Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   56.0 КБ
СКАЧАТЬ

Старікова Г.Г.

Теми контрольних робiт з культурології

для студентів ЕКз-06-1

(Число означає номер джерела із списку літератури, в дужках вказані сторінки книги)

 

1. Предмет культурології, [3 (38-44); 8 (4-9); 9 (3-13); 11 (9-23); 16 (4-12); 17 (7-19)].

 

2. Культура як предмет філософського аналізу: численність підходів у дослідженні культури, [1; 2 (3-43); 8 (16-51); 9 (85-107; 391-405; 513-534); 11 (50-100; 455- 537); 12 (6-24); 13 (15-19); 14 (16-68); 18 (19-65); 21 (50-100; 455- 537)].

 

3. Сутність і функції культури, [2 (43-75); 4 (196-236); 8 (61-73); 9 (15-41; 107-129); 12 (6-24); 18 (7-19); 17 (4-12); 11 (100-117); 14 (69-75; 96-105)].

 

4. Культура і цивілізація, [3(79-115); 4 (272-278); 9 (59-67); 11 (112-117); 14 (212-215); 67].

 

5. Мистецтво в системі культури, [4 (189-192); 14 (159-197); 18 (311-385); 42].

 

6. Масова культура: зміст і функції, [2 (62-70); 4 (406-408); 8 (326-334); 14 (152-159); 18 (159-162); 20 (332-353); 62; 63; 83].

 

7. Співвідношення в культурі традицій та новацій, [2 (57-62); 4 (278-303); 8 (75-80); 9 (67-76)].

 

8. Проблема походження культури,  [2 (71-88); 4 (170-234); 8 (113-148); 9 (97-135); 11 (132-140); 15 (14-19); 35; 47; 66; 72; 84].

 

9. Особливості міфологічного мислення, [2 (89-95); 4 (157-164); 8 (155-158); 9 (257-278); 11 (141-161); 12 (58-81); 15 (20-36); 16 (53-73); 35; 47; 59; 66; 72; 73; 75; 84].

 

10. Магія в первісній культурі, [2 (89-119); 12 (68-75); 15 (20-36); 18 (65-80); 72; 73; 75; 84].

 

11. Культура Стародавньої Месопотамії, [7 (57-70);  9 (278-285); 12 (83-98); 15 (50-66); 17 (50-53); 37; 39; 54].

 

12. Мистецтво Стародавнього Єгипту, [12 (88-93); 15 (36-50); 16 (119-137); 39; 49; 54].

 

13. Наукові досягнення Стародавнього Єгипту, [6 (147-150); 12 (88; 93); 15 (36-50); 13 (43-53); 18 (89-91); 49].

 

14. Культура Стародавньої Індії, , [6 (147-160); 7 (150-160); 15 (79-94); 13 (53-63); 18 (89-91); 25; 26; 39; 50; 54].

 

15. Культура Стародавнього Китаю, [2 (143-162); 6 (42-57, 166-169); 9 (295-303); 12 (99-105); 13 (53-77); 15 (94-107); 18 (92-94); 39].

 

16. Наукові досягнення античного світу, [7 (85-168); 8 (175-179); 9 (303-316); 15 (198-211);16 (93-119); 27;39;46; 51].

 

17. Кріто-Мікенська культура, [11 (175-184); 12 (105-107); 13 (95-107); 15 (186-198); 18 (94-98); 39; 48].

 

18. Міфологія Стародавньої Греції, [7 (85-122); 9 (303-316); 15 (186-198); 27; 35; 39; 46; 48; 51].

 

19. Культура Стародавнього Рима, [8 (179-180); 9 (316-125); 12 (119-128); 13 (111-119); 15 (198-211); 37; 39; 48; 51].

 

20. Антична література, [7 (85-168); 8 (175-179); 9 (303-316); 15 (198-211); 16 (93-119)].

 

21. Культура епохи Середньовіччя, [6 (320-326); 7 (194-225); 8 (213-232); 11 (208-212); 18 (113-129); 23; 34; 41; 53].

 

22. Культура епохи Реформації, [2 (243-250); 7 (239-260); 11 (228-250); 29; 33].

 

23. Соціальні та світоглядні основи культури епохи Відродження, [6 (309-313); 7 (225-239); 8 (232-243); 9 (347-368); 11 (213-233); 12 (178-208); 17 (67-73); 31; 65].

 

24. Мистецтво епохи Відродження, [6 (326-332); 7 (225-239); 9 (347-268); 13 (217-240); 15 (249-263); 16 (137-148); 31; 41/ 65].

 

25. Мистецтво класицизму в Західній Європі та у вітчизняній культурі, [7 (260-283); 13 (243-249); 17 (73-83); 18 (129-147); 41; 43; 45; 69].

 

26. Мистецтво барокко в Західній Європі і  Україні, [7 (260-283); 8 (245-249); 12 (213-225); 13 (240-243); 17 (73-83); 18 (129-147); 41; 43; 45; 57; 58; 69].

 

27. Основні риси західної культури XIX ст., [6 (318-337); 7 (283-317); 11 (266-289); 12 (230-247); 18 (147-155); 32; 45].

 

28. Основні риси західної культури XX ст., [4 (378-481; 525-551); 11 (289-343)].

 

29. Культура постмодерну та культурні трансформації наприкінці ХХ ст., [4 (386-482; 520-563); 11 (285-347); 32; 45].

 

30. Християнство в історії української культури, [12 (410-430); 19; 43; 52; 69;78].

 

31. Язичництво в культурі Київської Русі, [5 (13-69); 12 (279-287); 43; 44; 66; 78].

 

32. Особливості взаємодії візантійської та вітчизняної культури, [2 (255-263); 8 (400-403); 9 (407-426); 12 (152-155); 78].

 

33. Українська культура XIV – першої половини XVII ст., [17 (116-126); 18 (181-191); 43; 58; 69].

 

34. Українська культура другої половини XVII – XIX ст., [12 (322-390); 17 (24-155); 19; 20; 43; 57; 58; 69].

 

35. «Срібний вік» у вітчизняній культурі (кінець XIX – початок XX ст.), [9 (498-504); 15 (278-291); 20 (258-281); 68].

 

36. Особливості сучасної української художньої культури, [12 (390-410); 19 (125-288); 20 (300-314; 320-332; 353-402)].

 

 

Список літератури до контрольних робіт

 

1. Антология культурологической мысли / Авт. – сост. С.П. Мамонтов, А.С. Мамонтов. - М.: Изд-во. РОУ, 1996.

2. Введение в культурологию: Учеб. пособие для вузов / Руковод. авт. кол. и отв. ред. Г.В. Попов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

3. Гуревич П.С. Культурология. Учеб. пособие, - М. : Знание, 1996.

4. Ерасов Б. С. Социальная культурология. Пособие для студентов вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект-Пресс, 1996.

5. Зезина М.Р., Комман Л.В., Шульгин В.С. История  русской культуры. Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по специальности «История». – М.: Высш. школа, 1990.

6. Історія світової культури. Культурні регіони. Навч. посібник / Кер. автор кол-ву. Л. Т. Левчук. - К.: Либідь, 1997.

7. Історія світової культури.: Навч. посібник / Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. – К.: Либідь, 1994.

8. Культурология в вопросах и ответах. Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

9. Культурология. Основы теории и истории культуры. Учеб. пособие / Под ред. И.Ф.Кефели. – С.-П..: Специальная литература, 1996.

10. Культурология. Учеб. пособие для вузов / Сост. и отв. ред. Радугин А.А., - М.: Центр, 1996.

11. Культурология. Учеб. пособие для студентов вузов. – Ростов-на-Дону, 1995.

12. Лекціі з історії світової та вітчизняної культури / За заг. ред. А.В.Яртися. - Львів: Світ, 1994.

13. Малюга Ю.А. Культурология: Учеб. пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. - М., 1998.

14. Мамонтов С.П. Основы культурологии. – 2-е изд., доп. - М.: Изд-во РОУ, 1996.

15. Полікарпов В.С. Лекціі з історії світової культури.- Харків: Основа, 1995.

16. Розин В.М. Введение в культурологию. Учебник для высшей школы. – М.: Изд. дом Форум, 1997.

17. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Підр. для студ. вузів / Горбач Н.Я. та ін., Львів : Каменяр, 1992.

18. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій / Під ред. А.К. Бичко. - К.: Либідь, 1993.

19. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. Черепанової С.О. - Львів: Світ, 1994.

20. Українська художня культура / За ред. І.Ф.Ляшенка. - К.: Либідь, 1996.

21. Философия культуры. Становление и развитие. – С.-П.: Лань, 1998.

22. Баллестрем К.П., Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. - 1992, №5.

23. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. - М., 1995.

24. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.

25. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. - М., 1993.

26.  Бонгард-Левин Г.М. Индия в древности. - М., 1995.

27. Боннар А. Греческая цивилизация: в 3-х т. - М., 1992.

28. Васильев Л.С. История религий Востока. - М., 1988.

29. Протестантская этика и дух капитализма. / Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

30. Воронов А.О., Смирнов П.И. Россия и русские. Характер и судьбы страны. – С.-П., 1992.

31. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1986.

32. Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. - 1990, №1.

33. Гейсер Л. История Реформации. - М., 1982.

34. Гофф Ж. ле. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с франц. - М., 1992.

35. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. - М., 1993.

36. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1984.

37. Дмитриева Н.А., Виноградова. Искусство Древнего мира. - М., 1989.

38. Драгунский Д.В., Цымбурский В.Л. Генотип европейской цивилизации // Полис. 1991, №1.

39. Древние цивилизации. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левина. - М., 1990.

40. Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия //Социологические исследования. 1995, №8.

41. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М., 1995.

42. Искусство в системе культуры. - Л., 1987.

43. Історія української культури / Під заг. ред. І. Крип’якевича. - К., 1993.

44. Історія християнської церкви на Україні: Релігієзнавчий довідковий нарис. - К., 1991.

45. Кертман Л.Г. История культуры стран Европы и Америки. - М., 1987.

46. Кессіді Ф. До проблеми «грецького дива» // Філософська і соціологічна думка. - 1992, №3.

47. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. История развития человеческого интеллекта: Пер. с немецк. - М., 1983.

48. Коломинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. - Вып. 3. - М., 1977. («Памятники мирового искусства»).

49. Культура Древнего Египта. - М., 1976.

50. Культура Древней Индии. - М., 1975.

51. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М., 1990.

52. Курьер ЮНЕСКО. Тысячелетие введения христианства на Руси. - 1988, №6.

53. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV в. - М., 1986.

54. Малая история искусств. Искусство Древнего Востока. - М.:1975.

55. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. - М., 1973.

56. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1973.

57. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. - К., 1992.

58. Огієнко Г. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. - К., 1992.

59. Парандовський Я. Міфологія. Вірування і легенди стародавніх греків і римлян. - К., 1977.

60. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. - М., 1991.

61. Постмодернизм и культура. Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. - 1993, №3.

62. Разлогов К.Э. Культура для необразованных? // Общественные науки и современность. 1990, №4.

63. Разлогов К.Э., Феномен массовой культуры // Культура, традиция, образование: Ежегодник. - М., 1990.

64. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М., 1991.

65. Романець В. І. Історія психології епохи Відродження. - К., 1988.

66. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М., 1987.

67. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. - М., 1991.

68. Сарабьянов Д.В. История искусства конца XIX – начала XX века. - М., 1993.

69. Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993.

70. Ситарам К., Когделя Г. Основы межкультурной коммуникации // Человек. – 1993, №2-4.

71. Сорма Г. Коллизия культур // Диалог. – 1992, №13.

72. Тайлор Э. Первобытная культура: Пер. с англ. - М., 1989.

73. Токарев С. А. Ранние формы религии. - М., 1990.

74. Тоффлер О. «Третья волна» // США: экономика, политика, идеология. - 1982, №7-11.

75. Фрезер Дж. Золотая ветвь. - М., 1978.

76. Фролова М. А. Западная цивилизация: Доминанты становления и развития //Социально – политический журнал. - 1993, №12.

77. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

78. Фурман Д.Е. Выбор князя Владимира. // Вопросы философии. - 1988, №6.

79. Черняк Е. Б. Цивилиография: Наука о цивилизации / Рос. АН, Ин-т всеобщ. истории. – М. Междунар. отношения, 1996.

80. Хейзинга И. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. – М. Прогресс, 1994.

81. Хейзинга И. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах: в 3-х т. - М., 1995, т.1.

82. Чешко С.В. Архетипы сознания и реальности бытия //Общественные науки и современность. 1992, №6.

83. Хамитов Н.В.Философия человека: поиск пределов. Пределы мужского и женского: введение в метаантропологию. – К.:Наукова думка, 1997.

84. Элиаде М. Космос и история. – М., 1994.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика