prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / розділи / Вступ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   52.0 КБ
СКАЧАТЬ

ВСТУП

 

 

Актуальність теми. Внутрішні війська МВС України (ВВ) на сьогодні знаходяться у процесі докорінного реформування з метою створення на їх базі, за принципом достатності, мобільного військового формування, оптимального за чисельністю, та приведення його у відповідність до наявних і прогнозованих завдань з урахуванням економічних можливостей держави. Для забезпечення досягнення цієї мети, Концепцією розвитку та розбудови внутрішніх військ, яка затверджена наказом МВС України № 1167 від 29.11.2006 року визначено, що необхідно до 2015 року вирішити ряд завдань, серед яких особливо виділено  підвищення ефективності функціонування внутрішніх військ шляхом раціоналізації їх організаційних структур та систем управління ними.

Відомо, що основним призначенням ВВ є охорона і оборона державних об’єктів, участь у підтриманні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки у країні, територіальної оборони під час війни. Для виконання цих завдань ВВ можуть притягатись об’єднаннями оперативно-тактичного рівня і приймати участь у проведенні спеціальних заходів великим силами. Таким чином, до практики оперативного застосування ВВ включається діяльність командування, штабів і військ з підготовки та виконання СБЗ оперативного масштабу, управління військами і всебічного забезпечення їх дій. Всебічне забезпечення включає у собі бойове, тилове, технічне та морально-психологічне забезпечення. Питання же тилового забезпечення оперативного застосування повинен вирішувати оперативний тил і система управління ним. Сутність тилового забезпечення полягає у проведенні командуванням, штабами, службами, підрозділами тилу організаційно-практичних заходів із зазначених тилових видів забезпечення з’єднань, частин і підрозділів внутрішніх військ з метою належного їх утримання у повсякденній діяльності та при виконанні ними службово-бойових і бойових завдань. Відповідно, слід відрізняти заходи тилового забезпечення, що проводяться постійно і систематично за умов повсякденної діяльності; ті, що плануються і виконуються за надзвичайних обставин, а також – для забезпечення завдань підтримання правових режимів надзвичайного і воєнного станів.

Організація тилового забезпечення повсякденної діяльності внутрішніх військ в певній мірі схожа з її організацією у Сухопутних військах ЗС, проте має істотні особливості. Ці особливості обумовлюються тим, що на тил внутрішніх військ покладаються завдання, спрямовані не тільки на створення належних умов бойової та спеціальної підготовки військ у тиловому відношенні, але й на відповідне забезпечення виконання ними планових різнорідних службово-бойових завдань, як правило, за межами пунктів постійної дислокації, шляхом відрядження військових нарядів, варт. До того ж, внутрішні війська дислокуються відносно дрібними підрозділами на значних відстанях від свого ядра – органу управління, який юридично є суб’єктом господарської діяльності для даних підрозділів. Зазначені особливості накладають відбиток на всі види тилового забезпечення, але, насамперед, на матеріальне забезпечення. Крім того, слід зазначити таку особливість тилового забезпечення на оперативно-тактичному рівні, що при управліннях територіальних командувань відсутні підрозділи матеріального (матеріально-технічного) забезпечення. Замість них в кожному ТрК у з’єднаннях, які мають найбільш розвинену складську базу, з урахуванням їх географічного положення, визначені опорні склади. Можливості цих складів по утриманню запасів обмежені, тому вони використовуються, в основному, в інтересах певних бригад, а також як транзитно-перевалочні для з’єднань і частин даного регіону

Існуюча у внутрішніх військах МВС України організаційна структура управління системою тилового забезпечення ТрК при виконанні службово-бойових завдань оперативного масштабу, на наш погляд, не повною мірою забезпечує ефективність тилового забезпечення, залишається проблема покращення узгодженості, надійності та ймовірності вчасного виконання робіт щодо забезпечення дій з'єднань, частин та підрозділів внутрішніх військ всіма видами матеріальних засобів. Тому виникає необхідність розробки методики визначення та оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України, особливо при виконанні СБЗ.

Метою дослідження є розробка та обґрунтування методики визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України.

Об’єкт дослідження – система тилового забезпечення службово-бойового застосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня  (ТрК).

 Предмет дослідження – організаційна структура системи управління тиловим забезпеченням службово-бойового застосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня.

Завдання дослідження:

- на підставі наукової літератури та керівних документів визначити основні пріоритети тилового забезпечення службово-бойового застосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня, якими є  ТрК ВВ МВС України;

- обґрунтувати необхідність застосування теорії моделювання організаційних структур щодо визначення структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК;

- розробити методику та алгоритм визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління системою тилового забезпечення;

- використовуючи методи теорії моделювання організаційних структур виявити завдання-функції ТЗ, роботи щодо реалізації таких функцій для досягнення мети ТЗ та запропонувати елементи організаційної структури, які будуть виконувати визначені роботи;

- визначити зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на ТЗ та їх вплив;

- запропонувати модель організаційної структури органу управління системою ТЗ;

- оцінити раціональну структуру органу управління тиловим забезпеченням;

- проаналізувати ефективність запропонованої моделі;

- дати рекомендації щодо застосування методики визначення та оцінки раціональної структури органу управління ТЗ службово-бойового застосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня (ТрК).

Методи досліджень, які використовувались у магістерській роботі. Для вирішення окремих теоретичних завдань застосовуються системний аналіз, синергетичний підхід та метод наукової абстракції. Крім того, широко використовуються специфічні методи досліджень: методи аналізу і синтезу, метод структуризації цілей, експертно-аналітичний метод, метод організаційного моделювання, метод аналогій, методи групування, методи оцінки ефективності та інші.

У першому розділі магістерської роботи проводиться теоретичний аналіз управління тиловим забезпеченням службово-бойового застосування внутрішніх військ оперативно-тактичного рівня. Для чого на першому етапі аналізуються теоретичні положення щодо обґрунтування аспектів службово-бойового застосування оперативно-тактичних об’єднань ВВ МВС України, якими є територіальні командування внутрішніх військ. У даному розділі узагальнено вимоги законів України і підзаконних актів, які визначають статус, призначення, завдання та повноваження ВВ щодо службово-бойового застосування особливо на оперативно-тактичному рівні.

Крім того, проаналізована наукова література, яка визначає сутність взагалі службово-бойового і, зокрема, оперативного застосування, ВВ МВС України. Відомо, що в практиці діяльності внутрішніх військ можуть застосовуватися різні форми дій: несення бойової служби, дії у надзвичайних обставинах, спеціальні операції, бойові дії. Все це об’єднується єдиним поняттям – службово-бойове застосування ВВ, що можливо представити як організоване застосування об’єднань, з’єднань, частин і підрозділів, яке представляє собою узгоджені за ціллю, місцем і часом дії військ у визначеному районі (пункті) спільно з органами МВС, СБУ, силами і засобами інших відомств або самостійно. Метою службово-бойового застосування є виконання службово-бойових завдань, покладених на ВВ в мирний та воєнний час. Оперативне застосування як форма дій ВВ є сукупністю узгоджених і взаємопов’язаних за метою, місцем і часом службово-бойових дій ВВ (територіального командування ВВ, тимчасово створеного оперативного угруповання ВВ), що проводиться у заданому районі за єдиним замислом і планом для виконання бойового завдання оперативного значення (оперативного завдання) у межах великомасштабної спеціальної операції (спеціальних заходів), яку очолює орган державної влади (певний правоохоронний орган держави), або сукупність спеціальних операцій меншого масштабу та інших спеціальних заходів у декількох районах (пунктах) регіону, що об’єднані загальним замислом і спрямовані на виконання певного оперативного завдання та в яких беруть участь ВВ.

В подальшому, нами був проведений теоретичний аналіз системи управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного рівня. Внаслідок чого, нами проаналізовано сутність тилового забезпечення, надано визначення тилового забезпечення, його видів, системи тилового забезпечення. Визначено, що відповідно до масштабів виконання завдань тилове забезпечення здійснюється на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях військового управління. У подальшому виявлено сутнісні ознаки кожного з рівнів тилового забезпечення та особливо розкрита система оперативного тилу Збройних Сил України, як вона є, найбільш вивченою, придатною для розгляду та систематизованою. Для порівняння надана інформація, отримана з відкритих джерел щодо системи тилового забезпечення та управління ним при проведенні операцій об’єднаними збройними силами НАТО.

У підсумку було проаналізовано систему тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України та її особливості на оперативно-тактичному рівні. В результаті теоретичного аналізу було виявлено, що система тилового забезпечення внутрішніх військ на оперативно-тактичному рівні представлена здебільше органами управління тиловим забезпеченням, які включають заступника начальника УТрК з тилу, оперативно-планову групу (аналог штабу тилу), служби тилу (продовольчу, речову, квартирно-експлуатаційну, пально-мастильних матеріалів), медичну та ветеринарну служби, проте при управліннях територіальних командувань відсутні підрозділи матеріального (матеріально-технічного) забезпечення. Виконання же службово-бойових завдань, особливо при виникненні внутрішнього збройного конфлікту у державі, буде значно ускладнено без ефективної системи тилового забезпечення саме оперативно-тактичного рівня. Така система повинна включати органи управління тилом, підрозділи та об’єкти тилу з запасами матеріальних засобів, які здатні бути дієвим резервом відповідних керівників в напрямку здійснення всебічного забезпечення підлеглих з'єднань, частин та підрозділів.

У другому розділі нами було обґрунтовано необхідність та доцільність застосування для визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України теорію моделювання організаційних структур.

У даному розділі наведено визначення організаційної структури, надана послідовність моделювання раціональної структури та схема застосування методу структуризації цілей органу управління тиловим забезпеченням ТрК. При розробці методики визначення раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК нами були вивчені та застосовані методи аналізу та синтезу оргструктур. Існуючі і розглянуті найбільш передові технології синтезу організаційної структури реалізують метод структуризації цілей, який передбачає формування мети діяльності організації, деталізацію мети на систему завдань-функцій, вибір типу оргструктури, визначення структурних елементів і розподіл завдань і робіт між підрозділами.

В результаті нами було розроблено методику та алгоритм визначення раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням, а також формульну схему розрахунку ефективності такої структури. Використовуючи розроблені методику та алгоритм нами було визначено та запропоновано оргструктуру управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України за вихідними даними командно-штабного навчання, яке проводилось зі слухачами магістратури. Розроблена оргструктура системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України представляє собою систему ієрархічно пов’язаних органів управління (заступник начальника УТрК з тилу – начальник тилу, штаб тилу), служб і підрозділів тилу, що виконують групи робіт щодо реалізації сукупності завдань-функцій, які задовольняють досягнення мети тилового забезпечення з'єднань і частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ.

У третьому розділі були оцінені існуюча та розроблена організаційні структури системи управління тиловим забезпеченням. Для оцінки ефективності розробленої моделі та існуючої організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України були використані такі показники: загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням; показник узгодженості робіт; імовірність вчасного виконання робіт; показник надійності виконання робіт; показник повноти реалізації завдань-функцій; ефективність запропонованої моделі. До того ж було оцінено витрати на утримання розробленої моделі та надані рекомендації щодо застосування кожного елементу оргструктури.

Результати досліджень апробовані на науково-практичній конференції Академії ВВ МВС України «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності військ МВС України» 17-18 березня 2010 року.

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика