prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / захист / Доповідь Бондаренко.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   101.5 КБ
СКАЧАТЬ

Доповідь Бондаренко

Постановка проблеми. Внутрішні війська МВС України (ВВ) на сьогодні знаходяться у процесі докорінного реформування з метою створення на їх базі, за принципом достатності, мобільного військового формування, оптимального за чисельністю, та приведення його у відповідність до наявних і прогнозованих завдань з урахуванням економічних можливостей держави. Для забезпечення досягнення цієї мети, Концепцією розвитку та розбудови внутрішніх військ, яка затверджена наказом МВС України № 1167 від 29.11.2006 року визначено, що необхідно до 2015 року вирішити ряд завдань, серед яких особливо виділено  підвищення ефективності функціонування внутрішніх військ шляхом раціоналізації їх організаційних структур та систем управління ними.

(слайд 2)

Метою дослідження є розробка та обґрунтування методики визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України.

Об’єкт дослідження система тилового забезпечення СБЗастосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня  (ТрК).

 Предмет дослідження організаційна структура системи управління тиловим забезпеченням СБЗастосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня.

(Слайд 3)

Завдання дослідження:

- на підставі наукової літератури та керівних документів визначити основні пріоритети тилового забезпечення СБЗастосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня, якими є  ТрК ВВ МВС України;

- обґрунтувати необхідність застосування теорії моделювання організаційних структур щодо визначення структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК;

- розробити методику та алгоритм визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління системою тилового забезпечення;

- використовуючи методи теорії моделювання організаційних структур виявити завдання-функції ТЗ, роботи щодо реалізації таких функцій для досягнення мети ТЗ та запропонувати елементи організаційної структури, які будуть виконувати визначені роботи;

- визначити зовнішні та внутрішні фактори, які виплавають на ТЗ та їх вплив;

- запропонувати модель організаційної структури органу управління системою ТЗ;

- оцінити раціональну структуру органу управління тиловим забезпеченням;

- проаналізувати ефективність запропонованої моделі;

- дати рекомендації щодо застосування методики визначення та оцінки раціональної структури органу управління ТЗ СБЗастосування об'єднань ВВ оперативно-тактичного рівня (ТрК).

Для вирішення завдань магістерської роботи використовувались  такі основні методи досліджень: методи аналізу і синтезу, аналізу літератури та теоретичних положень, метод структуризації цілей, експертно-аналітичний метод, метод організаційного моделювання, метод аналогій, методи групування, методи оцінки ефективності та інші.

Результати дослідження полягають у наступному.

Відповідно до концепції розвитку та розбудови внутрішніх військ укрупнені організаційні форми військ, введено оперативно-тактичний рівень – територіальні командування внутрішніх військ (ТрК), в складі яких об’єднані всі частини і з’єднання. Питання же тилового забезпечення оперативного застосування повинен вирішувати оперативний тил і система управління ним.

У внутрішніх військах у складі УТрК на сьогодні у системі тилового забезпечення оперативно-тактичного рівня відсутні підрозділи тилу або матеріально-технічного (матеріального) забезпечення. Система тилового забезпечення внутрішніх військ на оперативному рівні представлена здебільше органами управління тиловим забезпеченням, які включають заступника начальника УТрК з тилу, оперативно-планову групу (аналог штабу тилу), служби тилу, медичну та ветеринарну служби.

На наш погляд, для внутрішніх військ настільки потужна система як у ЗСУ не потрібна, але давно назріла потреба значного реформування всієї системи тилового забезпечення і системи управління ним. Так, Концепцією розвитку внутрішніх військ на період до 2015 року передбачалось створення при УТрК підрозділів матеріального або матеріально-технічного забезпечення з запасами матеріальних засобів, які б складались з рот підвозу матеріальних засобів, рухомих складів та інших об’єктів тилового забезпечення (польових їдалень і лазень, рухомих майстерень та інш.), підрозділів зв’язку та охорони тилу.

Виклад основного матеріалу. Рішення щодо виконання концепції та визначення раціональної  організаційної структури тилового забезпечення внутрішніх військ, особливо службово-бойового застосування на оперативно-тактичному рівні потребує ретельного наукового підґрунтя, яке можна запропонувати за допомогою теорії моделювання організаційних структур.

Організаційною структурою називають систему ієрархічних пов’язаних між собою підрозділів організації, що виконують групи робіт щодо реалізації сукупності завдань-функцій, які забезпечують досягнення мети діяльності організації.

Використовуючи відому у науці схему взаємозв’язків елементів управління організацією можна розпочати вирішення проблеми раціоналізації структури управління тиловим забезпеченням ВВ оперативного рівня і отримати наступну схему взаємозв’язків елементів управління тиловим забезпеченням (слайд 4).

Використовуючи надану схему та методи визначення раціональної структури організації нами було розроблено методику яка представлена у вигляді алгоритму (слайд 5).

При виконанні даного алгоритму після визначення цілей діяльності органу управління тиловим забезпеченням і сукупності завдань-функцій, що реалізовуватимуть ці цілі, формується шкала відносної важливості виявлених функцій органу управління (блок 1).

Для кожної функції вказується (блок 2) сукупність робіт, які реалізують цю функцію, склад і відносна вага важливості факторів і параметрів, що враховуються при виконанні комплексу робіт відповідно до певної функції. Вказуються оцінки середнього часу, що є у розпорядженні і середнього необхідного часу на виконання всіх робіт по кожній h-й функції і окремих робіт.

На другому етапі (блок 3) вирішується загальна задача синтезу оргструктури у відповідності з цілями і умовами діяльності органів управління тиловим забезпеченням, служб та підрозділів тилу. В результаті формується схема оргструктури органу управління тиловим забезпеченням, служб та підрозділів тилу.

Далі (блок 4) на підставі параметрів оргструктури розраховуються значення системи показників ефективності отриманої оргструктури та її вартість. Якщо бюджетні або інші ресурсні витрати оцінюються як незадовільні, то рішення задачі синтезу структури повторюється (повернення до блоку 2).

Процедура синтезу (блок 3) і оцінки (блок 4) повторюється до моменту виконання умов перевірки (блок 5). Проте таке балансування, наприклад у межах розрахункової вартості оргструктури або терміну виконання завдань може викликати втрату якості реалізації окремих функцій або призвести до порушень умов досягнення цілей діяльності системи тилового забезпечення (блок 6). У такому випадку виникає необхідність перегляду цілей (повернення до блоку 1) і повторного синтезу його оргструктури.

Результат синтезу видається у вигляді графічного зображення організаційно-штатної структури системи управління тиловим забезпеченням (блок 7).

 

З наданого алгоритму видно, що формулювання мети діяльності організації є центральним моментом, що визначає перспективи успіху її діяльності.

Головна мета діяльності системи управління тилового забезпечення полягає у організації безперебійного та повного забезпечення службово-бойової діяльності з'єднань та частин ВВ, що підпорядковані УТрК та виконують певні службово-бойові завдання у зоні відповідальності УТрК.

У відповідності з головною метою УТЗ можна визначити завдання-функції діяльності УТЗ:

1. Підготовку сил та засобів тилового забезпечення до виконання завдань.

2. Загальне управління системою тилового забезпечення при виконання СБЗ.

3. Продовольче забезпечення з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ.

4. Речове забезпечення з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ.

5. Забезпечення ПММ з'єднань, частин і підрозділів при виконанні СБЗ.

6. Технічне забезпечення по службам тилу.

7. Інші завдання-функції (у тому числі квартирно-експлуатаційне, медичне та інші види забезпечення)

8. Інші функції.

На другому етапі формуємо варіант упорядкованого за важливістю складу завдань-функцій, необхідних для досягнення мети діяльності системи тилового забезпечення ТрК при виконані СБЗ (слайд 6).

Далі по кожній функції сформуємо упорядкований за важливістю склад параметрів і факторів, що впливають на виконання завдань-функцій тилового забезпечення. Фактори, що впливають на тилове забезпечення ТрК при виконанні СБЗ поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів, що впливають на управління тиловим забезпечення при виконанні СБЗ оперативного рівня  силами ТрК відносяться (слайд 7):

1. Законодавство, що визначає діяльність з'єднань, частин, та підрозділів ВВ МВС України.

2. Рівень криміналізації суспільства.

3. Соціально-політична обстановка у районі виконання СБЗ.

4. Географічні, кліматичні, погодні умови у районі виконання СБЗ, площа району виконання СБЗ.

5. Екологічний, економічний стан району виконання СБЗ, можливість його використання.

6. Характер СБЗ (воєнного, криміногенного або на криміногенного характеру).

7. Інші зовнішні фактори.

До внутрішніх факторів слід віднести (слайд 8):

1. Підготовленість керівництва, особового складу та персоналу штабу, служб і підрозділів тилу.

2. Рівень взаємодії між службами, підрозділами тилу, тилом підлеглих з'єднань, частин.

3. Наявність сил і засобів тилового забезпечення.

4. Наявність і розміри запасів матеріальних засобів.

5. Інші внутрішні фактори.

Відповідно до алгоритму, далі по кожній функції формуємо упорядкований за важливістю склад параметрів та функцій реального процесу, що потребує урахування при реалізації таких функцій.

Після проведення упорядкування за важливістю завдань-функцій, факторів та параметрів, що впливають на їх реалізацію необхідно згрупувати роботи у межах кожної функції, визначивши необхідні працевтрати на виконання цих робіт.

Використовуючи метод аналогій, а також принципи та методи групування посадових позицій у оргструктурі можна побудувати схему організаційно-штатної структури або ієрархічний граф або органіграму.

Запропонована організаційна структура (органіграма) системи управління тиловим забезпеченням показана на слайді 9. Ролзроблена оргструктура системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України представляє собою систему ієрархічно пов’язаних органів управління, служб і підрозділів тилу, що виконують групи робіт щодо реалізації сукупності завдань-функцій, які задовольняють досягнення мети тилового забезпечення з'єднань і частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ.

Для оцінки ефективності існуючої та розробленої моделей організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України нами використовувались наступні показники:

1. Загальний час, що витрачається на управління тиловим забезпеченням (Доповідь Бондаренко).

2. Показник узгодженості робіт (Доповідь Бондаренко).

3. Імовірність вчасного виконання робіт (Доповідь Бондаренко).

4. Показник надійності виконання робіт (Доповідь Бондаренко).

5. Показник повноти реалізації завдань-функцій (Доповідь Бондаренко).

6. Ефективність запропонованої моделі (Доповідь Бондаренко).

Результати розрахунків оцінки ефективності наведені на слайді 10.

Висновки.

Таким чином, дані представлені у таблиці слайду 10 наочно показують, що розроблена і запропонована модель організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням, у порівнянні з існуючою, зменшує час безпосереднього управління тиловим забезпеченням з'єднань та частин оперативного об’єднання ВВ МВС України при виконанні СБЗ на 1,4 години на добу, покращує узгодженість і надійність виконання робіт, що позитивно впливає на показник повноти реалізації завдань-функцій тилового забезпечення. Ефективність запропонованої моделі з находиться у межах, яка дозволяє констатувати корисність моделі і є обґрунтуванням запровадження у практику виконання СБЗ силами оперативного об’єднання ВВ МВС України, якими на сьогодні визначені територіальні командування ВВ МВС України.

Мета магістерської роботи досягнута, а саме, нами було розроблено та обґрунтовано методику визначення та оцінки раціональної організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України за допомогою теорії моделювання організаційних структур.

Зрозуміло, що дана методика потребує подальшого удосконалення та перевірки під час польових досліджень і навчань, так як більшість даних були отримані експертним методом, методом аналогій та екстраполяції даних, а також для більш. Проте застосовані методи дозволяють констатувати корисність та доцільність подальших досліджень у даному напрямку.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика