до 8 годин.

П1 = 4грн. за  тарифом ГHH, П2=2грн за  тарифом в період з 0 до 8 годин, середня тривалість одного сеансу 5глБ_new=10 хв.

            Рішення завдання:

1. Визначимо середньодобовий вихідний обмін у ГHH :

5глБ_new;             5глБ_new;

5глБ_new
5глБ_new.

2.  Визначимо доходи оператора PSTN за  тарифом М1 у ГНН (5.5 )

5глБ_new.

3.  Визначимо доходи оператора PSTN за  тарифом М2 нічні періоди (5.5):  

5глБ_new.

4.  Визначимо доходи оператора PSTN у цілому за місяць:

5глБ_new.

5.  Визначимо вихідне навантаження в ГHH:

5глБ_new;

5глБ_new
5глБ_new

де 5глБ_new - вихідний обмін за 1 годину ГHH.

 

Значення  5глБ_new визначаємо за таблицею Ерланга, звідки, за умови імовірністі відмов в мережі PSTN

 

5глБ_new;

5глБ_new;

5глБ_new.

6. По  5.4 при  5глБ_new=20 грн на місяць (орендна плата на 1 міжнародний основний цифровий канал у ГНН):

 

5глБ_new.

 

7. Аналогічно визначаємо витрати оператора PSTN для доступу в Інтернет у нічний час.

 

1. Визначимо навантаження в нічний час:

5глБ_new                         5глБ_new

 

5глБ_new– вихідний обмін в 1 годину нічного часу, тоді

5глБ_new– кількість годин нічного часу на добу (від 0 до 8 годин),

звідки визначимо  при 5глБ_new (за табл. Ерланга)

 

5глБ_new        5глБ_new

 

5глБ_new(В)

5глБ_new.

 

2. По 5.4 при  5глБ_new=20 грн на місяць (орендна плата на 1 міжнародний канал у нічний час):

 

5глБ_new.

 

3. Витрати для оператора PSTN рівні:

 

5глБ_new.

 

4. Звідки, прибуток для оператора PSTN буде дорівнювати (5.6);

 

5глБ_new.

 

 

Висновки:

 

1. При роботі з цією моделлю особливу увагу варто приділити точності отриманої оцінки прибутку за умови наявності інформації про дебіторську заборгованість, а також з урахуванням знижок за часом доби (денне в ГНН - високий тариф, нічне - пільговий тариф), а також у святкові дні.

2. Пільговий тариф не повинен спричинити перевищення витрат над доходами, що не вигідно операторові зв'язку, який надає комутуємий доступ  в Internet користувачам.

 


 

Навчальне видання

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦИЯ БІЗНЕСУ НА БАЗІ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ”

НАПРЯМУ “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”

 

 

 

 

 

Упорядник                                        Сабурова Світлана Олександрівна

 

 

 

 

   Відповідальний  випусковий   В.В.Поповський

 

 

              Редактор   Н.А.Крижна

 

 

 

     Комп'ютерна верстка   Л.Ю. Светайло

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2008, поз.

Підп. до друку ..07      . Формат 60(84 1/16. Срлсіб друку - різографія.

Умов. друк. аркуш 3,3. Обсяг. від аркуш..2,9 . Тираж 120 прим.

Зам. № 1-46.             Ціна договірна.

ХНУРЕ,  61166, Харків, просп. Леніна, 14

Видрукувано в навчально - науковому  видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ.

61166, Харків, просп. Леніна, 14

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика