Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   163.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Рішення задач

Задача №1

Провести прогноз звіту про доходи корпоративного підприємства на два роки, використовуючи наступні вихідні дані:

1.  За останні три роки обсяг реалізації збільшувався в середньому на 10% у рік.  Можна  чекати такого ж росту в доступному для огляду  майбутньому.

2. Собівартість  реалізованої  продукції коливалася в межах  58-61% від обсягу реалізації. При прогнозуванні  розумно припустити, що собівартість реалізованої  продукції складе 60% від обсягу реалізації.

3. Експлуатаційні витрати мають деяку фіксовану складову, а також частку, що прямо залежить від обсягів реалізації. Фіксовані  експлуатаційні  витрати  склали  в 2003 р. 150 000 тис. грн; у прогноз розумно включити  щорічний індекс інфляції в розмірі 4%.  Інша частина експлуатаційних  витрат змінюється пропорційно рівню продажів.

4. Виплати відсотка по заборгованості будуть зростати пропорційно росту доходу від реалізації. Це припускає сталість співвідношень, що складають формулу Дюпона, і  незмінність ставки відсотка.

5. Ставка податку дорівнює 40%.

6.Звіт про доходи за попередній (2003) рік.

                                                                             Тис.грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Виручка від реалізації

1000

 

 

Собівартість реалізованої продукції

580

 

 

Валовий прибуток

420

 

 

Експлуатаційні витрати

(включав амортизацію 100 грн.)

300

 

 

Прибуток до сплати процентів та податку

120

 

 

Сплата процентів

60

 

 

Прибуток до сплати податку

60

 

 

Прибутковий податок

24

 

 

Чистий прибуток

36

 

 

Розв’язання задачі

Використовуючи  вихідні дані, виконаємо наступні розрахунки.

1. Прогноз рівня доходів від реалізації:

 На 2004 р.  1000*1.1 = 1100 тис.грн.  На 2005 р. 1100*1.1 = 1210 тис.грн

2. Прогноз собівартості реалізованої продукції:

На 2004 р.  1100*0.6 = 660 тис.грн.  На 2005 р. 1210*0.6 = 726 тис.грн

3. Прогноз валового прибутку:

На 2004 р.  1100 - 660 = 440 тис.грн.  На 2005 р. 440*1.1  = 484 тис.грн

4. Прогноз експлуатаційних витрат:

 На 2004 р.  150 *1.04 +150*1.1=321 тис.грн.  На 2005 р. 156*1.04+165*1.1  = 344 тис.грн

5. Прогноз процентних виплат

На 2004 р.  1100 *0.06 = 66 тис.грн.  На 2005 р. 1210*0.06  = 73 тис.грн

6. Оцінка податкових  виплат

На 2004 р.  53*0.4 = 21 тис.грн.  На 2005 р. 68*0.4  = 27 тис.грн

7. Оцінка чистого прибутку

На 2004 р.  53 - 21 = 32 тис.грн.  На 2005 р. 68- 27  = 41 тис.грн

 

    Підсумковий прогноз  доходів на 2004 та 2005 роки., показано в таблиці.

 

                                                                   

  Тис.грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Виручка від реалізації

1000

1100

1210

Собівартість реалізованої продукції

580

560

726

Валовий прибуток

420

440

484

Експлуатаційні витрати

(включав амортизацію 100 грн.)

300

321

344

Прибуток до сплати процентів та податку

120

119

140

Сплата процентів

60

66

73

Прибуток до сплати податків

60

53

68

Прибутковий податок

24

21

27

Чистий прибуток

36

32

41

 

 

 

Задача №2

  Корпоративне підприємство, що має борг у 13 млн.грн.,  відшукало два джерела його погашення , по яких  пропонується     нижченаведений порядок виплат (див.табл.). Яке джерело дешевше і наскільки, якщо виплати виробляються наприкінці року?   Коефіцієнт дисконтування - 12%.

                                                                                                                              Тис. грн.

Рік

0

1

2

3

4

5

Вибір  A

 

3000

2000

2000

2000

4000

Вибір  B

 

2000

2000

3000

3000

3000

Розв’язання задачі

За розрахунковий рік приймемо нульовий (tр=0). Коефіцієнт дисконтування Ен.п. = 12%.                                                                                                                 З урахуванням цього сумарна приведена вартість  варіантів можна  знайти з формул:

КУ, варіант №5

     де 

              КУ, варіант №5 ,    КУ, варіант №5t = tp- t..

      Сумарна приведена вартість  першого варіанту буде рівна:

 СКУ, варіант №51 =3000(1+0,1)0-1+ 2000(1+0,1)0-2+2000(1+0,1)0-3+2000(1+0,1)0-4+4000(1+0,1)0-5 =

= 3000х0.8929 +2000х0.7972+2000х0.7118+2000х0.6355+4000х0.5674 = 9237.3 тис.грн.

Для другого  варианту:

СКУ, варіант №52 = 2000(1+0,1)0-1+ 2000(1+0,1)0-2+3000(1+0,1)0-3+3000(1+0,1)0-4+3000(1+0,1)0-5 =

= 2000х0.8929 +2000х0.7972+3000х0.7118+3000х0.6355+3000х0.5674 = 9124.3 тис.грн.

 

  Висновок. По абсолютній величини сумарних витрат затрат переваги  у варіантів не має (13000 = 13000). Однак з урахуванням характеру розподілення витрат  по рокам сплатного періоду перевагу слід  віддати другому варіанту (9237.3 > 9124.3  ). Друге джерело погашення боргу дешевше на

9237.3 – 9124.3  =  113 тис. грн.

 

 

 

Задача №5

Провести прогноз балансу корпоративного підприємства на два роки, використовуючи наступні вихідні дані:

 1.Сальдо коштів у 40 000 грн. за 2003 р. – достатня сума для покриття короткострокових зобов'язань  у доступному для огляду майбутньому.

2.Рахунки до одержання і товарно-матеріальні запаси, що укладають у собі 80%  від суми, записаної в рубриці "Інші поточні активи",  будуть зростати пропорційно росту доходу від реалізації.  (Нагадаємо,  що цей ріст передбачається рівним 10% у рік). Інші поточні активи будуть залишатися без змін.

3. У 2004р. компанія  планує збільшити основні  фонди  на суму в 120 000 тис.грн.  Амортизаційні   витрати  на 2004 р. і 2005 р.  передбачаються на рівні 60 000 грн.. Ніяких додаткових  вкладень в основні фонди в 2005 р.  не планується.

        4. Сума рахунків до оплати  щорічно  буде зростати на  10%. Обсяг інших зобов'язань залишиться незмінним.

        5. Емісія акцій не планується.

       6. Чистий прибуток, відповідно до прогнозного звіту про доходи, дорівнює 32 000 грн. у 2004 р. і 41 000 грн. у 2005 р.. Щорічні дивіденди в останні кілька років складали в середньому 10 000 грн.. Ніякого їхнього чи збільшення зменшення не планується.

7. Баланс на 31 грудня  2003 р.                                                                                         

Тис.грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Активи

 

 

 

Грошові кошти

40

 

 

Другі  поточні активи

200

 

 

Непроточні  активи             

400

 

 

Загальна сума  активів         

640

 

 

Позикові кошти і акціонерний капітал

 

 

 

Векселя к сплаті

10

 

 

Рахунки к сплаті                

100

 

 

Другі поточні обов’язки 

100

 

 

Не поточні обов’язки       

100

 

 

Капітал в звичних акціях

130  

 

 

Нерозподілений прибуток

200

 

 

Загальна сума позикового і акціонерного капіталу 

640

 

 

                                                          Розв’язання задачі

Використовуючи  вихідні дані, виконаємо наступні розрахунки.

1. Прогноз балансу грошових коштів залишається незмінним по рокам ( по 40 тис.грн.).

2. Прогноз  других  поточних активів:

  На 2004 р.  200*0.8*1.1+ 200*0.2 = 216 тис.грн.  На 2005 р. 173*1.1 + 43 = 233 тис.грн

3. Прогноз балансу не поточних   активів:             

  На 2004 р.  400 +120 - 60  = 460 тис.грн.  На 2005 р. 460- 60 = 400 тис.грн

4. Оцінка загальної суми активів:

  На 2004 р.  40 +216 + 460 = 716 тис.грн.  На 2005 р. 40+ 234+400 = 674 тис.грн

5. Річний ріст рахунків к сплаті, що припускається:

  На 2004 р.  100*1.1  = 110 тис.грн.  На 2005 р. 110*1.1 = 121 тис.грн

6. Залишаються незмінним по рокам:  річний ріст векселів к сплаті (10 тис.грн.), других поточних обов’язків (100 тис.грн.) , не поточних обов’язків (100 тис.грн.)  та  капіталу в звичних акціях (130 тис.грн.).

7. Оцінка нерозподіленого прибутку:

  На 2004 р.  200+32-10 = 222 тис.грн.  На 2005 р. 222+41-10 = 253 тис.грн

8. Загальна сума займаного і акціонерного  капіталу:

   На 2004 р. 10+110+100+100+130+222 = 672 тис.грн. 

   На 2005 р. 10+121+100+100+130+233 = 714 тис.грн

 Підсумковий прогноз балансу на   2004 та 2005 р., показано в таблиці.

                                                                                        Тис.грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Активи

 

 

 

Грошові кошти

40

40

40

Другі  поточні активи

200

216

233

Не поточні  активи             

400

460

400

Загальна сума  активів         

640

716

673

Займані кошти і акціонерний капітал

 

 

 

Векселя к сплаті

10

10

10

Рахунки к сплаті                

100

110

121

Другі поточні обов’язки 

100

100

100

Не поточні обов’язки       

100

100

100

Капітал в звичних акціях

130  

130

130

Нерозподілений прибуток

200

222

233

Загальна сума займаного і акціонерного капіталу 

640

672

714

Висновки.  Баланси за обидва роки не збалансовані – сума активів в перший рік перевищує, а в другий нижче суми заборгованості та акціонерного капіталу. Треба їх збалансувати. 

 

Задача 14

 Дані про діяльність фірм А та Б у 2000 та 2001рр., взяті з документів фінансової звітності фірм, приведені у таблицях 1 и 2. Використовуючи формулу Дюпона провести порівняльний аналіз роботи цих підприємств за вказаний період часу.

Таблиця 1.

Баланс та дані об акціях (тис. грн.).

Найменування показника

Фірма А

Фірма Б

2000

2001

2000

2001

Сума активів

3 100

2 950

2 750

2 300

Акціонерний капітал

1 300

1 220

1 400

1 150

Число оборотів акцій

100 000

100 000

85 000

85 000

Ринкова ціна акції

18

13

63

55

Сплачувані дивіденди

70

70

50

30

 

Таблиця 2.

Звіт про доходи у 2001р. (тис. грн.).

Найменування показника

Фірма А

Фірма Б

Чиста виручка від реалізації

2 500

4 000

Собівартість реалізованої продукції

1 600

2 400

Валовий прибуток

900

1 600

Експлуатаційні витрати

650

1 110

Доходи до виплати відсотків та податків (ЕВІТ)

250

490

Виплата відсотка

26

43

Прибуток до виплати податку

224

447

Виплата податку

74

147

Чистий прибуток

150

300

Розв’язання задачі

Формула Дюпона - представляет собой "моментальный снимок" почти каждого из основных компонентов финансовой деятельностипредприятия. Соотношение рассчитывается следующим образом:

Прибыль на  акционерный =  Чистая прибыль   x   Выручка от реализации   х   Общая сумма активов

капитал               Выручка от реализации     Общая сумма активов         Акционерный капитал .

Определяем по компонентам:

1) Доходность продаж за 2001г. для фирмы А:

 

Чистая прибыль                         =     150/2500 = 0.06;

              Выручка от реализации

 

для фирмы В:

Чистая прибыль                         =      0.08.

              Выручка от реализации

 

2)   Оборотность активов за 2001г. для фирмы А:

Выручка от реализации    = 2500/(3100+2950)/2 =0.83;

  Общая сумма активов        

 

для фирмы В:

    Выручка от реализации    = 1.58;

  Общая сумма активов        

3) Величина финансового рычага за 2001г. для фирмы А:

Общая сумма активов   =  2 950/1220 = 2.40;

Акционерный капитал

для фирмы В:

Общая сумма активов   =  1.98.

Акционерный капитал

 4) Прибыль на  акционерный капитал  за 2001г. для фирмы А:            

0.06  х  0.83  х 2.40 = 0.12 ;

для фирмы В:

0.08 х 1.58 х1.98 = 0.25.

Выводы.  Хотя фирма В придерживается более консервативной структуры капитала, очем свидетельствует меньшее чем у фирмы А, значение коэффициента «активы/акционерный капитал», онаобеспечивает своим акционерам больший доход на капитал, чем фирма А. Это происходит потому, что фирма А более эффективно использует свои активы и способна извлекать большую выгоду от реализации конечного продукта.  

Задача №20

    Спираючи на приведену інформація  про фірми А,В,С визначити середньозважену вартість капіталу даних  фірм . (Відповідь дайте з точністю до 0.1%.)

Фірма

А

В

С

 До податків

 

 

 

             Вартість боргу                    

95

9

13

Вартість звичайних акцій           

15

13

18

Вартість привілейованих акцій 

11

10.5

-

 Фактична структура капіталу

 

 

 

Борг/Капітал                      

30

30

42

Звичайні акції/Капітал             

70

62

58

Привілейовані акції/Капітал    

0

8

0

Максимальна ставка податку           

40

40

40

%

 

Вартість

     боргу після

  сплати податків          

Вартість

капіталу в

звичайних акціях              

Вартість капіталу в привілейованих

 акціях              

Середньозважена

вартість

капіталу

Фірма A

5.0

12

-

?

Фірма B      

5.5

10

10.3

?

Фірма C

7.5

16

-

?

Розв’язання задачі

 

Середньозважена вартість капіталу підприємства знаходиться з формули:

 

Середньозважену вартість капіталу =

КУ, варіант №5

 

КУ, варіант №5

КУ, варіант №5

Середньозважена вартість капіталу підприємства А = 0.25*5.5 + 0.75*15 = 12.6 %.

Середньозважена вартість капіталу підприємства В = 0.45*5.8 + 0.45*13 + 0.1*10,5 = 9.5 %.

Середньозважена вартість капіталу підприємства С = 0.38*7.8 + 0.62*18 = 14.1 %.

 

Висновок. Вартість  річного утримання капіталу найбільше у підприємства С.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика