prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / розділи / Висновки.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   55.0 КБ
СКАЧАТЬ

ВИСНОВКИ

 

1. У магістерській роботі проаналізовано теоретичні положення щодо сутності службово-бойового застосування внутрішніх військ МВС України оперативно-тактичного рівня, що дало змогу дійти певних висновків. Даний аналіз дозволив обґрунтовано говорити про застосування оперативного тилу для здійснення тилового забезпечення на оперативно-тактичному рівні виконання службово-бойових завдань.

Службово-бойове застосування ВВ включає оперативне застосування ВВ, тактику ВВ і службову діяльність ВВ, які тісно взаємопов’язані. Відповідно до концепції розвитку та розбудови внутрішніх військ, яка затверджена наказом МВС України № 1167 від 29.11.2006 року, в останні роки проведено певну роботу щодо змін в утриманні ВВ, удосконаленні їх діяльності. Так, укрупнені організаційні форми військ, введено оперативний рівень – територіальні командування внутрішніх військ (ТрК), в складі яких об’єднані всі частини і з’єднання.

Основним призначенням ВВ МВС України є охорона і оборона державних об’єктів, участь у підтриманні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки у країні, територіальної оборони під час війни. Відповідно до призначення та завдань, які виконують з’єднання, частини і підрозділи ВВ МВС України, можуть активно застосовуватись до виконання службово-бойових завдань і проведення спеціальних операцій у складі об’єднань оперативного рівня частини оперативного призначення, спеціального призначення та спеціальні моторизовані військові частини міліції.

Таким чином, до практики оперативного застосування ВВ включається діяльність командування, штабів і військ з підготовки та виконання СБЗ оперативного масштабу, управління військами і всебічного забезпечення їх дій. Всебічне забезпечення включає у себе бойове, тилове, технічне та морально-психологічне забезпечення. Питання же тилового забезпечення оперативного і оперативно-тактичного рівнів службово-бойового застосування повинен вирішувати оперативний тил і система управління ним.

Тилове забезпечення – один із головних видів всебічного забезпечення військ (сил) при веденні ними операцій (бойових дій) чи виконанні повсякденних завдань. Тилове забезпечення – це комплекс заходів, які здійснюються з метою задоволення матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб військ (сил) для підтримання їх у боєздатному стані та створення сприятливих умов для виконання покладених на них завдань. Сутність тилового забезпечення полягає у проведенні командуванням, штабами, службами, підрозділами тилу організаційно-практичних заходів із зазначених тилових видів забезпечення з’єднань, частин і підрозділів внутрішніх військ з метою належного їх утримання у повсякденній діяльності та при виконанні ними службово-бойових і бойових завдань. Відповідно, слід відрізняти заходи тилового забезпечення, що проводяться постійно і систематично за умов повсякденної діяльності; ті, що плануються і виконуються за надзвичайних обставин, а також – для забезпечення завдань підтримання правових режимів надзвичайного і воєнного станів.

За обсягами та масштабами завдань, що вирішує, тилове забезпечення поділяється на стратегічний, оперативний та тактичний рівень. Відповідно, задачі стратегічного рівня, в межах забезпечення національної безпеки та функціонування воєнної організації держави в цілому, вирішує стратегічний тил, оперативного рівня, в межах оперативних об’єднань (у ЗСУ такими об'єднаннями є оперативні командування, армійські корпуси, а у внутрішніх військах – територіальні командування) – оперативний тил, тактичного рівня (бригади, полки, окремі батальйони) – військовий тил. У внутрішніх військах у складі УТрК на сьогодні у системі тилового забезпечення оперативного рівня відсутні підрозділи тилу або матеріально-технічного (матеріального) забезпечення. Система тилового забезпечення внутрішніх військ на оперативному рівні представлена здебільше органами управління тиловим забезпеченням, які включають заступника начальника УТрК з тилу, оперативно-планову групу (аналог штабу тилу), служби тилу (продовольчу, речову, квартирно-експлуатаційну, пально-мастильних матеріалів), медичну та ветеринарну служби.

Для внутрішніх військ настільки потужна система з'єднань (частин, підрозділів) оперативного тилу  як у Збройних силах не потрібна, але давно назріла потреба значного реформування всієї системи тилового забезпечення і системи управління ним. Так, Концепцією розвитку внутрішніх військ на період до 2015 року передбачалось створення при УТрК підрозділів матеріального або матеріально-технічного забезпечення з запасами матеріальних засобів, які, на наш погляд, можуть складатись з рот підвозу матеріальних засобів, рухомих складів та інших об’єктів тилового забезпечення (польових їдалень і лазень, рухомих майстерень та інш.), підрозділів зв’язку та охорони тилу. 

2. Рішення щодо побудови раціональної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України потребує наукового підґрунтя, яке може бути забезпечено за допомогою теорії моделювання організаційних структур.

В результаті аналізу наукової літератури, присвяченої моделюванню організаційних структур нам вдалось розробити методику та побудувати алгоритм визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України. Послідовність розробки моделі та аналізу організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням включає такі етапи: моделювання оргструктури; оцінка кількісних характеристик: задачі та роботи, які виконують елементи оргструктури, кількість структурних елементів (служб, підрозділів), чисельність особового складу та персоналу та інших характеристик; експертна оцінка якісних характеристик оргструктури; оцінка відповідності оргструктури системі цілей, завдань, роботам, що виконуються елементами оргструктури та інше.

Типова схема визначення організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК включає дві групи заходів: формування загальної структури органу управління і регламентацію організаційної структури органу управління.

Формування загальної структурної схеми системи управління тиловим забезпеченням передбачає: визначення мети діяльності системи тилового забезпечення; визначення шляхів досягнення поставленої мети (деталізація мети на завдання-функції); розробку специфікації функціональних підсистем органу управління тиловим забезпеченням (у відповідності до завдань-функцій); визначення числа рівнів у системі управління; розробку складу основних підрозділів і зв’язків між ними у відповідності із поставленими завданнями; регламентацію ступеня централізації повноважень і відповідальності на рівнях управління; визначення основних форм взаємовідносин з оточуючим середовищем, частинами та підрозділами, що входять до складу ТрК (як постійно так і тимчасово); визначення основних вимог до механізму управління оргструктури, до форм обробки інформації та інш.

Регламентація параметрів оргструктури системи управління тиловим забезпеченням передбачає: визначення кваліфікованого складу і чисельності підрозділів; розподіл завдань і робіт між виконавцями; регламентацію відповідальності за виконання завдань і робіт; розробку процедур виконання управлінських робіт; розробку порядку взаємодії підрозділів при виконанні спільних робіт; розрахунок витрат на управління показників ефективності апарату управління оргструктури, що проектується.

У відповідності з головною метою управління тилового забезпечення визначено завдання-функції щодо реалізації яких, відповідно до робіт, що повинні виконуватись, побудовано оргструктуру. До визначених завдань-функцій відносяться:

– підготовка сил та засобів тилового забезпечення до виконання завдань;

– загальне управління системою тилового забезпечення при виконання СБЗ;

– продовольче забезпечення з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ;

– речове забезпечення з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ;

– забезпечення ПММ з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ;

– технічне забезпечення по службам тилу;

– інші завдання-функції (у тому числі квартирно-експлуатаційне, медичне та інші види забезпечення).

Використовуючи схему застосування методу структуризації цілей і алгоритм було визначено раціональну організаційну структуру системи тилового забезпечення ТрК та побудований ієрархічний граф. Розроблена оргструктура системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України представляє собою систему ієрархічно пов’язаних органів управління (заступник начальника УТрК з тилу – начальник тилу, штаб тилу), служб і підрозділів тилу, що виконують групи робіт щодо реалізації сукупності завдань-функцій, які задовольняють досягнення мети тилового забезпечення з'єднань і частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ. Така організаційна структура регламентує склад, чисельність, профіль діяльності, відповідальність служб і підрозділів тилу, а також відносини і взаємозв’язки між ними при здійсненні певного виду забезпечення, об’єднаними єдиним апаратом управління (штабом тилу) і, у свою чергу, повинна забезпечити гнучке і ефективне досягнення мети тилового забезпечення в умовах змін правової, криміногенної, політичної, техногенної, природної чи іншої ситуації, у тому числі з урахуванням невизначеності і ризиків.

3. При порівнянні варіантів організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України (існуючої та  розробленої), виникає задача оцінки таких варіантів, тобто кількісного вимірювання абсолютного або хоча б відносного значення їх ефективності. У свою чергу, для оцінки ефективності треба обирати показник якості варіантів організаційної структури. Для оцінки ефективності розробленої моделі та існуючої організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України були використані такі показники: загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням; показник узгодженості робіт; імовірність вчасного виконання робіт; показник надійності виконання робіт; показник повноти реалізації завдань-функцій; ефективність запропонованої моделі.

Оцінка та порівняння існуючої та розробленої організаційних структур показала, що запропонована модель організаційної структури зменшує час безпосереднього управління тиловим забезпеченням з'єднань та частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ на 1,4 години на добу, покращує узгодженість і надійність виконання робіт, що позитивно впливає на показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення. Ефективність запропонованої моделі знаходиться у межах, яка дозволяє констатувати корисність моделі і є обґрунтуванням запровадження у практику виконання СБЗ силами оперативного об’єднання ВВ МВС України, якими на сьогодні визначені територіальні командування ВВ МВС України.

При оцінці витрат на утримання запропонованої моделі організаційної структури системи тилового забезпечення ТрК виявилось, що  при виконанні СБЗ на протязі 7 днів вартість утримання запропонованої моделі  складає 88912 грн. Такі дані можуть стати підставою відповідним посадовим особам для прийняття рішення щодо визначення та оцінки організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ.

Розроблена схема організаційної структури визначає ієрархічні рівні управління тиловим забезпеченням. Так, на верхньому рівні управління у запропонованій моделі оргструктури знаходяться заступник начальника УТрК з тилу-начальник тилу та штаб тилу. Нижче за ієрархією знаходяться служби тилу і управління батальйону матеріального забезпечення (БМЗ). Управлінню БМЗ підпорядковуються роти підвозу та заправки ПММ, підвозу продовольства та речового майна, підвозу військово-технічного майна, озброєння та спеціальних засобів (ВТМ, О і СЗ), взвод захисту, охорони та оборони тилу, ремонтний взвод, взвод матеріального забезпечення батальйону, об’єднаний склад. Управлінню об’єднаного складу підпорядковуються продовольчий і речовий склади, склади ПММ, ВТМ, О і СЗ, речова ремонтна майстерня і польова лазня.

Для кожного з елементів та ієрархічних рівнів управління тиловим забезпеченням надані рекомендації щодо їх використання та виконання покладених на них завдань, що дозволить підвищити рівень управління, забезпечити готовність органів управління, служб і підрозділів тилу для застосування за призначенням; зосередженню основних зусиль частин та підрозділів тилу на виконання завдань щодо вчасного і повного забезпечення з’єднань і частин, які входять до складу оперативного об’єднання.

Таким чином, мета магістерської роботи досягнута, а саме, нами було розроблено та обґрунтовано методику визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України за допомогою теорії моделювання організаційних структур.

Зрозуміло, що дана методика потребує подальшого удосконалення та перевірки під час польових досліджень і навчань, так як більшість даних були отримані експертним методом, методом аналогій та екстраполяції даних. Проте застосовані методи дозволяють констатувати корисність та доцільність подальших досліджень у даному напрямку.

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика