Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   587.0 КБ
СКАЧАТЬ

МЕТОДИКА ТА ПРИКЛАД ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ ТИЛУ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ

 

 

3.1 Методика оцінки діяльності служб тилу прикордонного загону

 

Специфіка воєнно-економічного аналізу заходів по забезпеченню військ матеріальними засобами обумовлює своєрідність постановки завдань та склад визначених показників, що враховують вартісній та результативний аспекти заходів. Розглядання любого заходу при обов’язковому врахуванні об’єму і якості ресурсів, що використовуються, та досягнутих результатів робить  воєнно-економічну оцінку діяльності служб тилу прикордонного загону Державної прикордонної служби комплексною, яка дає змогу знаходити науково-пояснювальні рекомендації по раціональному засобу дії з врахуванням факторів, що впливають.

Обґрунтування комплексного показника воєнно-економічної оцінки діяльності служб тилу прикордонного загону, яке буде проведено в даній роботі, розіб’ємо на чотири самостійних етапи: [20,21,23,29]

- обґрунтування показників ефекту діяльності служб тилу прикордонного загону;

- обґрунтування показників вартості річного утримання служб тилу прикордонного загону;      

- обґрунтування комплексних показників воєнно-економічної оцінки діяльності служб тилу прикордонного загону;

- обґрунтування комплексного показника воєнно-економічної оцінки тилу прикордонного загону в цілому.

Розглянемо послідовно ці етапи.

 

 

3.1.1 Обґрунтування показників ефекту діяльності служб тилу прикордонного загону

 

Обґрунтування показників ефекту діяльності проведемо на прикладі продовольчої служби прикордонного загону.

Військовий аспект діяльності продовольчої служби прикордонного загону визначає мета її діяльності, що випливає, у свою чергу, з об'єктивних потреб практики.

Під метою діяльності продовольчої служби прикордонного загону маємо на увазі забезпечення особового складу повноцінним та високоякісним харчуванням, що визначає підтримання фізичної сил, витривалості, здоров`я військовослужбовців та в кінцевому рахунку – високу боєздатність підрозділів Державної прикордонної служби України.

На основі змісту мети діяльності продовольчої служби прикордонного загону обґрунтовується показник ефекту діяльності служби.

Крім того, в розділі 1 показано, що є бажаним, щоб при проведенні воєнно-економічного аналізу ступінь досягнення мети вимірювалася кількісно, що підвищує аналітичність одержуваних результатів.

Тому пропонується для оцінки ефекту діяльності продовольчої служби прикордонного загону використовувати комплексний показник ефекту, що має вигляд:

W = R1W1+  R2W2+ R3W3 ,                                                                                     (3.1)

де Слушателям - вагові коефіцієнти;

W1 – повнота й своєчасність забезпечення прикордонного загону продовольством за рік;

W2 – показник готовності техніки продовольчої служби (ступінь готовності техніки на момент надходження команди для випробування на надійність);

W3 –    рівень підготовки особового складу продовольчої служби.

Складові показнику ефекту діяльності продовольчої служби  розраховуються таким чином:

1. Повнота й своєчасність забезпечення прикордонного загону продовольством за рік, що знаходиться з формули:

W1=Слушателям                                       (3.2)

де Vнормат – нормативна потреба у забезпечені прикордонного загону продовольством у встановлений  проміжок часу, добо-дач;

Vфакт - фактичне забезпечення продовольством прикордонного загону у встановлений  проміжок часу, добо-дач.

В свою чергу, визначимо порядок розрахунку показників Vнормат, Vфакт.

Показник Vнормат знаходиться з формули:

Vнормат = 365 х N,

де N-  середня річна кількість військовослужбовців, яка повинна бути на забезпеченні у прикордонному загоні;

365 (366) - кількість діб за рік.

Значення показника Vфакт визначається з річного звіту про діяльність продовольчої служби. 

2. Показник готовності техніки продовольчої служби за рік, що розглядається, знаходиться з формули: [20]

W2 = 1 - СлушателямСлушателям ,                                                       (3.3)

де Тнб — загальна година не боездатності одиниць техніки продовольчої служби  за встановлений відрізок часу, годин. (Тнб = Слушателям    Тнбі -  термін часу за  який і-а одиниця техніки продовольчої служби за рік була небоєздатною; 

Nнб – загальна кількість не боєздатних одиниць техніки продовольчої служби за рік).

Т – загальний запланований час роботи всіх одиниць техніки продовольчої служби  за рік (Т = 24 х 365 х n,   n - загальна кількість одиниць техніки продовольчої служби за рік)

3.  Рівень підготовки особового складу продовольчої служби за рік, що розглядається, знаходиться з формули:

    W3Слушателям.             (3.4)

Значення вагових коефіцієнтів у формулі (3.1) визначаються експертним методом. Теорію експертного оцінювання розглянуто в першому розділі роботи. Опираючись на цю теорію обґрунтуємо порядок визначення вагових коефіцієнтів - Ri.

У якості експертів можливо використовувати посадові особи служб тилу прикордонного загону, регіонального управління, та Адміністрації Держприкордонслужби. Дані, що отриманні від експертів, та результати їх первинної обробки  потрібно представляти в табличній формі (табл.3.1).

 

Таблиця 3.1 – Дані, що отриманні від експертів, та результати їх первинної обробки

№ експерту

W1

W2

W3

Сума

бал

відн.

бал

відн.

бал

відн.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

При заповненні таблиці: кожен експерт по 10 - бальній шкалі оцінює вагомість  W1бал , W2 бал, W3 бал у діяльності продовольчої служби. Потім загальні бали по рядку ділимо на загальну суму по кожному рядку й одержуємо відносні величини по W 1 , W 2 , W 3 по кожному рядку. Потім відносні величини по кожному стовпці складаємо й одержуємо загальну суму відносних величин по кожному стовпці.

Далі знаходимо значення вагових коефіцієнтів:

                                                   Слушателям,                                                    (3.5)

                                                  Слушателям,                                                         (3.6)

                                           Слушателям.                                                 (3.7)

Отримані дані R1, R2, R3 ставимо у формулу (3.1) - розрахунку комплексного показника ефекту діяльності продовольчої служби прикордонного загону  за рік, який оцінюється, й враховуємо його:

W = R1W1  +  R2W2+ R3W3 .

Аналогічно здійснюється розрахунок комплексного показнику ефекту діяльності по іншим службам тилу.

Таким чином, в обґрунтованому комплексному показнику ефекту діяльності служби тилу прикордонного загону кожен з показників (W1,W2,W3) відображає різні сторони її діяльності, які мають свою розмірність. Комплексний показник ефекту не має ясного фізичного чи економічного задуму. Цю відносну величину слід розглядати лише, як міру переваги. Чим більше значення цього показника тим краще.

 

 

3.1.2 Обґрунтування показників вартості річного утримання служб тилу прикордонного загону

 

В розділі 1 було показано, що в сучасних умовах, для оцінювання показника воєнно-економічної оцінки діяльності служби тилу прикордонного загону, з урахуванням положень теорії воєнно-економічного аналізу, необхідно  розраховувати вартості річного її утримання. Для визначення цього вартісного показника будемо використовуємо теорію калькулювання витрат. [20]

На прикладі продовольчої служби прикордонного загону проведемо обґрунтування показників річного утримання служб тилу.

В нашому випадку під калькулюванням будемо розуміти обчислення собівартості окремих заходів діяльності продовольчої служби за рік що розглядається. В якості об’єкту калькулювання виступають заходи діяльності служби, вартість яких обчислюється в конкретному році, що розглядається.

Аналіз процесу діяльності продовольчої служби дозволив виділити наступні калькуляційні статті витрат:

1) витрати на утримання особового складу ПС (Сос);

2) витрати на утримання та обслуговування техніки й обладнання ПС (Собсл.тех);

3)  витрати на утримання будинків і споруд ПС (Сбуд) ;

4)  вартість витрат ресурсів ПС (Сресурс);

5)  інші витрати ПС (Сінш).

Всі ці калькуляційні статті відносяться до прямих, тобто витрат які безпосередньо використовуються на діяльність продовольчої служби. Не прямі витрати при розрахунках показника вартості річного утримання продовольчої   служби прикордонного загону не враховуються.       

В цілому величина показника вартості річного утримання продовольчої   служби прикордонного загону (Спс) буде визначатись з формули:

              Спс = Сос+ Собсл.тех + Сбуд + Сресурс + Сінш , грн./рік                        (3.8)

Далі розробляється методика розрахунку витрат по кожній з виділених статей витрат калькуляційних статей витрат. Аналітичні вирази в методиці повинні відображати залежність суми витрат по статті від норм (нормативів) витрачання ресурсів та їх обсягу. [20] Через те, що заходи діяльності продовольчої служби, як правило, пов’язані з залученням різнорідних засобів та ресурсів, то розрахунок витрат по кожній статті потребує детального аналізу заходів з метою забезпечення повноти охоплення ресурсів, що витрачаються.

Розрахунок витрат на утримання особового складу ПС (Сос).

Ці витрати в свою чергу визначаються з наступного виразу:

                             Сос = Госососмед , грн./рік ,                                    (3.9)

де  Гос -   вартість грошового  утримання особового складу ПС за рік;

Пос -    вартість продовольчого забезпечення особового складу ПС за рік;

Рос -  вартість речового забезпечення особового складу ПС за рік;

Кмед – вартість медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу ПС за рік.

Для розрахунку вартості грошового утримання особового складу ПС за рік треба заповнити наступну таблицю (табл.3.2).

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок вартості грошового утримання особового складу ПС за рік

№ з/с

Категорія о/с

Кількість

Вартість річного утримання

Сума по категоріям

Щомісячне утримання

Одноразові  виплати, премії

Загальна сума за рік

1.

Рядові

-

-

 

 

 

 

 

2.

Сержанти

-

-

 

 

 

 

 

3.

Прапорщики

-

-

 

 

 

 

 

 

4.

Офіцери

-

-

 

 

 

 

 

5.

Службовці

-

-

 

 

 

 

 

Усього:                                                                                                              

 

Значення усього і є вартістю грошового утримання особового складу ПС за рік (Гс).

Для розрахунку вартості продовольчого забезпечення особового складу ПС за рік використовується формула :

                                 Пос = Nос пс х Сд х 365, грн./рік ,                                (3.10)

де  Nос пс – кількість особового складу строкової служби ПС;

Сд  - вартість добового продовольчого пайка;

365(366)  - кількість діб за рік.

Розрахунок вартості речового забезпечення особового складу ПС визначається по категоріям (1- особовий склад строкової служби; 2 - прапорщики та офіцери) за рік і для цього треба заповнити наступну таблицю (табл.3.3).

 

Таблиця 3.3 – Розрахунок вартості речового утримання особового складу строкової служби ПС за рік

                            № з/с

Найменування речового майна

Вартість за одиницю на рік служби,  грн.

Норма видачі в роках

(на рік)

Рік отримання

Вартість предмета на рік,  грн.

1.

Берет

 

 

 

 

2.

Шапка – вушанка

 

 

 

 

3.

Куртка зимова

 

 

 

 

4.

Костюм парадний

 

 

 

 

5.

Кашкет бавовн.

 

 

 

 

6.

Костюм бавовн.

 

 

 

 

7.

Костюм ут.бавовн.

 

 

 

 

8.

Костюм робочий.

 

 

 

 

9.

Сорочка верхня

 

 

 

 

10.

Краватка

 

 

 

 

11.

Печатки.

 

 

 

 

12.

Кашне

 

 

 

 

13.

Черевики хром.

 

 

 

 

14.

Капці  казарм.

 

 

 

 

15.

Ремінь поясний

 

 

 

 

16.

Ремінь брючний

 

 

 

 

17.

Білизна натільна

 

 

 

 

18.

Майка/труси

 

 

 

 

19.

Кашкет /трико.

 

 

 

 

20.

Рушник 

 

 

 

 

21.

Хустка носова

 

 

 

 

22.

Шкарпетки  бав.

 

 

 

 

23.

Білизна тепла

 

 

 

 

24.

Шкарпетки  н/бав

 

 

 

 

25.

Печатки 2-х палі

 

 

 

 

26.

Плащ намет

 

 

 

 

27.

Речовий мішок

 

 

 

 

28.

Простирадло бав

 

 

 

 

29.

Наволочка бавовн.

 

 

 

 

30.

Матрац

 

 

 

 

31.

Подушка

 

 

 

 

32.

Ковдра н/бав .

 

 

 

 

33.

Сумка польова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Значення усього і є вартістю речового утримання особового складу строкової служби ПС по призовам за рік. Аналогічним чином розраховується вартість речового утримання прапорщиків та офіцерів. Сума цих показників і є вартістю речового забезпечення особового складу ПС в цілому.

Для розрахунку вартості медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу ПС за рік використається формула:

                             Кмед = (Гсососос) х 0,05, грн./рік ,                          (3.11)

Вартість медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу ПС за рік визначається як доля (5%) від суми вартості трьох попередніх складових витрат видів постачання особового складу ПС.

Розрахунок витрат на утримання та обслуговування техніки й обладнання ПС (Собсл.тех). Для розрахунку витрат на ремонт та обслуговування техніки служби ПС використовуємо дані плану ремонту та обслуговування техніки продовольчої служби по якому визначаємо перелік виконаних за рік заходів по обслуговуванню техніки та їх кількість. Вартість витрат на ремонт та обслуговування техніки служби ПС беремо з актів виконаних робіт. По цим даним визначаємо величину Собсл.тех в цілому.

Розрахунок витрати на утримання будинків і споруд ПС (Сбуд). Для розрахунку вартості витрат на утримання будинків і споруд продовольчої служби за рік використовується формула:

                                        Сбуд = Скв + Срем грн./рік ,                                   (3.12)

де Скв – комунальні платежі ПС за рік;

Срем - витрати на поточний ремонт будинків та споруд ПС за рік.

Загальні дані про витрати на комунальні платежі та витрати на поточний ремонт за рік в цілому по прикордонному загону беруться у відповідних службах і їх частка відношення до продовольчої служби пропорційно займаної площі будинків і споруд продовольчої служби до загальної площі будинків і споруд всього прикордонного загону.

Знаючи всі вихідні дані отримуємо загальну вартість витрат на утримання будинків і споруд продовольчої служби за рік.

Розрахунок вартості витрати ресурсу ПС (Сресурс). Для розрахунку вартості витрати ресурсу ПС за рік треба заповнити наступну таблицю (табл.3.4).

 

Таблиця 3.4 –  Розрахунок вартості витрати ресурсу ПС за рік

№ з/с

Найменування

Термін служби

Начальна вартість, грн.

Вартість кап. рем.,грн.

Вартість витрат ресурса, грн.

Нормативн. (років)

Фактичний (років)

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Значення „Усього” і є вартістю  витрати ресурсу ПС за рік - Сресурс .   

Розрахунок вартості інших витрат продовольчої служби (Сінш). У вартість інших витрат входять усі витрати, що не увійшли в попередні статті витрат (наприклад, витрати на канцелярські вироби, заправку картриджів та інш.).

Для розрахунку вартості інших витрат ПС за рік треба заповнити наступну таблицю (табл.3.5).

 

Таблиця 3.5 –  Розрахунок вартості інших витрат ПС за рік

№ з/с

Найменування витрат

од. виміру

Ціна за одиницю, грн.

Кількість закуп.

Загальна вартість

1

               1

 

 

 

 

2

               2

 

 

 

 

3

               3

 

 

 

 

4

               4

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

Значення „Усього” і є вартістю  інших витрат ПС за рік  – Сінш.

Загальна сума всіх визначених вартісних складових витрат (Сос, Собсл.тех, Сбуд, Сресурс, Сінш) і буде величиною показника вартості річного утримання продовольчої служби прикордонного загону - Спс ( 3.8 ).

Аналогічно здійснюється розрахунок показника вартості річного утримання служби і по іншим службам тилу.

 

 

3.1.3 Обґрунтування комплексних критеріїв воєнно-економічної оцінки діяльності служб тилу прикордонного  загону

 

На прикладі продовольчої служби прикордонного загону проведемо обґрунтування комплексного показнику воєнно-економічної оцінки діяльності служб тилу.

В попередніх пунктах для оцінки діяльності продовольчої служби обґрунтовано комплексний показник ефекту діяльності служби – WПС (3.1.) та показник вартості річного утримання продовольчої служби прикордонного загону - Спс ( 3.8 ). Таким чином, характеристика діяльності продовольчої служби відображається двома показниками, що робить задачу оцінки векторною. В розділі 1 було показано, що в такому випадку слід переходити до скалярного показнику у вигляді дрібного критерію. Спираючись на ці теоретичні положення запропоновано у якості комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності продовольчої служби прикордонного загону використовувати наступну формулу:

                                                      Слушателям,                                             (3.13)

де Епс - комплексний критерій воєнно-економічної оцінки діяльності продовольчої служби прикордонного загону;

W - комплексний показник ефекту діяльності служби;

спс – відносний показник вартості річного утримання продовольчої служби прикордонного загону (спс = Спс /  N, де  N – середня чисельність особового складу, що знаходився на котловому забезпеченні, та забезпечувався продуктами харчування прикордонного загону, що  оцінюється);

 

1000 – нормуючий  коефіцієнт.

Знаменником запропонованого комплексного критерію оцінки діяльності продовольчої служби прикордонного загону є відносний показник, який характеризує річні витрати на утримання продовольчої служби, що відносяться на одного військовослужбовця строкової служби, який знаходився на котловому забезпеченні. Чим більше величина спс, тим гірше. Величина знаменника впливає на величину Епс в зворотній залежності: чим більше величина спс, тим величина Епс менше, тобто чим гірше значення спс, тим значення Епс   теж гірше.

Чисельником комплексного критерію є комплексний показник ефекту діяльності служби - W, який характеризує якість виконання продовольчою службою її кінцевої мети. Чим більше величина W, тим краще. Значення W на пряму впливає на значення Епс. Наприклад, чим більше величина W, тим величина Епс також більше, тобто чим краще значення W, тим значення Епс   теж краще.

В п.п. 3.2 на конкретних прикладах буде показано, що величина W знаходиться у діапазоні 0 – 1, а величина спс складає сотні грн./рік/чол., тому для зручності  використання у формулу введений коефіцієнт 1000. Це веде до того, що величина Епс знаходиться в діапазоні від 0 – 10.

Аналогічно здійснюється розрахунок комплексного показнику ефекту діяльності по іншим службам тилу. Відмітимо особливості цього для кожної служби тилу:

для служби ПММ

Слушателям,                                     (3.14)

де спмм – відносний показник вартості річного утримання служби ПММ прикордонного загону (спмм = Спмм / М, де  М – середня чисельність автотранспорту, що знаходилась на забезпеченні, та забезпечувалась ПММ прикордонного загону, що оцінюється);

 

для речової служби

Слушателям,                                                 (3.15)

де сРС – відносний показник вартості річного утримання речової служби прикордонного загону (сРС = СРС / О, де  О – середня чисельність особового складу, що знаходилась на забезпеченні, та забезпечувалась речовим майном прикордонного загону, що оцінюється);

для служби КЕС

Слушателям,                                             (3.16)

де сКЕС – відносний показник вартості річного утримання служби КЕС прикордонного загону (сКЕС = СКЕС / Р, де  Р – середня площа будівель та комунальних мереж, що знаходились в обслуговуванні, та обслуговувалась прикордонним загоном, що оцінюється).

Таким чином, з використанням показників (3.13 - 3.16) можливо провести воєнно-економічну оцінку діяльності кожної із служб тилу прикордонного загону.

 

 

3.1.4 Обґрунтування комплексного показника воєнно-економічної оцінки тилу прикордонного загону в цілому

 

На основі визначених кількісних значень показників ефективність роботи кожної і-ї служби тилу прикордонного загону, по забезпеченню бойової готовності загону за встановлений проміжок часу - Есл.тилуі розраховується показник ефективності роботи тилу прикордонного загону в цілому за встановлений проміжок часу. Для цього використовується така формула:

                                             Етилу  Слушателям                                         (3.17)

n – кількість служб тилу у прикордонному загоні.

Прийняття рішення по оцінці діяльності тилу прикордонного загону чи окремої його служби на основі розроблених показників (Етилу, Епс, Ерс, Епмм, Екес) можливо робити тільки порівняльним шляхом у наступних випадках:

 1-й випадок. Оцінка діяльності тилу у часі. Нехай визначено значення комплексного критерію ефекту діяльності тилу (служби тилу) за попередній рік – Ет (сл.т)і та за поточний рік- Ет (сл.т)і +1.

Коли Ет (сл.т)і > Ет (сл.т)+1 - то діяльність тилу (служби тилу) за попередній рік була кращою, ніж в поточному році.

Коли Ет (сл.т)і < Ет (сл.т)і+1 - то діяльність тилу (служби тилу) за поточний рік була кращою, ніж за попередній рік.

Коли Ет (сл.т)і = Ет (сл.т)і+1 – то результати діяльності тилу (служби тилу) за розглянуті роки треба визначити однаковими.

2-й випадок. Оцінка діяльності 2 –х тилів (служб тилу) між собою за період, що розглядається. Нехай визначено значення комплексного критерію ефекту діяльності 2 –х тилів (служб тилу) за рік,  що розглядається: першої – Ет (сл.т)і1 та  другої -  Ет (сл.т)і2.

Коли Ет (сл.т)і1 > Ет (сл.т)і2 -  то діяльність за рік, що розглядається, була кращою у першого тилу (служби тилу),  ніж  у другого;

Коли Ет (сл.т)і1 < Ет (сл.т)і2 -  то діяльність за рік, що розглядається, була кращою у другого тилу (служби тилу), ніж у першого;

Коли Ет (сл.т)і1 = Ет (сл.т)і2  то результати  діяльності тилів (служб тилу) за  рік, що розглядається, треба визначити однаковими.

3 - випадок. Оцінка діяльності більше двох тилів (служб тилу) між собою за рік, що розглядається. Нехай, наприклад, визначено значення комплексних критеріїв ефекту діяльності 3 –х тилів (служб тилу) за рік, що розглядається: першої – Ет (сл.т)1 = 2,5; другого -  Ет (сл.т)2 = 1,8 та третього -  Ет (сл.т)3 = 2,8.

В даному випадку проводиться ранжування комплексних критеріїв ефекту діяльності тилів (служб тилу) за рік, за їх величиною, наступним чином:

Ет (сл.т)2 = 1,8 < Ет (сл.т)1 = 2,5 < Ет (сл.т)3 = 2,8,

Тобто першому тилу (службі тилу) за підсумками діяльності, що розглядаються, треба дати друге місце;

Другому тилу (службі тилу) за підсумками діяльності, що розглядаються, треба дати трете місце;

Третьому тилу (службі тилу) за підсумками діяльності, що розглядаються, треба дати перше місце.

Таким чином, обґрунтовано вираз для комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності тилу (служби тилу) прикордонного загону, який враховує кінцеву мету діяльності тилу (служби тилу) та витрати на забезпечення виконання цієї мети. На величину критерію не впливають об’єми діяльності тилів або їх служб (чисельність військовослужбовців строкової служби, які знаходяться на котловому забезпеченні та ін.). Визначена методика розроблена для оцінки результатів діяльності як тилу (тилів) в цілому так і окремих його (їх) служб.

 

 

3.2 Приклад оцінки діяльності служб тилу прикордонного загону

 

В п.п. 3.1 була розроблена методика оцінки ефекту діяльності служб тилу прикордонного загону. На основі цієї методики оцінимо діяльність служби тилу прикордонного загону на прикладі продовольчої служби.

 

 

3.2.1 Оцінка ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році

 

Розрахуємо показник ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році – W06,  який має вид:

                             W06 = R1W1 06  +  R2W2 06+ R3W3 06,                               (3.18)

де Слушателям - вагові коефіцієнти;

 W1 06 – повнота й своєчасність забезпечення Харківського прикордонного загону у 2006 році продовольством;

 W2 06 – показник готовності техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році;

 W3 06 – рівень підготовки особового складу продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році.

Для цього насамперед  розрахуємо  складові цього показнику.

1. Розрахунок повноти та своєчасності забезпечення продовольством Харківського прикордонного загону у 2006 році. Він здійснюється за  формулою, що є аналогічною (3.2.):

  W1 06=Слушателям                                                                     

де Vнормат 06 – нормативна потреба у забезпечені Харківського прикордонного загону продовольством у 2006 році, добо-дач;

Vфакт 06 - фактичне забезпечення продовольством Харківського прикордонного загону у 2006 році, добо/дач;

В свою чергу, визначимо порядок розрахунку показників Vнормат06, Vфакт06.

Показник Vнормат06  знаходиться з формули:

Vнормат06 = 365 х N = 365 х 330 = 120450 добо/дач,

де 330 -  середня річна кількість військовослужбовців, яка повинна бути на забезпеченні у Харківському прикордонному загоні у 2006 році;

365 - кількість діб у 2006 році.

Значення показника Vфакт06 взято з річного звіту про діяльність продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році і яке склало Vфакт06 = 125925 добо/дач.

Від цього величина показника повноти та своєчасності забезпечення продовольством Харківського прикордонного загону у 2006 році дорівнює:

 

W1 06 = 125925 / 120450 = 1,045.

Тобто, отримана  величина W106  більша 1, що показує достатньо хороший результат діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону з цього напрямку діяльності.

2. Розрахунок показника готовності техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році. Він здійснюється за  формулою, що є аналогічною. (3.3):

W2 06 = 1 - СлушателямСлушателям ,

де Тнб 06 – загальний час не боездатності одиниць техніки продовольчої служби  Харківського прикордонного загону у 2006 році, годин. (Тнб 06 = Слушателям    Тнбі 06 - термін часу за який і-а одиниця техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році була не боєздатною; Nнб 06 – загальна кількість не боєздатних одиниць техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році).

Т06 – загальний запланований час роботи усіх одиниць техніки продовольчої служби  Харківського прикордонного загону у 2006 році (Т06 = 24 х 365 х n, n - загальна кількість одиниць техніки продовольчої служби за 2006 рік).

Визначимо Тнб06 – загальний час небоєздатності одиниць техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році.

 Всього у продовольчій службі Харківського прикордонного загону у 2006 році було 2 одиниці техніки, які були небоєздатними: перша  39 днів, а друга 54 дня . Тоді :

Тнб 06 = 24 х 39  + 24 х 54 = 936 + 1296 = 2232  годин

Загальний запланований час роботи усіх одиниць техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році склав Тнб 06  = 24 х 365 х 8 = 70080 годин.  

Тоді показник  готовності техніки продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році буде рівнятися:

W2 06 = 1 – 2232/70080 = 1 – 0,03 = 0,97.

Отримана величина W2 06 = 0,97, тобто близька до 1, що показує достатньо хороший результат діяльності продовольчої служби з цього напрямку діяльності.

3. Розрахунок  показника рівня підготовки особового складу продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році. Він здійснюється за  формулою, що є аналогічною (3.4):

W3 06 Слушателям =  3,75/5 = 0,75 ,

де 3,75 – середній бал, що отримав о/с продовольчої служби Харківського прикордонного загону за річну перевірку у 2006  році.

Отримана величина W3 06 = 0,75 показує задовільний результат діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за цим напрямком діяльності.

4. Розрахунок вагових коефіцієнтів формули (3.1). Значення вагових коефіцієнтів у формулі (3.1.) визначалися експертним шляхом. У якості експертів використовувались посадові особи Харківського прикордонного загону. Дані, що отриманні від них, та результати їх первинної обробки наведені у табл. 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Дані, які отриманні від експертів, та результати їх первинної обробки

 

№ експерта

W1

W2

W3

сума

бал

відн.

бал

відн.

бал

відн.

1- начальник тилу

9

0,43

7

0,33

5

0,24

21

2- начальник тех. частини

8

0,36

8

0,36

6

0,27

22

3- начальник прод. служби

8

0,35

7

0,3

8

0,35

23

4- начальник прод. складу

8

0,38

6

0,29

7

0,33

21

5- начальник їдальні

9

0,45

5

0,25

6

0,3

20

Сума

 

1,97

 

1,53

 

1,49

 

 

При заповненні таблиці: кожен експерт по 10 - бальній шкалі оцінює вагомість  W1 06, W2 06, W3 06  у діяльності служби. Потім загальні бали по рядку ділимо на загальну суму по кожному рядку й одержуємо відносні величини по   W 1 06, W 2 06, W 3 06  по кожному рядку. Потім відносні величини по кожному стовпці складаємо й одержуємо загальну суму відносних величин по кожному стовпці.

Потім знаходимо значення вагових коефіцієнтів:

Слушателям,

Слушателям,

Слушателям.

Отримані величини вагомих коефіцієнтів R1, R2, R3 та величини складових ефекту W1 06 ,W2 06  ,W3 06 ставимо у формулу (4.1) - розрахунку комплексного показника ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік і вираховуємо його:

W ПС 06 = R1W1 06 +  R2W2 06+ R3W3 06 =  1,045·0,4 + 0,97·0,3 + 0,75·0,3 = 0,42+0,29+0,22 = 0,93

Для цього проміжного показника можливо запропонувати наступні критерії  прийняття рішень за його значенням (табл.4.2).

 

Таблиця 4.2 – Значення критеріїв для прийняття рішення по величині проміжного показника оцінки  діяльності продовольчої служби ( W ПС)

Оцінка

Значення показника W ПС

Відмінно

0,91-1,0

Добре

0,76-0,90

Задовільно

0,51-0,75

Незадовільно

< 0,51

 

Таким чином, розраховано значення комплексного показника ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік, яке складає W ПС 06 = 0,93, що має достатньо високе значення – на відмінно.

 

3.2.2 Оцінка вартості річного утримання продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році

           

В п.п. 3.1 була розроблена методика оцінки вартості річного утримання продовольчої служби прикордонного загону. На основі цієї методики розрахуємо вартість річного утримання продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році – Спс 06 (у цінах 2006 року), який має вигляд:

            Спс 06 = Сос06 + Собсл.тех06 + Сбуд06 + Сресурс06інш06 , грн./рік           (4.3)

де Сос06 - витрати на утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Собсл.тех06  - витрати на утримання та обслуговування техніки й обладнання ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Сбуд06 - витрати на утримання будинків і споруд ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Сресурс06 - вартість витрат ресурсів ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Сінш06 - інші витрати ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році .

Для розрахунку величини Спс 06 насамперед розрахуємо складові цього показнику.

1.Розрахунок витрат на утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році (Сос06).

Ці витрати в свою чергу визначаються з наступного виразу:

                        Сос 06  = Гос 06 + Пос 06 + Рос 06 + Кмед 06 , грн./рік,                    (4.4)

де Гос06 -  вартість грошового утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Пос06- вартість продовольчого забезпечення особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Рос 06 -  вартість речового забезпечення особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році;

Кмед 06 – вартість медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році.

Розрахунок вартості грошового утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році  показано у таблиці 4.3.

 

Таблиця 4.3 – Розрахунок вартості грошового утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році

№ з/с

Категорія в/сл

кількість

Вартість річного утримання

Сума по категоріям,

грн./рік

Щомісячне утримання

Одночастні  виплати, премії

Загальна сума за рік

1.

Рядові

  2

17 грн.

-

17грн х.

12міс.=144грн.

408

2.

Сержанти

  -

-

-

-

-

3.

Прапорщики:

Приходько С.П.

Пиший А.В.

Іванов Я.І.

 

  1

  1

  1

 

600

650

650

 

-

-

-

 

600х12міс.

650х12 міс.

650х12 міс.

 

7200

7800

7800

4.

Офіцери:

Петров В.А.

 

  1

 

950

 

-

 

950х12 міс.

 

11400

5.

Службовці:

Сідорук С.С.

Петрова О.І.

Владімірова С.І.

 

  1

  1

  1

 

350

350

400

 

-

-

-

 

350х12 міс.

350х12 міс.

400х12 міс.

 

4200

4200

4800

Усього:                                                                                                                   47808     

 

Таким чином, вартість грошового утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році склала  Гос 06 = 47808 грн./рік.

Розрахунок вартості продовольчого забезпечення особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році. Для цього ви користується формула :

Пос06 = Nос пс06 х Сд06 х 365 = 2 х 8,06 х 365 = 5883 грн./рік ,

 де  2 – кількість особового складу строкової служби ПС;

 8,06   -   вартість добового продовольчого пайка;

 365  - кількість діб у 2006 році .

Таким чином, вартості продовольчого забезпечення особового складу     ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році склала Пос06 = 5883грн./рік.

Розрахунок вартості речового забезпечення особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році визначається по категоріям ( 1- особовий склад строкової служби; 2 - прапорщики та офіцери). Цей розрахунок показано у таблицях  (табл.4.4).

 

Таблиця 4.4 Розрахунок вартості речового утримання одного військовослужбовця строкової служби ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році

№ з/с

Найменування речового майна

Вартість за одиницю на рік служби в грн.

Норма видачі в роках

(на рік)

Рік отримання

Вартість предмета за рік, грн./рік

1

Берет

8,00

1

вер.04

5,33

2

Шапка – вушанка

21,81

1

вер.04

14,54

3

Куртка зимова

97,16

1

вер.04

64,77

4

Котюм парадний

102,00

1

вер.04

68,00

5

Кашкет бавовн.

5,00

1

вер.04

3,33

6

Костюм бавовн.

70,00

2

вер.04

140,00

7

Костюм ут.бавовн.

137,64

1

вер.04

91,76

8

Костюм рабоч.

39,00

1

вер.04

26,00

9

Сорочка верхня

26,25

2

вер.04

35,00

10

Краватка

2,08

1

вер.04

2,08

11

Печатки н/ бавовн.

2,67

1

вер.04

1,78

12

Кашне

7,30

1

вер.04

4,87

13

Черевики хром.

64,00

1

вер.04

42,67

14

Капці  казарм.

5,85

1

вер.04

3,90

15

Ремінь поясний

15,25

1

вер.04

10,17

16

Ремінь брючний

4,15

1

вер.04

2,77

17

Білизна натільна

15,00

2

вер.04

30,00

18

Майка/труси

4,85/2,80

2

вер.04

12,07

19

Кашкет

8,40

2

вер.04

16,80

20

Рушник 

1,60

4

вер.04

6,40

21

Хустка носова

0,40

4

вер.04

1,60

22

Шкарпетки  бав.

1,65

6

вер.04

9,90

23

Білизна тепла

18,00

1

вер.04

12,00

24

Шкарпетки  н/бав

2,00

2

вер.04

4,00

25

Печатки 2-х палі

1,75

1

вер.04

1,75

26

Плащ- намет

13,20

1

вер.04

2,20

27

Речовий мішок

4,80

1

вер.04

2,40

28

Простирадло бав

6,35

2

вер.04

12,70

29

Наволочка бавов.

2,46

2

вер.04

4,92

30

Матрац

28,00

1

вер.04

5,60

31

Подушка

10,00

1

вер.04

2,00

32

Ковдра н/бав .

24,00

1

вер.04

6,00

33

Фуфайка н/бав .

22,50

1

вер.04

4,50

34

Сумка польова

21,50

1

вер.04

4,30

 

Усього:

 

 

 

656,11

Таким чином вартість речового утримання одного військовослужбовця строкової служби склало 656,11 грн /рік .

Аналогічним чином розраховується вартість речового утримання прапорщиків та офіцерів. Із розрахунку слідує, що вартість речового утримання  усіх прапорщиків та офіцерів за рік склала всього 701,42 грн /рік. Це мало місце тому що, прапорщиками та офіцерами Харківського прикордонного загону у 2006 році було не отримано значну кількість речового майна.

В загалі сума вартості речового забезпечення склала :

Рос 06 = 656,11 х 2 + 701,42 = 2013 грн /рік .

Розрахунок вартості медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу Харківського прикордонного загону у 2006 році.  Цей розрахунок має вигляд:

Кмед06 = (Гос06ос06ос06) х 0,05 = ( 47808 + 4370 + 2013) х 0,05  = 2709 грн./рік.

Таким чином, вартість медичного та квартирно-експлуатаційного забезпечення особового складу ПС за рік визначилась як доля (5%) від суми вартості трьох попередніх складових витрат по видів постачання особового складу ПС і склала  Кмед06 = 2709 грн./рік.

В цілому витрати на утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році, складають:

Сос 06  = Гос 06ос 06ос 06мед 06 = 47808 + 4370 + 2013 + 2709 = 56900 грн/рік

2. Розрахунок витрат на утримання та обслуговування техніки й обладнання ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році. Для розрахунку витрат на ремонт та обслуговування техніки служби ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році використовуємо дані плану ремонту та обслуговування техніки продовольчої служби по якому визначаємо  перелік виконаних за 2006 рік заходів по обслуговуванню техніки та їх кількість. Вартість витрат на ремонт та обслуговування техніки служби ПС беремо з актів виконаних робіт. По цим даним визначаємо величину Собсл.тех06 = 2800 грн./рік.

3.Розрахунок витрати на утримання будинків і споруд ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році (Сбуд 06). Розрахунок вартості витрат на утримання будинків і споруд продовольчої служби за 2006 рік, що виконаний формулою (3.12) і дорівнює :

Сбуд06 = Скв06 + Срем06 = 35475 + 11825 = 47300 грн./рік ,

де 35475  – комунальні платежі ПС за 2006 рік (що віднесені від загальної суми комунальних платежів по прикордонному загону пропорційно займаної площі будинків та споруд продовольчої  служби);

11825 - витрати на поточний ремонт будинків та споруд ПС за 2006 рік.

4. Розрахунок вартості витрати ресурсу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році (Сресурс06).  При розрахунку вартості витрати ресурсу ПС за 2006 рік була заповнена слідуюча  таблиця (табл.4.5).

 

Таблиця 4.5 – Розрахунок вартості витрати ресурсу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році

№ з/с

Найменування

Термін служби

Первинна вартість, гр.

Вартість кап. ремонту

Вартість витрат ресурсу,

грн./рік

Нормативн. (років)

Фактичний (років)

1

Їдальня

25

27

 

 

 

2

Овочесховище

25

23

20 тис.

5 тис.

20+5:25=1000

3

Склад ПС № 1

25

23

10 тис.

2,5 тис.

10+2,5:25=500

4

Склад ПС № 2

25

27

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

1500

 

Таким чином, вартість витрати ресурсу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році склала Сресурс06  = 1500 грн./рік

  5. Розрахунок вартості інших витрат продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році (Сінш06). Вартість інших витрат розраховуємо з використанням таблиці  4.6.

 

Таблиця 4.6 – Розрахунок вартості інших витрат продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році

№ з/с

Найменування витрат

Од. виміру

Ціна за одиницю, грн.

Кількість закуп.,

шт.

Загальна вартість,

грн./рік

 

1

Папір друкувальний

Пачка

19,00 гр.

20

380

2

Заправлення картриджа

Шт.

45 гр.

5

225

3

Бланки накладних

Шт.

0,05 гр.

2000

100

4

Книги обліку

Шт.

20 гр.

15

300

 

Усього:

 

 

 

1005

 

Таким чином, вартість інших витрат продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році склала Сінш06  = 1005  грн./рік.

            Загальна сума всіх визначених вартісних складових витрат і буде величиною показника вартості річного утримання продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році:

 Спс 06 = Сос06 + Собсл.тех06 + Сбуд06 + Сресурс06інш06 = 56900 + 2800 + 47300 + 1500 + 1005 = 109505  грн./рік  

            Таким чином, вартість річного утримання продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році склала – Спс 06 = 109505  грн./рік.  

 

 

3.2.3 Використання комплексного воєнно-економічної критерію для оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році

 

В попередніх п.п. 3.2.1 та 3.2.2 розраховані складові показники  комплексного воєнно-економічного критерію оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році це: комплексний показник  ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік  – W06 та показник вартості річного утримання продовольчої   служби Харківського прикордонного загону у 2006 році - Спс 06. Спираючись на ці дані розрахуємо комплексний критерій воєнно-економічної оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році (Епс 06) та  використаємо його для аналізу результатів діяльності цієї служби у 2006 році.

 Значення показника Епс06 визначимо за формулою, що є аналогічною   (3.13):

Слушателям,

де  W06 - комплексний показник ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році;

               спс06 – відносний показник вартості  річного утримання продовольчої   служби Харківського прикордонного загону у 2006 році.

У свою чергу, значення показника спс06 визначимо за формулою:

спс06 = Спс06 /  N06,

де N06 – середня чисельність особового складу, що знаходилась на котловому забезпеченні Харківського прикордонного загону у 2006 році та забезпечувалась продуктами харчування продовольчою службою прикордонного загону, що  оцінюється .

Величина спс06 дорівнює :

спс06 = 109505 /  330 = 331 грн./рік/чол.

Після цього є можливість визначити величину комплексного воєнно-економічної критерію оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році.  Його значення  буде дорівнювати:

Епс 06  = (0,94  /331) х 1000 = 2,84.

Таким чином, значення комплексного воєнно-економічної критерію оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році склало  Епс 06  = 2,84.

Це значення є відносним. Воно не має ясного фізичного чи економічного задуму, а також він є безрозмірною величиною.   

Використаємо отримане значення Епс 06 для аналізу результатів діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році. Як відмічалося  це можливо зробити тільки на порівняльній основі.

1-й випадок. Оцінка  діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році  у  порівняні з 2005 роком. Нехай, наприклад,  визначено значення комплексного критерію ефекту діяльності продовольчої служби  за 2005 рік – Епс05 = 2,63 .

Маємо ситуацію коли Епс05 < Епс06 (2,63 < 2,84) – тобто, діяльність продовольчої служби за 2006 рік була кращою, ніж за 2005 рік.

Наприклад, отриманні значення Епс  за 2005  - 2007 роки: Епс05 = 2,41; Епс06 = 2,84; Епс07  = 2,85.

            За цими даними можливо побудувати графік залежності комплексного воєнно-економічної критерію оцінки діяльності продовольчої служби прикордонного загону у часі (рис. 4.1)

СлушателямСлушателям

Рисунок 4.1 – Графік залежності комплексного воєнно-економічного критерію оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону у часі

 

Як видно з графіка, ефективність роботи продовольчої служби прикордонного загону у часі постійно зростає. Це може бути підсумком росту комплексного показника ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за ці роки.

2-й випадок. Оцінка  діяльності 2 –х продовольчих служб між собою  за період, що розглядається. Нехай визначено значення комплексного критерію  ефекту діяльності 2 –х продовольчих служб за рік, що розглядається: першого – Харківського прикордонного загону за 2006 рік Ехпз пс06 = 2,84 та другого - Донецького прикордонного загону за 2006 рік Едпз пс06 = 2,7.

Тоді маємо  Ехпз пс06 = 2,84  > Едпз пс06 = 2,7 -  то діяльність продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік, треба визначити кращою ніж у Донецькому прикордонному загоні за цей же рік.

3 - випадок. Оцінка діяльності більш двох продовольчих служб між собою за рік, що розглядається. Нехай, наприклад, визначено значення комплексних критеріїв  ефекту  діяльності 3 –х продовольчих  служб за 2006 рік:  першого – Харківського прикордонного загону за 2006 рік Ехпз пс06 = 2,84; другого - Донецького прикордонного загону за 2006 рік Едпз пс04 = 2,7 та третього - Сумського прикордонного загону за 2006 рік Еспз пс06 = 2,45.

В даному випадку проводиться ранжування комплексних критеріїв  ефекту діяльності продовольчих служб за рік, за їх величиною,  наступним чином:

Еспз пс06 = 2,45< Едпз пс06 = 2,7 < Ехпз пс06 = 2,84,

Тобто продовольчій службі Харківського прикордонного загону за підсумками діяльності у 2006 році треба дати перше місце;

Продовольчій службі Донецького прикордонного загону за підсумками діяльності у 2006 році треба дати друге місце;

Продовольчій службі Сумського прикордонного загону за підсумками діяльності у 2006 році треба дати третє місце;

Таким чином, розраховано значення комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік, який враховує кінцеву мету діяльності служби та витрати на забезпечення досягнення цієї мети. Показано на практичних прикладах порядок використання значення комплексного критерію у різних випадках, що зустрічаються на практиці, прийняття рішення по оцінці діяльності продовольчих служб прикордонних загонів ДПС України.

 

 

ВИСНОВКИ

 

1. Специфіка воєнно-економічного аналізу заходів по забезпеченню військ обумовлює своєрідність постановки завдань та склад визначених показників, що враховують вартісній та результативний аспекти заходів. Розглядання любого заходу при обов’язковому врахуванні об’єму і якості ресурсів, що використовуються, та досягнутих результатів робить воєнно-економічну оцінку діяльності тилу або служби тилу прикордонного загону комплексною, яка дозволяє знаходити науково-пояснювальні рекомендації по раціональному засобу дії з врахуванням факторів, що впливають.

2. Обґрунтовано вираз для комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності тилу прикордонного загону, який враховує кінцеву мету діяльності тилу (комплексний показник ефекту) та витрати на забезпечення виконання цієї мети (відносний показник вартості річного утримання тилу). На величину критерію не впливають об’єми діяльності тилу (чисельність військовослужбовців, які знаходяться на забезпеченні та ін.).

3. У величині комплексного показнику ефекту враховуються наступні складові: повнота й своєчасність забезпечення прикордонного загону майном тилу за рік; готовність техніки тилу (ступінь готовності техніки на момент надходження команди для випробування на надійність), а також рівень підготовки особового складу тилу. Ці складові відображають різні сторони діяльності як тилу так і його служб, які мають свою розмірність. Комплексний показник ефекту не має ясного фізичного чи економічного задуму. Цю відносну величину слід розглядати лише, як міру переваги. Чим більш значення цього показника тим краще.  

4. Відносний показник вартості річного утримання служб тилу прикордонного загону є відношенням вартості річного утримання служби до середньої чисельності особового складу прикордонного загону, що знаходилась на забезпеченні. Величину вартості річного утримання служби тилу складають витрати на: утримання особового складу; утримання та обслуговування техніки й обладнання; утримання будинків і споруд та вартість витрат ресурсу й інші витрати. Всі ці складові витрат безпосередньо впливають на діяльність служби тилу та тилу в цілому.

5. Визначено методику використання розробленого комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності тилу прикордонного загону за результатами його діяльності. Приймати рішення по цьому критерію можливо тільки  порівняльним шляхом. Розглянуто порядок прийняття рішення по таким випадкам: при оцінці діяльності тилу у часі; при оцінці діяльності 2 –х тилів між собою за рік та при оцінці діяльності більше двох тилів між собою за рік шляхом їх ранжування по величині комплексного критерію воєнно-економічної оцінки.

6. Розраховано значення комплексного проказника ефекту діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік, який складає W ПС 06 = 0,94, що має достатньо високе значення. При розрахунках WПС06 знаходились значення вагових коефіцієнтів. Їх визначення проводилось експертним шляхом. У якості експертів використовувались посадові особи Харківського прикордонного загону.

7. Проведено оцінку вартості річного утримання продовольчої служби Харківського прикордонного загону у 2006 році яка склала – 109505 грн./рік . Складові цієї суми мали величини:

 - витрати на утримання особового складу ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році – 56900 грн./рік ;

- витрати на утримання та обслуговування техніки й обладнання ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році - 2800 грн./рік;

 - витрати на утримання будинків і споруд ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році - 47300 грн./рік ;

- вартість витрат ресурсів ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році - 1500 грн./рік;

- інші витрати ПС Харківського прикордонного загону у 2006 році -  1005 грн./рік.

8. Розраховано значення комплексного критерію воєнно-економічної оцінки діяльності продовольчої служби Харківського прикордонного загону за 2006 рік, який враховує кінцеву мету діяльності служби та витрати на досягнення цієї мети. Його значення склало Ехпз пс06 = 2,84. Показано на практичних прикладах порядок використання значення комплексного критерію у різних випадках, що зустрічаються на практиці, прийняття рішення по оцінці діяльності продовольчих служб прикордонних загонів ДПС України.

 

2.3. Методика оцінки діяльності тилу військової частини з  урахуванням результатів економічної роботи

 

2.3.1. Обгрунтування показників оцінки діяльності тилу військової частини з урахуванням результатів економічної роботи

 

Економічна робота у ВВ МВС України в цілому організована й спрямована на економію засобів бюджетного фінансування, а також на ведення позабюджетної діяльності, що дозволяє військам заробляти   додаткові об'єми грошових коштів на своє  утримання.  Це сприяє військовим частинам (підрозділам) ВВ МВС України виконувати службово-бойову діяльність в умовах недостатнього бюджетного фінансування їхньої діяльності.

При цьому  частина військових частин (підрозділів) службово-бойові завдання виконують якісніше. Крім того, вони більше заробляють засобів від позабюджетної діяльності й зекономлені гроші використовують набагато ефективніше й  раціональніше інших.

Ці  факти ставлять перед дослідниками  наступні питання:

1.         Як оцінити вплив результатів економічної роботи на показники бойової готовності частини й здатність виконувати нею службово-бойову діяльність у повному обсязі?

2.         Як результати економічної роботи в цілому впливають на фінансову забезпеченість тилових підрозділів?

3.         Як порівнювати результати економічної роботи служб тилу в часі?

4.         Як оцінити результати економічної роботи військових частин (підрозділів) незалежно від їхньої чисельності?

Відповіді на ці питання повинні бути спрямовані на  активізацію ведення економічної роботи у військових частинах (підрозділах) і повинні направити її на підвищення бойової готовності частини, знайти шляхи й способи більш ефективно використовуватити засоби, отримані в результаті ведення економічної роботи.

Для оцінки діяльності служб тилу військової частини з  урахуванням результатів економічної роботи пропонується наступний показник:

 

                 Слушателям                              (2.14)

де Есл.тилу – ефективність роботи служби тилу військової частини по забезпеченню бойової готовності частини за встановлений  проміжок часу;

W - комплексний показник ефекту діяльності служби тилу за встановлений  проміжок часу, спрямованої на підвищення бойової готовності частини.

Сбюдж – сума бюджетного фінансування служби тилу військової частини за встановлений  проміжок часу;

Сек – сума грошей, отримана в результаті економічної роботи й спрямована на забезпечення діяльності служби  тилу військової частини за встановлений  проміжок часу.

Сек = Спл  +  Свн,                                                           (2.15)

де Спл – сума грошей, отримана в результаті планової економічної роботи й спрямована на забезпечення діяльності служби  тилу військової частини за встановлений  проміжок часу.

Свн - сума грошей, отримана в результаті позабюджетної діяльності й спрямована на забезпечення роботи служби  тилу військової частини за встановлений  проміжок часу.

Порядок розрахунку комплексного показника ефекту діяльності служб тилу за певний проміжок часу, спрямованої на підвищення бойової готовності частини  (W) розглянемо на прикладі розрахунку його для служби ПММ.

 

Величина такого показника для служби ПММ буде мати вигляд:

W = R1W1+  R2W2+ R3W3 ,                      (2.16)

 де Слушателям - вагові коефіцієнти;

 W1 – повнота й своєчасність забезпечення військової частини пальним і           мастильними матеріалами;

 W2 – показник готовності техніки служби ПММ (ступінь готовності техніки на момент надходження команди для випробування на надійність);

 W3 – рівень підготовки особового складу служби ПММ.

            Складові показнику ефекту діяльності служби ПММ розраховуються таким чином.

1. Повнота й своєчасність забезпечення військової частини пальним і          мастильними матеріалами за рік, що знаходиться з формули:

  W1=Слушателям                                                                     (2.17)

 

   де  Vнормат – номативна потрібность в забезпечені ПММ військової частини в установленный  промежуток времени;

Vфакт -  фактичне  забезпеченя ПММ військової частини в установленный  промежуток времени.

2. Показник готовності техніки служби ПММ за рік, що розглядається, знаходиться з формули, аналогічної, що розглянута у п.п.1.3:

W2 = 1 - СлушателямСлушателям ,                                   (2.18)

де Тнб — загальний час небоездатності одиниць техники служби тилу за встановлений відризок часу,год. (Тнб = Слушателям    Тнбі -  термін часу за  який і-я одиниця техники служби тилу за встановлений відризок часу   була небоездатною;  Nнб – загальна кількість небоездатних одиниць техники служби тилу за встановлений відризок часу).

Т — загальний запланований час роботи усіх одиниць техники служби тилу за встановлений відризок часу (Т = 24 х 365 х N,   N - загальна кількість одиниць техники служби тилу у встановлений відризок часу)

3.  Рівень підготовки особового складу служби ПММ за рік, що розглядається, знаходиться з формули:

W3Слушателям.

(2.19)

            Значення вагових коефіцієнтів у формулі (2.16) визначаються експертним шляхом. Порядок їх визначення буде розглянуто в подальшому.

            На основі визначенних кількосних значень показників эффективность работы кожної і-й служби тилу військової частини, по забезпеченню боевой готовности части за установленный  промежуток времени - Есл.тилуі розраховується показник эффективности работы тилу військової частини в цілому за установленный  промежуток времени з  урахуванням результатів економічної роботи. Для цього використовується така формула:

Етилу  Слушателям                                                              (2.20)

n – кількість служб тилу у військової частині.

Порядок прийняття рішення на основі визначенних показників буде розглядатися в п.п. 2.3.2 на прикладі їх розрахунку при оцінкі роботи тилу конкретної військової частини конкретної

 

2.3.2. Приклад оцінки діяльності тилу військової частини 3005 з  урахуванням результатів економічної роботи

           

            Розглянемо порядок застосування показників, що отриманні в п.п.2.3.1 для оцінки діяльності окремих служб  тилу та діяльності в цілому тилу військової частини  з  урахуванням їх  результатів економічної роботи.

            На початку розрахуемо эффективность работы служби ПММ військової частини 3005, по забезпеченню боевой готовности части  за 2003 рік з  урахуванням результатів економічної роботи  - Е ПММ 03. Для цього визначемо його складову - комплексный показатель эффекта деятельности службы ПММ військової частини 3005 за 2003 рік -  W ПММ 03Розрахунок проведемо на основі формули, яка аналогична (2.16):

 

W ПММ 03 = R1W1 03 +  R2W2 03+ R3W3 03.          (2. 21)

Розрахуємо складові цієї формули.

1. Повнота й своєчасність забезпечення військової частини 3005 пальним і          мастильними матеріалами за 2003  рік, що  знаходиться з формули (2.17):

  W1 03  Слушателям  .                (2.22)                                                  

 

            Визначемо   Vнормат 03 – номативна потрібность в забезпечені ПММ військової частини 3005 у 2003 рокі. 

Всього у військової частини 3005 у 2003 рокі  було 75 ед. техніки, однак у наявності реально використається 40 ед.,  інша техніка використається тільки при приведенні частини в різні ступені бойової готовності.    З 40 ед. техніки:

- 76% (30ед.) - бойовий;

- 12% (5 ед.) - господарської;

- 12% (5 ед.) - командно-штабні.

Зі звіту-заявки ПММ на 2003 рік  підраховано, що на 40 ед. техніки необхідно 94,2 тонни ПММ, що і є  нормативною потребою військової частини 3005 у 2003 рокі  - Vнормат 03.

Зі зведених відомостей визначено, що на 40 ед. техніки військовій частини 3005 витраченого ПММ у 2003 рокі  77,3 тонни, що і є  фактичною потребою частини - Vфакт 03.

 

Тоді показник величини повноти й своєчасності забезпечення військової частини 3005 пальним і    мастильними матеріалами за 2003  рік буде рівнятися:

                                                     Слушателям     .                  

 

    Показник готовності техніки служби ПММ військової частини 3005 пальним і мастильними матеріалами за 2003  рік, що знаходиться з формули (2.18):

W2 03 = 1 - СлушателямСлушателям .                                  (2.23)

Визначемо   Тнб 03 – загальний час небоездатності одиниць техники служби ПММ військової частини 3005 у 2003 рокі.

 Всього у служби ПММ військової частини 3005 у 2003 рокі була 1 одиниця техники (по штаті 1 автопаливозаправник), яка була небоездатною у 2003 рокі 39 днів. Тоді

Тнб 03 = 24 х 39 = 936 годин.

Загальний запланований час роботи цієї одиниць техники служби ПММ у 2003 рокі склав Тнб 03  = 24 х 365 х 1 = 8760 годин.  

Тоді показник  готовності техніки служби ПММ військової частини 3005 пальним і          мастильними матеріалами за 2003  рік буде рівнятися:

 

W2 03 = 1 – 936/8760 = 1 – 0,1 = 0,9.

3.  Рівень підготовки особового складу служби ПММ військової частини 3005 за 2003  рік знаходиться з формули (2.19):

W3 03Слушателям=

            =   3,75/5 = 0,75 ,

            де 3,75 – середній бал, що отримал о/с служби ПММ  (заправник одержав - 3; діловод, начальник складу,  начальник служби - 4 ) за річну перевірку у 2003  році.       

            Значення вагових коефіцієнтів у формулі (2.21) визначалися експертним шляхом. У якості експертів використовувались посадові особи служб тилу військової частини 3005. Дані, що отриманні від них,  та результати їх первінної обробки наведені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Дані, що отриманні від експертів,  та результати їх первінної обробки

№ експерта

W1

W2

W3

сума

бал

отн.

бал

отн.

бал

отн.

1. эксп. нач. скл. ГСМ

8

0,38

6

0,29

7

0,33

21

2. эксп. нач. сл. ГСМ

8

0,35

7

0,3

8

0,35

23

3. эксп. нач. Авт. сл.

9

0,43

7

0,33

5

0,24

21

4. эксп. ЗКВ і Т

8

0,36

8

0,36

6

0,27

22

5. эксп. ЗКТ

9

0,45

5

0,25

6

0,3

20

Сума

 

1,97

 

1,53

 

1,49

 

 

При заповненні таблиці: кожен експерт по 10-бальній шкалі оцінює вагомість  W1 03, W2 03, W3 03 у діяльності служби. Потім загальні бали по рядку ділимо на загальну суму по кожному рядку й одержуємо відносні величини по   W1 03, W2 03, W3 03  по кожному рядку. Потім відносні величини по кожному стовпці складаємо й одержуємо загальну суму відносних величин по кожному стовпці.

Потім знаходимо значення вагових коефіцієнтів:

 

                                       Слушателям,

Слушателям,

                                               Слушателям.

Отримані дані R1, R2, R3 ставимо у формулу (2. 21) - розрахунку комплексного показателя эффекта деятельности службы ПММ військової частини 3005 за 2003 рік  й вираховуємо його:

 

W ПММ 03 = R1W1 03 +  R2W2 03+ R3W3 03 =        

= 0,82·0,4 + 0,9·0,3 + 0,75·0,3 = 0,32+0,27+0,22= 0,81

 

Таким чином, розрахованно значення комплексный показатель эффекта деятельности службы ПММ військової частини 3005 за 2003 рік, яке складає

W ПММ 03 = 0,81.

            Потім знаходимо значення показнику оцінки діяльності служби ПММ військової частини 3005 за 2003 рік з  урахуванням результатів економічної роботи – Е ПММ 03. Розрахунок проведемо на основі формули, яка аналогична (2.14):

Слушателям   =

= 0,81 х [1 +127000/(42000 +127000)] = 1.41                                                          

де 0,81  – комплексный показатель эффекта деятельности служби ПММ військової частини 3005 за 2003 рік;

42000 – сумма бюджетного финансирования служби ПММ військової частини 3005 за 2003 рік,грн.;

127000 – сумма денег, полученная в результате экономической работы и направленной на обеспечение деятельности служби ПММ військової частини 3005 за 2003 рік, грн.

Таким чином,  эффективность работы служби ПММ військової частини 3005, по забезпеченню боевой готовности части за 2003 рік склала Е ПММ 03 = =1.41 .

Аналогичні розрахунки зроблени по службі ПММ за 2002 и 2004 роки, та получені значення показників эфективності роботи служби ПММ військової частини 3005 за ці роки з  урахуванням результатів економічної роботи:

Е ПММ 02 = 0,7 х [1 +112000/(56000 +112000)] = 1.16;

        Е ПММ 04 = 0,81 х [1 +228000/(63000 +228000)] = 1.44.

            За даними проведенних розрахунків зроблен графік залежності показника эфективності роботи служби ПММ військової частини 3005 у часі (рис. 2.2)

СлушателямСлушателям

Рис.2.2. Графік залежності показника эфективності роботи служби ПММ військової частини 3005 у часі

            Як видно з графіка, эфективность роботи служби ПММ військової частини 3005 у часі постійно зростає. Це є підсуком як росту комплексного показателя эффекта деятельности служби ПММ військової частини 3005 за ці ріки, так і особливо – збільшення суми коштів від економічної роботи, які прямуються на забезпечення діяльністі служби ПММ.

       Аналогично розраховани показники эфективності роботи ПС, ВС и КЕС за 2002, 2003, 2004 роки, дані за якими представлено у табл. 2.2.


Таблиця 2.2

Значення показників эфективності роботи служб  ПММ, ПС, ВС и КЕС військової частини 3005 за 2002, 2003, 2004 роки

Служби тилу

Значення Есл.тилу

2002

2003

2004

ПС

1,12

1,25

1,4

ВС

1,21

1,28

1,42

КЕС

1,1

1,4

1,45

ПММ

1,16

1,41

1,44

 

 

Слушателям
За даними табл.2.2 зроблен графік залежності показника эфективності роботи служб тилу військової частини 3005 у часі (рис. 2.3).

Слушателям

 

Рис.2.3.  Графік залежності показника эфективності роботи служби тилу військової частини 3005 у часі

            Із графіка (рис.2.3) можливо робити порівняльний аналіз діяльності служб тилу та аналізувати величину її  зміни у часі.

            За даними табл.2.2 розрохоані значення показника эфективності роботы тилу військової частини 3005 в цілому за за 2002, 2003, 2004 роки ни з  урахуванням результатів економічної роботи. Для цього використовувалась формула (2.20).

Етилу 02 = 0,7 Слушателям                                                              

Етилу 03=  0,81 Слушателям                                                        

Етилу 04 =  0,81 Слушателям                                                        

            Для прийняття рішення по оцінке діяльності як служб тилу, так і в цілому за тил на основі значення показників Есл.тилу  та Етилу пропонуються слідуючи критерії (табл. 2.2).

Таблиця 2.3

Значення критеріїв для прийняття рішення по оцінке діяльності як служб тилу, так і в цілому за тил на основі значення показників Етилу  сл.тилу )

Оцінка

Значення показника Етилу  сл.тилу )

Відмінно

>1,4

Добре

1,28 – 1,4

Задовільно

1,1 – 1,27

Незадовільно

< 1,1

 

            Якщо показник Етилу  сл.тилу ) нижче 1,1, це вказує на те, що діяльність як окремих служб тилу, так і в цілому за тил  проводилась незадовільно, що впливає на боєздатність частини и не дає можливість виконувати службово-бойові завдання в повному обсязі и на належному рівні.

Виходячи із представлених критеріїв оцінки ефективності роботи служб  ПММ, ПС, ВР і КЕС військової частини 3005 за 2002, 2003, 2004 роки мають бути слідуючи (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Значення оцінки ефективності роботи служб  ПММ, ПС, ВС и КЕС військової частини 3005 за 2002, 2003, 2004 роки

Служби тилу

Оцінки ефективності роботи служб  тилу в/ч 3005

2002

2003

2004

ПС

3

3

4

ВС

4

4

5

КЕС

3

4

5

ПММ

3

4

5

З вищевказаної таблиці можна скласти уявлення про роботу служб тилу в часі й зробити висновок, яка з служб ефективніше використовувала економічну роботу, що впливає на боєздатність частини у звичній для багатьох п’ятибальної системі оцінювання.

                        Крім того, для загального підрахування ефективності роботи служб тилу військової частини можна вивести значення Есл тилу взагалі:

- для 2002 року: Етилу  = Слушателям;

- для 2003 року: Етилу  = Слушателям;

- для 2004 року: Етилу  = Слушателям.

Тоді загальне значення оцінки ефективності служб тилу в/частини 3005 буде:

у 2002 році – „задовільно”;

у 2003 році – „добре”;

у 2004 році – „відмінно”.

Графічно залежність показника Етилу  військової частини 3005 у часі буде мати слідуючий вигляд:

Слушателям

 

Рис.2.4.  Графік залежності показника эфективності роботи служб тилу військової частини 3005 у часі

Таким чином, розглянуто порядок використання показників, що розроблени у п.п. 2.3.1, та які дозволяють проводити оцінку діяльності тилу (служб тилу) військової частини з  урахуванням результатів економічної роботи. Запропоновано критерії оцінки ефективності роботи служб, що представляють дані оцінки у звичній для багатьох п’ятибальній системі оцінювання.

 

Висновки

 

1. Діяльність у військовій частині по організації економічної роботи умовно ділять на два етапи: планування,   організація та мотивація економічної роботи і  підведення підсумків економічної роботи.

При плануванні її роздиляють на планову економічну роботу (пов`язану з економією бюджетніх коштів, що виділені військової частині) та внебюджетна діяльність у часті.

2. Основну роль в організації економічної роботи та здійснені постійного контролю за виконанням планів економічної роботи у військовій частині, покладається  на економічну комісію, яка призначаєтся наказом командира військової частини. До роботи в складі комісії пропоную залучати заступників командира військової частини, начальників служб, у тому числі начальника фінансової служби. З складу економічної комісії військової частини призначаються, голова економічної комісії, його замісник та секретар. Головою економічної комісії, як правило, повинен призначатись заступник командира військової частини по тилу-начальник тилу.

3. Ринкові умови дають можливість знаходити у військовій частині все нові і нові джерела економії матеріальних засобів і коштів. Відповідно будуть виникати і нові підходи до розрахунків їх економічної ефективності, які потрібно буде обґрунтовувати. Розглянуто  методика обчислення результатів економічної роботи у військових частинах за декіка новими джерела економії матеріальних засобів для ринкових умов господарювання.

4. В умовах недостатнього бюджетного фінансування діяльності військових частин службово-бойові завдання виконують якісніше. Крім того, вони більше заробляють коштів від позабюджетної діяльності й зекономлені бюджетні гроші використовують набагато ефективніше інших. Ці  факти ставлять перед дослідниками  такі  питання:

- як  оцінити вплив результатів економічної роботи на показники бойової готовності частини й здатності виконувати нею службово-бойову діяльність у повному обсязі?

- як результати економічної роботи в цілому впливають на фінансову забезпеченість тилових підрозділів?

     - як порівнювати результати економічної роботи служб тилу в часі?

    - як оцінити результати економічної роботи військових частин (підрозділів) незалежно від їхньої чисельності?

5. Для відповіді  на ці питання обгрунтовано показники оцінки діяльності тилу військової частини з урахуванням результатів економічної роботи та розглянута методика їх використання на прикладі даних військової частини 3005.

6. Впровадження розробленої методики оцінки діяльності тилу військової частини з  урахуванням результатів економічної роботи  спрямовано на активізацію ведення економічної роботи у військових частинах (підрозділах) і буде сприяти підвищенню бойової готовності частини, дозволить забезпечити шляхи і  способи більш ефективного використання засобів, отриманих у результаті ведення економічної роботи в частині.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика