Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   1.0 МБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ

 

Посібник

для  самостійної  роботи курсантів і студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Менеджмент організацій”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2008


ББК 65.26

finansiФ 59  

 

Фінанси: посіб. для самостійної роботи курсантів і студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Менеджмент організацій” / Уклад.: І.Є. Веремейчик. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2008. – 62 с.

 

 

Посібник містить загальні положення, зміст навчальної програми, плани семінарських занять, список рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи студентам заочної форми навчання, а також контрольні тести.

Для курсантів і студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Менеджмент організацій”.

 

 

 

У к л а д а ч –

І.Є. Веремейчик, старш. викл. кафедри економічних дисциплін

 

 

Р е ц е н з е н т –

А.А. Лазарєв,  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри  менеджменту  та військового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри економічних дисциплін і рекомендовано для використання у навчальному процесі         (протокол  № 7 від 26 лютого 2008 р.)

 

© Академія внутрішніх військ МВС України, 2008

 

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Розвиток світової економіки, зокрема економіки України, безпосередньо  пов’язаний з розвитком фінансів як  певним  видом економічних відносин. Темпи цього розвитку постійно  прискорюються.   З’являються  нові  фінансові інститути (довірчі товариства, інвестиційні  фонди, холдингові  компанії,  депозитарії,  реєстратори, фондові біржі  тощо), з якими взаємодіють суб’єкти економіки.

Зростання ролі й ускладнення  функцій  фінансів  вимагає  ширших і глибших знань у сфері фінансів від менеджерів усіх рівнів у всіх галузях діяльності. Тому  вивчення навчальної дисципліни “Фінанси” є  актуальним.

Програму вивчення нормативної дисципліни “Фінанси” складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму          0502 “Менеджмент”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни “Фінанси” є фінансові відносини на макрорівні, методи їх регулювання та особливості розвитку на сучасному етапі.

Основною метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи знань з організації та функціонування фінансів на макрорівні як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, набуття практичних навичок у розбудові та аналізі фінансової політики держави.

Унаслідок вивчення дисципліни курсант (студент) повинен

ЗНАТИ:

– сутність та призначення фінансів, їх функції в економічній системі;

– структуру фінансової системи держави, її фінансового механізму;

– сутність та структуру державного бюджету України, джерела його формування та розподіл видатків;

– бюджетний устрій України та бюджетний процес;

– сутність, структуру, принципи формування податкової системи держави;

– структуру, принципи формування фінансових ресурсів держави;

– формування та функціонування ринку страхових послуг у розвинутих країнах і в Україні;

– сутність та використання основних фінансових показників для аналізу фінансового стану держави та управління ним;

– форми та напрями впливу фінансів на економічний розвиток держави та її зовнішньоекономічну діяльність;

– основні законодавчі та нормативні акти України з питань фінансів;

– основні форми і методи фінансової політики на етапі сучасного розвитку.

УМІТИ:

– проводити аналіз фінансового стану держави, а також суб’єктів ринкової економіки.

– проводити аналіз державного бюджету й формулювати висновки;

– проводити розрахунки щодо фінансування відтворення основних фондів та оборотних коштів;

– проводити розрахунки фінансових ресурсів суб’єктів ринкової економіки;

– проводити розрахунки страхових тарифів особистого та майнового страхування.

ОЗНАЙОМИТИСЯ:

– з перспективними напрямками розвитку фінансів у розвинутих країнах;

– з новими напрямками розвитку фінансової науки.

Зміст навчальної дисципліни “Фінанси” тісно пов’язаний з вивченими раніше навчальними дисциплінами: “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Гроші  і  кредит”, “Міжнародні економічні відносини”.  

Теоретична частина навчальної дисципліни викладається на лекціях. На них курсанти (студенти) ведуть записи основних положень навчального матеріалу, який доповідає викладач.

Практична спрямованість дисципліни забезпечується семінарськими та практичними заняттями, на яких закріплюються теоретичні знання шляхом підготовки та заслуховування рефератів, обговорення найбільш важливих фінансових проблем, розв’язання практичних задач і вправ. Практичні заняття призначені для прищеплювання практичних навичок з найбільш важливих питань фінансової діяльності.

Поточний контроль здійснюється для перевірки якості засвоєння навчального матеріалу з кожної теми під час усіх видів навчальних занять.

Теоретичні знання та практичні вміння курсантів (студентів) з навчальної дисципліни перевіряються на диференційованому заліку шляхом виконання контрольних завдань, розроблених на підставі сукупності професійних завдань діяльності, що відображені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

З навчальної дисципліни “фінанси” видано велику кількість підручників, навчальних посібників та іншої літератури.

          


1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

 

Р о з д і л  1. Фінанси та фінансова система держави

 

Тема 1. Сутність та призначення фінансів

Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів. Передумови виникнення фінансів. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Фінанси – вартісна категорія. Макро- і мікрорівні вивчення фінансів.

Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Загальна характеристика цих сфер.

Фінанси, особливості їх функціонування – економічне вчення про товарно-грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

Функції фінансів: розподільча, контрольна. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. Об’єктивна необхідність розподільчої функції фінансів, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави. Сутність контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за розподілом частини валового внутрішнього продукту по відповідних фондах та їхньому витрачанні за цільовим призначенням.

Поняття фінансових ресурсів. Централізовані фінансові ресурси. Децентралізовані фінансові ресурси. Джерела їх формування.

 

Тема 2. Фінансова система України

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управління. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об’єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок.

Фінансова політика – складник економічної й соціальної політики Держави. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики.

Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і, фінансовою політикою. Формування фінансового механізму в умовах ринкової економіки. Роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики держави. Фінансове управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Органи управління фінансами та їх функції. Права й обов’язки Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державного казначейства   України   та   їх   структурних   підрозділів   у   регіонах   щодо оперативного управління фінансами. Автоматизовані системи управління фінансами.

Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінансового планування під час ринкових зрушень.

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, методи фінансового контролю. Державні та недержавні органи фінансового контролю.

Аудит – незалежний фінансовий контроль.

Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Правове регулювання фінансових відносин.

Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні.

 

Р о з д і л  2. Державні фінанси

 

Тема 3.   Державний бюджет

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значення державного бюджету у господарському механізмі держави.

Бюджет як економічна категорія. Об’єкти і суб’єкти бюджетних відносин.

Бюджет як основний фінансовий план держави.

Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів. Особливості держбюджету на поточний рік. Показники стану бюджету: бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту, допустимі межі та джерела його покриття.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи. Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та призначення.

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх форми та організація. Бюджетне регулювання. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Бюджетні позички, порядок їх видачі і погашення. Взаєморозрахунки між бюджетами.

Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування.

Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи. Виконання державного бюджету.

 

Тема 4. Державні доходи

Поняття та економічний зміст державних доходів. Фактори, що впливають на масштаби державних доходів.

Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів.

Принципи організації системи доходів бюджету, їх класифікація. Розмежування доходів між ланками бюджетної системи.

Структура доходів Державного бюджету. Доходи, що отримують відповідно до законодавства про податки, збори й обов’язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, а також проценти та дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств. Гранти і дарунки у вартісному обрахунку. Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Податкові надходження та їх значення у системі доходів бюджету. Державні позики та емісійний дохід.

Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення. Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Об’єктивна необхідність їх створення.

Доходи державних підприємств та організацій – складник державних доходів. Прибуток державних підприємств.

 

Тема 5. Державні видатки

Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація видатків бюджету.

Порядок фінансування державних капітальних вкладень. Методи фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних асигнувань.

Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ.

Склад і структура державних видатків у соціально-культурній сфері, особливості її фінансування.

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України, видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки, що здійснюються з бюджетів Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Сутність та види міжбюджетних трансфертів. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

Дотація вирівнювання бюджетам міст республіканського значення – Києва та Севастополя, міст обласного значення і районним бюджетам.

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам.

Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських бюджетів, бюджетів міст республіканського значення (Києва і Севастополя) та міст обласного значення.

Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Субвенція з державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту.

Субвенція на компенсацію втрат доходів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень унаслідок наданих державою податкових пільг.

 

Тема 6. Податкова система

Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту.

Основні види податків та механізм їх обчислення.

Загальнодержавні податки: їх структура та порядок встановлення. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх встановлення. Законодавство України про місцеве оподаткування. Основні види податків та механізм їх обчислення.

Характеристика елементів податку.

Об’єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Методи побудови податкових систем.

Права і відносини власності як база встановлення податків. Особливості оподаткування різних суб’єктів господарювання.

Податкова політика: поняття та її напрямки.

Мета податкового менеджменту, його об’єкт та суб’єкти.

Державна податкова служба, склад податкової служби України. Законодавство про податкову службу в Україні. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Податкова міліція – завдання, функції, підпорядкування.

 

Тема 7. Державний кредит

Сутність і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, його суб’єкти. Об’єктивна необхідність і можливості використання державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств і організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу у державі. Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні загальнодержавних та регіональних потреб.

Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками.

Види цінних паперів держави, їх характеристика.

Емісія державних цінних паперів: вибір їх видів, обґрунтування термінів обігу, форми виплати доходів та ін.

Поняття державного боргу. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Загальна характеристика заходів у сфері управління державним боргом.

Поняття рефінансування державного боргу.

Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні.

 

Тема 8. Державні цільові фонди

Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Трансформація функцій державних фондів в умовах перехідної економіки. Нормативно-законодавче регламентування державних цільових фондів в Україні.

Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові фонди.

Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному етапі. Принципи соціального страхування.

Напрямки вдосконалення механізмів регулювання соціального захисту населення України.

Пенсійне забезпечення – складник соціального захисту. Специфіка пенсійних відносин в Україні. Джерела формування та напрямки фінансування коштів державного Пенсійного фонду.

Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

Необхідність та напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Сутність та значення соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Джерела формування Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Джерела формування та напрямки функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні.

Роль системи соціального захисту безробітних у розв’язанні соціально-економічних проблем в Україні. Механізм управління грошовими потоками Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Перспективи реформування системи соціального захисту безробітних.

Державне регулювання охорони навколишнього середовища. Державні цільові фонди місцевих органів влади. Валютні та резервні фонди місцевих органів влади.

 

Р о з д і л 3. Фінанси інших суб’єктів економіки

 

Тема 9. Фінанси підприємств

Поняття підприємництва. Види підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Поняття фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у фінансовій системі країни.

Структура фінансових відносин, що мають місце на підприємстві.

Поняття і структура майна підприємства. Основні засоби, оборотні засоби, їх особливості. Порядок формування майна підприємства.

Поняття фінансових ресурсів підприємства.

Поділ джерел формування фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Структура власних і залучених фінансових ресурсів підприємства. Особливості власних фінансових ресурсів підприємства.

Особливості залучених фінансових ресурсів підприємства.

Поняття фондів, що утворюються на підприємстві, їх види: статутний фонд, резервний фонд, амортизаційний фонд, фонд оплати праці та ін.

Грошові  надходження підприємств,  їх  структура та класифікація.

Економічний зміст прибутку, його склад. Фактори формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємства.

Інвестиційна діяльність на підприємствах, її наслідки. Інноваційна діяльність підприємств.

Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту на підприємстві.

Зв’язок фінансового менеджменту на підприємстві з фіскальною та грошово-кредитною політикою держави.

Форми взаємозв’язку фінансового менеджменту з окремими сегментами та інститутами фінансового ринку.

Фінансове планування на підприємствах: зміст, мета, завдання.

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. Фінанси комерційних підприємств. Особливості організації фінансів некомерційних установ і організацій. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів.

 

Тема 10. Фінанси населення

Поняття фінансів населення.

Фінансові ресурси населення.

Джерела формування доходів населення. Класифікація джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення.

Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Функція споживання, функція заощаджень.

Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація.

Гранична схильність до споживання.

Гранична схильність до заощаджень.

Класифікація заощаджень населення.

Порядок формування фінансового портфеля фізичної особи та особливості формування споживчого портфеля фізичної особи.

Портфель нагромадження.

Сутність інвестиційного портфеля та його структура. Прямі інвестиції, позичковий капітал, ануїтет, інвестиційно-фондовий портфель.

Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів у країні. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиції.

 

Тема 11. Страхування

Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб’єкти страхових відносин: страховики, страхувальники.

Галузі страхування: особисте, майнове, страхування відповідальності. Сутність, принципи обов’язкового та добровільного страхування.

Взаємозв’язок соціального та особистого страхування. Медичне страхування. Здоров’я громадян як об’єкт медичного страхування.

Види майнового страхування.

Необхідність та зміст страхування відповідальності.

Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види підприємницьких ризиків.

Співстрахування та перестрахування: зміст та функції.

Сутність, структура та суб’єкти страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку. Ліцензування страхової діяльності.

Формування та перспективи розвитку страхового ринку України.

Р о з д і л  4. Фінансове регулювання економіки

 

Тема 12. Фінансові форми регулювання ринкових відносин

Необхідність, сутність та способи державного регулювання економіки. Сутність, завдання фінансового регулювання економіки країни. Використання фінансових важелів у державному регулюванні економіки (податкова політика, бюджетне регулювання, державні дотації, субсидії, амортизаційні відрахування, державний кредит, страхування та ін.).

Роздержавлення та приватизація: сутність і завдання. Фінансові проблеми роздержавлення і приватизації.

Фонд держмайна: його функції, завдання, обов’язки, організація. Роль фонду державного майна у процесі роздержавлення. Зарубіжний досвід приватизації та роздержавлення,   можливості  його використання.

Фінансовий ринок. Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів. Роль фінансових ринків у ринковій економіці.

Функції фінансового ринку. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів, ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів.

Місцеві, регіональні, національні, міжнародні фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки.

Суб’єкти фінансового ринку.

Суб’єкти операцій на ринку цінних паперів.

Емітенти цінних паперів; компанії, товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і місцевих органів обігу управління.

Покупці цінних паперів: індивідуальні та інституціональні інвестори (юридичні особи). Діяльність пенсійних та ощадних фондів, страхових  компаній,  інвестиційних  фондів та компаній,  банків,  довірчих товариств та інших фінансово-кредитних установ на ринку цінних паперів.

Фінансові інститути ринку.

Фінансові посередники. Види фінансових посередників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, пенсійні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери і брокери. Функції фінансових посередників.

Роль національного банку на ринку державних цінних паперів.

Операції з цінними паперами комерційних банків.

 

Тема 13. Фінанси у зовнішньоекономічній діяльності

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Форми та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як частина загальної зовнішньоекономічної політики держави. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вплив оподаткування на обсяг на структуру експортно-імпортних операцій.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин. Іноземні інвестиції: поняття, значення та види.

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його форми. Комерційний кредит та банківський кредит: сутність, призначення та види. Класифікація міжнародних кредитів.

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні системи: сутність та види. Структура валютної системи. Валютна політика держави. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрямки та суб’єкти. Валютний ринок. Валютні обмеження та валютні кліринги.

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. Необхідність їх утворення, мета функціонування, роль у міжнародних фінансових відносинах. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.


2. ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінар  № 1 з теми “Фінансова  система  України”

 

Навчальні   питання:

1. Фінанси – специфічна  форма  суспільних  відносин.

2. Фінансові  ресурси   України.

3. Фінансовий   механізм   України.

4. Особливості   розвитку   фінансової  системи  України.

Література: [1] с. 4 – 20 – 57,75 – 102; [2] с. 5 – 28.

 

Практичне  заняття № 1 з теми “Аналіз державного             бюджету  України”

 

Навчальні   питання:

1.  Аналіз  структури  державного бюджету 2005 р.

2.  Аналіз динаміки державних бюджетів за період 2000 – 2005 рр.

Література: Закони про  держбюджети 2000 – 2005 рр.: ВВРУ  2000 р. № 14, 15, 16; ВВРУ  2001 р. № 2, 3; ВВРУ 2002 р. № 12, 13; ВВРУ  2003 р. № 10, 11; ВВРУ  2004 р. № 17, 18; ВВРУ   2005 р. № 7, 8; ВВРУ 2006 р. № 8, 9, 10;  ВВРУ 2007 р. № 7, 8.

 

Семінар  № 2 з теми “Державний бюджет України”

 

Навчальні   питання:

1.  Бюджетний процес  України.

2.  Перспективні напрямки розвитку бюджетної політики в Україні.

Література: [1] с.155 – 197;  [2] с. 28 – 66.

 

Семінар  № 3 з теми “Податкова  система  України”

 

Навчальні   питання:

1. Сутність та принципи    оподаткування.

2. Характеристика  основних  видів   податків  в Україні.

Література: [1] с.197– 237; [2]с. 66 –192.

 


Практичне  заняття № 2 з теми  “Аналіз структури  та динаміки державних  видатків  в Україні”

 

Навчальні   питання:

1. Аналіз    структури   видатків   Державних   бюджетів України за 2000 – 2008 рр.

2. Аналіз  динаміки видатків Державних бюджетів України  протягом 2000 – 2008 рр. за основними напрямками.

Література: Закони про  держбюджети 2000 – 2008 рр.: ВВРУ  2000 р. № 14, 15, 16; ВВРУ 2001 р. № 2, 3; ВВРУ  2002 р. № 12, 13; ВВРУ 2003 р. № 10, 11; ВВРУ 2004 р. № 17, 18; ВВРУ  2005 р. № 7, 8; ВВРУ 2006 р. № 8, 9, 10; ВВРУ 2007 р. № 7, 8.

 

Семінар № 4 з теми “Державний кредит”

 

Навчальні  питання:

1. Роль  державного  кредиту в розвитку  економіки  держави.

2.  Форми  організації державного  кредиту.

3.  Управління  державним   боргом.

Література: [1] с. 304 – 319; [2] с. 356 – 362.

 

Семінар  № 5 з теми “Державні цільові фонди”

 

Навчальні   питання:

1. Сутність  та роль   цільових   фондів.

2.  Роль  цільових фондів  у соціальному  захисті населення.

3.  Роль   цільових фондів  у розвитку економіки.

4.  Роль  цільових  фондів в охороні навколишнього  середовища.

Література: [1] с. 255 – 287;  [2] с. 335 – 351.

 

Семінар № 6 з теми “Фінансове забезпечення функціонування     підприємств  у сучасних умовах”

 

Навчальні   питання:

1.  Характеристика  витрат   підприємства.

2.  Фінансування  соціального захисту робітників  підприємства.

3.  Оцінка фінансового стану підприємства.

Література: [1] с. 237 – 255; [2] с. 321 – 335; [3] с. 282 – 317.

 

Семінар  № 7 з теми “Фінанси населення”

 

Навчальні   питання:

1.  Сутність та  характеристика  фінансів населення.

2.  Функція заощадження населення та фактори, які впливають  на  неї.

3.  Роль   фінансових  ресурсів   населення у розвитку  економіки  держави.

Література: [1] с. 250 – 269.

 

Практичне  заняття № 3 з теми  “Розрахунок  тарифів  майнового страхування  та страхування  відповідальності”

 

Навчальні   питання:

1.  Розрахунок  страхового  тарифу від пожежі.

2.  Розрахунок страхового тарифу при транспортуванні автотранспортом.

3.  Розрахунок  страхового тарифу відповідальності  власників транспортних   засобів.

Література: [1] с. 287– 304; [4] с. 120 – 184.

 

Практичне  заняття № 4 з теми “Розрахунок  тарифів    особистого страхування ”

 

Навчальні   питання:

1. Аналіз структури  таблиці смертності Галлея.

2.  Розрахунок  страхового тарифу за життя та у разі смерті.

3.  Розрахунок  страхового тарифу  для споживчого страхування.

Література: [1] с. 287 – 304; [4] с. 95 – 120, 153 – 174.

 

Семінар № 8 з теми “Сутність відносин страхування в економіці”

 

Навчальні   питання:

1.  Економічна роль страхування.

2.  Організація страхової справи.

Література: [1] с. 268 – 287; [2] с. 130 – 166.

 


Семінар № 9 з теми “Фінансові   форми  регулювання       ринкових  відносин”

 

Навчальні   питання:

1.  Сутність та   завдання   фінансового державного регулювання  економіки.

2.  Фонд державного майна, його функції, обов’язки, організація.

3.  Регулювання   фінансового ринку.

Література: [1] с. 319 – 367.

 

Семінар № 10 з теми “Фінансове регулювання зовнішньоекономічної  діяльності  в  Україні”

 

Навчальні   питання:

1. Форми та методи фінансового регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

2. Перспективні напрямки розвитку фінансового регулювання зовнішньоекономічної  діяльності в  Україні на сучасному етапі.

Література: [1] с. 367– 377.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. / О.Д. Василик. – К., 2000.

2. Василик О.Д. Державні фінанси України: підруч. /              О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К., 2004.

3. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підруч. / А.М. Под-дєрьогін. – К., 2000.

4. Шахов В.В. Страхование: учеб. /  В.В. Шахов. – М., 2001.

5. Кудряшов В.П. Фінанси: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – Херсон, 2002.

6. Про державний бюджет України на 2001 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від 7 грудня 2000 р. № 1458-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – № 243. – 28 груд.

7. Про державний бюджет України на 2002 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від  20 грудня 2001 р. № 2120-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2002. – № 4. – 9 січ.

8. Про державний бюджет України на 2003 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від  26 грудня 2002 р. № 2905-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2003. – № 4. – 10 січ.

9. Про державний бюджет України на 2004 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від                   27 листопада 2003 р. № 380-ІV // Уряд. кур’єр. – 2003. – № 228. – 3 груд.

10. Про державний бюджет України на 2005 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від 23 грудня 2004 р. № 1344- ІV // Уряд. кур’єр. – 2004. – № 249. – 29 груд.

11. Про державний бюджет України на 2006 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України   від 20 грудня 2005 р. № 2285-ІV // Уряд. кур’єр. – 2005. – № 250, 251. –  30 груд.

12. Про державний бюджет України на 2007 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від  19 грудня 2006 р. № 3235-ІV // Уряд. кур’єр. – 2006. – № 243. – 23 груд.

13. Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від  28 грудня 2007 р. № 489-V // Уряд. кур’єр. – 2007. – № 247. – 31 груд.

    


4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1.   Сутність  і  призначення  фінансів

У цій темі важливо засвоїти визначення фінансів. Фінанси –  сукупність економічних відносин з приводу створення, розподілу і використання грошових фондів. Трактування фінансів як відносин, а не як грошових фондів, є конструктивним для глибокого вивчення економічного і соціального життя суспільства.

Мета фінансів – забезпечення ефективного суспільного виробництва, виконання державою  своїх функцій, задоволення потреб  суб’єктів  економіки.

Необхідно вміти показати на прикладах, як фінанси впливають на: ефективність виробництва, задоволення соціальних потреб суспільства, інші економічні категорії (ціни, заробітну плату, гроші, кредит і т.п.).

Звернути увагу на вміння розкрити реалізацію фінансами двох основних функцій: розподільчої  і контрольної.

 

Тема 2. Фінансова  система  України

При вивченні теми передусім необхідно розглянути категорію “фінансові ресурси” – це створювані за допомогою фінансів грошові фонди. Потрібно вивчити і засвоїти схему формування фінансових ресурсів з валового внутрішнього продукту (ВВП). Основними шляхами формування фінансових ресурсів є: прибуток, заробітна плата, соціальні нарахування на фонд заробітної плати, амортизація, податки, особисте господарство.

Оскільки фінанси перерозподіляють ВВП, то важливо зрозуміти сутність показника, що характеризує обсяг фінансових ресурсів у державі. Це відношення обсягу всіх фінансових ресурсів до річного обсягу ВВП. Важливо зрозуміти існування  оптимального  значення цього показника  й уміти  якісно це довести.

Необхідно уявляти укрупнено структуру фінансових ресурсів держави, яка складається з: державних ресурсів, ресурсів підприємств, ресурсів цільових фондів, ресурсів населення, і  кількісного  співвідношення  між  ними.

При вивченні категорії “фінансова система держави” необхідно з’ясувати її структуру, що складається з: бюджетної системи, фінансів підприємств, фінансів цільових фондів, державного кредиту, страхової і резервної систем і фінансів домашніх господарств. Окрім цього фінансова система включає такі елементи: фінансове законодавство (фінансове право), фінансовий ринок, фінансовий апарат. Необхідно вміти пояснити сутність кожного елемента фінансової системи і його роль  у  соціально-економічному розвитку держави.

При вивченні категорії “фінансовий механізм” треба звернути увагу на його сутність як комплекс форм і методів створення і використання фінансових ресурсів, тобто фінансовий механізм – це  форма фінансів  (як відносин).

Слід звернути увагу на функції фінансового механізму. Основними є: фінансове забезпечення, фінансове регулювання економічних і соціальних процесів.

При вивченні першої функції необхідно зрозуміти діалектичний взаємозв’язок методів фінансового забезпечення: бюджетного фінансування, кредиту і самофінансування.

У процесі вивчення функції фінансового регулювання потрібно виділити такі методи: встановлення форми фінансування, встановлення пільг, встановлення норм оподаткування. Вивчаючи структуру фінансового механізму в цілому звичайно виділяють       чотири елементи: фінансове планування і прогнозування, фінансові норми і нормативи, фінансові ліміти і резерви, фінансові стимули і санкції. Необхідно вміти показати, як ці елементи впливають на фінанси.

Особливо слід звернути увагу на вплив фінансового планування і прогнозування. При цьому доцільно пригадати основні принципи планування і прогнозування. Тут же важливо з’ясувати і відмінність таких планових документів, як бюджет і баланс, а також цілі їх розроблення.

 

Тема 3. Державний бюджет

Вивчаючи тему, передусім слід звернути увагу на державний бюджет і діалектику його розвитку. Особливо важливо зрозуміти діалектику розвитку мети формування бюджету. У другій половині двадцятого століття бюджет став унікальним інструментом управління  соціально-економічним розвитком держави.

Оскільки роль державного бюджету зростатиме, важливо з’ясувати його основні функції: перерозподіл ВВП, державне регулювання економіки, фінансове забезпечення соціальних гарантій населення,  охорону навколишнього середовища.

Дуже важливим є вивчення переліку принципів утворення державного бюджету: єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності (прозорості) і самостійності всіх рівнів. Вивчаючи ці принципи, необхідно вміти якісно показати, до яких негативних явищ призведе відступ від них.

Особливо слід звернути увагу на підхід до розділення центрального і місцевих бюджетів. Існує дві концепції такого підходу: концепція природних прав общини і концепція державного місцевого управління. Остання закріплена в “Європейській Хартії про місцеве самоврядування” і зараз є пануючою. В її основі лежить принцип максимуму економічної ефективності виконання управлінських функцій.

Вивчивши загальний підхід до формування державного бюджету, потрібно вивчити структуру й організацію розробки бюджету України. Для цього доцільно ознайомитися зі структурою останнього Державного бюджету України, а також з Бюджетним кодексом України. За цими документами необхідно виявити структуру й основні показники Державного бюджету України. Варто за Бюджетним кодексом скласти календарний план формування Державного бюджету України і сформулювати цілі кожного етапу його обговорення  у Верховній Раді України.

 

Тема 4. Державні   доходи

При вивченні теми необхідно засвоїти, що всі доходи держави формуються ВВП. Причому існує два принципово різних шляхи формування держбюджету: відчуження частини доходів суб’єктів економіки та отримання державою власних доходів від власності і діяльності. За конкретним держбюджетом слід оцінити їх кількісне співвідношення, а також укрупнену структуру кожного. Тут важливо зрозуміти існування оптимального поєднання обох джерел доходу і вміти це якісно обґрунтувати.

 

Тема 5. Податкова система

Під час вивчення теми необхідно пригадати сутність податків і основні їх функції: фіскальну і регулюючу. Повторити основні    принципи оподаткування: обмеженість, одноразовість, обов’язко-вість, простота і зручність, стабільність, загальність. Потрібно  вміти  показати, до яких негативних явищ призводить відступ від цих принципів. Далі слід пригадати прямі і непрямі податки, їх види, переваги і недоліки. Потім треба з’ясувати основні види податків в Україні та їх роль у формуванні Державного бюджету. Наприкінці слід стисло вивчити структуру податкової служби  України та її функції.

 

Тема 6. Державні  витрати

При розгляді теми доцільно також використовувати останній Держбюджет України. У ньому необхідно виявити державні витрати за основними напрямками соціального й економічного розвитку, а також напрямками витрат з великою питомою вагою.

Важливим у темі є з’ясування загального підходу до розподілу коштів Держбюджету і розуміння складності цього завдання. Для цього слід зрозуміти вплив бюджетного фінансування на розвиток соціально-економічних відносин у державі і витікаючі звідси принципи управління витратами Держбюджету: гласність, прозорість,  стабільність, спадкоємність.

Важливим є також уміння застосовувати методи вертикального і горизонтального  аналізів Державного бюджету.

 

Тема 7. Державний кредит

Вивчаючи тему, необхідно засвоїти сутність державного кредиту як сукупності економічних відносин між державою, з одного боку, та фізичними і юридичними особами, з іншого боку, при яких держава виступає як позичальник грошових коштів. У цій ситуації важливу роль відіграють особливості, обумовлені властивостями держави і функціями, що виконуються нею. До таких особливостей відносять: високу надійність позичальника, трудність формулювання мети кредиту, великі обсяги і терміни кредиту та ін. Ці особливості призводять до відмінностей у кредитних відносинах порівняно з  іншими  видами кредитів.

Необхідно з’ясувати, що державний кредит є одним із засобів фінансового забезпечення державних витрат. Причому порівняно з грошовою емісією він має цілий ряд переваг. Ці переваги потрібно вміти перерахувати і розкрити.

Тут слід пригадати капіталотворчу концепцію кредиту. Це дозволить формувати адекватне відношення до аналізу державного боргу взагалі й України зокрема.

Далі треба розглянути класифікацію видів державного кредиту, а також досвід України в організації державних позик. Важливо з’ясувати існування оптимального державного боргу, загалом зрозуміти критерії цієї оптимальності і його динамічний характер.  

Вивчаючи питання управління державним боргом, потрібно розрізняти це поняття в широкому і вузькому розумінні. Корисно проаналізувати величину державного боргу України за період       2000 – 2008 рр.

 

Тема 8. Державні цільові фонди

У процесі вивчення теми слід з’ясувати об’єктивну необхідність створення таких фондів і умови, коли це доцільно. Потім треба засвоїти структуру державних цільових фондів України. При цьому розглянути ці фонди за трьома напрямками: фонди соціального захисту населення, фонди розвитку економіки, фонди охорони навколишнього середовища.

Потім розглянути роль основних цільових фондів за кожним напрямком: в області соціального захисту – Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості; в області розвитку економіки – Фонд сприяння конверсії, Інноваційний фонд;  в області захисту навколишнього середовища – Фонд захисту навколишнього середовища від забруднення, Фонд фінансування геологорозвідувальних робіт, Лісовий фонд, Фонд  охорони водних ресурсів.

За кожним фондом потрібно засвоїти: напрямки використання, джерела формування, роль у соціально-економічному розвитку.

 

Тема 9. Фінанси підприємства

Фінанси підприємства є складником фінансової системи держави. Вони функціонують у сфері суспільного відтворення й тісно залежать від технології виробничого процесу, що є різною у різних галузях. Як засвідчує аналіз фінансових відносин у процесі виробництва, розподілу, перерозподілу, до фінансів підприємства належать такі відносини:

– з формування статутного фонду підприємства;

– з формування виторгу, валового й чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємства;

– щодо податкових платежів у бюджет і цільові державні фонди;

– щодо інвестування в цінні папери, одержання й виплати дивідендів, пайових внесків й участі у розподілі доходів від спільної діяльності, одержання і сплати штрафних санкцій;

– із приводу відносин між підприємствами й банками, страховими компаніями при взятті кредитів і страхуванні й т.п.

– із приводу внутрішньо виробничого розподілу доходів підприємства та ін.

Як будь-які фінанси, фінанси підприємства виконують розподільну, контрольну й стимулюючу функції.

Фінансові ресурси підприємства складаються зі: статутного фонду, фонду оплати праці, амортизаційного фонду, резервного фонду та інших фондів (фонд розвитку виробництва, фонд соціально-культурних  заходів і матеріального заохочення, фонд виплати дивідендів, фонд нерозподіленого прибутку тощо).

Важливими проблемами керування фінансами підприємства є:

– вибір структури фінансових ресурсів підприємства;

– визначення оптимального обсягу фінансових ресурсів;

– вибір раціональної стратегії формування різних фондів;

– ефективне використання фінансових ресурсів підприємства.

Вивчаючи тему, варто звернути увагу, що фінансове забезпечення розвитку підприємства здійснюється у двох основних напрямках: забезпечення розвитку основних коштів підприємства й забезпечення розвитку оборотних коштів підприємства.

Для відтворення основних коштів (процесу реновації, капітального ремонту й модернізації) створюється амортизаційний фонд. Він може формуватися  за допомогою лінійного методу,  методом амортизації по залишковій вартості, методом прискореної амортизації, кумулятивним методом. Вибір режиму амортизації здійснюється підприємством самостійно, виходячи з його оцінки перспектив розвитку основних коштів підприємства.

Для придбання нового обладнання підприємство може використати й інші фінансові ресурси (банківський або комерційний кредит, спеціальні фонди).

До оборотних коштів підприємства відносять оборотні виробничі кошти, а саме: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів і фонди обігу (готова продукція, кошти, кошти в розрахунках). Тут існує важлива проблема оптимального розміру оборотних коштів, адже коли оборотних коштів багато – вони будуть даремно простоювати, коли ж оборотних коштів мало – може відбутися зрив виробництва й підприємство зазнає збитків.

Формування оборотних коштів відбувається за рахунок статутного фонду при створенні підприємства, а потім за рахунок прибутку від виробничо-господарської діяльності.

Джерелами коштів підприємства є доходи (від основної операційної діяльності, від іншої операційної діяльності, від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності, від незвичайної діяльності), надходження (амортизаційні відрахування, цільові внески членів колективу, стійкі пасиви), мобілізація на грошовому ринку (емісія цінних паперів, інвестиції, кредит), трансферти (бюджетні субсидії, галузеві субсидії, страховка).

Оскільки організація фінансів підприємства істотно впливає на ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, то виникає завдання планування організації фінансів. Основними методами фінансового планування є:

– нормативний;

– розрахунково-аналітичний;

– балансовий;

– метод економіко-математичного моделювання.

Потім варто звернути увагу на те, що в процесі своєї виробничо-господарської діяльності підприємство витрачає свої фінансові ресурси на різні цілі, а саме: на операційну діяльність, інвестиційну діяльність, фінансову діяльність, інноваційну діяльність. Як бачимо, напрямків витрачання фінансових ресурсів досить багато, тому виникає завдання зробити це оптимально.

    Крім перерахованого вище підприємство фінансує й соціальний захист працівників підприємства. Це відбувається з фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і з централізованих державних фондів, куди підприємство перераховує свої кошти. Фінансування соціального захисту працівників є дуже важливим фактором підвищення ефективності виробництва, тому що знижується плинність кадрів, підвищується кваліфікація кадрів, покращується моральний клімат у колективі, зростає якість продукції, поліпшується дисципліна.

    Отже, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що охоплює ряд властивостей, основними з яких є: матеріальний стан, ліквідність ресурсів, платоспроможність, фінансова стабільність та прибутковість підприємства.

         Тема 10. Фінанси  населення

При вивченні теми необхідно усвідомити сутність одного з найважливіших елементів фінансової системи держави – фінансів населення.

Фінансові ресурси населення складаються з фонду споживання, основна мета якого – забезпечення потреб сьогодення, і фонду заощадження, метою якого є забезпечення споживання в майбутньому.

Вивчаючи питання, потрібно усвідомити, що основними джерелами фінансових ресурсів населення є: праця і діяльність, власність, соціальне забезпечення, кредити. Таким чином, фінансові ресурси населення формуються з різних доходів, одержуваних домашніми господарствами з різних джерел. Чим більше цих джерел, чим більше вони розвинені, тим більше можливостей має населення у формуванні своїх фінансових ресурсів.

Далі варто згадати, що населення є платником різних податків (населення платить прямі й непрямі податки, а саме: прибутковий, податок із власників транспортних засобів, за землю, акциз, ПДВ, різні мита) і зборів, а це, у свою чергу, знижує його особисті можливості при формуванні ресурсів.

Потім, вивчаючи заощадження населення, потрібно розділити їх на дві частини: неорганізовані (касові запаси), які зберігаються вдома (у різній формі) і відіграють роль резервів, та організовані заощадження, які зберігаються у фінансово-кредитних установах або направляються на придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Фонд заощадження, або схильність населення до заощадження, залежить від цілого ряду факторів: функції переваги населення; очікуваного доходу в майбутньому; процентної ставки по депозитах; розміру податків (сьогодні й у майбутньому) тощо.  Таким чином, заощадження населення складно залежать від безлічі факторів, і щоб їх прогнозувати, а тим більше управляти ними, необхідно освоювати складні, адекватні моделі. На розвиток же економіки впливають обидва види фінансових ресурсів – і фонд споживання, і фонд нагромадження.

Фонд споживання забезпечує дійсну купівельну спроможність населення. Чим він більше, тим більше сукупний попит. А збільшення попиту викликає збільшення споживання, збільшення виробництва, розвиток економіки.

Фонд заощадження перебуває у рівновазі з обсягом інвестицій. Це відбувається тому, що населення пропонує свої заощадження для інвестицій, а інвестори пред’являють попит на ці заощадження, тобто вони йдуть на інвестиції й забезпечують розвиток економіки. Звідси стає очевидним завдання держави – зменшити неорганізовані заощадження, тому що це підвищує обсяг інвестицій.

Виходячи зі сказаного вище ми зробимо висновок, що обидва фонди – фонд споживання й фонд нагромадження – позитивно впливають на розвиток економіки, але є завдання оптимального поділу доходів населення на ресурси, споживані сьогодні, й ресурси, споживані завтра, тобто збережені сьогодні.   

 

Тема 11. Страхування

При вивченні страхування як виду економічних відносин необхідно вміти обґрунтувати його об’єктивну необхідність. Для цього доцільно ознайомитися з діалектикою розвитку страхування. Важливим є засвоєння поняття страхового фонду. При цьому необхідно зрозуміти відмінність марксистської теорії, пов’язаної зі страхуванням і амортизаційною теорією  страхового фонду.

Звернути увагу на підвищення ролі страхування в ринковій економіці й уміти це обґрунтувати. Потрібно виділити два аспекти у вивченні страхування: як засіб захисту від ризику і як вид діяльності, що  приносить  прибуток.

Особливу увагу слід звернути на розкриття функцій страхування і роль цих функцій у розвитку економіки. При вивченні страхової справи як багатофакторної динамічної системи взаємозв’язаних елементів треба виділити макрорівень  і  мікрорівень.

На макрорівні варто особливу увагу звернути на необхідність  державного нагляду за страхуванням. Уважно вивчити взаємозв’язок ринкового механізму утворення страхових тарифів і методів актуарних розрахунків. Потрібно чітко засвоїти структуру страхового тарифу та  методів його розрахунку.

На мікрорівні необхідно особливу увагу приділити вивченню основних категорій страхових відносин: страховик, страхувальник (той, хто страхується),  страхова подія, страховий випадок,  страховий  збиток,  страхова премія, страхова виплата.

Далі слід уважно розглянути конкретні види страхування: майнове, особисте, відповідальності. При вивченні майнового страхування звернути увагу на загальну схему страхового відношення і кожного її елемента. Засвоїти різновиди майнового страхування, які розроблені з метою розширення попиту на страхові послуги.

При вивченні страхування відповідальності звернути увагу на соціальну значущість цього виду страхування. Зрозуміти об’єктивну необхідність обов’язковості ряду видів  страхування відповідальності.

Розглядаючи особисте страхування, звернути увагу на основні його різновиди: страхування життя і страхування  від нещасних випадків.

У страхуванні життя доцільно виділити два види: за життя і у разі смерті. Необхідно зрозуміти соціальну значущість цих видів. Уважно вивчити і зрозуміти  структуру  “таблиці смертності Галлея”.

У страхуванні від нещасних випадків необхідно зрозуміти роль суспільства у розробленні страхової нормативної документації. Засвоїти й обґрунтувати перелік випадків, коли передбачена відмова від  страхової виплати.

 

Тема 12. Фінансові форми регулювання ринкових  відносин

Вивчення теми доцільно почати зі змістовного аналізу фінансової політики як інтегрованого явища, що включає бюджетну, податкову, кредитну, грошову, валютну, інвестиційну політики. Далі з’ясувати та вміти розкрити основні принципи фінансової політики: цільова відповідність, стабільність, прозорість,  гнучкість, науковість,  надійність,  позитивність.

При дослідженні форм фінансової політики необхідно з’ясувати дві основні форми: залучення грошових коштів у фінансові ресурси і витрачання фінансових ресурсів. Потім у кожній формі доцільно виділити  ряд  методів.

У першій формі слід розглянути такі методи: оподаткування, приватизація,  державна позика,  грошова емісія, залучення депозитів.

У другій формі доцільно виділити такі методи: зниження витрат на оборону, зниження пільг і дотацій, вдосконалення контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, розроблення протекціоністської політики з фінансування перспективних напрямків, розширення сфери безготівкових розрахунків і скорочення бартеру. Особливу увагу слід звернути на роль Фонду державного майна. При цьому необхідно засвоїти цілі приватизації в Україні до і після 2000 року. Стисло вивчити основну структуру процесу приватизації різних груп підприємств і основні методи приватизації  (викуп,  продаж за конкурсом, продаж на аукціоні).

Далі треба вивчити роль фінансового ринку у фінансовій політиці. Для цього доцільно використовувати закони України “Про цінні папери і фондову біржу” та “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в  Україні”.

При дослідженні  цієї теми варто використовувати знання, отримані при вивченні навчальної дисципліни “Гроші і кредит”.

 

Тема 13. Фінанси  в зовнішньоекономічній  діяльності

При розгляді теми необхідно з’ясувати перелік міжнародних фінансових операцій і особливості їх проведення. Доцільно використовувати знання з раніше  вивчених економічних  дисциплін: “Основи економічних теорій”, “Міжнародні економічні відносини”.

Потім слід зупинитися на організації фінансових операцій в особливих зонах. Тут варто використовувати інформацію про вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку в Україні.

Розглянути  схему економічної діяльності в офшорних зонах.

Необхідно ознайомитися зі структурою платіжного балансу взагалі й України зокрема.


5. ЗАВДАННЯ ДО  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

СТУДЕНТАМ  ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5.1. Структура  завдання

 

Завдання до контрольної роботи формують для кожного   студента індивідуально. Воно містить п’ять завдань :

а) теоретичне  завдання – 1 питання [з переліку питань                ( підрозд. 5.2)];

б) практичне  завдання – 4 задачі [з переліку задач (див.     підрозд. 5.3)].

 

5.2. Варіанти завдань до контрольної роботи

                                                                                                  

                                                                                                      Т а б л и ц я

 

Варіант

Теоретичне питання

Задача №1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

1

1

1.1

4.1

7.1

9.1

2

2

2.1

5.1

8.1

10.1

3

3

3.1

4.2

7.2

9.2

4

4

1.2

5.2

8.2

10.2

5

5

2.2

4.3

7.3

9.3

6

6

3.2

5.3

8.3

10.3

7

7

1.3

4.4

7.4

10.4

8

8

2.3

5.4

8.4

9.4

9

9

3.2

4.5

7.5

10.5

10

10

1.4

5.5

8.5

9.5

11

11

2.4

4.6

8.6

10.6

12

12

3.4

5.6

7.6

9.6

13

13

1.5

4.7

8.7

10.7

14

14

2.5

5.7

7.7

9.7

15

15

3.5

4.8

8.8

10.8

16

16

1.6

5.8

7.8

9.8

17

17

2.6

4.9

7.23

10.9

18

18

3.6

5.9

8.23

9.9

19

19

1.7

4.10

7.24

9.10

20

20

2.7

5.10

8.24

10.10

21

21

3.7

4.11

7.25

9.11

22

22

1.8

5.11

8.25

10.11

23

23

2.8

4.12

7.26

9.12

24

24

3.8

5.12

8.26

10.12

25

25

1.9

4.13

7.27

9.13

26

26

2.9

5.13

8.27

10.13

27

27

3.9

4.14

7.28

9.14

28

28

1.10

5.14

8.28

10.14

29

29

2.10

4.15

7.29

9.15

30

30

3.8

З а к і н ч е н н я  т а б л и ц і

 
5.15

8.29

10.15

31

31

1.11

4.16

7.30

9.16

32

32

2.11

5.16

8.30

10.16

33

33

3.11

4.17

8.9

10.17

34

34

1.12

5.17

7.9

9.17

35

35

2.12

4.18

8.10

10.18

36

36

3.12

5.18

7.10

9.18

37

37

1.13

4.19

8.11

10.19

38

38

2.13

5.19

7.11

9.19

39

39

3.13

4.20

8.12

10.20

40

40

1.14

5.20

7.12

9.20

41

41

2.14

4.21

8.13

10.21

42

42

3.14

5.21

7.13

9.21

43

43

1.15

4.22

8.14

10.22

44

44

2.15

5.22

7.14

9.22

45

45

3.15

4.23

8.15

9.23

46

46

1.16

5.23

7.15

10.23

47

47

2.16

4.24

8.16

9.24

48

48

3.16

5.24

7.16

10.24

49

49

1.17

4.25

8.17

9.25

50

50

2.17

5.25

7.17

10.25

51

51

3.17

4.26

8.18

10.26

52

52

1.18

5.26

7.18

9.26

53

53

2.18

4.27

8.19

10.27

54

54

3.18

5.27

7.19

9.27

55

55

1.19

4.28

8.20

9.28

56

56

2.19

5.28

7.20

10.28

57

57

3.19

4.29

8.21

9.29

58

58

1.20

5.29

7.21

10.29

59

59

2.20

4.30

8.22

9.30

50

60

3.20

5.30

7.22

10.30

 

5.3. Теоретична частина (перелік питань)

 

1. Сутність і   роль  розподільчої  функції фінансів.

2. Сутність і  роль   контрольної  функції фінансів.

3. Роль   фінансового планування.

4. Роль   фінансових норм   і   нормативів.

5. Роль   фінансових  лімітів   і резервів.

6. Роль фінансових   стимулів.

7. Роль   фінансових   санкцій.

8. Сутність   і   роль   бюджетів.

9. Сутність і  роль   балансів.

10. Сутність і роль принципів “повноти” і “достовірності” бюджетів.

11. Сутність і роль принципів “гласності” і “наочності”   бюджетів.

12. Основні напрямки вдосконалення бюджетної системи  України.

13. Організація розроблення проекту Державного бюджету  України.

14. Організація обговорення проекту Державного бюджету   України в першому  читанні.

15. Організація обговорення проекту Державного бюджету   України в другому   читанні.

16. Організація обговорення проекту Державного бюджету   України в третьому   читанні.

17. Дефіцит  Державного бюджету і способи його ліквідації.

18. Характеристика доходів Державного   бюджету   України.

19. Характеристика  витрат Державного  бюджету України.

20. Характеристика трансфертів з Державного бюджету в    місцеві (дотації   вирівнювання).

21. Характеристика субвенцій з Державного бюджету до місцевих бюджетів.

22. Характеристика трансфертів з місцевих бюджетів до Державного бюджету.

23. Характеристика   і роль   державного боргу України.

24. Характеристика і роль  Пенсійного  фонду України.

25. Характеристика і роль фонду  соціального страхування.

26. Характеристика і роль фонду сприяння зайнятості.

27. Роль фінансів населення в розвитку економіки.

28. Організація  майнового   страхування.

29. Організація страхування відповідальності власників транспортних засобів.

30. Організація   страхування   здоров’я.

31. Організація   страхування за життя і у разі смерті.

32. Організація   страхування   професійної  діяльності юристів.

33. Організація   страхування   професійної  діяльності лікарів.

34. Сутність і роль Фундації державного майна України.

35. Сутність і роль Інноваційної  фундації України.

36. Сутність і роль Конверсійної фундації України.

37. Правове забезпечення функціонування фондового ринку України.

38. Державне регулювання   фондового ринку  України.

39. Система  державного   фінансового   контролю   України.

40. Роль державного  казначейства у фінансовому забезпеченні                України.

41. Доходи місцевих  бюджетів  в Україні.

42. Видатки  місцевих  бюджетів  в Україні.

43. Сутність і  роль податку  на  додану вартість.

44. Сутність і роль акцизу в Україні.

45. Податкова  служба  в Україні, її  роль та функції.

46. Санкції за порушення податкового законодавства і їх роль.

47. Державна допомога сім’ям і дітям.

48. Житлові субсидії населенню.

49. Позабюджетні кошти бюджетних установ і їх роль.

50. Індексація грошових доходів населення.

51. Фінансове   забезпечення   охорони  здоров’я   в   Україні.

52. Основні принципи організації фінансів підприємства і їх                сутність.

53. Сутність та структура єдиного податку для суб’єктів малого                підприємництва.

54. Система фінансового  контролю  в Україні.

55. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.

56. Правове забезпечення функціонування фондового ринку в              Україні.

57. Державне   регулювання   фондового   ринку   в Україні.

58. Роль та використання зборів за  забруднення навколишнього середовища.

59. Бюджетна   політика  України.

60. Роль та використання плати за лісові ресурси і  використання  надр.

 


5.4. Практична частина (перелік задач)

 

Задача 1. Визначити суму грошей, що одержить вкладник наприкінці терміну зберігання вкладу на депозиті. Термін зберігання – (Т), розмір вкладу – (К0), процентна ставка (складна, річна) – (і). Проценти нараховуються (m) раз на рік.

 

 

Варіант

К0, тис. грн

і, %

Т, років

m

1

5

8

5

12

2

6

9

4

4

3

7

10

3

2

4

8

11

6

1

5

9

12

5

2

6

10

13

4

4

7

11

14

3

6

8

12

8

6

12

9

13

9

5

4

10

14

10

4

2

11

15

11

3

1

12

16

12

6

4

13

17

13

5

12

14

18

14

4

6

15

19

15

3

4

16

20

8

4

2

17

21

9

5

1

18

22

10

6

2

19

23

11

7

4

20

24

12

6

6

21

25

13

5

1

22

26

14

4

2

23

27

15

3

4

24

28

8

4

6

25

29

9

5

12

26

30

10

6

6

27

31

11

7

4

28

32

12

6

2

29

33

13

5

1

30

34

14

4

2

31

35

15

3

4

32

36

10

4

6

33

37

12

5

12

34

38

14

6

2


Задача 2. Яку суму варто вкласти в банк на депозит під (і) процентів річних, щоб до кінця зазначеного терміну (Т) одержати суму (Кк).

 

 

Варіант

Кк , тис. грн

і, %

Т, років

1

5

10

3

2

6

12

4

3

7

14

5

4

8

16

6

5

9

14

3

6

10

12

4

7

11

10

5

8

12

12

6

9

13

14

3

10

14

16

4

11

15

14

5

12

16

12

6

13

17

10

3

14

18

12

4

15

19

14

5

16

20

16

6

17

18

14

3

18

16

12

4

19

14

10

5

20

12

12

6

21

11

14

3

22

10

16

4

23

9

18

5

24

8

16

6

25

7

14

3

26

6

12

4

27

5

10

5

28

7

12

6

29

8

14

3

30

9

16

4

31

10

14

5

32

11

12

6

33

12

15

3

34

15

14

4


Задача  3. Яка ставка складних річних відсотків була використана у розрахунках, якщо первісна сума коштів складає (К0), а кінцева– (Кк). Капітал був вкладений на  (Т) років.

 

 

Варіант

К0, тис. грн

Кк , тис. грн

Т, років

11

7

3

4

2

6

8

4

3

7

10

5

4

8

11

6

5

7

11

3

6

6

10

4

7

5

7

5

8

4

5

6

9

6

8

5

10

5

8

4

11

4

5

3

12

7

10

6

13

6

10

5

14

5

8

4

15

4

6

3

16

8

10

4

17

6

9

5

18

5

10

6

19

4

6

5

20

7

10

4

21

6

9

3

22

5

8

4

23

4

6

5

24

5

9

6

25

6

9

5

26

7

10

4

27

6

8

3

28

5

10

5

29

4

9

3

30

3

6

4

31

5

10

6

32

4

9

5

33

6

9

4

34

7

9

3

 

 

 

 

 

Задача 4.    Як     зміниться     величина   реального     доходу,    якщо номінально  дохід збільшився на  (Ін), а рівень інфляції становить (іінфл).

 

 

Варіант

Ін, %

іінфл, %

1

15

6

2

20

7

3

21

8

4

22

9

5

24

10

6

26

11

7

15

6

8

17

7

9

19

8

10

20

9

11

22

10

12

18

7

13

19

8

14

22

9

15

24

10

16

25

11

17

18

6

18

19

7

19

20

8

20

21

9

21

22

10

22

21

11

23

18

12

24

14

6

25

13

7

26

15

8

27

16

9

28

18

10

29

14

6

30

16

7

31

12

8

32

17

9

33

18

10

34

20

11

 


Задача 5. Відомі рівні інфляції (ік) за кожний з 5 років (ланцюгові індекси інфляції). Розрахувати рівень та індекс  інфляції за 5 років.

 

 

Варіант

1 рік, ік, %

2 рік, ік, %

3 рік, ік, %

4 рік, ік, %

5 рік, ік, %

1

5

4

5

4

5

2

4

5

4

5

5

3

6

7

8

9

10

4

10

8

6

7

6

5

8

8

8

8

8

6

6

7

6

7

6

7

8

7

6

5

4

8

3

4

5

6

7

9

10

10

11

10

11

10

6

7

8

9

10

11

8

8

7

7

6

12

7

6

7

6

7

13

5

5

6

6

7

14

8

8

8

9

9

15

7

8

7

8

9

16

9

7

6

5

6

17

15

7

8

   7  _

8

18

5

6

5

6

7

19

6

8

6

7

8

20

7

7

7

8

8

21

9

8

9

8

9

22

10

5

10

5

6

23

5

6

5

6

7

24

6

7

8

9

7

25

8

7

6

5

4

26

5

5

5

4

4

27

7

7

6

6

6

28

8

5

8

5

6

29

4

3

4

3

4

30

6

5

5

5

6

31

4

6

8

10

11

32

5

7

8

9

8

33

7

7

8

8

9

34

9

8

7

6

5


Задача 6. Позичальник одержав від кредитора (К0) грошей на (Т) років під процентну ставку (і) (складна річна ставка). Розрахувати втрати кредитора, викликані інфляцією. Рівень інфляції – (іінфл).

 

 

Варіант

К0, тис. грн

Т, років

іінфл

і, %

1

10

5

4

12

2

12

4

5

12

3

15

3

6

12

4

16

5

7

12

5

18

4

4

14

6

20

3

5

14

7

22

5

6

14

8

24

4

7

14

9

28

3

4

16

10

26

5

5

16

11

30

4

6

16

12

10

3

7

16

13

20

5

4

16

14

18

4

5

18

15

16

3

6

18

16

14

5

7

18

17

15

4

4

20

18

10

20

12

20

19

12

5

6

20

20

18

4

7

20

21

20

3

4

22

22

22

5

5

22

23

24

4

6

22

24

26

3

7

22

25

28

5

4

17

26

30

17

5

17

27

22

3

6

17

28

12

5

7

17

29

14

4

4

15

30

16

3

4

15

31

18

5

6

15

32

20

4

7

15

33

24

3

4

13

34

26

5

5

13


Задача   7.   Визначити  курс акції, проданої за ціною (К) при номіналі (А).

 


 

Варіант

К, грн

А, грн

1

12

10

2

16

15

3

22

20

4

22

25

5

28

30

6

44

40

7

52

50

8

58

60

9

65

70

10

85

80

11

97

90

12

109

100

13

98

90

14

89

80

15

82

75

16

56

50

17

30

25

18

16

15

19

11

10

20

6

5

21

9

10

22

14

15

23

22

20

24

28

25

25

35

30

26

35

38

27

40

37

28

42

45

29

54

50

30

60

55

31

55

60

32

73

70

33

86

80

34

95

100


Задача 8. Акція придбана з номіналом (А). За акцією виплачували дивіденди в розмірі (і, %) річних . Через рік ціна акції підвищилася до (К1). Визначити прибутковість акції.

 

 

Варіант

А, грн

К1, грн

ід, %

1

10

12

10

2

20

25

12

3

50

58

13

4

100

110

14

5

10

13

15

6

20

25

16

7

50

55

10

8

100

110

12

9

10

15

13

10

20

24

14

11

50

58

15

12

100

107

16

13

10

13

10

14

20

24

12

15

50

56

14

16

100

109

16

17

10

12

18

18

20

26

10

19

50

59

12    

20

100

110

14

21

10

12

16

22

20

24

18

23

50

56

10

24

100

112

12

25

10

11

14

26

20

25

16

27

50

55

8

28

100

108

10

29

10

11

12

30

20

23

14

31

50

54

16

32

100

108

12

33

10

14

14

34

20

24

16


Задача 9. Скласти план погашення кредиту рівними терміновими сплатами. Сума кредиту (К), термін кредиту (Т), річна процентна ставка за кредит (і). Погашення кредиту здійснюється щорічно.

 

 

Варіант

К, тис. грн

і, %

Т, років

1

100

10

4

2

150

12

5

3

200

14

4

4

100

10

5

5

150

12

4

6

200

14

5

7

100

10

4

8

150

12

5

9

200

14

4

10

250

11

5

11

300

13

4

12

250

15

5

13

200

11

4

14

150

13

5

15

100

15

4

16

50

10

5

17

75

11

4

18

100

12

5

19

150

13

4

20

200

14

5

21

250

15

4

22

300

16

5

23

100

10

4

24

150

11

5

25

200

12

4

26

250

13

5

27

100

14

4

28

50

10

5

29

75

11

4

30

50

13

5

31

75

14

4

32

100

15

5

33

150

9

4

34

200

8

5


Задача 10. Скласти план погашення кредиту рівними сумами. Сума кредиту (К), термін кредиту (Т), річна процентна ставка за кредит (і). Погашення кредиту здійснюється щорічно.

Варіант

К, тис. грн

і, %

Т, років

1

100

10

4

2

 150

12

5

3

200

14

4

4

100

10

5

5

150

12

4

6

200

14

5

7

100

10

4

8

150

12

5

9

200

14

4

10

250

11

5

11

300

13

4

12

250

15

5

13

200

11

4

14

150

13

5

15

100

15

4

16

50

10

5

17

75

11

4

18

100

12

5

19

150

13

4

20

200

14

5

21

250

15

4

22

300

16

5

23

100

10

4

24

150

11

5

25

200

12

4

26

250

13

5

27

100

14

4

28

50

10

5

29

75

11

4

30

50

13

5

31

75

14

4

32

100

15

5

33

150

9

4

34

200

8

5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Методичні  рекомендації щодо виконання 

контрольної  роботи

 

1. Розв’язання  задачі № 1

finansiКінцеву суму, накопичену на депозиті при складній відсотковій ставці,  розраховують за формулою

 

Кс =  К0

 

Якщо ж використовують просту відсоткову ставку, то цю  суму обчислюють за формулою

Кn =  К0 (1 + і · Т),

де і – річна відсоткова ставка, т – кількість разів на рік нарахування  відсотків, Т – кількість років накопичення.

 

2. Розв’язання  задачі № 2

finansiРозрахунок  суми  вкладу  здійснюють за формулою

 

 

 

 

3. Розв’язання  задачі № 3

Відсоткову ставку складного відсотку обчислюють за  формулою

finansi 

 

4. Розв’язання  задачі № 4

Розв’язання задачі зводиться до розрахунку реальної    відсоткової ставки   прибутковості (ір). Розрахунок  здійснюють за  формулою:

finansi

де Ін – номінальна відсоткова ставка; іінфл – рівень інфляції.


5. Розв’язання  задачі № 5

Індекс  інфляції розраховують за  формулою

finansi

 

6. Розв’язання  задачі № 6

Розв’язання задачі полягає в розрахунку різниці між   номінальною сумою поверненого кредиту і реальною:

ΔКкред = Кном – Креал,

finansi
 


де

 

 

7. Розв’язання  задачі № 7

Курс акцій визначають співвідношенням

finansi
 

 

 


де Ца  – ціна  продажу акції, А – номінал  акції.

 

8. Розв’язання  задачі № 8

Сукупний  дохід  від акції – це сума  двох  складників:

– поточний дохід  у вигляді дивідендів (Ід);

– додатковий  дохід за рахунок  зростання   ціни акції (Ідд), тобто

Ісд = Ід + Ідд.

У свою чергу,

Ід = ід · К0,    Ідд = (К1 – К0).

Сукупна  прибутковість   акції  складає

finansi
 


 

 

9. Розв’язання  задачі № 9

План погашення кредиту рівними строковими річними   сплатами  складають за такою   методикою:

1. Визначають  розмір річної сплати (γ) за формулою

finansi
 

 2. У кожній строковій сплаті виділяють величину відсотків за  кредит за формулою

Пр = Кt i,

де  Кt – заборгованість  на момент  часу  t.

3.  У кожній строковій сплаті виділяють величину погашення  боргу

(Δ K t).

4.  Результати розрахунку необхідно звести  в таблицю.

 

10. Розв’язання  задачі № 10

План  погашення  кредиту  рівними сумами складають за    таким алгоритмом:

finansi1. Визначають розмір щорічного погашення кредиту (ΔК) за  формулою

 

2. Визначають розмір відсотків за кредит для кожного року (Пp,t)

finansi
 


                         Пp,t = Kt i,   де

 

3. Визначають  річну строкову  сплату за кредит за формулою

 

γt = ΔК + Пp,t .

 

4. Результати  розрахунку необхідно звести  в  таблицю.


6. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ

 

Знайдіть   правильні   відповіді:

 

Р о з д і л 1

1. Фінанси – це:

а)            усі види доходів  держави   і  підприємств;

б)            еквівалент  коштів;

в)             економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;

г)             формування і використання засобів державного бюджету.

2. 0б’єктами фінансових відносин є:

а)            прибуток, податки, цінні папери;

б)            валовий суспільний  продукт і національний доход;

в)             грошові доходи;

г)             держава, підприємства, громадяни.

3. Суб’єктами фінансових відносин є:

а)            національний доход і валовий суспільний продукт;

б)            держава, підприємства, громадяни;

в)             надходження від державних позик;

г)             податки, цінні папери, валюта.

4. Термін “фінансія” виник:

а)            у 1 ст. до н.е. у Греції;

б)            у 9 – 11 ст. у Франції;

в)             у 13 – 15 ст. в Італії;

г)             у 5 – 4 ст. до н.е. у Китаї.

5. Виділити  ознаки  фінансів:

а)            грошові відносини між  суб’єктами;

б)            рівноправність держави й інших суб’єктів фінансових відносин;

в)             фінансові  відносини мають фондовий характер;

г)             матеріальною основою існування і функціонування фінансів є не  тільки гроші.

6. Спочатку  термін “фінансія” означав:

а)            систему грошових відносин між державою і населенням;

б)            грошовий  платіж;

в)             фонд  коштів;

г)             податкові надходження  в бюджет.


7.             Посилення ролі фінансів у ринковій економіці виражається:

а)            ускладненням  взаємозв’язку   між  суб’єктами,   що хазяюють;

б)            фінанси перестають бути   самостійною сферою грошових   відносин;

в)             гроші, виконуючи   функцію обігу, стають  капіталом;

г)             зниженням ролі фінансів  на  мікрорівні і збільшенням їхнього значення на макрорівні.

8. Виділити  передумови  виникнення  фінансів:

а)            глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися  загальнодержавним фондом  коштів;

б)            відторгнення  монарха від  керування  скарбницею  внаслідок революційних перетворень;

в)             виникли  системи державних доходів і витрат;

г)             збори в бюджет здійснювалися у  вигляді  натуральних  податей.

9. Системний характер  формування  і  виконання бюджету означає:

а)            визначений  склад та сума державних  доходів і витрат;

б)            визначений склад та структура державних доходів і  витрат, а також їхнє законодавче закріплення;

в)             законодавче  закріплення  порядку надходження  податків у бюджет;

г)             основні групи  видаткової частини бюджету практично не   мінялися протягом тривалого часу.

10. Перший етап розвитку фінансів характеризується  нерозвиненістю фінансів. Для  нього  властиві такі  риси:

а)            основна  маса коштів витрачалася  на  військові  цілі;

б)            обмежена  кількість фінансових відносин;

в)             високий  ступінь  впливу фінансів  на  економіку;

г)             основні групи видаткової частини бюджету практично не  мінялися протягом тривалого  часу.

11. Суспільне  призначення фінансів:

а)            формування і  використання  грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;

б)            рух вартості  без участі готівки перерахуванням коштів за рахунками кредитних установ;

в)             грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

г)             грошові відносини, пов’язані з використанням державних  засобів на потреби держави.

12. Функція фінансів “утворення доходів” має іншу назву:

а)            здійснення  витрат;

б)            розподільча;

в)             нагромадження  капіталу;

г)             системотворча.

13. Розподільча  функція  фінансів виявляється через:

а) заходи   фінансового впливу;

б)            керуючі рішення   фінансової служби;

в)             розподіл і  перерозподіл усіх грошових  надходжень;

г)             концентрацію   фінансових  ресурсів.

14. Функція утворення доходів виявляється  через:

а)            своєчасну і  повну концентрацію фінансових  ресурсів у  фондах коштів;

б)            розподіл  і   перерозподіл усіх грошових надходжень;

в)             заходи   фінансового   впливу;

г)             стимулювання росту  фінансових  ресурсів.

15. Із запропонованих факторів укажіть ті, що визначають  ефективність фінансового  сектора:

а)            відмовлення  від  пільгового кредитування  приватних і державних  фірм;

б)            скасування  планів розподілу кредитів;

в)             зниження  поточного   дефіциту  бюджету;

г)             встановлення єдиної системи обмінних  курсів валют;

д)            збільшення  витрат на оборону;

е)  стимулювання інфляції;

ж)            проведення  конверсії військового  виробництва;

з)  встановлення  пільгового  кредитування   приватних  фірм;

и) послаблення  податкового  тягаря  на вітчизняного  товаровиробника;

к) розвиток  підприємництва.

16. Фінансовий контроль включає:

а)      контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства;

б)            оцінку економічної ефективності фінансово-господарських  операцій;

в)             делегування відповідальності за окремими ділянками фінансової  роботи;

г)             оцінку доцільності зроблених  витрат;

д)            вироблення  фінансової  стратегії.

17.          Виділити класифікаційні ознаки  видів  контролю:

а)            час проведення;

б)            суб’єкти;

в)             планування;

г)             сфера  фінансової діяльності;

д)            методи  проведення;

е) аудиторський  і  відомчий.

18. Види  внутрішньовідомчого  контролю:

а)            оперативний ;

б)            стратегічний;

в)             аудиторський;

г)             обов’язковий.

19. Державний фінансовий  контроль  включає:

а)            розробку, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів;

б)            контроль за фінансовою діяльністю державних  підприємств, установ, банків;

в)             вибір системи оплати праці;

г)             контроль недержавної сфери економіки;

д)            встановлення обов’язкового для всіх підприємств, організацій і посадових осіб порядку здійснення фінансової діяльності.

20. Попереджати можливі зловживання при одержанні і  витраті коштів покликаний певний вид  контролю. Це:

а)            президентський;

б)            поточний;

в)             валютний;

г)             податковий;

д)            оперативний.

21. Фінансовий контроль за діяльністю підприємства  включає контроль з боку:

а)            держави;

б)            посередницьких  фірм;

в)             трастових  компаній;

г)             кредитних установ;

д)            акціонерів;

е) економічних служб  підприємства.

22. Органи виконавчої влади України, що  здійснюють фінансовий  контроль:

а)            Адміністрація  Президента  України;

б)            Кабінет  Міністрів  України;

в)             Національний банк України;

г)             аудиторські  фірми;

д)            Контрольно-ревізійне  управління.

23. За  формою  проведення   фінансовий  контроль буває:

а)            обов’язковий;

б)            попередній;

в)             ініціативний;

г)             оперативний;

д)            бюджетний.

24. За методом   проведення   виділяють   такі  види  контролю:

а)            аудиторський;

б)            кредитний;

в)             ревізія;

г)             нагляд;

д)            поточний;

е) обстеження.

25. За сферою фінансової діяльності виділяють такі види контролю:

а) оперативний;

б) страховий;

в)             податковий;

г)             валютний;

д)            стратегічний;

е)  аудиторський.

 

Р о з д і л  2

26. Функції державної податкової інспекції:

а)            здійснення перевірки документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків, внесків та інших платежів у бюджет і  позабюджетні фонди;

б)            нарахування розміру податків,  внесків та  інших  платежів у  бюджети, позабюджетні фонди;

в)             здійснення перевірки наявності   спеціальних  дозволів на  здійснення певного виду діяльності;

г) здійснення  контролю за  повнотою і  своєчасністю сплати  податків та  інших обов’язкових платежів.

 

27. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

а)            акцизний збір;

б)            ринковий збір;

в)             рентні платежі;

г)             податок  на  прибуток підприємств;

д)            комунальний податок;

е)  збір на  паркування автотранспорту.

28. До місцевих податків та інших обов’язкових платежів відносять:

а)            податок на  рекламу;

б)            плату за  торговий патент на деякі види  підприємницької діяльності;

в)             збір за  забруднення навколишнього середовища;

г)             збір за видачу  дозволу на  розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

д)            готельний збір;

е)  податок на промисел.

29. До податків, які стягують з юридичних осіб,   відносять:

а)            податок на прибуток;

б)            податок на додану  вартість;

в)             податок  на  промисел;

г)             прибутковий  податок;

д)            акцизний   збір.

30. До  податків, які стягують з юридичних і фізичних  осіб, відносять:

а)            земельний  податок;

б)            податок на промисел;

в)             податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

г)             комунальний   податок.

31. До валових витрат можна віднести такі операції звітного періоду:

а)            витрати, пов’язані  з   проведенням  презентацій;

б)            витрати, пов’язані   з оплатою  вартості торгового  патенту;

в)             витрати, пов’язані з організацією охорони праці на підприємстві;

г)             витрати, пов’язані  з виплатою дивідендів;

д)            витрати, пов’язані  зі сплатою акцизного збору.

32. До складу  валових  витрат  не включають:

а)            витрати, пов’язані з проведенням презентацій;

б)            витрати, пов’язані з оплатою  вартості  торгового патенту;

в)             витрати, пов’язані з організацією охорони праці на  підприємстві;

г)             витрати, пов’язані  з виплатою дивідендів;

д)            витрати, пов’язані зі сплатою акцизного  збору.

33. До складу  валових доходів  включають:

а)            акцизний збір;

б)            доходи  від реалізації продукції;

в)             доходи  від товарообмінних операцій;

г)             доходи від позареалізаційних операцій;

д) сума  податку  на  додану  вартість.

34. Сутність податку  на  додану вартість (ПДВ) полягає у такому:

а)            ПДВ  є прямим податком, що сплачується  в  бюджет  за  ставкою 20 % вартості товару;

б)            ПДВ є непрямим  податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

в)             ПДВ є прямим  податком, який  сплачується  в  бюджет  покупцями  товару;

г)             ПДВ є  непрямим  податком, що включається  в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

35. Державний бюджет – це:

а)сфера  економічних  відносин, де  відбувається купівля- продаж фінансових ресурсів;

б)            фінансовий план  доходів і витрат держави;

в)             грошові фонди держави;

г)             сукупність   податків, стягнутих державою.

36. Бюджетний устрій  України ґрунтується  на принципах:

а)            єдності;

б)            повноти;

в)             реальності;

г)             планування;

д) гласності;

е)  звітності;

ж)            самостійності;

з)             контролю.

 

37. За методами надходження доходи бюджету класифікують так:

а)            податкові;

б)            неподаткові;

в)             поточні;

г)             капітальні;

д)            кредитні.

38. Методи мобілізації бюджетних доходів:

а)            податки;

б)            державні позики;

в)             капітальні інвестиції;

г)             емісія;

д)            субсидія;

е) дотація.

39. Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету:

а)            скорочення   витрат на оборону;

б)            збільшення обсягу  капіталовкладень у виробничу  сферу;

в)             скорочення витрат  на соціальну сферу;

г)             підвищення  витрат  на керування;

д) відмовлення від безоплатної допомоги іноземним  державам;

е) підвищення доходів від туризму;

ж)            зростання податків;

з)             збільшення інвестицій на космічні дослідження;

и) скорочення дотацій збитковим підприємствам;

к) відмовлення  від податкових привілеїв.

 

Р о з д і л 3

40. Термін  “операції на відкритому ринку“ означає:

а)            діяльність комерційних банків щодо кредитування фірм та  населення;

б)            діяльність центрального банку щодо надання позичок комерційним  банкам;

в)             вплив на рівень процентних ставок, що здійснюється зростанням або зниженням загального розміру позичок, наданих  комерційним банкам;

г)             операції центрального банку, що призводять до  збільшення або зниження загального розміру поточних  рахунків комерційних банків;

д)            діяльність центрального банку щодо купівлі або продажу державних цінних паперів.

41. Якщо центральний банк продає велику кількість  державних  цінних  паперів населенню, то  цей захід  призводить  до:

а)            збільшення   загальної  суми особистих   нагромаджень;

б)            зменшення обсягу позичок,  наданих  комерційними  банками;

в)             збільшення  загальної  суми  депозитів комерційних банків;

г)             дисконтна  ставка й обсяг позичок центрального  банку зростають;

д)            дисконтна  ставка  й обсяг  позичок  центрального  банку зменшуються.

42. Якщо центральний банк продає велику кількість  державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а)            зробити кредит більш  доступним;

б)            ускладнити придбання  населенням  державних цінних  паперів;

в)             збільшити  обсяг інвестицій;

г)             знизити дисконтну ставку;

д)            зменшити  загальну  масу грошей в обігу.

 

Р о з д і л  4

43. Звичайно виділяють такі сектори фінансового ринку:

а)            ринок кредитів;

б)            ринок   цінних   паперів;

в)             ринок  валюти;

г)             ринок прямих інвестицій.

44. Як фінансові посередники виступають:

а)            страхові компанії;

б)            державні підприємства;

в)             банки;

г)             інвестиційні  фонди і  компанії.

45. Організаційною основою ринку капіталів є:

а)            дисконтні   будинки;

б)            комерційні банки;

в)             фондові біржі;

г)             інвестиційні   компанії.

 

 

46. Основною установою,   що регулює функціонування ринку  цінних паперів, є:

а)            Міністерство фінансів України;

б)            Національний  банк України;

в)             Фонд  державного майна;

г)             Державна  комісія з цінних паперів і фондового ринку.

47. Юридичні чи фізичні особи, зареєстровані у встанов-леному порядку як підприємці, що здійснюють незалежну  посередницьку  діяльність щодо страхування від свого імені, є:

а)            страховиками;

б)            страхувальниками;

в)             страховими  агентами;

г)             страховими  компаніями;

д)            страховими брокерами.

48. Спеціальні  фонди, що утворюються зі страхових внесків і  витрачаються передусім для здійснення страхових виплат страхувальниками, називаються :

а)            власними   коштами страхової  компанії;

б)            резервним   капіталом   страхової  компанії;

в)             статутним капіталом   страхової  компанії;

г)             страховими  резервами.

49. Вартість об’єкта, застрахованого за системою пропорційної відповідальності, становить 480 000 грн, страхова сума – 300 000 грн, розмір збитку – 410 000 грн. Сума страхового  відшкодування  дорівнює:

а)            351 220 грн;

б)            210 000грн;

в)             70 000 грн;

г)             256 250 грн.

50. Який із зазначених цінних паперів не гарантує його власнику   повернення номіналу:

а)            облігація;

б)            вексель;

в)             акція;

г)             ощадний  казначейський   сертифікат.

51. Опціон – це:

а)            боргове  зобов’язання;

б)            частковий цінний папір;

в)             розписка;

г)             право на купівлю  або продаж  за  обговореною ціною у  встановлений термін.

52. Із зазначених векселів перекладним є:

а)            соло-вексель;

б)            прима-вексель;

в)             тратта;

г)             секунда-вексель.

53. Акції, які гарантують виплату  дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку:

а)            іменні   акції;

б)            акції звичайні;

в)             привілейовані   акції;

г)             акції трудових колективів.

54. Цінний папір,що сприяв появі вислову “стригти купони”:

а)            короткострокові   облігації;

б)            депозитні   сертифікати;

в)             ваучери;

г)             довгострокові   казначейські   зобов’язання.

55. Збільшення курсу національної валюти сприяє:

а)            збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту;

б)            збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту;

в)             дефіциту платіжного   балансу  країни;

г)             скороченню золотовалютних резервів держави;

д)            збільшенню  золотовалютних  резервів  держави.

56. Валютні інтервенції на  валютному ринку здійснюються:

а)            урядом країни;

б)            центральним банком країни;

в)             комерційними  банками;

г)             валютною біржею.

57. Принципи організації фінансів підприємства:

а)            самофінансування;

б)            матеріальна  відповідальність;

в)             виплата  дивідендів;

г)             цільове   фінансування;

д)            забезпечення фінансовими ресурсами;

е)  нагляд;

ж)            господарська самостійність.

 

 

58. Відтік коштів від фінансової діяльності підприємства  забезпечується  за рахунок:

а)            погашення короткострокових кредитів;

б)            оплати векселів;

в)             цільового  фінансування;

г)             довгострокових фінансових вкладень.

59. Приплив коштів за рахунок фінансової діяльності     підприємства здійснюється  за рахунок:

а)            виплати  дивідендів;

б)            продажу основних засобів;

в)             надходжень від продажу й оплати  векселів;

г)             цільового фінансування;

д)            довгострокових кредитів.

60. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а  саме:

а)            класичного;

б)            регулюючого;

в)             планово-директивного.

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 З М І С Т

 

Загальні положення.......………………………………………....…..

3

1. Зміст навчальної програми..................….....……..........................

6

2. Плани семінарських занять.............................................….....…..

16

3. Список рекомендованої літератури................................….....…..

20

4. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни...….....…..

21

5. Завдання до контрольної роботи студентам заочної форми навчання.....................................................................….....…..............

 

32

5.1. Структура завдання...................................................................

32

5.2. Варіанти завдань до контрольної роботи................................

32

5.3. Теоретична частина (перелік питань)......................................

33

5.4. Практична частина (перелік задач)..........................................

36

5.5. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи....................................................................................................

 

46

6. Контрольні тести..............................................................................

49

 


Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я

 

 
 

 

 


 Ірина Євгенівна Веремейчик

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ

 

Посібник

для  самостійної  роботи курсантів і студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Менеджмент організацій”

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск  С. М. Осипенко

Редактор В.В. Христенко

Комп’ютерна верстка: Л.В. Мармальова

 

 

 

 

 

 

finansi
 


Підписано до друку 13.03..2008 р. Формат паперу 60х84/16. Ризограф.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 3,6. Облік.-вид. арк. 1,99. Тираж 100 прим. Зам. № 87.

finansi
 


Редакційно-видавничий відділ Академії внутрішніх військ МВС України

Свідоцтво про Державну реєстрацію ДК № 2799 від 22.03.07 р.

Друкарня Академії внутрішніх військ МВС України

61001, м. Харків, пл. Повстання, 3

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика