prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / розділи / РОЗДІЛ 311.05.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   241.5 КБ
СКАЧАТЬ

РОЗДІЛ 3

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТИЛОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТрК ВВ МВС УКРАЇНИ

 

3.1 Оцінка ефективності розробленої моделі організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України

 

При порівнянні варіантів організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України (існуючої та  розробленої) виникає задача оцінки таких варіантів, тобто кількісного вимірювання абсолютного або хоча б відносного значення їх ефективності. У свою чергу, для оцінки ефективності треба обирати показник якості варіантів організаційної структури.

Відомо, що показники ефективності будь-якої діяльності, у тому числі і тилового забезпечення, повинні задовольняти таким вимогам:

1. відповідати цілям і завданням діяльності;

2. мати ясний фізичний сенс;

3. відчувати вплив умов діяльності і рішень, що приймаються;

4. бути зручними для обчислювання і застосування [32].

Під час порівняльної оцінки варіантів організаційної структури перелік показників, методи їх визначення, а також межі значень для відносних показників повинні бути однакові.

Для оцінки ефективності моделі, що пропонується, може використовуватись її порівняння з «ідеальною моделлю». «Ідеальною моделлю» організаційної структури управління тиловим забезпеченням ТрК при виконанні СБЗ є така оргструктура, яка для досягненні цілей тилового забезпечення забезпечує виконання всіх необхідних завдань-функцій тилового забезпечення миттєво, об’єктивно і у повному обcязі. В нашому випадку ми оцінюємо та порівнюємо розроблену модель із існуючою оргструктурою.

Кожен з показників ефективності характеризує одну або декілька властивостей організаційної структури. У науковій літературі [31, 32, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 48 ,49 51, 53, 55] розглянуті і виведені показники ефективності та їх розрахункові вираження, які дозволяють оцінити різні сторони раціональної доречності кожного з варіантів організаційної структури, не вичерпуючи увесь перелік її властивостей, так як фактично організаційна структура системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України є багатомірним об’єктом. Тому для оцінки якості оргструктури може бути використаний весь або майже весь набір відомих показників.

Для оцінки ефективності моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України нами будуть використовуватись наступні показники:

1. загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням (РОЗДІЛ 311.05);

2. показник узгодженості робіт (РОЗДІЛ 311.05);

3. імовірність вчасного виконання робіт (РОЗДІЛ 311.05);

4. показник надійності виконання робіт (РОЗДІЛ 311.05);

5. показник повноти реалізації завдань-функцій (РОЗДІЛ 311.05);

6. ефективність запропонованої моделі (РОЗДІЛ 311.05).

Вже на етапі розрахунку загального часу, що витрачається безпосередньо на управління тиловим забезпеченням при виконанні СБЗ можна зробити зрозумілий висновок щодо ефективності варіанту оргструктури. Решту показників (пп. 2-5) слід використовувати для визначення показника ефективності (РОЗДІЛ 311.05).

Загальний час, що витрачається безпосередньо на управління тиловим забезпеченням, проводиться за формулою [32]:

 

                                                           РОЗДІЛ 311.05,                                                      (3.1)

 

де Туп – загальний час, що витрачається безпосередньо на управління тиловим забезпеченням;

Тн – середній час, необхідний для прийняття рішення щодо виконання «заявок» на управлінські рішення;

n – середня кількість «заявок» на управлінські рішення.

Маючи визначений за формулою (3.1) показник для запропонованої моделі та порівнюючи його з показником існуючої, можна зробити такі висновки:

при Тупр,існ > Туп.0 – запропонована модель управління ефективніше, ніж існуюча;

при Туп існ ≤ Туп.0 – запропонована модель управління не ефективна.

Імовірність вчасного прийняття рішень розраховується за формулою [32]:

 

                                                  РОЗДІЛ 311.05,                                                     (3.2)

 

де РОЗДІЛ 311.05 – імовірність, вчасного прийняття рішення;

Трасп – час, який мається у розпорядженні для прийняття рішення;

Тн – середній час, необхідний для прийняття рішення.

Порівнюючи отримані за формулою (3.2) ймовірності вчасного прийняття рішення за існуючою та запропонованою моделями слід прийняти відповідне рішення щодо ефективності запропонованої моделі у таких випадках:

при Рісн ≥ Р0 – запропонована модель управління не ефективна;

при Рісн < Р0 – запропонована модель управління ефективніша за існуючу.

При оцінці ефективності (РОЗДІЛ 311.05) запропонованої організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України необхідно дотримуватись такої послідовності:

1. Визначення цілі тилового забезпечення ТрК при виконанні СБЗ.

2. Визначення завдань-функцій тилового забезпечення, що дозволяють досягти цілі тилового забезпечення ТрК при виконанні СБЗ, та відносної ваги (α) кожного завдання-функції.

3. Визначення переліку робіт, які виконуються в межах завдань-функцій.

4. Визначення факторів, що впливають на виконання робіт, та їх відносної ваги важливості (v).

5. Розрахунок показника узгодженості робіт.

6. Розрахунок імовірності вчасного виконання робіт.

7. Розрахунок показника надійності виконання робіт.

8. Розрахунок показника повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення у запропонованій моделі організаційної структури.

9. Розрахунок ефективності запропонованої моделі організаційної структури управління.

10. Прийняття рішення щодо ефективності моделі організаційної структури.

Показник узгодженості робіт визначається за формулою [32]:

 

                                                 РОЗДІЛ 311.05,                                              (3.3)

 

де РОЗДІЛ 311.05 - показник узгодженості виконання робіт у кожному завданні-функції;

РОЗДІЛ 311.05 - значення методичних погрішностей при врахуванні факторів, що впливають на реалізацію кожного h-го завдання-функції;

РОЗДІЛ 311.05 - відносна вага важливості кожного фактору, що впливає на реалізацію кожного h-го завдання-функції.

Вихідні дані для розрахунку за формулою (3.3) для запропонованої моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України нами були розглянуті та визначені у розділі 2, для існуючої моделі вихідні дані визначаються таким же чином так, щоб виконувались зазначені вище вимоги.

Імовірність вчасного виконання робіт (РОЗДІЛ 311.05) розраховується за допомогою формули (3.2). Порівнюючи імовірності існуючої та запропонованої моделей оргструктури, вже можна зробити висновок щодо ефективності, крім того, даний показник використовується для подальших розрахунків, а саме розрахунку показника надійності виконаних робіт, який проводиться за формулою [32]:

 

                                                      РОЗДІЛ 311.05.                                                          (3.4)

 

 

Показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення розраховується за допомогою формули [32]:

 

                                                   РОЗДІЛ 311.05,                                                       (3.5)

 

деРОЗДІЛ 311.05- показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення;

РОЗДІЛ 311.05- показник ваги важливості робіт по h-й функції (h = 1,…,H) в діяльності органу управління тиловим забезпеченням, служб та підрозділів тилу (може визначатись експертно РОЗДІЛ 311.05 (РОЗДІЛ 311.05)).

Нарешті, ефективність запропонованої моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України знаходиться з формули [32]:

 

                                                      РОЗДІЛ 311.05,                                                       (3.6)

 

де РОЗДІЛ 311.05- ефективність запропонованої моделі оргструктури;

РОЗДІЛ 311.05- показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення моделі, що оцінюється;

РОЗДІЛ 311.05- показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення існуючої моделі.

При цьому рішення щодо корисності та доцільності застосування запропонованої моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням приймається різне у таких випадках:

при значенні показника ефективності в межах РОЗДІЛ 311.05, модель відповідає корисній структурі та її доцільно застосовувати;

при РОЗДІЛ 311.05, модель відповідає шкідливій структурі та слід відмовитись від її застосування.

Використовуючи наведену послідовність роботи щодо оцінки ефективності розробленої та запропонованої моделі нами були проведені зазначені розрахунки за допомогою комп’ютерних програм. Результати розрахунків наведені у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Значення показників ефективності організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України

№ з/п

Показник

Формула обчислення

Назва показника

Варіанти оргструктури

розроблена

існуюча

1

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням (годин/добу)

6,4

7,8

2

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Показник узгодженості робіт

1,375

1,127

3

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Імовірність вчасного виконання робіт

0,95

0,90

4

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Показник надійності виконання робіт

1,31

1,01

5

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Показник повноти реалізації завдань-функцій

0,81269

0,68746

6

РОЗДІЛ 311.05

РОЗДІЛ 311.05

Ефективність запропонованої моделі

0,40068

 

Дані, представлені у таблиці 3.1, наочно показують, що розроблена і запропонована модель організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням зменшує час безпосереднього управління тиловим забезпеченням з'єднань та частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ на 1,4 години на добу, покращує узгодженість і надійність виконання робіт, що позитивно впливає на показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення. Ефективність запропонованої моделі знаходиться у межах, які дозволяють констатувати корисність моделі і є обґрунтуванням запровадження у практику виконання СБЗ силами оперативного об’єднання ВВ МВС України, якими на сьогодні визначені територіальні командування ВВ МВС України.

 

3.2 Економічна оцінка розробленої моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України

 

Економічна оцінка реалізації моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням полягає у визначенні вартості утримання розробленого варіанту організаційної структури. Для оцінки вартості реалізації організаційної структури необхідні дані щодо певного раціонального складу підрозділів, особового складу, техніки та інш., що потребує спеціальної методики формального синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України.

Весь спектр показників економічної оцінки оргструктури доволі широкий і достатньо важко його обчислити без конкретних відомостей щодо, наприклад, технічного оснащення. Проте, з достатньою долею точності можна оцінити вартість утримання особового складу оргструктури, для чого необхідно провести певну роботу у такій послідовності:

1. визначення організаційно-штатної структури, чисельності особового складу;

2. визначення грошового утримання (заробітної плати) кожній посадовій особі;

3. визначення витрат на утримання особового складу (персоналу) системи тилового забезпечення ТрК.

Так як у всіх розрахунках щодо моделювання організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України ми приймали дані за 7 днів, то і вартість утримання також необхідно обчислити за тиждень. Загальна вартість утримання складається з вартостей грошового утримання (заробітної плати) особового складу (персоналу), що входять до складу системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України на період виконання СБЗ, та обчислюється за формулою:

 

                                                      РОЗДІЛ 311.05,                                                  (3.7)

 

де В – загальна вартість грошового утримання (заробітної плати) особового складу (персоналу);

Кі – чисельність особового складу (персоналу), що отримує і-й розмір грошового утримання (заробітної плати);

Рз.пл.і – розмір заробітної плати.

Дані для розрахунку грошового утримання взяти з наказу Командуючого ВВ МВС України від 15.01.2008р. №7 «Про грошове забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ». У подальшому, застосовуючи експертно-аналітичний метод, нами були визначені середні розміри місячного грошового утримання (заробітної плати) особового складу органу управління тиловим забезпечення ТрК ВВ МВС України. Отримані значення представлені у таблиці 3.2.

Дані таблиці 3.2 можуть стати підставою відповідним посадовим особам для прийняття рішення щодо визначення та оцінки організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ.

 

 

Таблиця 3.2 – Визначення вартості утримання організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України при виконання СБЗ, варіант

№ з.п.

Посади з і-м розміром грошового утримання (заробітної плати)

Кількість особового складу (персоналу)

Розмір середнього місячного грошового утримання (заробітної плати), грн

Розмір грошового утримання (заробітної плати) на рік, грн

1

2

3

4

5

1.

Заступник начальника УТрК з тилу – начальник тилу

1

4500

54000

2.

Начальник штабу тилу ТрК

1

4200

50400

3.

Офіцери штабу тилу ТрК

2

4100

98400

4.

Начальник служби ТрК

5

3900

39000

5.

Командир БМЗ

1

3500

42000

6.

Заступники командира БМЗ

5

3200

32000

7.

Офіцери управління БМЗ

12

3100

446400

8.

Командири рот (управління рот)

12

2700

388800

9.

Командири взводів

12

2500

360000

10.

Начальник об’єднаного складу

1

2650

31800

11.

Управління ОС

1

2350

28200

12.

Начальники складів (ВРМ, лазні)

7

2100

176400

13.

Військовослужбовці рядового та сержантського складу військової служби за контрактом

107

1200

1540800

14.

Військовослужбовці рядового та сержантського складу строкової  служби

216

200

50400

15.

Цивільний персонал

35

1500

630000

 

Разом

418

 

3968600

 

Значення вартості утримання особового складу оргструктури є одним з очікуваних показників (РОЗДІЛ 311.05) ефективності розробленої моделі та входить до множини показників РОЗДІЛ 311.05, значення яких повинно задовольняти множині (РОЗДІЛ 311.05) допустимих значень розробленої моделі. Якщо грошові витрати оцінюються як незадовільні, то рішення задачі синтезу структури повторюється для умов більш високої кваліфікації особового складу та персоналу або/і оснащення, що призводить до параметрів (РОЗДІЛ 311.05) і W0.

 

3.3 Рекомендації щодо використання розробленої організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України

 

Використовуючи методику та алгоритм моделювання оргструктури, що наведена у п.2.2, нами було запропонована модель організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України (п. 2.3 рис 2.2). Дана  оргструктура представляє собою систему ієрархічно пов’язаних органів управління (заступник начальника УТрК з тилу – начальник тилу, штаб тилу), служб і підрозділів тилу, що виконують групи робіт щодо реалізації сукупності завдань-функцій, які задовольняють досягнення мети тилового забезпечення з'єднань і частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ. Така організаційна структура регламентує склад, чисельність, профіль діяльності, відповідальність служб і підрозділів тилу, а також відносини і взаємозв’язки між ними при здійсненні певного виду забезпечення, об’єднаними єдиним апаратом управління (штабом тилу) і, у свою чергу, повинна забезпечити гнучке і ефективне досягнення мети тилового забезпечення в умовах змін правової, криміногенної, політичної, техногенної, природної чи іншої ситуації, у тому числі з урахуванням невизначеності і ризиків.

Представлена органіграма (схема організаційної структури) визначає ієрархічні рівні управління тиловим забезпеченням. Так, на верхньому рівні управління у запропонованій моделі оргструктури знаходяться заступник начальника УТрК з тилу-начальник тилу та штаб тилу. Нижче за ієрархією знаходяться служби тилу і управління батальйону матеріального забезпечення (БМЗ). Управлінню БМЗ підпорядковуються роти підвозу та заправки ПММ, підвозу продовольства та речового майна, підвозу військово-технічного майна, озброєння та спеціальних засобів (ВТМ, О і СЗ), взвод захисту, охорони та оборони тилу, ремонтний взвод, взвод матеріального забезпечення батальйону, об’єднаний склад. Управлінню об’єднаного складу підпорядковуються продовольчий і речовий склади, склади ПММ, ВТМ, О і СЗ, речова ремонтна майстерня і польова лазня.

На теперішній час у літературі, присвяченій тиловому забезпеченню [28, 29, 36, 41, 47, 56, 57, 58, 59, 60], достатньо розкрито сутність управління тилом та задачі, які повинні виконувати елементи служби та підрозділи тилу, проте такі данні дуже розрізненні і необхідно багато часу для їх узагальнення. Нами пропонуються рекомендації щодо застосування елементів розробленої оргструктури системи управління тиловим забезпеченням ТрК при виконанні СБЗ оперативного масштабу.

У літературі, присвяченій воєнному мистецтву, зазначено, що управління військами – це цілеспрямована діяльність командирів, начальників, штабів, начальників служб щодо підтримання постійної бойової готовності з’єднань, частин та підрозділів, підготовки їх до виконання СБЗ [37, 41, 57, 58].

Управління же тилом, у свою чергу, являючись складовою частиною управління військами, полягає у цілеспрямованій діяльності командирів, штабів, заступників командирів та начальників з тилу, начальників служб тилу і інших посадових осіб щодо підтримання боєготовності тилу, його підготовці до забезпечення з’єднань, частин та підрозділів оперативного об’єднання військ при виконанні ними СБЗ [57, 58].

Цілями управління тилом є: підтримання бойової готовності служб, частин і підрозділів тилу; зосередження основних зусиль частин та підрозділів тилу на виконання завдань щодо вчасного і повного забезпечення з’єднань і частин, які входять до складу оперативного об’єднання. Управління тиловим забезпечення повинно забезпечити максимальну ефективність використання можливостей підрозділів тилу і виконання ними поставлених завдань у встановлені терміни в будь-яких умовах обстановки [58].

Цілі управління тиловим забезпеченням досягаються виконанням певних завдань, які складають його зміст. До таких завдань управління тиловим забезпеченням відносяться:

- безперервні збір, вивчення і аналіз даних обстановки;

- прийняття рішення на організацію тилового і по службам тилу технічного забезпечення;

- доведення до підлеглих служб та підрозділів тилу завдань;

- планування тилового забезпечення при виконанні СБЗ;

- організація і підтримання взаємодії між службами та підрозділами тилу, які безпосередньо підпорядковуються штабу тилу ТрК, а також з тилом підпорядкованих оперативному об’єднанню з’єднань і частин;

- організація і проведення заходів щодо підтримання бойової готовності з’єднань, частин та підрозділів і забезпечення їх боєготовності;

- організація заходів щодо захисту, охорони та оборони тилу;

- організація системи керування тилом оперативного об’єднання;

- контроль за виконанням поставлених завдань та інш [58].

Управління тилом, як і управління об’єднаннями, з’єднаннями, частинами та підрозділами, здійснюється на принципах суворого єдиноначальства і централізації управління із наданням підлеглим ініціативи у визначенні способів виконання поставлених завдань, оперативного і гнучкого реагування на зміни обстановки. Принципи управління передбачають також особисту відповідальність заступників командирів (начальників) з тилу, начальників служб та командирів підрозділів тилу за рішення, що ними приймаються, і за результати виконання поставлених завдань [58].

Управління тилом повинно відповідати таким вимогам: стійкість, безперервність, оперативність і прихованість.

Стійкість і безперервність управління тилом досягаються знанням реальної обстановки, правильним усвідомленням завдань; вчасним прийняттям рішення і чіткою постановкою завдань підлеглим органам управління, службам та підрозділам тилу; наявністю постійного та стійкого зв’язку із з’єднаннями, частинами та підрозділами, які забезпечуються, а також підлеглими та взаємодіючими органами управління, службами та підрозділами тилу та інш.

Оперативність управління тилом полягає у постійному знанні обстановки і швидкому реагуванні на її зміну. У вчасному уточненні прийнятого рішення і поставлених підлеглим завдань.

Приховане управління тилом полягає у збереженні у таємниці заходів, що пов’язані з підготовкою та виконанням СБЗ, тиловим забезпеченням з’єднань та частин оперативного об’єднання ВВ.

Для здійснення управління тилом створюється система, яка включає органи управління (заступник начальника ТрК з тилу-начальник тилу, штаб тилу), пункти управління тилом, систему зв’язку, комплекси і засоби автоматизації управління тилом, а також спеціальні системи (оповіщення та інш.). Система управління тилом повинна забезпечувати можливість як централізованого, так і децентралізованого управління.

У відповідності з принципом єдиноначальства начальник УТрК ВВ МВС України несе повну відповідальність за всебічне забезпечення підлеглих та приданих з’єднань, частин та підрозділів. Він визначає завдання тилу, здійснює контроль за їх виконанням, при необхідності виділяє сили та засоби для посилення тилу.

Заступник начальника УТрК з тилу – начальник тилу ТрК є основним організатором тилового забезпечення. Він організує всебічну підготовку тилу, узгоджене розміщення і переміщення підрозділів тилу, безпосередньо йому підпорядкованих, а також тилу підлеглих та приданих з’єднань та частин, підвезення матеріальних засобів, використання автомобільних підрозділів, захист, охорону та оборону тилових об’єктів, зв'язок тилу і управління ними [58].

З метою вчасного і повного виконання своїх функціональних обов’язків заступник начальника ТрК з тилу повинен постійно знати загальну і тилову обстановки. Завдання постійного моніторингу обстановки, збору та аналізу необхідних даних, оформлення рішення і плану тилового забезпечення виконує штаб тилу. Крім того, офіцери штабу тилу виконуватимуть прямі вказівки заступника начальника УТрК з тилу щодо координації зусиль служб та підрозділів тилу, які безпосередньо підпорядковані йому, з підлеглими з’єднаннями та частинами і їх тиловими структурами, із взаємодіючими силами і т. ін.

Начальники служб тилу ТрК відповідають за відповідні види тилового забезпечення. На підставі розпоряджень заступника начальника ТрК з тилу начальники служб організують дії підлеглих ним служб і несуть відповідальність за виконання поставлених завдань. Вони приймають міри щодо вчасного отримання матеріальних засобів від постачальників, поповнення цих запасів у з’єднаннях та частинах оперативного об’єднання ВВ і підрозділах матеріального забезпечення, організують правильну експлуатацію техніки відповідної служби.

Начальники служб доповідають через штаб тилу заступникові начальника ТрК з тилу дані у обсязі, який є необхідним для планування і організації тилового забезпечення, надають заявки на підвезення матеріальних засобів та евакуацію, приймають участь у розробці розпорядження по тилу і плану тилового забезпечення, планують і організують забезпечення по відповідним службам. Вони повинні постійно знати обстановку у межах своєї діяльності та вчасно доповідати заступникові з тилу через штаб тилу дані та пропозиції щодо організації забезпечення по своїй службі.

Батальйон матеріального забезпечення (БМЗ) підпорядкований заступникові начальника УТрК з тилу – начальникові тилу ТрК і призначений для приймання, утримання і доставки з’єднанням та частинам оперативно-тактичного об’єднання запасів озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, пального, продовольства, речового, хімічного, інженерного, іншого воєнно-технічного майна, а також води та інших матеріальних засобів; заправки техніки пально-мастильними матеріалами; організації харчування особового складу управління ТрК, самого батальйону та підрозділів, які не мають штатних технічних засобів приготування їжі; евакуації зі з'єднань, частин та підрозділів несправних і непотрібних для виконання СБЗ техніки та майна і підготовки їх за призначенням. Крім того, БМЗ вирішує завдання щодо миття особового складу управління ТрК, самого БМЗ та приданих сил, що не мають своїх технічних засобів, ремонту, дезінфекції та дезінсекції речового майна, а також транспортні засоби батальйону можуть притягуватись до евакуації поранених та хворих.

Кількість особового складу, технічне оснащення і можливості батальйону, необхідні для забезпечення оперативно-тактичного об’єднання ВВ МВС України, можуть варіюватись в залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів та параметрів, що розглядались у п. 2.3 розділу 2 і потребують окремих розрахунків, виходячи з певної обстановки.

Наступний ієрархічний рівень оргструктури управління системою тилового забезпечення ТрК ВВ МВС України представлений ротами підвозу матеріальних засобів, об’єднаним складом, який включає у собі рухомі склади з запасами матеріальних засобів відповідно до видів матеріального забезпечення, польову лазню та речову ремонтну майстерню, а також взводами обслуговування БМЗ (взвод ЗООТ, ремонтний взвод та взвод матеріального забезпечення).

Роти підвозу матеріальних засобів, а саме: рота підвозу та заправки пально-мастильних матеріалів, рота підвозу продовольства та речового майна, рота підвозу воєнно-технічного майна, озброєння та спеціальних засобів, призначені для підвозу запасів матеріальних засобів зі складів об’єднаного складу до тилових підрозділів з'єднань та частин оперативно-тактичного об’єднання ВВ МВС України та приданим їм силам, перевезення особового складу, евакуації поранених та хворих, несправних та непотрібних для виконання СБЗ озброєння, спеціальних засобів, техніки та майна. Крім того, роти підвозу притягатимуться для перевезення матеріальних засобів від постачальників до складів об’єднаного складу ТрК. За своєю вантажепід’ємністю вони повинні забезпечувати утримання та перевезення за один рейс встановлених запасів матеріальних засобів.

Об’єднаний склад (ОС) призначений для приймання, обліку, укриття, сортування, зберігання, комплектування, відправлення за призначенням матеріальних засобів, приймання матеріальних засобів, що евакуюються зі з'єднань та частин оперативно-тактичного об’єднання ВВ, приведення їх у безпечний стан та відправлення їх за призначенням; середнього ремонту речового майна, гігієнічного миття особового складу, дезінфекції та дезінсекції речового майна у польових умовах.

До ОС входять: склад ПММ, продовольчий склад, речовий склад, склад воєнно-технічного майна, склад озброєння та спеціальних засобів, речова ремонтна майстерня і польова лазня. Начальники складів підпорядковуються начальнику об’єднаного складу, а за спеціальними питаннями виконують вказівки начальників відповідних служб [60].

Склад ПММ. На складі ПММ зберігаються та утримуються встановлені запаси пально-мастильних матеріалів (дизельне паливо, автомобільний бензин, мастила та змащення, спеціальні рідини). Для зберігання військових запасів, заправки та видачі ПММ склад укомплектовується необхідними технічними засобами. Рекомендується мати на складі мотонасосні установки для пального підвищеної та малої потужності (ПГС, МНУГ), мотонасосні установки для мастил, ручні насоси для пального, пально- та мастилороздавальні колонки, бочки 200-літрові, каністри 20-ти та 10-ти літрові та інше необхідне обладнання [60].

Для тимчасового зберігання пального на складі доцільно мати гумовотканеві резервуари, які мають внутрішні перегородки, що дозволяє транспортувати їх у залитому стані без кріплення у кузовах автомобілів, причепів.

Продовольчий склад. На продовольчому складі необхідно утримувати 2 дободачі продовольства, у тому числі 1 дободача свіжих продуктів із заміною картоплі і овочів крупами і 1 дободача консервованих і концентрованих продуктів [60].

Маса дободачі на одну людину складає:

- котлового пайку зі свіжих продуктів – 2,2 кг;

- котлового пайку з консервованих і концентрованих продуктів з хлібом –     1,45 кг;

- котлового пайку з консервованих і концентрованих продуктів з сухарями –  1,2 кг;

- сухого пайку – 1,5 кг.

Для підвозу з’єднанням і частинам швидкопсувних продуктів, хліба і води у роті підвозу продовольства і речового майна доцільно мати автофургони хлібні, автофургони комбіновані, цистерни для підвозу води.

Речовий склад. На речовому складі ТрК потрібно зберігати запас речового майна у кількості 5% від чисельності угрупування ВВ (у з’єднаннях та частинах – 10%). У комплект запасів речового майна слід включити: головний убір (за сезоном), куртка зимова, комплект польового (спеціального) обмундирування, натільна білизна, плащ-палатка (плащ-накидка), взуття (за сезоном), рушник, шкарпетки, ремінь брючний, речовий мішок, у зимову пору, крім того, брюки зимові утеплені, рукавички, білизна тепла. Середня вага комплекту 12 кг (взимку) і 10 кг (влітку) [60].

Крім того, на складі може тимчасово зберігатись натільна тепла білизна, яка здається з’єднаннями та частинами для прання і чиста після прання; речове майно, ремонтні матеріали, призначені для дозабезпечення з’єднань і частин, а також майно, яке підлягає евакуації.

Склад воєнно-технічного майна. На складі доцільно зберігати інженерне майно та майно зв’язку у межах 5-8% табельної потреби, засоби та майно хімічного захисту у визначених розмірах, прибори радіаційної та хімічної розвідки та інше воєнно-технічне майно, необхідне для забезпечення виконання певної службово-бойової задачі [60].

Склад озброєння і спеціальних засобів (О і СЗ). На складі О і СЗ повинні утримуватись та зберігатись запаси озброєння і боєприпасів у встановлених розмірах, а також, при необхідності, спеціальні засоби захисту та активної оброни (бронежилети, щити, шоломи, гумові палиці та інш.) [60].

Речова ремонтна майстерня (РРМ). РРМ повинна входити до об’єднаного складу ТрК і призначена для здійснення середнього ремонту речового майна, а також для пригонки обмундирування особового складу окремих частин, які не мають штатних ремонтних засобів.

РРМ підпорядковується начальникові ОС, а за спеціальними питаннями виконує вказівки начальника речової служби. До її складу можуть входити: начальник майстерні (він же чоботар), старший кравець, кравець.

Польова лазня призначення для гігієнічного миття особового складу, дезінфекції та дезінсекції речового майна. До комплекту лазні можуть входити дезінфекційно-душові автомобілі (ДДА) або причепи (ДДП), палатки УСТ-56, а також резервуари для зберігання води і автоводоцистерни (АВЦ-1,2) [60].

Підрозділи забезпечення БМЗ.

Медичний пункт батальйону призначений для медичного забезпечення особового складу батальйону. До медичного пункту можуть входити: фельдшер-начальник аптеки, фельдшер, санітарний інструктор, санітар і водій-санітар [60].

Взвод матеріального забезпечення призначений для забезпечення особового складу батальйону, управління ТрК та підрозділів, які не мають штатних технічних засобів приготування їжі, гарячою їжею, забезпечення особового складу батальйону речовим майном, боєприпасами, заправки техніки БМЗ пальним [60].

У взводі матеріального забезпечення доцільно утримувати 8 дободач продовольства та 5% речового майна.

Ремонтний взвод призначений для надання допомоги водіям у технічному обслуговуванні автомобілів та їх поточного ремонту. За 10 годин взвод повинен провести 6-8 поточних ремонтів автомобілів та евакуювати 3-5 пошкоджених машин на 10-15 км [60].

На наш погляд, окремо необхідно зупинитись на захисті, охороні і обороні тилу та на задачах взводу ЗООТ. Питання ЗООТ потребують ретельного розгляду і дослідження, адже це питання безпеки системи забезпечення виконання СБЗ. Дуже часто для того, щоби зупинити якісне виконання СБЗ частинами та підрозділами або, принаймні, ускладнити виконання цих завдань, достатньо завдати руйнівного удару по системі тилового забезпечення. Так, досвід виконання СБЗ з’єднаннями і частинами внутрішніх військ Російської Федерації у Чечні 1994-1995 рр. показав, що у результаті дій незаконних збройних формувань на військові колони, тільки у період висування військ, втрати пального 42 т, продовольства – 5,5 т, у тому числі сухого пайку – близько 2 тис. комплектів. Втрати матеріальних засобів на кінець 1995 р. склали: 27 автомобільних засобів транспортування і заправки пальним, 22 т автомобільного бензину, 38 т дизельного пального, 3 т мастил та змащувальних матеріалів. Безповоротні втрати техніки і матеріальних засобів служби ПММ оцінювались у 1,7 млрд. руб. (у поточних цінах). У цей же час втрати продовольчої служби складали 12 кухонь автомобільних ПАК-200, більше 1 тис. інших технічних засобів приготування їжі, транспортування і зберігання продовольства, більше 11,5 тис. сухих пайків, близько 11 т продовольства, всього на загальну суму 1,3 млрд. руб. (у поточних цінах) [30].

Таким чином, питання ЗООТ є одними з основних у системі тилового забезпечення об’єднання оперативно-тактичного рівня. Нами пропонується основні задачі щодо захисту, охорони і оборони тилу ТрК ВВ МВС України при виконанні СБЗ покласти на взвод ЗООТ батальйону матеріального забезпечення.

Основними об’єктами, які можуть стати мішенями противника, виділяються об’єкти тилу ТрК (райони розміщення продовольчих, заправних пунктів, склади, польові оазні та інш.), пункти їх управління, вузли та лінії зв’язку, транспортні засоби, місцеві підприємства-постачальники та інше.

Охорона тилу повинна здійснюватися взводом ЗООТ шляхом організації всіх видів охорони, патрулювання і комендантської служби. При цьому слід враховувати характер місцевості, важливість об’єктів, віддалення об’єктів тилу один від одного, площу районів їх розміщення та інше.

Для безпосередньої охорони і оборони об’єктів тилу необхідно призначення варт і добових нарядів. Охорону об’єктів чатові повинні здійснювати шляхом патрулювання або спостереження з визначеного місця. При організації охорони тилових об’єктів способом патрулювання чатовому може призначатись ділянка місцевості протяжністю до 2 км у денний час та до 1 км вночі. При необхідності посилення безпосередньої охорони на підступах до районів розміщення підрозділів та об’єктів тилу слід виставити на погрожуючих напрямках дій противника сторожеві пости, секрети і висилати дозори. Сторожеві пости повинні прикривати шляхи і тропи, які ведуть до підрозділів тилу. До сторожового посту може виділятись від 2-3-х осіб до відділення. Такому посту вказується позиція на відстані до 1,5 км від об’єкта, що охороняється. Позиція посту повинна задовольняти круговому спостереженню [30].

Секрети можуть виставлятись на певний час уночі або в умовах обмеженої видимості. Склад секрету може бути 2-3 особи. Він розташовується у вказаному йому місці і, у випадку виявлення противника, веде за ним спостереження, про що доповідає встановленим сигналом командирові підрозділу (начальникові об’єкту). При виході на об’єкт одиничних осіб противника він повинен захопити їх або винищити [30].

Дозори від підрозділів тилу висилаються при загрозі нападу противника з метою вчасного його виявлення. Вони виконують завдання шляхом спостереження і огляду найближчих підступів до об’єктів тилу на віддалені 2-3 км від них.

Охорона автомобільних колон тилу при їх переміщенні, підвозі матеріальних засобів і евакуації здійснюється нарядом, який знаходиться на автомобілях і веде кругове спостереження. У ході руху, крім того, може виділятись похідне охоронення – дозорна машина.

Таким чином, на наш погляд, для управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України доцільно мати рекомендовану організаційну структуру, яка регламентує склад, чисельність, профіль діяльності, відповідальність служб і підрозділів тилу, а також відносини і взаємозв’язки між ними при здійсненні певного виду забезпечення, об’єднані єдиним апаратом управління. Розроблена та рекомендована схема організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК визначає ієрархічні рівні управління тиловим забезпеченням і зв’язки між ними. Так, на верхньому рівні управління у запропонованій моделі оргструктури знаходяться заступник начальника УТрК з тилу-начальник тилу та штаб тилу. Нижче за ієрархією знаходяться служби тилу і управління батальйону матеріального забезпечення (БМЗ). Управлінню БМЗ підпорядковуються роти підвозу та заправки ПММ, підвозу продовольства та речового майна, підвозу військово-технічного майна, озброєння та спеціальних засобів (ВТМ, О і СЗ), взвод захисту, охорони та оборони тилу, ремонтний взвод, взвод матеріального забезпечення батальйону, об’єднаний склад. Управлінню об’єднаного складу підпорядковуються продовольчий і речовий склади, склади ПММ, ВТМ, О і СЗ, речова ремонтна майстерня і польова лазня.

 

Висновки до 3 розділу.

 

1. При порівнянні варіантів організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України (існуючої та  розробленої) виникає задача оцінки таких варіантів, тобто кількісного вимірювання абсолютного або хоча б відносного значення їх ефективності. У свою чергу, для оцінки ефективності треба обирати показник якості варіантів організаційної структури. Для оцінки ефективності розробленої моделі та існуючої організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України були використані такі показники: загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням; показник узгодженості робіт; імовірність вчасного виконання робіт; показник надійності виконання робіт; показник повноти реалізації завдань-функцій; ефективність запропонованої моделі.

2. Оцінка та порівняння існуючої та розробленої організаційних структур показала, що запропонована модель організаційної структури зменшує час безпосереднього управління тиловим забезпеченням з'єднань та частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ на 1,4 години на добу, покращує узгодженість і надійність виконання робіт, що позитивно впливає на показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення. Ефективність запропонованої моделі знаходиться у межах, які дозволяють констатувати корисність моделі і є обґрунтуванням запровадження у практику виконання СБЗ силами оперативного об’єднання ВВ МВС України, якими на сьогодні визначені територіальні командування ВВ МВС України.

3. При оцінці витрат на утримання запропонованої моделі організаційної структури системи тилового забезпечення ТрК виявилось, що  при виконанні СБЗ на протязі 7 днів вартість утримання запропонованої моделі  складає 88912 грн. Такі дані можуть стати підставою відповідним посадовим особам для прийняття рішення щодо визначення та оцінки організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ.

4. Розроблена схема організаційної структури визначає ієрархічні рівні управління тиловим забезпеченням. Так, на верхньому рівні управління у запропонованій моделі оргструктури знаходяться заступник начальника УТрК з тилу-начальник тилу та штаб тилу. Нижче за ієрархією знаходяться служби тилу і управління батальйону матеріального забезпечення (БМЗ). Управлінню БМЗ підпорядковуються роти підвозу та заправки ПММ, підвозу продовольства та речового майна, підвозу військово-технічного майна, озброєння та спеціальних засобів (ВТМ, О і СЗ), взвод захисту, охорони та оборони тилу, ремонтний взвод, взвод матеріального забезпечення батальйону, об’єднаний склад. Управлінню об’єднаного складу підпорядковуються продовольчий і речовий склади, склади ПММ, ВТМ, О і СЗ, речова ремонтна майстерня і польова лазня.

Для кожного з елементів та ієрархічних рівнів управління тиловим забезпеченням надані рекомендації щодо їх використання та виконання покладених на них завдань, що дозволить підвищити рівень управління, забезпечити готовність органів управління, служб і підрозділів тилу для застосування за призначенням; зосередженню основних зусиль частин та підрозділів тилу на виконання завдань щодо вчасного і повного забезпечення з’єднань і частин, які входять до складу оперативного об’єднання.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика