prepod

Путь к Файлу: /Правоведение / ПравоДополнительн / АВТОРПР.DOC

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   40.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

Авторське право

 

 

Для розрішення даної проблеми треба розглянути два питання:

1. Поняття, принципи, об’єкти і суб’єкти  авторського права.

2. Захист авторських прав.

 

Сукупність правових норм, регулюючих відношення, пов’язані з створенням та використанням творень науки, літератури і мистецтва, складає авторське право  в об’єктивному сенсі.

 

Авторське Право в суб’єктивному сенсі - це особисті і майнові права, що належать особам, творчою працею яких  створені творення науки, літератури і мистецтва, а також їхнім спадкоємцям і іншим правопреємникам.

 

Авторському Праву як інституту цивільного права поряд з спільногромадянськими притаманні наступні принципи:

1. Принцип свободи творчості. 

Він полягає в наданні автору можливості вибору теми, форми творення, в якому та тема знайде втілення, свободи вибору жанру творення, засобу рішення творчої задачі, в забезпеченні автору можливостей доведення результатів своєї праці до широкого кола споживачів творчої продукції.

2. Принцип моральної  і матеріальної зацікавленості автора в створенні і використанні творчого творення.  

Цей принцип полягає в застосуванні до автора тверення різноманітних форм моральних і матеріальних стимулів: виплата авторської винагороди; присудження почесних звань, премій; широке тиражування; перевидання кращих тверень і таке інше.

3. Принцип всесвітньої  охорони і захисту прав  і інтересів  авторів.

Він полягає в створенні державою тривких економічних, політичних і юридичних гарантій авторів.

Охорону і захист авторських прав здійснюють державні і суспільні організації .  Різноманітне коло засобів, що застосовуються для належної охорони і захисту цих прав.

 

Об’єктом авторського права є прдукт творчої діяльності автора в області науки, літератури і мистецтва, висловлений в конкретній формі, доступної до сприймання іншими людьми.

Твір автора може бути визнаний об’єктом авторського права лише в тому випадку, якщо він з’явився результатом творчої діяльності і висловлює індивідуальність автора.

Разом з тим закон визнає об’єктом авторського права твір науки, літератури або мистецтва, незалежно від його гідності: навіть якщо вираження індивідуальності автора не гарантує високої якості, художньої, наукової, естетичної або іншій цінності творення. Воно і в цьому випадку підлягає правовій охороні.

 

В розділі 2, ст.5 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, прийнятий Верховною Радою України 23.12.1993 року міститься зразковий перелік об’єктів авторського права.

В цілому їх можна класифікувати по наступним виглядам:

+ творення науки;

+ творення художньої творчості (творення літератури, творення белетристичного, наукового технічного або практичного характеру - книги, брошури, статті, комп’ютерні програми і так далі);

+ виступи, лекції, промови, проповіді і інші усні творення;

+ музичні творення з текстом і без тексту;

+ драматичні, музично-драматичні творення, пантоміми, хореографічні і інші творення, створені для сценічного показу;

+ аудіовізуальні творення;

+ скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії і інші творення образотвочого мистецтва;

+ творення архітектури;

+ фотографії;

+ творення прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;

+ ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні творення, що стосуються географії, геології, топології, архітектури і інших областей науки;

+ сценічні обробки творень, означених в підпункті 1 пункту 1 нинішньої статті, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

+ переклади, адаптації, аранжировки, інші переробки творень.

 

Не є об’єктами авторського права закони, судові рішення, інші офіційні документи, творення народної творчості, давні акти і таке інше.

Якщо названі об’єкти включені в збірку, надано їм обробці і систематизації, такі об’єкти визнаються об’єктами авторського права укладачів збірок творень.

 

 

Суб’єкти авторського права.

 

Суб’єктом авторського права зізнається особа, чиєю творчою працею створене творення науки , літератури або мистецтва, тобто автор такого творення вказується на екземплярі творення, що оприлюднився (Стаття 11 Закону України “ Про авторське право і суміжні права” 23.12.93року).

 

Стаття 13 того же закону встановлює особисті (немайнові) права автора:

1. Вимагати визнання свого авторства, щоб його ім’я згадувалося в зв’язку з використанням творення, якщо це практично можливо;

2. Забороняти згадування свого імені якщо він як автор творення бажає залишитися анонімом;

3. Вибирати псевдонім (вигадане ім’я) в зв’язку з використанням творення;

4. Протидіяти будь-якому викривленню, позвращенню або іншій зміні творення або будь-якому іншому посяганню на творення, що може завдати шкоду честі і репутації автора;

5. На обнародування творення.

 

Не дуже бувають рідкими випадки створення творень науки, літератури або мистецтва не однім, а двома або декількома особами, що зізнаються співавторами  творення.

В статті 12  Закону України “Про авторське право і суміжні права” говориться: “Спіавторами є особи, спільною творчою роботою яких створене творення. Відношення між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування і іншого використання належить в одноковій мірі всім спіавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим в дозволі на опублікування, інше використання творення. У випадку порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє парво в судовому порядку.

2. Винагорода за використання творення належить співавторам в рівних частинах, якщо в угоді не передбачається інше.”

 

Від співавторства необхідно відрізняти так зване співробітництво, при якому автори окремих творень не набувають авторського права на цілий твір (журнал, словник, збірка статей і таке інше), створене в результаті їхнього співробітництва в виданні такого творення. Кожний автор набуває авторського права на виконану їм частину, а не на видання в цілому.

Авторське право на створення в цілому належить організації, що випустила його в світ.

Правонаступництво в авторському праві можливо як в порядку а)успадкування, так і б)при житті автора, що можепо договору або іншим образом передати своє право. Спадкоємці автора (співавтора) користуютьсяавторським правом в термін 50 років. Стаття 24 Закону України “Про авторське право і суміжні права “.

 

Стаття 29 Закону України “Про авторське право і суміжні права” передбачає договір на право використання творень:

1. Використання творення допускається винятково на сонові авторського договору  з автором або іншою особою, що має авторське право, за винятком випадків, означених в статтях 15 - 19 цього Закону.

2. Авторські договори повинні полягати в письмовій формі, якщо законодавством про авторське право і суміжні права не перебачене інше.

3. Відповідні відомства з творчими союзами можуть складати зразкові авторські договори.

4. Авторський договір може містити умови, не передбачені зразковим договором. Умови договору, що погіршують положення автора (його правопреємника) у порівнянні з положенням, встановленим чинним законодавством,   є недійсними.

5. Всі права на використання творення, не переданого по авторському договору, зберігаються за авторами.

6.  Стаття 30. Укладення і зміст авторского договору.

Авторський договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнута угода по всім істотним його умовам (засіб використання, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору і використання творення і так далі ).

+ Якщо в течію зумовленого договором терміну твір не буде використаний, автор має право  вимагати відшкодування збитків.

+ Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творень на дану тему або в цій області, є недійсними. 

 

Суб’єктами авторського договору можуть бути, з одного боку, автори або їх правопреємники, а з іншого боку - відповідні організації.

Умови і порядок укладення авторських договорів регламентується виданими у встановленому порядку типовими авторськими договорами.

Вигляди авторських договорів про передачутворень для використання отразилися в статтях 26, 27,28.

До них відносяться:

А) договір про видання або переіздання творення в оригіналі (видавницький договір);

Б) договір про публічне виконання неопублікованиго творення (постановчий договір);

В) договір про використання неопублікованого творення в кіно- або телевізійному фільмі (сценарний договір), в радіо- або телепередачі;

Г) договір про створення творення образотворчого мистецтва з метою публічного виставлення (договір художнього замовлення) ; особливість - створене автором творення образотворчого мистецтва переходить у власність або імперативне управління замовника;

Д) договір про використання в промисловості неопублікованого творення декоративно-прикладного мистецтва (творення мистецтва, включаючи творення художнього промислу, створене ручним або промисловим засобом для практичного користування або перенесене на практичного користування).

 

Ми з вами говорили про немайнові права автора , а тепер рзкиємо майнові права автора:

 

А) Автору або іншій особі, що є авторське право, належать виняткові права на використання творення в будь-якій формі з будь-яким засобом;

Б) Автору або іншій особі, що має авторське право, належить виняткове право дозволяти або забороняти :

+ відтворення творень (виготовлення одного або більш примірників творень або фонограми в будь-якій матеріальній формі, в тому числі, в звуко- і відеозаписі, а також запис творень або фонограми для тимчасового або постійного зберігання  в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, що читається машиною.

Примірник - це результат якого - або відтворення творення.

+публічне використання і публічне розголошення творення (подача творень, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, ігри, співання, танця і іншим засобом як безпосередньо (в живому виконанні), так і за допомогою будь-яких приладів і процесів в місцях, де присутні або можуть бути присутні особи, не стосовні до звичацного кола сім’ї або близьких знакомих сім’ї, незалежно від цього,  чи присутні вони в одному місці і в той же час або в різних місцях і в різний час);

В) публічний показ (будь-яка демонстрація оригіналу або примірника творень, виконання передач, ...);

Г) будь-яке повторне публічне  розголошення в ефірі або попроводам вже передпних в ефір творень, якщо воно здійснюється іншою організацією;

Д) переклади творень;

Е) переробки, адаптації, аранжировка і інші подібні зміни творень;

Ж) розповсюдження творень шляхом продажу, відчуження іншим засобом або шляхом здачи в найм або в прокат і інший передачі до першого продажу примірників творень;

З) здача в найм після першого продажу, відчуження іншим засобом примірників аудіовізуальних творень, музичних творень в нотній формі, а також творень, що зафіксувалися на фонограму або в формі, що читається машиною;

И) імпорт примірників творень.

Цей перелік не є вичерпним.

 

 

Друге питання.

 

ЗАХИСТ  АВТОРСЬКИХ ПРАВ.

 

Українська Держава здійснює подальше розширення і зміцнення прав авторів творень творчості, удосконалює юридичні і інші засоби охорони і захисту цих прав.

Конституція України надала право творчим робітникам об’єднуватися в суспільні організації , однією з найважливіших задач яких є охорона, а в необхідних випадках - захист авторських прав членів цих організацій.

 

В Законі Украіни “Про авторське право і суміжні права” (3.12.93) в розділі 4 статті 41, 42, 43  “Захист авторського права і суміжних прав” говориться про те, що:

 

1. Відтворення, розповсюдження і інше використання, а також ввезення в Україну примірників творень, фонограм, прогам мовлення без дозволу осіб, що мають авторське право і суміжні права є ПОРУШЕННЯМ  авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.

2. Примірники творень, фонограм, виготовлених і розповсюд-жених з порушенням авторського права і суміжних прав, є КОНТРАФАКТНИМИ.

3. Ввезення на теріторію України примірників творень і фонограм, охоронюваних на теріторії України у відповідності з нинішнім законом, з держави, в якій ці творення і фонограми не охоронялися або перестали охоронятись зізнається  порушенням авторського права і суміжних прав.

В статті 42 відзначається ПОРЯДОК ЗАХИСТУ авторського права і суміжних прав.

Захист особистих і майнових прав осіб, що мають авторське право і суміжні права, може здійснюватися в порядку, встановленому

Аміністративним, Громадянським, Кримінальним  законодавством.

В статті 43 викладаються ЗАСОБИ громадянсько-правового захисту авторського права і суміжних прав:

 

1) У випадку використання чужого творення без договору з особою, що має авторське право і суміжні права, недодержання умов використання творень і об’єктів  суміжних прав, порушення особистих і майнових прав особи, що мають авторське і суміжні права, можуть ПОДАТИ ПОЗОВ В СУД або арбітражний, третейський суди про відновлення порушених прав шляхом внесення відповідних виправлень, публікацій в печатці про допушене порушення або іншим засобом.

2) Суд, арбітражний суд має право винести рішення або визначення про:

                 Забороні випуску творення,

                 Виконання постановки, фонограми,

                 Передачі в ефір і по проводам,

                 Про припинення їхнього розповсюдження,

                 Про вилучення, конфіскації всіх примірників творення або фонограми і обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, якщо буде достатньо даних про порушення авторського права і суміжних прав.

3) Суд, арбітражний суд може винести рішення про знищення або відчуження всіх примірників творення або фонограми, у відношенні яких встановлене, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виняткових прав осіб, що мають авторське право і суміжні права. Це стосується всіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних лент, фотонегативів і інших предметів, з допомогою яких відтворюються примірники творення, фонограми, програми мовлення, а також матеріалів і обладнання, що ви користаються для їхнього відтворення.

 

Особи, що мають авторське право і суміжні права згідно статті 44 Закону, можуть вимагати:

 

А) відшкодування збитків, нанесених їм в результаті порушення авторського права і суміжних прав, включаючи власну вигоду;

Б) вилучення і напрямки в їхню користь прибутків порушника, отриманих їм в результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;

В) виплати компенсації, що визначається судом, в сумі від 10 до 50000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків або стягання прибутків;

Г) окрім  відшкодування збитків, стягання прибутків, суд, арбітражний суд за порушення авторського права або суміжних прав стягає штраф в розмірі 10%  від суми, присудженої судом в користь позивача. Сума штрафів спрямовується в встановленому законодавством порядку у відповідні бюджети;

Д) порушник авторського права і суміжних прав зобов’язаний відшкодувати особам, що мають авторське право і суміжні права, моральні збитки в розмірі, що визначаються судом.

 

 

                         Право на відкриття.

 

Відкриттям “... Зізнається встановлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального миру, що вносять докорінні зміни в рівень пізнання”.

З наведеного визначення відкриття видно, що воно характеризується наступними признаками:

По-перше, заявлене наукове положення повинно бути визнане відкриттям.

По-друге, об’єктивно існуючі закономірності, властивості або явища матеріального миру вважаються встановленими не при простому їхньому відкритті, фіксуюванні, а коли вони теоретично або експериментально доведені.

По-третє, заявлене положення в якості відкриття повинно бути раніше невідомо, тобто абсолютно новим з урахуванням світових відомостей.

По-четверте, не будь-які об’єктивно існуючі закономірності, властивості або явища матеріального миру зізнаються відкриттям, а тільки ті, що вносять докорінні зміни в рівень пізнання, тобто несуть знання фундаментального порядку.

До об’єктів відкриття відносяться:

- Закономірність,

- Властивість,

- Явище.

Закономірність матеріального миру, як об’єкт відкриття, - це існуючий тривкий зв’язок між явищами або властивостями матеріального миру. Вона повинна не констатувати випадкові зв’язки будь-яких явищ або властивостей, а встановлювати причинно-наслідковий характер тривких зв’язків, що повторюються.

Закономірність - це проява дії об’єктивного закону.

Властивість матеріального миру, як об’єкт відкриття, - це якісна сторона матерії.

 

Право на відкриття оформлюється шляхом подачі заявки на відкриття в Госкомвинаходів. Заявниками можуть бути: автор (співавтори), їхні спадкоємці, а також організація, якої це доручене автором (співавторами).

Якщо відкриття зроблене в зв’язку з виконанням службового завдання, то заявкана видавання диплому на відкриття оформлюється організацією спільно з автором (співавторами) і подається в Госкомвинаходів в МІСЯЧНИЙ  ТЕРМІН зі дня внесення заявниками пропозиції.

Якщо заявка не подана організацією в означений термін, автор має право самостійно подати її зі вказівкою, що відкриття зроблене в зв’язку з виконанням службового завдання і що організація не оформила заявку у встановлений термін.

Заявка на видання диплому на відкриття повинна відноситись тільки до одного об’єкту відкриття.

 

Заявка включає в себе наступні матеріали:

+ Заява про видачу диплому на відкриття;

+ Опис передбачуваного відкриття;

+ Додатки, що ілюструють відкриття, якщо вони необхідні;

+ Докази, які підтверджують пріоритет відкриття.

 

Основним матеріалом заявки є опис передбачуваного відкриття. В ньому повинні бути наведені теоретичні або експериментальні докази вірогідності виявлених закомірностей, властивостей або явищ матеріального миру. Закінчується опис формулою відриття, що лаконично, ясно і вичерпно висловлює його суттевість.

 

- Заявка, що надійшла, минає 2 експертизи ( попередню і наукову), кожну тривалістю по 3 місяці.

- Якщо в течію року зі дня публікації про відкриття, що зареєструвалося, вона не буде заперечена - автору видається диплом і виплачується винагорода.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика