prepod

Путь к Файлу: /Економічні дисципліни / ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   1.3 МБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

для самостійного вивчення

дисципліни

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

для курсантів та студентів спеціальності

“Менеджмент організацій”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2008


ББК 65.29

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕ 45

 

Економіка підприємства. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Уклад. Черкашина М.В., Осипенко С.М.– Х.: Акад. ВВ МВС України, 2008 – 64 с.

 

Наведено навчальну програму, методичні рекомендації до відпрацювання тем курсу та виконання індивідуальної контрольної роботи, тестові завдання для перевірки ступеню засвоєння матеріалу, перелік запитань до іспиту, а також рекомендовану до вивчення літературу.

 

 

У к л а д а ч і:

Черкашина М.В. кандидат економічних наук, доцент

 

Осипенко С.М. кандидат економічних наук, доцент

Р е ц е н з е н т и:

Кушнір В.С. кандидат економічних наук, професор Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.

 

Куденко М.Ю. кандидат економічних наук, доцент Академії внутрішніх військ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено і рекомендовано на засіданні кафедри економічних дисциплін

(протокол №  7 від 26 лютого 2008 р.)

 

© Академія внутрішніх військ МВС України, 2008

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин та лібералізація торгівлі на фоні зростання цін на матеріально-сировинні ресурси спонукає керівників вітчизняних підприємств шукати адекватні шляхи підвищення конкурентноздатності і ефективності своєї діяльності.

Для уникнення криз у функціонуванні підприємства необхідне чітке обґрунтування темпів зростання і супроводжуючих їх напрямів організаційних змін, які б забезпечували нарощування підприємством конкурентних переваг та досягалися із збереженням прийнятої ефективності завдяки своєчасній реалізації заходів, спрямованих на попередження розбалансованості системи.

Тому майбутній спеціаліст, що отримує економічну спеціальність повинен знати основи економіки виробництва, в тому числі вміти кваліфіковано вирішувати питання пов’язані зі зниженням собівартості одиниці продукції, підвищенням рентабельності, виявленням резервів збільшення виходу продукції і на підставі кваліфікованого узагальнення виробляти рекомендації та прогнози, що будуть сприяти динамічному розвитку виробництва.

Необхідні знання майбутній спеціаліст повинен отримати при вивченні дисципліни “Економіка підприємства”, яка враховує й відображає положення економіки підприємства, використовує ряд принципів і категорій науки.

У методичних вказівках охоплено обов’язкові теми нормативного курсу, висвітлені теоретичні та практичні питання формування та розвитку підприємства, що забезпечить активне засвоєння дисципліни.

Запропонована методика сприятиме формуванню економічного мислення студентів відповідно до вимог ринкової економіки, допоможе засвоєнню методики проведення економічних досліджень, навчить економічно обґрунтувати прийняття управлінських рішень та творчо підходити до вирішення різноманітних завдань на рівні підприємства.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Курс “Економіка підприємства” обсягом 198 годин складається з               4 розділів та 13 тем. Структура курсу передбачає логічну послідовність у викладанні матеріалу, основану на взаємозв'язку тем. Це сприяє кращому засвоєнню складних проблем економіки підприємств України.

Предметом навчальної дисципліни є методи прийняття рішень та оцінки ефективності управління, а також діяльність підприємств харчової промисловості.

Дисципліна належить до групи професійно-орієнтованих дисциплін і базується на знаннях студентів з основ економічної теорії, маркетингу, мікроекономіки. Вона забезпечує дисципліни – організація громадського харчування, операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, інвестиційний менеджмент, логістика та  розробку дипломних робіт студентами.

Необхідний науковий рівень дисципліни забезпечується викладанням матеріалу з позиції сучасної ринкової економічної теорії, постійним пов'язуванням навчального матеріалу з рішенням законодавчих і виконавчих органів держави.

В ході занять з дисципліни передбачається надавати студентам  знання з економічних питань діяльності підприємства, а також необхідні практичні навички щодо самостійного прийняття ефективних рішень за фахом в умовах ринкових відносин, розробляти механізм  досягнення встановлених цілей. При підготовці до цих занять студенти повинні допрацювати конспекти.

Особлива увага при вивченні дисципліни надається з’ясуванню взаємозв’язків основних факторів виробництва, їх впливу на кінцеві результати діяльності підприємства і заходів щодо управління їх формуванням.

Практична спрямованість навчального матеріалу забезпечується практичними, груповими та семінарськими заняттями, на яких закріплюються теоретичні знання студентів шляхом рішення конкретних економічних і практичних задач прикладного характеру.

Програма передбачає проведення курсової роботи із найважливіших тем курсу.

Два практичних заняття курсу здійснюються у формі ділових ігор.


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 

для студентів денної форми навчання

 

Назва змістового модуля, назва і номер теми.

Усього годин

З них

У т. ч. за видами

навчальних занять

Навчальних

занять

Самостійна

робота

Лекції

Семінарські заняття

Практичні

заняття

Контрольна

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль 1 Економічні основи функціонування підприємства в ринкових умовах

38

14

20

6

2

6

 

Змістовий модуль 1.1

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин

10

4

6

2

2

 

 

Змістовий модуль 1.2.

Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку

10

4

6

2

 

2

 

Змістовий модуль 1.3.

Тема 3. Планування діяльності підприємства

14

6

8

2

 

4

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Планування обсягів діяльності підприємств

22

10

12

4

 

6

 

Змістовий модуль 2.1.

Тема 4. Виробнича потужність підприємства

8

4

4

2

 

2

 

Змістовий модуль 2.2

Тема 5. Планування виробничої діяльності підприємства

14

6

8

2

 

4

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 Ресурсне забезпечення підприємства

60

32

28

16

 

16

 

Змістовий модуль 3.1.

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства

8

4

4

2

 

2

 

Змістовий модуль 3.2

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

10

6

4

4

 

2

 

                                                                

Продовження табл.

1

2

3

4

5

6

7

8

Змістовий модуль 3.3

Тема 8. Основні фонди підприємства

16

8

8

4

 

4

 

Змістовий модуль 3.4.

Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників

18

10

8

4

 

6

 

Змістовий модуль 3.5.

Тема 10. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва

8

4

4

2

 

2

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. Основні регулятивні показники господарчої діяльності підприємства

46

30

16

12

 

16

6

Змістовий модуль 4.1.

Тема 11. Поточні витрати підпри-ємства та собівартість продукції

12

8

4

4

 

4

 

Змістовий модуль 4.2.

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства

14

10

4

4

 

4

2

Змістовий модуль 4.3

Тема 13. Ефективність та конку-рентоспроможність підприємства

20

12

8

4

 

8

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота - курсова робота

36

4

32

 

 

 

4

Іспит

 

 

 

 

 

 

 

Всього по дисципліні

198

90

108

38

2

44

6

 

 


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для курсантів

 

Назва змістового модуля, назва і номер теми

Усього годин

З них

У т. ч. за видами

навч. занять

Навч. занять

Сам. робота

Лекції

Практ. заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1 Економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин

27

18

9

10

8

Змістовий модуль 1.1

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин

3

2

1

2

 

Змістовий модуль 1.2.

Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку

6

4

2

2

2

Змістовий модуль 1.3.

Тема 3. Планування діяльності підприємства

3

2

1

2

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2.1.

Тема 4. Виробнича потужність підприємства

6

4

2

2

2

Змістовий модуль 2.2

Тема 5. Планування виробничої діяльності підприємства

9

6

3

2

4

МК

Модульний контроль

 

 

 

 

 

Модуль 2 Ресурсне забезпечення підприємства

31

24

7

14

10

Змістовий модуль 3.1.

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства

3

2

1

2

 

Змістовий модуль 3.2

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

8

6

2

4

2

Змістовий модуль 3.3

Тема 8. Основні фонди підприємства

10

8

2

4

4

Змістовий модуль 3.4.

Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників

10

8

2

4

4

МК

 

Продовження табл.

1

2

3

4

5

6

Модульний контроль

 

 

 

 

 

Модуль 3 Основні результативні показники господарчої діяльності підприємства

32

24

8

14

10

Змістовий модуль 3.5.

Тема 10. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва

6

4

2

2

2

Змістовий модуль 4.1.

Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції

10

8

2

4

4

Змістовий модуль 4.2.

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства

8

6

2

4

2

Змістовий модуль 4.3

Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства

8

6

2

4

2

МК

Модульний контроль

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота - курсова робота

18

6

12

 

6

Іспит

 

 

 

 

 

Всього по дисципліні

108

72

36

38

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

КУРСУ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

 

Модуль 1

Економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин

 

Змістовий модуль 1.1

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.

 

Засвоєння основних положень теми дає змогу створити повне уявлення про значення і особливості підприємства як виробничої одиниці з виробничо-технічною цілісністю, своєю організаційно-адміністративною структурою і господарською самостійністю. В процесі вивчення теми необхідно звернути увагу на виробничу структуру підприємства, а також на фактори, що обумовлюють її.

Економічну основу ринкової економіки складають відокремлені господарські суб’єкти різних форм власності. Однак кожне підприємство незалежно від форм власності має діяти і вести свою господарську діяльність в межах чинного законодавства.

Основними юридичними актами, що регламентують діяльність підприємств, є Закон України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”.

Діяльність підприємства також регулюється його статутом та колективним договором.

При розробці для однорідних підприємств типової документації, застосування типових конструкцій і технологічних рішень, виробничої структури та інших цілей необхідно враховувати класифікацію підприємств.

Достатньо повну класифікації підприємств можна скласти, користуючись наступними ознаками: форми власності майна; організаційно-правова форма; галузева належність; технологічна спільність виробничого процесу; призначення готової продукції; розмір та масштаби діяльності; ступінь спеціалізації і масштаб виробництва однотипної продукції.

Найбільш важливими характеристиками підприємства є форми власності і організаційно-правова форма. В Україні можуть діяти підприємства наступних видів: приватне підприємство, колективне, господарське товариство, підприємство, засноване на власності об’єднання громадян, комунальне підприємство, державне підприємство.

Важливо знати, що господарським товариством вважається акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство.

Важливо знати, що підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це об’єднання не заперечує антимонопольному законодавству України. До таких об’єднань відносять: картелі, синдикати, трести, концерни, промислові холдинги, промислово-фінансові групи.

При вивченні зазначеної теми важливо з’ясувати роль ринку у розвитку вітчизняних підприємств, а також функції, які виконує ринок в економічній системі суспільства.

Найбільше охоплення суб’єктів ринку, групування їх з урахуванням специфічних особливостей ринкової поведінки досягається виділенням п’яти основних типів ринків: ринок споживачів, ринок виробників, ринок проміжних продавців (посередників), ринок громадських установ, міжнародний ринок.

При аналізі особливостей ринкової системи слід з’ясувати інфраструктуру ринку та найбільш важливі елементи ринкової інфраструктури.

 

План семінарського заняття

1. Поняття підприємства.

2. Правові основи діяльності підприємства.

3. Основні види підприємств.

4. Механізм ринкового та державного регулювання діяльності підприємства.

 

Питання для самоконтролю

1. Сутнісно-змістова характеристика підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

2. Економічне і соціальне значення розвитку підприємництва в Україні.

3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки.

4. Проблеми створення та ефективного функціонування об’єднань підприємств в Україні.

5. Класифікація та сутнісно-змістова характеристика ринків.

6. Методологічні основи обґрунтування принципів поведінки суб’єктів господарювання на ринку.

7. Правові основи діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки.

8. Доцільність та ефективність зміни в Україні кількості  форм власності підприємств.

9. Поглиблена оцінка виробничої і загальної структури підприємства.

10. Через які причини підприємства працюють в умовах ризику і невизначеності?

 

Змістовий модуль 1.2

Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку.

 

Вивчення даної теми доцільно розпочати із визначення місії підприємства, як основного напрямку та орієнтиру діяльності підприємства.

Для ефективного господарювання важливо правильно сформулювати місію фірми, яка повинна містити:

1. Основні (головні) цiлi діяльності фірми.

2. Кого фірма обслуговує.

3. Товари, які фірма пропонує своїм клієнтам.

4. Ринки (сегменти ринку), на яких діє фірма.

5. Визначення специфіки фірми щодо задоволення потреб клієнтів.

6. Конкурентні переваги, які має фірма.

7. Оптимальні показники діяльності фірми.

Важливо знати, що на основі місії підприємства формуються і встановлюються загально фірмові цілі, які мають бути конкретними і кількісно вимірюваними; зорієнтованими в часі; реалістичними і досяжними; узгодженими та взаємопов’язаними; сформульованими письмово.

Для виконання вищенаведених вимог підприємство формує дерево цілей.

Важливо також знати, що правильно і чітко сформульовані цілі відіграють важливу роль у  стратегічному плануванні підприємства.

Особливу увагу при вивчені даної теми слід звернути на основні показники прибутковості, які займають лідируюче положення в ієрархії цілей. До таких показників відносяться рентабельність виробництва продукції, рентабельність інвестиційного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу.

Слід зазначити, що сформульовані з урахуванням зазначених критеріїв цiлi стають своєрідними нормативами, на підставі яких фірма може оцінювати результати своєї майбутньої практичної діяльності.

В ринковій економіці основною довгостроковою ціллю є отримання визначеного або максимального прибутку. Важливою задачею підприємства є визначення обсягу виробництва, яке забезпечувало б досягнення цієї цілі. Для вирішення цієї задачі застосовують методологію визначення оптимального обсягу виробництва при максимальному прибутку на основі використання граничного показника.

Щоб з’ясувати, якими мають бути обсяги виробництва і продажу продукції, щоб досягти прибутковості, проводиться аналіз беззбитковості з визначенням критичних точок діяльності підприємства.

 

План практичного заняття

1. Порядок формування цілей.

2. Визначення критичних точок діяльності підприємства.

 

Задача 1

Визначити точку беззбитковості виробництва хлібобулочних виробів за вихідними даними:

Постійні витрати підприємства 1 млн. грн., змінні витрати на одну тону хлібобулочних виробів 1000 грн., ціна 1 тони виробів 1500 грн.

 

Задача 2

За даними задачі 1 визначити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність капіталу 15 %. Вартість капіталу – 6 млн. грн.

 

Задача 3

Визначити точки беззбиткового виробництва, оптимального обсягу і припинення виробництва з урахуванням дії закону спадної віддачі ресурсів. Ціна 1т виробів складає 35 тис. грн., постійні витрати 50 тис. грн.

Вихідні дані

Обсяг виробництва

0

1

2

3

4

5

6

7

8

98

10

11

Змінні витрати

0

50

78

98

112

130

150

175

204

248

310

385

Сумарні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граничні витрати

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фіксовані витрати

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоконтролю

1. Методологічні основи обґрунтування цілей підприємства.

2. Визначення місії фірми, як основного напрямку і орієнтиру діяльності фірми.

3. Дайте визначення основним показникам, якими користуються при формуванні цілей підприємства.

4. Розкрийте зміст показників, необхідних для визначення обсягу виробництва.

5. Методологія визначення критичних точок діяльності підприємства.

6. Визначте спільні ознаки, за якими розрізняють підприємництво і бізнес.

7. Необхідність державного регулювання діяльності підприємств.

8. Наведіть нормативні документи, на основі яких створюються підприємства.

9. Дайте загальну характеристику стану розвитку підприємств в Україні на сучасному етапі.

10. Яке значення має розвиток підприємств для становлення ринкової економіки в Україні і для входження нашої держави у світовий ринок?

 

Змістовий модуль 1.3

Тема 3. Планування діяльності підприємства.

 

Вивчення даної теми потрібно розпочати з усвідомлення головного змісту планування, що полягає в розробці і науковому обґрунтуванні цілей, орієнтирів, пріоритетів, пропорцій та структур соціально-економічного розвитку підприємства на певний перспективний період.

Потрібно також знати, що для створення і ефективного функціонування системи планування на підприємстві потрібно створити певні передумови: організаційні, інформаційні та  кадрові.

Слід зазначити, що роботою по підготовці планів підприємства крім планових відділів займаються усі підрозділи і провідні фахівці підприємства.

Для визначення ступеня обґрунтованості важливим є виокремлення методів планування, а також їх розподіл за способом розрахунку планових завдань.

Кожен вид плану має свої особливості щодо змісту, конкретної технології складання, сукупності розрахункових техніко-економічних показників, тому важливо з’ясувати загальновживану класифікацію методів планування діяльності та розвитку підприємства.

Постійна мінливість ринкового середовища спонукає підприємців до розробки стратегії та тактики підприємства на перспективу.

Потрібно звернути увагу, що стратегічні плани спрямовані на визначення цілей підприємства на довготривалу перспективу, а тактичні – лише деталізують стратегічні плани та мають відмінності за метою розробки, змістом, часом, охопленням сфер впливу.

Окремо потрібно виділити оперативне планування як завершальну ланку в системі планування діяльності підприємства. Основними цілями складання оперативного плану є детальна розробка планів підрозділів підприємства, а також вирішення питань організації їхнього виконання та поточного регулювання виробництва.

Підставою для здійснення підприємницької діяльності, необхідною передумовою залучення інвестицій для розробки та реалізації підприємницької мети, будь-яких інноваційно-інвестиційних рішень підприємства є бізнес-план.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві важливі функції: зовнішню і внутрішню; класифікується за трьома основними ознаками: сферою бізнесу, масштабами бізнесу, характером продукту бізнесу.

Загальну методологію складання бізнес-плану можна поділити на три стадії: початкову, підготовчу і основну.

Слід відзначити, що показники бізнес-плану, розробленого для зовнішніх інвесторів і внутрішньо фірмового використання, для видів діяльності будуть відрізнятись ступенем деталізації і різновидністю форм. Характерною особливістю бізнес-плану є те, що кількість форм і їх зміст не регламентується і є довільною при наявності при цьому відповідних обов’язкових розділів.

 

План практичного заняття

Ділова гра “Попит і пропозиція”

 

Питання для самоконтролю

1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві.

2. Система планів економічного і соціального розвитку підприємства.

3. Класифікація методів планування та їх сутнісно-змістова характеристика.

4. Система планів діяльності підприємства за умов ринкової економіки

5. Методологія розробки планів підприємства за сучасних умов господарювання.

6. Особливості стратегічного та тактичного планування на підприємстві.

7. Оперативно-виробниче планування: зміст та цілі.

8. Зміст та процедура розробки бізнес-плану підприємства.

9. Взаємозв’язок та взаємодія планування на підприємстві.

10.  Проблеми вдосконалення систем планування підприємств на сучасному етапі.

 

Модуль 2

Планування обсягів діяльності підприємств

 

Змістовий модуль 2.1

Тема 4. Виробнича потужність підприємства

 

Значну увагу при вивчені теми слід приділити сутності виробничої потужності підприємства, методам її визначення і показникам використання. Так, наука і практика господарювання виокремлює три види потужності: проектну, поточну і резервну. До показників використання виробничої потужності відносять коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, коефіцієнт змінності роботи обладнання, коефіцієнт екстенсивного і інтенсивного завантаження обладнання, інтегральний коефіцієнт, коефіцієнт використання середньорічної потужності.

При вивченні цього питання насамперед потрібно засвоїти загальні методичні принципи розрахунку виробничої потужності діючих підприємств, а також методику визначення ступеня використання виробничої потужності.

Засвоєння даної теми вимагає з’ясування особливостей визначення виробничої потужності для багато номенклатурних виробництв. Крім того, необхідно засвоїти методику визначення виробничої потужності на підприємствах окремих галузей. Для опанування цих положень бажано детально опрацювати приклади визначення виробничої потужності, виконавши розрахунки задач.

При розрахунку виробничої потужності підприємства визначають фонд часу роботи обладнання. Розрізняють календарний фонд часу, режимний (номінальний) фонд часу і ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання.

Варто наголосити, що для поліпшення ефективності використання виробничої потужності підприємства важливе подолання спаду виробництва, освоєння нової конкурентоспроможної продукції, удосконалення технології виробництва, перехід на прогресивні її методи, переобладнання і реконструкція підприємств, удосконалення організації виробництва й праці, скорочення трудомісткості продукції.

 

План практичного заняття

1. Визначення виробничої потужності

2. Аналіз використання виробничої потужності.

 

Задача 1

Визначити виробничу потужність і обсяг продукції цеху, якщо середня тривалість технологічного циклу складає 40 хв., тривалість зміни 8 годин, режим роботи 2-во змінний. Номінальний фонд робочого часу дорівнює 300 днів на рік, втрати робочого часу – 19 %, кількість станків – 3. встановлений коефіцієнт використання потужності – 0,85.

 

Задача 2

Визначити середньорічну і вихідну виробничу потужності, а також обсяг продукції, якщо вхідна потужність 370 млн. грн. після реконструкції. Яка закінчилась в травні виробнича потужність збільшилась на 24 млн. грн., а в вересні з-за вводу обладнання виробнича потужність зменшилась на 17 млн. грн.. коефіцієнт пропускної спроможності 0,91.

 

Задача 3

Визначити завантаження та пропускну спроможність обладнання механічного цеху, якщо на рік планується випуск 3 виробів в обсязі:

NА = 3 000,  NБ = 4 000, NВ = 5 000.

Для виготовлення виробів використовуються 20 токарних станків, 30 фрезерних і 13 шліфувальних. Режим роботи 2-о змінний, тривалість зміни 8.2 години, номінальний фонд робочого часу 255 днів.

Вихідні дані:

Група обладнання

Норми часу на вироби

Втрати часу

Коефіцієнт використання норм часу

А

Б

В

Токарні

480

450

420

7

1.15

Фрезерні

720

420

360

9

1.20

Шліфувальні

390

360

300

8

1.30

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття виробничої потужності підприємства. Її види і призначення.

2. Опишіть методику визначення виробничої потужності для багато номенклатурних підприємств.

3. Обґрунтуйте методику визначення виробничої потужності для підприємств окремих галузей.

4. Загальні методичні принципи визначення виробничої потужності.

5. Способи більш ефективного використання виробничих потужностей підприємств.

6. Розкрийте економічний зміст і визначення коефіцієнта використання виробничої потужності.

7. Дайте характеристику показникам використання виробничої потужності підприємства.

8. Чинники, що впливають на виробничу потужність підприємства.

9. Розкрийте фактори, що впливають на виробничу потужність підприємства.

10. Дайте визначення показникам рівня використання виробничої потужності підприємства.

Змістовий модуль 2.2

Тема 5. Виробнича програма підприємства.

 

Дана тема є однією з ключових тем курсу “Економіка підприємства”, оскільки викладений в ній матеріал сприяє кращому засвоєння важливих питань, пов’язаних з визначенням ефективності функціонування підприємств в ринкових умовах, а саме визначенню позицій підприємства на ринку, обґрунтування інвестиційних проектів, визначенню і розрахунку рентабельності виробництва продукції, продуктивності праці, характеризує динаміку виробництва продукції.

Важливо з’ясувати суть виробничої програми підприємства, а також систему показників, що лежать в основі планування виробничої програми. Система показників містить натуральні і вартісні показники.

Для аналізу обсягу продукції у натуральному виразі використовують наступні вимірники: фізичні одиниці, умовно-натуральні і подвійно натуральні. Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюють на основі обсягу поставок.

Необхідно пам’ятати, що значення натуральних показників виробничої програми в умовах ринку зростає, оскільки саме вони дають можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів в певних товарах i врахувати якісні характеристики товарів.

З метою об’єктивної оцінки обсягу виробництва продукції необхідно розглянути вартісні вимірники, а саме: обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої продукції.

Варто знати мету визначення, переваги й недоліки цих показників та механізм використання в процесі аналізу економічного становища підприємства.

Слід пам’ятати, що виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими i матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

Якісну сторону виробничої програми характеризує показник, який відображає питому вагу продукції що відповідає міжнародним стандартам, в загальному обсязі випуску продукції підприємством. Він може бути обчислений відношенням кількості сертифікованої продукції до загального її обсягу.

При опрацюванні теми необхідно звернути увагу на порядок розробки та оптимізації виробничої програми підприємства й усвідомити, що кожне підприємство розробляє свою програму самостійно, використовуючи вихідні дані про ринковий попит на продукцію, виявлений в ході маркетингових досліджень; портфель замовлень на продукції споживачів; держзамовлення на продукцію в вигляді держконтрактів, обов’язкових для виконання; діючі або прогнозні ціни на продукцію в плановому періоді. Необхідно при цьому усвідомити, що в сукупності ці дані характеризують можливий, за умови забезпечення попиту, випуск і реалізацію продукції в натуральному виразі, а з урахуванням цін – в вартісному виразі.

Особливу увагу слід звернути на засвоєння методики аналізу виконання виробничої програми. Допоможе в такому засвоєнні самостійне виконання розрахунків задач за визначеною темою.

 

План практичного заняття 1

1. Визначення показників обсягу випуску продукції.

2. Визначення показників обсягу продукції

 

План практичного заняття 2

1. Аналіз загальних показників виконання виробничої програми.

2. Аналіз номенклатури, структури і якості продукції на підприємстві.

 

Задача 1

Визначити обсяги товарної, валової і реалізованої продукції за планом виходячи з даних:

Показники

Випуск за рік, план

Ціна одиниці, грн.

Фактичний випуск

Трудомісткість одиниці

Виріб А, шт.

14900

1400

15100

700

 Б, шт.

18200

2200

20300

980

 В, шт.

16700

1950

15430

780

Інша продукція, тис. грн.

295

 

305

0,5

Вартість послуг на сторону, тис. грн..

1240

 

1320

0,6

Залишки незавершеного виробництва:

 

 

 

 

- на початок року, тис. грн..

12140

 

12320

 

- на кінець року, тис. грн.

10950

 

12120

 

Залишки готової продукції:

 

 

 

 

- на початок року, тис. грн.

13200

 

14100

 

- на кінець року, тис. грн.

10800

 

18100

 

Залишки товарів відвантажених, оплата за які не надійшла:

 

 

 

 

- на початок року, тис. грн.

12800

 

10800

 

- на кінець року, тис. грн.

10900

 

11000

 

 

Задача 2

Обґрунтувати виробничу програму підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період укладено договорів на поставку в обсязі 8 т, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72 (72 %). 30 % відходів металу використовуються у виробництві вдруге. План випуску виробів 7500 шт.

 

Задача 3

На початок розрахункового періоду обсяг виробничої програми склав 2850 тис. грн. Чисельність робітників підприємства за 5 років зросла на 16%. Продуктивність праці на початок періоду склала 6,6 тис. грн. /люд.-год. Середній приріст її запланований на 15 %. Визначити обсяг товарної продукції на кінець розрахункового періоду.

 

Задача 4

Провести аналіз виконання виробничої програми за даними задачі 1. Розрахувати фактичні значення обсягу товарної, валової і реалізованої продукції, знайти абсолютні і відносні відхилення фактичних і планових показників, аналіз номенклатури виробничої програми, а також проаналізувати структурні зміни в випуску продукції.

 

Задача 5

На хлібокомбінаті у звітному році виготовлено 50 т макаронних виробів, в т. ч. вищого сорту 42 т, 1 сорту – 8 т. Ціна 1 кг вищого сорту 2 грн., 1-го сорту – 1,7 грн. В минулому році коефіцієнт сортності склав 93,5 %. Визначити якість продукції.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття, завдання і показники виробничої програми підприємства.

2. Значення показників виробничої програми для роботи підприємства в ринкових умовах.

3. Розкрийте порядок розробки виробничої програми підприємства.

4. В чому полягає сутність аналізу виконання виробничої програми та його значення для роботи підприємства.

5. Розкрийте економічну суть задачі оптимізації виробничої програми

6. У чому полягає необхідність визначення обсягів випуску продукції у натуральних вимірниках?

7. Для якої мети необхідно знати обсяги випуску продукції у вартісному виразі?

8. Які показники використовуються для обґрунтування виробничої програми підприємства. Розкрийте їх зміст.

9. Наведіть основні етапи виконання виробничої програми .

10. Проаналізуйте і економічно обґрунтуйте математичну залежність обсягів валової продукції від факторів, що визначають її величину.

 

 

 

 

 

Модуль 3

Ресурсне забезпечення підприємства

 

Змістовий модуль 3.1

Тема 6. Загальна характеристика ресурсів підприємства

 

Даний розділ дисципліни дає характеристику економічних можливостей підприємства. Без відповідних ресурсів підприємство не може функціонувати, виробляти продукцію, надавати послуги.

При вивчені даної теми слід чітко сформувати уявлення про ресурсний потенціал підприємства, як сукупності матеріальних, нематеріальних, фінансових ресурсів.

Необхідно звернути увагу на те, що економічні можливості підприємства не можуть визначатись тільки наявністю перелічених ресурсів. На підприємстві обов’язково повинні бути кадри робітників, які здатні використовувати ресурси, забезпечувати їх ефективне використання.

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати наступними чинниками:

– реальні можливості підприємства;

– обсяг ресурсів;

– здібність кадрів;

– організаційна структура підприємства.

Важливо зупинитись на вивченні складових потенціалу підприємства.

Як економічна категорія матеріальні ресурси відображають економічне відношення з приводу їх відтворення; як показник господарської діяльності – відбивають кількість натурально-речових одиниць відповідних фондів підприємства. За значенням  для процесу виробництва поділяються на виробничі фонди і фонди обігу.

Нематеріальними ресурсами підприємства вважаються об’єкти промислової, інтелектуальної власності.

Фінансові ресурси важливі як вихідний вид для створення підприємства, його діяльності, а також для забезпечення безперервності процесу виробництва.

Слід звернути увагу на те, що при достатній наявності у підприємства основних фондів воно не може ефективно функціонувати, якщо немає достатньої кількості фінансових ресурсів.

Важливим питанням є ефективність використання ресурсів підприємства, тому слід добре засвоїти методику її визначення.

Головне полягає в тому, що для оцінки ефективності використання того чи іншого виду ресурсів корисний результат діяльності порівнюється з витратами на отримання цього корисного результату.

Для оцінки економічної ефективності застосовують прямі і зворотні, узагальнюючі і специфічні показники. Слід чітко засвоїти алгоритм визначення економічної ефективності (фондовіддачу, ресурсовіддачу, фондоємкість, ресурсоємкість, рентабельність).

Показники ефективності використання ресурсного потенціалу в цілому і по окремих складових широко використовуються для оцінки ефективності функціонування підприємства, ефективності його господарської діяльності, ефективності комерційної діяльності тощо.

 

План практичного заняття

1. Складові частини ресурсного потенціалу підприємства, їх характеристика та взаємозв’язок у процесі виробництва.

2. Показники визначення ефективності ресурсного потенціалу підприємства.

 

Задача 1

Дати оцінку ефективності використання ресурсів на підприємстві за показниками ресурсовіддачі. Вихідні дані наведено в таблиці.

Показники

Умовні позначення

Одиниці виміру

план

факт

1. Товарна продукція

Wт

тис. грн.

6100

6050

2. Реалізована продукція

Wр

тис. грн.

5900

5950

3. Собівартість реалізованої продукції

Ср

тис. грн.

4750

4810

4. Податок на прибуток

Снп

тис. грн.

350

340

5. Вартість основних засобів

Соф

тис. грн.

6600

6700

6. Вартість оборотних засобів

Собф

тис. грн.

1040

1100

7. Чисельність працюючих

Nп

чол.

950

910

8. Кількість відпрацьованих днів

Nдн

тис. люд.-дн

239.4

227.5

9. Кількість відпрацьованих годин

Nг

тис. люд.-год.

1460.3

1365.0

 

Задача 2

Дати оцінку ефективності використання ресурсів за показниками рентабельності виробництва на основі вихідних даних попередньої задачі.

 

Питання для самоконтролю

1. Як вимірюються економічні можливості підприємства?

2. Охарактеризуйте ресурсний потенціал підприємства. Дайте визначення його складовим.

3. За якими критеріями характеризується ресурсний потенціал.

4. Наведіть методологію оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу.

5. На конкретному прикладі поясніть поняття „матеріальні ресурси підприємства”, визначте їх склад.

6. Визначте поняття “ефект” і “ефективність”, розкрийте їх взаємозв’язок.

7. Як класифікується ефект і ефективність. Наведіть показники, що використовуються для їх визначення.

8. Інтегральний показник ефективності, його розрахунок і значення.

9. В чому полягає відмінність понять “нематеріальні ресурси” і “нематеріальні активи”.

10.  Поясніть поняття “об’єкти інтелектуальної власності”.

 

Змістовий модуль 3.2

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення

Виробничі запаси підприємства

 

Для обґрунтованого засвоєння даної теми насамперед необхідно зрозуміти сутність поняття активів, а також їх поділ на необоротні і оборотні активи. Водночас слід усвідомити, що оборотні засоби поділяються на оборотні виробничі фонди та фонди обігу.

Для кращого розуміння класифікації оборотних засобів важливо пам’ятати, що оборотні виробничі фонди вступають у виробництво в своїй натуральній формі і в процесі виготовлення продукції використовуються повністю, свою вартість переносять на виготовлену продукцію, а фонди обігу пов’язані з обслуговуванням процесу обігу товарів, не приймають участі у створення вартості товару а є лише її носіями.

Для глибшого розуміння зазначеного питання наголосити, що відшкодовуються вартість оборотних засобів в складі виручки від реалізації продукції, робіт та послуг, при цьому рух оборотних виробничих фондів і фондів обігу носить однаковий характер і складає єдиний процес, який називають операційний цикл.

Ключовим моментом у засвоєнні даного питання є розуміння того, що функція оборотних засобів полягає в платіжно-розрахунковому обслуговуванні кругообігу матеріальних цінностей на стадіях придбання, виробництва і реалізації. В даному випадку рух оборотних виробничих фондів у кожний період часу відображає оборот матеріальних факторів відтворення, а рух оборотних засобів – оборот грошових коштів, платежів.

Важливо при цьому усвідомити, що загальна тривалість кругообігу оборотних засобів уявляє собою функцію часу знаходження цих засобів на кожній стадії кругообігу. Наприклад, збільшення тривалості обороту оборотних засобів підприємства призводить до відволікання грошових коштів з обороту, залучення додаткових коштів для неперервності виробничого циклу, а збільшення оборотності оборотних засобів зменшує потребу виробництва у цьому ресурсі, що дає змогу вивільнити частину грошових коштів на інші потреби підприємства.

Для забезпечення нормального функціонування підприємства створюються необхідні запаси оборотних активів, причому господарський ефект досягається за їх мінімальної величини, достатньої для нормального функціонування виробництва. Розрахунок необхідних запасів оборотних активів здійснюють за допомогою нормування.

Нормативи установлюють за нормованими оборотними активами (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів) і в цілому по підприємству.

Використовується три методи нормування:

1. Метод прямого рахунку.

2. Укрупнений метод розрахунку.

3. Метод коефіцієнтів.

В умовах ринкової системи господарювання важливе значення має раціональне забезпечення підприємств оборотними засобами, що обумовлює необхідність відповідної організації управління цими засобами.

 

7.2. Забезпечення підприємств матеріальними ресурсами

 

Необхідною умовою ефективного використання матеріальних оборотних активів (ресурсів) є нормування.

Норми витрат розробляються на виготовлення продукції, ремонт, наладку і обслуговування обладнання, виготовлення інструменту, упаковку.

Необхідно знати, що за методами розробки розрізняють:

1. Розрахунково-аналітичні норми.

2. Дослідні норми.

3. Дослідно-статистичні норми.

Для узагальнення даних по нормах і нормативах на підприємстві створюється бюро матеріальних нормативів. Норми як правило встановлюються на рік, а потім повинні бути переглянуті.

За умов необхідності створення запасів матеріалів розрізняють: поточний запас, підготовчий запас, мінімальний запас, страховий запас, максимальний запас.

До матеріально-технічного забезпечення входять:

– визначення потреби в матеріальних ресурсах;

– пошук, придбання, доставка;

– зберігання і видача їх у виробництво.

В практиці господарювання використовуються 3 форми поставок матеріальних ресурсів:

1. Поставки за прямими зв’язками.

2. Поставки через посередників.

3. Закупка матеріалів через біржі.

Доцільно з’ясувати, що для видачі матеріалів у виробництво використовують наступні системи:

1. Централізована система забезпечення

2. Децентралізована система забезпечення

3. Інтегрована система поставок за принципом “вчасно”.

Для підтримання поточних запасів матеріалів на потрібному рівні використовується система оперативного управління запасами.

Застосовуються наступні системи регулювання запасів:

1. Система “мах – міn”.

2. Система “стандартної партії”.

3. Система “стандартних інтервалів”.

Вибір системи регулювання запасів визначається конкретними умовами виробництва.

Насамкінець, важливо чітко усвідомити основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

 

План практичного заняття 1

1. Визначення нормативу сировини і матеріалів.

2. Визначення нормативу комплектуючих виробів, палива, інвентарю.

 

План практичного заняття 2

1. Визначення потреби підприємства в матеріалах.

2. Визначення оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів.

 

Задача 1

Визначити норматив запасу матеріалів за вихідними даними:

1. Річна потреба матеріалів – 760 т;

2. Вартість 1т – 8 тис. грн.;

3. Період поставки – 20 днів, період транспортування – 3 дні, період підготовки – 2 дні, страховий запас – 0,5 поточного періоду.

 

Задача 2

Визначити потребу оборотних активів в незавершеному виробництві, якщо за рік заплановано виготовлення 340 виробів собівартістю одиниці – 620 грн. На початку циклу виробництва тривалістю 40 днів витрачається 120 грн.

 

Задача 3

Визначити норматив оборотних активів у готовій продукції для 3-х виробів. Річна собівартість виготовлення виробу А – 1512 грн., виробу Б – 2484 грн., виробу В – 3924 грн. Час на комплектування виробів у партії для виробу А – 3 дні, виробу Б – 2 дні, виробу В – 5 днів. Середній час на відвантаження та оформлення документів – 3 дні.

 

Задача 4

Визначити місячну потребу заводу в металі, його мінімальний, середній, поточний і максимальний запас. Якщо період поставки – 8 днів, період зриву – 2 дні. Денні витрати складають 960 кг металу, а його втрати – 2 %. У місяці     25 робочих днів.

 

Задача 5

Корисні витрати тканини на виріб 2,2 м2 , відходи – 0,2 м2 . Фактичні витрати склали 2.6 м2. Визначити норму витрат матеріалів на виріб, коефіцієнт використання матеріалу за планом і фактично.

 

 

 

Питання для самоконтролю

1. Обґрунтуйте економічний зміст поняття “оборотні засоби підприємства”.

2. Охарактеризуйте структуру оборотних засобів підприємства.

3. Чим зумовлена необхідність нормування оборотних засобів і в чому полягає його суть?

4. Охарактеризуйте кругообіг оборотних засобів.

5. Розкрийте значення основних виробничих фондів та їх складових.

6. Що розуміється під фондами обігу? Дайте визначення всіх складових.

7. Наведіть показники для визначення ефективності використання оборотних засобів.

8. Визначте основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

9. Обґрунтуйте показники тривалість обороту і оборотність оборотних засобів. Яке значення має затримка цих засобів на певній стадії кругообігу?

10. Розкрийте зміст планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах.

 

Змістовий модуль 3.3

Тема 8. Основні фонди підприємства

8.1. Загальна характеристика основних фондів

 

Засвоєння даної теми вимагає застосування знань з основ економічної теорії, чіткого розуміння понять капітал, засоби праці, предмети праці, економічні ресурси, бо саме ці поняття становлять основу теми.

Для глибокого засвоєння теми важливо з’ясувати які матеріальні активи є об’єктом основних засобів, їх поділ на виробничі і невиробничі основні фонди, активну і пасивну частини, класифікацію за групами для бухгалтерського обліку.

Одним з важливих питань є оцінка вартості і амортизація основних виробничих фондів. Необхідно знати, що є одиницею обліку основних засобів і які об’єкти основних засобів визнаються активами; засвоїти суть таких видів вартості, як первісна, справедлива, переоцінена, залишкова і ліквідаційна вартості.

Оскільки основні засоби, які приймають участь у виробничому процесі, поступово втрачають свої первісні характеристики внаслідок їх експлуатації, тобто фізично і морально зношуються, то необхідно  розглянути сутність зносу, його види, а також поняття амортизації та методику розрахунків амортизаційних відрахувань.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” передбачено поділ основних фондів за 4 групами:

– група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі; облік балансової вартості основних фондів групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об’єктів такої групи. Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об’єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного періоду, а вартість такого об’єкта прирівнюється до нуля.

– група 2 –  автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та прилади до них; облік балансової вартості основних фондів груп 2, 3, 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів.

– група 3 – будь-які iншi основні фонди, не включені до груп 1, 2, 4;

Амортизація основних фондів груп 2, 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

– група 4 – електронно-обчислювальні машини, iншi машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, iншi інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові, мікрофони i рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного з календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості група 1 – 2 %; група 2 – 10 %; група 3 – 6 %; група 4 – 15 %.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку при нарахуванні амортизації основних фондів підприємства користуються наступними методами: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. Слід зауважити, що підприємства самостійно обирають метод амортизації основних засобів, а також можуть застосовувати методи прискореної амортизації.

При вивченні даної теми важливо засвоїти оцінку стану та руху основних виробничих фондів, а також показники що використовуються для оцінки і аналізу діяльності підприємства.

Для опанування методики нарахування амортизації та основних показників оцінки стану і руху основних фондів пропонуються задачі для розв’язання.

 

8.2. Відтворення та ефективність використання основних засобів

 

Для забезпечення неперервності процесу виробництва необхідне постійне оновлення фізично зношених та морально застарілих основних фондів. Тому слід звернути увагу на поняття відтворення основних фондів, його види а також значення процесу відтворення в діяльності підприємств.

Для оцінки і аналізу діяльності підприємства в області оновлення фондів використовують наступні показники фізичного стану і руху основних виробничих фондів: середньорічну вартість основних виробничих фондів, коефіцієнт зносу фондів, коефіцієнт оновлення фондів, коефіцієнт вибуття фондів, коефіцієнт приросту фондів.

При розгляді теми  потрібно звернути увагу на джерела фінансування розширеного відтворення, тобто інвестиції, їх види, джерела їх фінансування.

В ході вивчення теми зверніть увагу на визначення ефективності інвестиційних проектів – комерційну, бюджетну та економічну.

Важливим питанням для підприємств на сучасному етапі залишається визначення ефективності використання основних виробничих фондів, застосовуючи показники фондовіддачі, фондоємності, рентабельності основних виробничих фондів, а також співвідношення темпів росту продуктивності праці й фондоозброєності робітників.

Насамкінець необхідно усвідомити основні напрямки підвищення ефективності використання фондів.

Для засвоєння даної теми необхідно опрацювати приклади визначення зазначених показників, розглянувши задачі.

 

План практичного заняття 1

1. Аналіз наявності, стану і руху основних фондів.

2. Аналіз ефективності використання основних фондів.

 

План практичного заняття 2

1. Методика визначення амортизаційних відрахувань.

2. Визначення амортизаційних відрахувань методами прискореної амортизації.

 

Задача 1

Визначити суму амортизаційних відрахувань верстату вартістю 40 тис. грн. зі строком експлуатації 5 років. Визначити залишкову вартість верстату.

 

Задача 2

За результатами вирішення задачі 1 визначити (вибрати) економічно доцільний варіант розрахунку амортизації верстату.

 

Задача 3

Підприємство використовує швейну машину, що були придбані 3 роки за ціною 120-0 грн. Кожна. Строк експлуатації машини – 6 років. Ціна машини в поточному періоді складає 1050 грн. Визначити ступінь фізичного, морального і загального зношення машини.

 

Задача 4

Визначити залишкову вартість машини і річну норму амортизації, якщо початкова вартість машини складає 10000 грн., строк експлуатації 8 років. Щорічні амортизаційні відрахування – 820 грн., ліквідаційна вартість – 260 грн.

 

Задача 5

Дати оцінку ступеня використання основних фондів за показником фондовіддачі на підприємстві за вихідними даними:

Показники

Одиниці виміру

Значення

попереднього року

планові

фактичні

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

5600

5700

5750

Вартість основних фондів

тис. грн.

5350

5500

5600

 

Задача 6

Вибрати економічно доцільний варіант відтворення верстату за рахунок капремонту, модернізації або заміни за вихідними даними:

1. Вартість верстату 10200 грн., залишкова вартість на момент ремонту  3100 грн., ліквідаційна вартість 1300 грн.. строк експлуатації 5 років, затрати на експлуатацію 800 грн./рік.

2. вартість капремонту 3100 грн., строк експлуатації після ремонту 4 роки. Затрати на експлуатацію 1000 грн./рік.

3. вартість капремонту з модернізацією 800 грн., строк експлуатації 4 роки, затрати на експлуатацію 1100 грн./рік, продуктивність верстату збільшиться на 20 %.

 

Задача 7

Визначити доцільність інвестування в будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо обсяг продукції заводу складає 100 тис. виробів., гуртова ціна виробів 200 грн/шт.. собівартість виробу 160 грн., обсяг капітальних вкладень 14 млн. грн.

 

Задача 8

Визначити доцільність вкладення заводом інвестицій (в будівництво нового цеху чи реконструкцію існуючого) за вихідними даними:

Для діючого цеху – обсяг продукції складає 100 тис. шт., собівартість виробу – 2,0 грн.

Для реконструйованого цеху – обсяг продукції складе 150 тис. шт., собівартість виробу – 1,95 грн., капвкладення – 286 тис. грн.., вартість вивільнених основних фондів – 30 тис. грн..

Для нового цеху - обсяг продукції складе 50 тис. шт., собівартість виробу – 2,05 грн., капвкладення – 112,5 тис. грн..

Нормативний коефіцієнт ефективності 0,15.

 

Питання для самоконтролю

1. Визначить сутність і загальну характеристику основних фондів.

2. Наведіть класифікацію і структуру основних фондів.

3. Система показників для оцінки ефективності відтворення і використання основних фондів.

4. Розкрийте зміст поняття амортизація і поясніть методику нарахування амортизаційних відрахувань за окремими групами основних фондів.

5. Які види грошової оцінки основних фондів ви знаєте? В чому полягає мета такої оцінки.

6. Поясніть залежність результатів виробництва від рівня показників стану основних фондів.

7. Що ви розумієте під поняттям “інвестиції”. Назвіть джерела інвестицій.

8. Наведіть методику оцінки ступеня надійності інвестиційного проекту.

9. На прикладі обґрунтуйте доцільність застосування інвестиційного проекту.

10. Обґрунтуйте основні шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

 

Змістовий модуль 3.4

Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників.

9.1. Трудові ресурси підприємства

 

Вивчення даної теми потрібно розпочати з засвоєння поняття “трудові ресурси” та усвідомлення характеристики всієї сукупності працівників підприємства.

Для розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками виробничої діяльності персонал підприємства розподіляють на промислово-виробничий і непромисловий, а згідно з характером функцій, що виконуються – на керівників, спеціалістів, службовців і робітників. Усіх робітників, в свою чергу, поділяють на основних та допоміжних. В залежності від характеру трудової діяльності кадри підприємства поділяються за професіями, спеціальностями та рівнем кваліфікації.

Потрібно мати чітке уявлення про те, до якої з названих груп відносять тих чи інших працівників.

Важливо усвідомити що підвищення якісного рівня трудових ресурсів здійснюється шляхом розробки і реалізації зваженої кадрової політики. Підготовка кадрів сприяє підвищенню якості робочої сили й здійснюється на основі професійної орієнтації та профвідбору; первинному навчанню та підвищенню кваліфікації; перепідготовки.

Для здійснення аналізу складу трудових ресурсів підприємства необхідно ґрунтовно вивчити показники руху трудових ресурсів. Основним критерієм руху вважається чисельність робітників, який вимірюється показниками: спискова чисельність; явочний склад; середньоспискова чисельність; коефіцієнт обороту з вибуття; коефіцієнт обороту за прийомом; коефіцієнт стабільності кадрів; коефіцієнт текучості кадрів.

Значна увага при вивченні даної теми повинна бути приділена засвоєнню методики визначення норм часу; виробітку; обслуговування; чисельності; керованості. Для такого визначення треба знати класифікацію норм за періодом; за масштабом застосування; за методом визначення.

Важливо пам’ятати, що необхідною умовою успішної діяльності підприємства є ефективне використання трудових ресурсів, яке характеризується продуктивністю праці. Тому на вивченні цього питання повинна бути зосереджена особлива увага. Потрібно усвідомити значення продуктивності праці для покращення результатів господарювання й підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Для глибокого засвоєння питання потрібно ґрунтовно оволодіти методикою визначення системи показників продуктивності праці. Основними методами вимірювання продуктивності праці вважаються: натуральний (умовно-натуральний); вартісний; трудовий. Більш об’єктивним та точним з перерахованих методів є трудовий, заснований на визначенні трудомісткості продукції.

Щоб мати вірне уявлення про ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві застосовують показники використання робочого часу: коефіцієнт використання календарного робочого часу; коефіцієнт використання табельного робочого часу; коефіцієнт використання максимально можливого робочого часу.

Для пошуку на кожному підприємстві резервів зростання продуктивності праці потрібно визначити фактори, які впливають на її ріст. Існують три основні групи таких факторів: матеріально-технічні; організаційно-економічні; соціально-психологічні.

 

9.2. Стимулювання праці на підприємстві

 

Необхідною умовою ефективного використання трудових ресурсів на підприємстві є мотивація трудової діяльності його робітників, або мотивація праці.

Серед методів мотивації головне місце посідають прямі економічні методи, а серед них – форми і системи оплати праці.

Слід пам’ятати, що в основні заробітної плати лежить ціна праці як фактору виробництва, яка зводиться до граничної продуктивності цього фактору. Згідно теорії граничної продуктивності, робітник повинен виробити продукт, який заміщує його заробітну плату, тобто заробітна плата ставиться в пряму залежність від ефективності роботи працівника.

Механізм організації заробітної плати на підприємстві безпосередньо відображає процесс перетворення ціни робочої сили у заробітну плату. Через організацію заробітної плати досягається компроміс між інтересами робітника й власника.

Слід знати, що при оплаті праці на підприємстві необхідно враховувати наступні основні принципи:

– принцип справедливості;

– складність виконуваної роботи;

– шкідливі умови праці й тяжкої фізичної праці;

– стимулювання за якість роботи;

– індексацію заробітної плати;

– застосування прогресивних форм і систем оплати праці;

– випередження темпів росту продуктивності праці до темпів росту середньої заробітної плати.

Розрізняють дві основні форми оплати праці: погодинну й відрядну. Необхідно усвідомити умови застосування визначених форм оплати праці а також їх нарахування.

Важливо з’ясувати, що необхідною умовою формування трудових ресурсів підприємства є визначена потреба чисельності робітників кожної категорії. В основі розрахунку – данні про запланований обсяг робіт (трудомісткість) і корисний (ефективний) фонд робочого часу.

Загальний фонд оплати праці підприємства складається із фондів тарифної заробітної плати погодинників i відрядників та цілого ряду доплат, тому планування фонду оплати праці починають з розрахунку саме фондів тарифної оплати праці. Тому важливо з’ясувати поняття календарного, номінального, явочного й ефективного (корисного) фонду робочого часу.

Підсумувавши фонди тарифної заробітної плати погодинників i відрядників i доплати по преміальних системах, одержують фонд основної заробітної плати. додавши до цього фонду iншi види доплат, одержують годинний, денний, місячний i річний фонди оплати праці.

 

План практичного заняття 1

1. Визначення потрібної чисельності персоналу підприємства.

2. Визначення продуктивності праці на підприємстві.

 

План практичного заняття 2

1. Визначення розміру оплати праці робітників на підприємстві.

2. Аналіз рівня оплати праці на підприємстві.

 

Задача 1

Визначити планову чисельність робітників за спеціальністю й загальну, якщо програма випуску складає 60 тис. виробів на рік, трудомісткість виробів за групами обладнання стануть: А – 10 н-год., Б – 8 н-год., В – 6 н-год.,              Г – 16 н-год. Середній коефіцієнт виконання норм за групами обладнання складає 1,08, 1,12, 1,04, 1,10 відповідно. Чисельність допоміжних робітників дорівнює 305 від основного персоналу, а явочний фонд робочого часу складає 223 дні при тривалості робочої зміни 8 годин.

 

Задача 2

За вихідними даними задачі 9,1 надати пропозиції, які забезпечують виконання програми підприємства при скороченні чисельності основних робітників на 50 чоловік, в тому числі робітників за групою обладнання А – на 20 чоловік.

 

Задача 3

Робітник за місяць виконав обсяг робіт що становить 250 н-год. В наступному місяці норма знизилась на 5% й робочий виконав роботу у            256 н-год. Визначити як підвищилась продуктивність праці робітника.

Задача 4

Провести аналіз виконання підприємством продуктивності праці за наступними вихідними даними.

1. Обсяг продукції за планом – 200 тис. грн. за місяць, фактично – 220.

2. Чисельність ПВП за планом – 250 чоловік, фактично – 256.

3. Чисельність робітників за планом – 180 чоловік, фактично – 175.

4. Відпрацьовано робочими за планом 3960 люд.-днів, 30800 люд.-год., фактично – 3762, 28900 відповідно.

 

Задача 5

Визначити планову чисельність ПВП й робітників, а також плановий виробіток ПВП за даними:

1. Обсяг продукції у звітному році – 9240 тис. грн., за планом 8520.

2. Чисельність ПВП у звітному році – 1500 чол.

3. Питома вага робочих у ПВП у звітному році – 68 %, за планом 70.

Ріст продуктивності праці робітників за планом 4,2 %.

 

Задача 6

Визначити зростання продуктивності праці та питому вагу росту обсягу продукції за рахунок росту продуктивності праці, якщо:

Показники

Базові значення

Планові значення

Обсяг продукції, тис. грн.

120600

135000

Чисельність ПВП, чол.

4500

5000

 

Задача 7

Чисельність ПВП в базовому році склала 4500 чол. Планується збільшення обсягів виробництва на 5,2 %, а вивільнення робітників складе 41 чол. Визначити планове зростання продуктивності праці.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття “трудові ресурси підприємства” й охарактеризуйте їх склад.

2. Сучасна кадрова політика підприємств.

3. Які чинники зумовлюють необхідність визначення системи показників продуктивності праці?

4. Розкрийте методику визначення потреби в персоналі.

5. Дайте практичну оцінку різних категорій персоналу як важливого елемента управління трудовим колективом.

6. За якими показниками здійснюється аналіз ефективності використання трудових ресурсів? Розкрийте їх зміст.

7. Дайте визначення поняття “трудомісткості продукції” Наведіть методику визначення цього показника.

8. Наведіть економічний зміст коефіцієнта випередження й поясніть його важливість для підприємств.

9. Проаналізуйте три групи факторів підвищення продуктивності праці та їх значення для підприємств на сучасному етапі.

10.  Наведіть методику розрахунку фонду заробітної плати робітників підприємства.

 

Змістовий модуль 3.5

Тема 10. Науково-технічний розвиток підприємства

 

Студенту, насамперед, необхідно з’ясувати поняття науково-технічного прогресу, а також усвідомити, що потенційні можливості розвитку та ефективного виробництва визначаються його темпами та соціально-економічними результатами.

Важливо знати, що між поняттям науково-технічний прогрес і науково-технічна революція існує взаємозв’язок, однак це різні поняття, тому важливо усвідомити різницю між ними а також їх особливості на сучасному етапі.

Прискорення НТП зумовлює провадження у виробництво нової техніки, технології, впровадження нових форм організації праці, забезпечує підвищення продуктивності праці, а також прискорений розвиток економіки країни в цілому й на окремому підприємстві.

НТП є головним важелем інтенсифікації, бо втілюється у високопродуктивні машини, обладнання, удосконалені технології і нові засоби та предмети праці.

Слід пам’ятати, що НТП у своєму розвитку проявляється в двох формах: еволюційній та революційній.

Необхідною умовою досягнення бажаного ефекту від впровадження НТП є зміни в організації виробництва, тобто НТП повинен супроводжуватись організаційним прогресом. В межах організаційних факторів розвитку виробництва вирізняють два взаємопов’язаних аспекти: організація виробництва і організація праці,, тому важливо засвоїти поняття – концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, конверсія, диверсифікація. Основними напрямками організації праці, які повинен засвоїти студент при вивченні даного питання,  є вдосконалення організації виробництва, її поліпшення та раціоналізація механізму господарювання.

Потрібно наголосити, що впровадження організаційно-технічних нововведень здійснюється на основі оцінки їх економічної ефективності, а узагальнюючим показником економічної ефективності ОТН є економічний ефект, який відображає різницю між вартісною оцінкою результатів від впровадження ОТН і затратами на нього за певний період.

Для оцінки ефективності ОТН використовують і інші показники: коефіцієнт ефективності додаткових капвкладень, строк окупності додаткових капвкладень і інші.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити системою показників технічного рівня виробництва, до якої можна віднести: фондоозброєність, технічну озброєність та електроозброєність праці, коефіцієнт оновлення і вибуття основних виробничих фондів, вікові характеристики виробничого устаткування.

Реалізація заходів НТП на підприємстві потребує всебічного прогнозування й планування науково-виробничої діяльності.

При прогнозуванні підприємство веде пошук ймовірних та перспективних шляхів розвитку підприємства в технічній галузі, а конкретизація прогнозів НТП здійснюється шляхом складання плану науково-технічного розвитку.

При плануванні заходів НТП необхідно додержуватись наступних принципів: пріоритетність, неперервність планування, наскрізне планування, комплексність, економічна обґрунтованість і забезпеченість ресурсами.

 

План практичного заняття

1. Визначення ефективності нововведень у виробника.

2. Визначення ефективності нововведень з урахуванням ефекту у споживача.

 

Задача 1

Визначити величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової машини, якщо витрати на її виготовлення складають 5250 грн., рентабельність продукції – 42 %, ставка податку з прибутку – 30 %. Використання машини дає можливість випуску продукції 3 тис. виробів на рік за ціною 1,7 грн., а собівартість становить 1,02 грн. за штуку. Супутні капвкладення становлять  500 грн. щорічно. Термін експлуатації машини 4 роки.

 

Задача 2

Оцінити економічну ефективність створення потокової лінії з виробництва консервів, якщо розробка лінії планується терміном 4 роки з розподілом засобів по роках: 44 тис. грн.., 20 тис. грн.., 70 тис. грн.., 24 тис. грн. Продуктивність лінії 200 тис. банок на рік за ціною 2,1 грн., собівартість         1,6 грн. за банку. Супутні капвкладення складають 1,1 тис. грн. за рік. Строк експлуатації 5 років.

 

Задача 3

Визначити комерційний ефект від застосування станку. Вартість станку складає 38 200грн., його продуктивність 50 тис. виробів на рік, собівартість виробу 1,9 грн., ціна – 2,2 грн., строк служби станку 5 років.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зв’язок інтенсифікації і науково-технічного прогресу.

2. Назвіть показники економічної ефективності впровадження нової техніки.

3. Розкрийте суть науково-технічного прогресу та його значення для розвитку суспільства.

4. Дайте загальну характеристику основних напрямків науково-технічного прогресу, а також виокремте приоритетні на сучасному етапі.

5. Дайте пояснення визначенню та наведіть ключові особливості науково-технічної революції.

6. Наведіть класифікацію суспільних форм організації виробництва, їх переваги та недоліки.

7. Поясніть основні напрямки та тенденції організації праці на підприємстві.

8. Визначте показники, які використовуються для оцінки рівня науково-технічного прогресу.

9. Розкрийте зміст поняття „ефект” та наведіть його класифікацію.

10.  Планування та прогнозування як реалізація заходів НТП на підприємстві.

 

Модуль 4

Основні результативні показники господарчої діяльності підприємства

 

Змістовий модуль 4.1

Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції

11. 1. Собівартість продукції підприємства

 

Вивчення даної теми доцільно розпочати із з’ясування економічної суті поняття “витрати підприємства”, їх значення та ролі в оцінці економічного стану підприємства, використання ним своїх ресурсів.

У відповідності з нормативними документами (Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”) основна частина поточних витрат входить до собівартості і служить для визначення прибутку з ціллю його оподаткування. Друга частина в собівартість не входить, а відшкодовується підприємству з прибутку, після сплати податків. Тому підприємства прагнуть включити до собівартості якнайбільше витрат, з тим щоб зменшити прибуток, що оподатковується.

Потрібно усвідомити, що у відповідності з діючими нормативними документами розрізняють наступні види собівартості:

1. Собівартість загального обсягу продукції;

2. Собівартість одиниці продукції.

Для всієї продукції розраховують:

1. Виробничу собівартість.

2. Собівартість реалізованої продукції.

3. Операційні витрати або повна собівартість продукції.

За ступенем відхилення фактичної собівартості від планової судять про напруженість плану, рівні економних витрат ресурсів, ефективності впровадження організаційно-технічних заходів.

При опрацюванні теми потрібно звернути увагу на класифікацію поточних витрат підприємства.

1. За ступенем однорідності витрат:

1.1. Однорідні (одноелементні) витрати;

1.2. Комплексні.

2. За зв’язком з обсягами виробництва

2.1. Постійні витрати;

2.2. Змінні витрати.

3. За способом віднесення на одиницю продукції

3.1.Прямі витрати;

3.2.Непрямі витрати.

Обов’язковою для усіх підприємств є класифікація витрат за:

– економічними елементами;

– статтями калькуляції.

Економічні елементи включають однорідні за змістом витрати і використовуються для розрахунку всього обсягу продукції.

Калькуляційні статті характеризують функціональне призначення витрат. Використовують для розрахунку собівартості як всієї, так і одиниці продукції.

Для кількісної оцінки витрат підприємства і собівартості продукції використовують наступні показники:

1. Абсолютні значення витрат і собівартості:

Валові витрати

Кошторис виробництва

Собівартість товарної продукції

Собівартість валової продукції

Собівартість реалізованої продукції

2. Відносне значення витрат – витрати на 1 грн. продукції

Затрати на 1 грн. товарної продукції

Затрати на 1 грн. реалізованої продукції

Затрати операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції

3. Собівартість одиниці продукції.

 

Калькулювання собівартості продукції

 

Необхідно знати, що важливе значення в економічних розрахунках на підприємстві має визначення собівартості окремих видів продукції. Вона використовується для обґрунтування кошторису виробництва, визначення цін на продукцію, оцінку рівня її рентабельності, аналізу рівня собівартості і виявлення резервів її зниження.

Для визначення собівартості виробів використовують три групи методів:

1. Метод прямого розрахунку, або метод калькуляції.

2. Параметричний метод.

3. Комбінований метод.

Калькулювання собівартості засноване на її розрахунку за кожною статтею і їх сумуванні. Результатом калькулювання є калькуляція, тобто представлення собівартості за статтями витрат. Основними видами калькуляції є нормативна, планова і фактична собівартість.

При калькулюванні собівартості розрізняють об’єкти калькулювання і калькуляційні одиниці.

Калькулювання фактичної собівартості здійснюється а даними бухгалтерського звіту і є задачею бухгалтерії. При цьому прямі витрати безпосередньо включаються в собівартість виробу, постійні непрямі витрати розподіляються пропорційно за тими ж базовим величинам, що і при розрахунку планової собівартості. Це забезпечує спів ставність планових і фактичних витрат при їх аналізі.

Слід чітко усвідомити суть методів визначення собівартості.

Параметричні методи розрахунку собівартості засновані на виявленні залежності між параметрами виробів і витратами на їх виготовлення. Ці залежності визначають за виробами-аналогами, вже засвоєними в виробництві і використовуються для розрахунку витрат нових виробів на етапі їх розробки і постановки їх на виробництво.

Основними параметричними методами є метод питомих показників, баловий метод, агрегатний і регресивний методи.

Згідно методу питомих показників собівартість виробів визначається за добутком собівартості одиниці головного параметра виробу, що розрахована за виробами-аналогами на величину головного параметра нового виробу

Метод має низьку точність і використовується для орієнтирних розрахунків.

Бальний метод заснований на використанні декількох параметрів нового виробу, перерахованих в балову оцінку.

Агрегатний метод використовується для розрахунку складного виробу, який складається з вже засвоєних складових частин, собівартість яких вже відома, і нових, витрати на які визначаються іншими методами.

Регресивний метод заснований на виявленні регресивної залежності між собівартістю і параметрами виробів за виробом-аналогом і використанням її для нового виробу.

Комбіновані методи визначення собівартості поєднують методи прямого розрахунку і параметричні методи. Розрахунок ведеться за статтями затрат прямим рахунком, за окремими статтями або дані для їх розрахунку визначають параметричним методом.

Важливість показника витрат потребує від підприємства постійного контролю за їх формуванням, тобто управління величиною витрат.

Система управління витратами включає наступні елементи:

1. Нормування затрат, тобто встановлення граничних величин витрат ресурсів на виготовлення виробів і продукції в цілому.

2. Виявлення факторів і резервів економії ресурсів шляхом впровадження організаційно-технічних заходів.

3. Планування затрат ресурсів на основі встановлених норм і їх зниження за рахунок впровадження орг-тех заходів.

4. Організація виконання планів за собівартістю, мотивація економних витрат ресурсів.

5. Облік, контроль і аналіз фактичних витрат, їх відхилення від плану.

6. Прийняття рішень з регулювання витрат з ціллю їх зниження.

Для управління витратами поділяються:

– за місцем затрат;

– за центрам відповідальності;

Ефективним методом контролю формування витрат і економного використання ресурсів є нормативний метод обліку витрат на виробництві У відповідності з цим методом відпуск матеріалів зі складу у виробництво проводиться у межах ліміту, який розраховується виходячи з обсягу виробництва у кожному цеху і норм витрат на одиницю продукції. Відпуск матеріалів зверх ліміту оформлюється окремим документом, який підписує один з керівників підприємства.

Впровадження нормативного методу обліку витрат є важливою умовою економних витрат ресурсів підприємства в процесі виробництва.

План практичного заняття

1. Визначення і аналіз показників абсолютних значень собівартості.

2. Визначення і аналіз показників відносних значень.

 

План практичного заняття 2

1. Визначення прямих і непрямих витрат в виробництві.

2. Визначення планової собівартості виробу.

 

Задача 1

Визначити собівартість товарної, валової і реалізованої продукції підприємства за вихідними даними:

Виріб

 

Випуск за рік, шт.

Собівартість одиниці, грн.

Ціна, грн./шт..

план

факт

план

факт

А

4 000

4 300

80

83

85

Б

10 000

9 000

16

14

18

 

Показники

 

На початок року

На кінець року

план

факт

план

факт

Незавершене виробництво

120

124

100

90

Готова продукція

64

70

50

80

 

Задача 2

Визначити зміни собівартості товарної продукції по відношенню до плану за вихідними даними задачі 11.1.

 

Задача 3

Визначити планове зниження собівартості товарної продукції за даними задачі 11.1 та додатковими даними:

1. Плановий ріст товарної продукції – 4 %

2. За виробом А планується зниження трудомісткості на 5 н-год., вартість 1 н-год. – 1,4 грн., плановий випуск – 4 400 виробів.

3. Ріст заробітної плати передбачено в розмірі 2 % за умов зростання продуктивності праці на 3 %

4. Питома вага постійних витрат – 40 %.

Задача 4

Визначити вплив на собівартість товарної продукції збільшення її випуску на 10 %, якщо собівартість продукції складає 27 тис. грн., в тому числі постійні витрати – 9 тис. грн..

 

Задача 5

Визначити планову собівартість виробу за вихідними даними:

1. Норма витрат матеріалів на 1.01 складає 26 кг. Планується зниження норми з 1.04 на 5 %, а з 1.10 ще на 5 % відносно початкової величини. Вартість матеріалу 2 грн/кг.

2. Трудомісткість виробу 12 н-год, з 1.07 планується її зниження на          2 н-год. Вартість 1 н-год складає 2,1 грн.

3. Нормативи непрямих витрат Сдзп – 40 %, Сос – 37 %, Свпр – 210 %, Садм – 100 %, Ссб- 1 %.

4. План випуску продукції Iкв – 100 шт, II – IIIкв –150 шт, IV – 200 шт.

 

Задача 6

Провести аналіз структури собівартості на підприємстві у порівнянні зі структурою собівартості в середньому в галузі. Дати характеристику підприємства за вихідними даними:

Показники

См

Созп

 Сдзп

Сос

Сопр

Садм

Ссб

Галузь

39,2

102

5,4

5,8

25,2

12,0

2,2

підприємство

29,8

13,8

5,5

7,2

29,0

13,8

0,9

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте суть категорії собівартості і обґрунтуйте важливість його для діяльності підприємства.

2. Дайте визначення валових витрат і охарактеризуйте їх склад. Значення валових витрат з точки зору платника податку.

3. Що ви розумієте під матеріальними і нематеріальними витратами. Наведіть їх складові.

4. Класифікація витрат, ознаки за якими вона здійснюється, значення класифікації для підприємства.

5. Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції.

6. Коли досягається максимальний прибуток при врахуванні постійних і змінних витрат. Чому неможливо досягти максимального прибутку при мінімальній собівартості одиниці продукції?

7. Як розраховується собівартість  у відносному та абсолютному виразі і для якої мети?

8. Розкрийте економічний зміст понять “виробнича собівартість” і “повна собівартість”.

9. Що ви розумієте під поняттям “прямі витрати”, “непрямі витрати”, “змінні витрати” і “постійні витрати”. Охарактеризуйте їх взаємозалежність.

10. Обґрунтуйте основні напрямки зниження собівартості продукції в сучасних умовах.

Змістовий модуль 4.2

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства

12.1. Доходи і прибуток підприємства

 

Для забезпечення неперервної діяльності підприємства, відшкодування його витрат необхідні грошові та інших засобів. У відтворювальному процесі вони формуються за рахунок доходів підприємства.

Слід пам’ятати, що доходи підприємства складаються із доходів різних видів діяльності. Для обліку доходів діяльність підприємства поділяється на звичайну і надзвичайну. Звичайна діяльність поділяється на операційну, фінансову, інвестиційну і іншу.

Важливо усвідомити, що основним видом доходу підприємства є доход від основної операційної діяльності. Ця величина залежить від обсягу реалізованої продукції, рівня цін на неї і своєчасності оплати продукції покупцями.

В свою чергу, обсяг реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва, ефективності маркетингової політики, рівня якості продукції, її асортименту, рівня конкуренції, стратегії підприємства.

Ціль діяльності підприємства в умовах ринку – це отримання прибутку. Потрібно чітко усвідомити функції прибутку як важливої економічної категорії, а саме: оцінююча функція, функція самофінансування підприємства, стимулююча функція, прибуток як основа прийняття інноваційних рішень.

Потрібно наголосити, що на рівні підприємства прибуток є якісним узагальнюючим показником діяльності підприємства і відображує в собі її сторони: обсяг, організаційно-технічний рівень, рівень використання ресурсів.

Визначення класифікації прибутку за призначенням є важливим аспектом вивчення даної теми.

Потрібно знати, що кожний з видів прибутку має свій зміст, свій порядок розрахунку і своє призначення.

Для ґрунтовного засвоєння теми необхідно розглянути порядок визначення прибутку за видами діяльності підприємства на прикладі задач даного розділу.

При розгляді теми необхідно знати основні напрямки використання чистого прибутку на підприємстві.

 

12.2. Планування і аналіз прибутку на підприємстві

 

Важливим  етапом  в організації цілеспрямованої роботи по досягненню потрібних фінансових результатів на підприємстві є планування прибутку.

На практиці зазвичай використовуються три методи планування прибутку: прямого рахунку, аналітичний і програмно-цільовий.

Метод прямого рахунку полягає в визначенні передбачуваного прибутку за кожним видом продукції і його сумування. Метод використовується на підприємствах, які мають невелику номенклатуру продукції. Метод прямого рахунку визначає також прибуток від інших видів діяльності, виходячи з запланованих за ними операцій.

Аналітичний метод є укрупненим методом, який дозволяє визначити планову величину прибутку для основної діяльності в цілому. Розрахунок прибутку проводиться окремо для порівняльної і не порівняльної продукції. В даному методі задача забезпечення потрібної величини прибутку спрощується, бо число факторів, що аналізуються, суттєво менше номенклатури продукції.

Програмно-цільовий метод розрахунку планового прибутку заснований на використанні понять постійних, змінних витрат і маргінального доходу. Задача даного методу полягає в обґрунтуванні величини обсягу реалізації, який повинен забезпечити розраховану потрібну або цільову величину прибутку. Прибуток визначається за кожним напрямком його використання.

Необхідно знати, що умовою успішного виконання плану по прибутку є економічний аналіз його величини. Розрізняють оперативний і періодичний (поточний) аналіз прибутку.

Оперативний аналіз полягає в контролі за формуванням прибутку на протязі звітного періоду (місяця) з періодичністю не рідше разу на тиждень або за окремими операціями. Проводиться шляхом порівняння фактичної величини прибутку на певну дату з плановою, відповідно програмі її формування. При наявності відхилень виясняються їх причини і розробляються заходи для прийняття управлінських рішень: усунення причин, які негативно впливають, прийняття додаткових заходів, які підвищують прибуток, корегування планів.

Періодичний аналіз проводиться за даними обліку і звітності за місяць, квартал, рік. Є більш глибоким за змістом, так як використовує більший обсяг інформації, а також результати оперативного аналізу.

 

План практичного заняття 1

1. Визначення показників доходу і прибутку підприємства.

2. Визначення показників прибутку підприємства.

 

План практичного заняття 2

1. Аналіз показників прибутку.

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Планові показники рентабельності.

 

Задача 1

Виручка від реалізації продукції за рік склала 5600 тис. грн., у тому числі ПДВ – 600 тис. грн. Акциз – 120 тис. грн., від продажу куплених раніше матеріалів – 90 тис. грн., тари – 10 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – 4040 тис. грн., матеріалів – 85 тис. грн., тари – 12 тис. грн., адміністративні витрати – 95 тис. грн., витрати на збут – 5 тис. грн. Визначити доход і прибуток підприємства за видами діяльності.

 

 

 

Задача 2

Підприємство за рік отримало наступні доходи:

1. від спільних підприємств – 220 тис. грн.

2. від інвестицій в дочірні підприємства – 25 тис. грн.

3. дивіденди по акціях – 110 тис. грн.

4. проценти по облігаціях – 60 тис. грн.

5. безкоштовно отримані активи – 3 тис. грн.

6. від реалізації нематеріальних активів – 42 тис. грн.

7. відшкодування втрат від аварії страховими органами – 6 тис. грн.

Витрати підприємства за визначений період:

1. відсотки за кредит банку – 183 тис. грн.

2. відсотки за кредит іншим підприємствам – 55 тис. грн.

3. збитки від переоцінки активів у асоційованих підприємствах – 176 тис. грн.

4. собівартість проданих нематеріальних активів – 40 тис. грн.

5. залишкова вартість списаного обладнання – 30 тис. грн.

6. втрати від аварії н підприємстві – 10 тис. грн.

Необхідно визначити фінансові результати за видами діяльності підприємства.

 

Задача 3

За даними задачі 12.1, 12.2 визначити загальний і чистий прибуток підприємства за умов ставки податку на прибуток від звичайної діяльності 30 %.

 

Задача 4

Визначити планову величину прибутку та її зміни на плановий рік  за наступними вихідними даними:

1. обсяг реалізованої продукції за базовий рік 5800 тис. грн., її собівартість 5100 тис. грн.

2. плановий ріст реалізації 5 %.

3. планова зниження собівартості 1,5 %.

4. прибуток планового обсягу реалізації за базовою рентабельністю     690 тис. грн.

5. ріст ціни за планом 1 %.

 

Задача 5

Провести аналіз прибутку підприємства за основною діяльністю у звітному році за наступними даними:

Показники

План

Факт

План на фактичний обсяг

Чистий доход, тис. грн.

4100

4150

4080

Собівартість реалізації, тис. грн.

3600

3610

3620

Адміністративні витрати, тис. грн.

75

70

70

Витрати на збут, тис. грн.

12

10

8

 

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте економічний зміст поняття “валовий прибуток”, “операційний прибуток”, “валовий доход”.

2. Наведіть методику визначення прибутку від операційної діяльності.

3. Розкрийте  методику визначення прибутку до оподаткування. Поясніть ситуацію, коли цей прибуток кількісно не збігається з фактичним прибутком.

4. Наведіть класифікації прибутку за різним призначенням і поясніть кожний з видів.

5. Розкрийте сутність прибутку як основного критерію діяльності підприємства в умовах ринку.

6. Обґрунтуйте основні напрямки використання чистого прибутку на підприємстві.

7. Які методи зазвичай на практиці використовуються при плануванні прибутку? Розкрийте їх зміст.

8. Економічний аналіз величини прибутку як необхідна умова успішного виконання плану підприємства.

9. Наведіть методику визначення прибутку від інших можливих видів діяльності підприємства.

10. Розкрийте основні етапи управління формуванням прибутку.

 

Змістовий модуль 4.3

Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства

13.1. Характеристика ефективності діяльності підприємства

 

Для ґрунтовного засвоєння теми слід зрозуміти, що діяльність підприємства направлена на отримання певних результатів, таких як: виробництво і реалізація продукції, її обсяг, асортимент, якість. Кінцевими результатами прийнято вважати фінансові результати, тобто прибуток (збиток). Результати ще називають ефектом.

Необхідно пам’ятати, що отримання результатів пов’язано з затратами ресурсів – матеріальних, трудових, фінансових. За часом їх поділяють на одноразові, пов’язані з створенням ресурсів і поточні – це витрати на використання ресурсів.

Термін ефективності використовується також для позначення ступеня пристосування аналізованої  системи, об’єкту виконання задачі за своїм призначенням.

Варто звернути увагу на класифікацію ефективності діяльності підприємства за наступними ознаками:

1. За видом отриманого результату.

Економічна ефективність.

Соціальна ефективність. 

Економічна і соціальна ефективність тісно пов’язані, але мають самостійне значення і підлягають обліку при прийнятті рішень з розвитку підприємства.

2. За місцем отримання ефекту.

Локальна ефективність. 

Народногосподарська ефективність.

В умовах ринкової економіки, коли суб’єкти економіки незалежні, основною слід вважати локальну ефективність, так як саме вона оцінюється підприємствами. Але для бюджетних сфер важливою є оцінка ефективності у споживача.

3. За методом розрахунку:

Абсолютна ефективність

Порівняльна ефективність

4. За ступенем зростання ефекту:

Первинна ефективність

Мультиплікативна ефективність 

Синергічна ефективність

5. За рівнем організаційної структури підприємства – ефективність робочого місця, дільниці, цеху, виробництва, виду діяльності, підприємства в цілому.

6. За видами витрат – ефективність одноразових і поточних витрат.

7. За повнотою оцінки – повна, часткова, факторна (за окремими факторами).

Таким чином, ефективність підприємства найбільш узагальнено характеризує діяльність підприємства і характеризує співвідношення її результатів з витратами.

Для оцінки рівня ефективності підприємства і обґрунтування напрямків її підвищення необхідно сформувати критерії і систему показників ефективності.

Загальним критерієм для оцінки ефективності є досягнення максимальної віддачі витрачених ресурсів або мінімальних витрат ресурсів на одиницю корисного ефекту.

Водночас слід запам’ятати принципи формування системи показників:

1. Забезпечення взаємозв’язку критерію і показників ефективності.

2. Відображення в показниках ефективності використання всіх видів ресурсів як в цілому, так і кожного окремо.

3. Використання показників для управління різними рівнями організаційно-технічної структури підприємства.

4. Використання показників для оцінки резервів росту ефективності і заходів з їх реалізації.

У відповідності з цими принципами система показників включає наступні групи:

1. Узагальнюючі показники ефективності підприємства.

2. Показники ефективності використання окремих видів ресурсів: трудових, матеріальних (необоротних і оборотних активів), фінансових.

3. Показники в середині кожної групи показників ефективності використання ресурсів.

При вивченні показників ефективності, що застосовуються, насамперед варто звернути увагу на методику визначення узагальнюючого показника ефективності діяльності підприємства за ресурсами; рентабельність активів, або рентабельність виробництва; рентабельність власного капіталу

Для поточних витрат узагальнюючим показником є: затрати на одиницю продукції в натуральному і вартісному вимірюванні; рентабельність поточних витрат, як відношення прибутку до собівартості як для окремих видів продукції, так і для продукції в цілому; рентабельність продаж, або реалізації.

До узагальнюючих показників ефективності підприємства відносять також показники приросту обсягу продукції за рахунок інтенсивних факторів виробництва, тобто кращого використання наявних ресурсів.

Основними показниками використання окремих видів ресурсів є:

1. Для трудових ресурсів – продуктивність праці.

2. Для основних виробничих фондів – фондовіддача.

3. Для матеріальних ресурсів – матеріаловіддача.

4. Для оборотних активів – оборотність оборотних активів.

5. Для інвестиційних ресурсів – рентабельність інвестицій.

Насамкінець зазначимо, що вивчення основних напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства є найважливішою ланкою забезпечення економічного зростання виробництва.

Таким чином, ефективність діяльності підприємства є досить складним і глибоким економічним показником, який потребує для характеристики системи показників ієрархічного вигляду. Підвищення ефективності потребує проведення заходів з різник напрямків і одночасно з тим, щоб ефект був максимальний.

 

13.2. Характеристика ефективності та конкурентоспроможності підприємства

 

В ринковій економіці важливою, узагальнюючою, результуючою характеристикою підприємства є його конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність підприємства визначається шляхом порівняння конкурентних позицій підприємства, які діють на конкурентному ринку.

Обов’язковим етапом планування розвитку підприємства, особливо при обґрунтуванні стратегії його розвитку, є оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Узагальнюючий характер конкурентоспроможності підприємства при формуванні її показників потребує обліку усіх сторін діяльності підприємства.

Необхідно чітко засвоїти етапи оцінки конкурентоспроможності, а також групи показників, які підлягають оцінці. Такими групами є: конкурентоспроможність продукції; конкурентний потенціал підприємства; ефективність виробництва; ефективність збуту; фінансовий стан підприємства; соціальна ефективність; екологічність виробництва; імідж підприємств. 

Конкретний склад показників за групами формується виходячи з цілей оцінки конкурентоспроможності підприємства і наявності вихідної інформації.

Важливо знати, що конкурентоспроможність підприємства означає ведення ним ефективної діяльності в умовах конкурентної боротьби на ринку, і перш за все, сприяє підприємству забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.

Конкурентоспроможна продукція за суттю означає її здатність витримувати конкуренцію на ринку у порівнянні з іншими товарами. Конкурентоспроможна продукція вважається основною складовою, закладається на стадії її проектування і матеріалізується на стадії виробництва і реалізації.

Оцінка рівня конкурентоспроможної продукції є необхідною умовою її реалізації і в цілому самостійним етапом маркетингу як способу управління діяльністю підприємства з позиції потреб ринку.

Необхідно з’ясувати етапи оцінки конкурентоспроможної продукції:  визначення вимог до товару; формування груп і переліку параметрів, які характеризують товар; визначення одиничних показників за кожною групою в цілому.

 

План практичного заняття

1. Визначення показників ефективності діяльності підприємства.

2.  Визначення показників конкурентоспроможності підприємства.

 

Задача 1

Визначити узагальнюючи показники ефективності використання ресурсів підприємства у звітному та базовому році і провести їх аналіз.

Вихідні дані:

Показники

Базовий рік

Звітний рік

1. обсяг продукції, тис. грн.

5600

5750

2. Чисельність ПВП, чол..

1100

1090

3. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

5750

5890

4. Вартість матеріальних оборотних активів, тис. грн. С

1040

1080

5. Коефіцієнт затрат праці

0,2

0,2

 

Задача 2

Визначити конкурентноздатність побутових холодильників, що виробляються 3-ма заводами за вихідними даними:

Параметри холодильників

Підприємства

1

2

3

1. Габарити, м3

0,52

0,6

0,56

2. Маса, кг

60

65

62

3. Споживча потужність, кВт

90

85

87

4. Площа полок, дм 3

105

120

100

5. обсяг морозильної камери, л

61

90

92

6. Строк експлуатації, роки

10

8

8

7. Ціна, грн

1750

2100

1900

 

Задача 3

Дати оцінку конкурентоспроможності 3-х підприємств, користуючись результатами оцінки конкурентоспроможності в задачі 2 та за наступними даними:

№ п/п

Кспр

Еф. вир-ва

Кспр

потенціал

Еф-ть

сбуту

Екологія вир-ва

Соц.

Еф-ть

1

1

0,84

0,8

0,9

0,8

0,9

2

0,85

0,9

0,85

0,8

0,9

0,95

3

0,93

0,92

0,75

0,85

0,92

0,92

a

0,4

0,1

0,3

0,1

0,05

0,05

 

Питання для самоконтролю

1. Формування, визначення й застосування узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства.

2. Дайте визначення категорії “ефективність”. Які вимоги потрібно враховувати при побудові вимірювальної системи ефективності?

3. Обґрунтуйте необхідність оцінки позиції підприємства на ринку.

4. Розкрийте методику аналізу показника рівня рентабельності.

5. Які показники рентабельності використовуються для оцінки ефективності виробництва?

6. Наведіть класифікацію ефективності діяльності підприємства.

7. Умови та принципи формування системи показників ефективності.

8. Визначте основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства.

9. Обґрунтуйте заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

10. Наведіть основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначте їх зміст.

 


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАСТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

з дисципліни_Економіка підприємства_

(студенти    2  курс,  4  семестр,  очна  форма навчання,   90  годин заліковий кредит – 100 балів, іспит – 15 балів)

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Модуль – 1 (16 балів)

                                                                        4                 4                          8

Модуль – 2 (16 балів)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

                                                                           4                    4                8

Модуль – 3 (32 балів)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

                 4                                     4                                 4            4                                 4           4                                              8

Модуль – 4 (36 бали)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

                            4           4                                4         4              8                              4                               8                 15

 

 

 

 

 


Критерії оцінювання знань

 

Для оцінювання якості, системності та активності роботи студентів протягом семестру з дисципліни “Економіка підприємства” використовуються такі види контролю за навчальною діяльністю студентів та курсантів.

Поточний контроль:

– участь студентів та курсантів у розв’язанні ситуаційних завдань під час викладання лекційного матеріалу викладачем;

– активність і якість участі при обговоренні основних положень теоретичного матеріалу;

– активність і якість участі при вирішенні практичних завдань;

– якість складання тестів.

Модульний контроль відбувається після вивчення всіх змістових модулів у формі тестів та однієї практичної задачі.

Оцінювання знань здійснюється за допомогою критеріїв, що наведені нижче.

5 “відмінно” – відповідь повна та обґрунтована, глибокі знання програмного матеріалу, матеріал подається грамотно і логічно, відповідь чітка та завершена

4 “добре” – відповідь повна та обґрунтована, добрі знання програмного матеріалу, матеріал подається грамотно і впевнено, але припущено незначних неточностей

3 “задовільно” – відповідь не повна, знання тільки основного матеріалу, не допускаються грубі помилки, вимагає в окремих випадках навідних запитань, але припущено незначних неточностей

2 “незадовільно” – не знання  питання, повна не орієнтація у проблемі, допущені принципові помилки.

Максимальна сума балів за результатами всіх модульних контролів – 100 балів.

Після розрахунку сумарної кількості балів передбачається їх переведення у системи оцінювання:

 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою Академії

A

відмінно

90-100

B

добре

82-89

C

75-81

D

задовільно

 

66-74

Е

60-65

FX

незадовільно

50-59

F

1-49

 

 

 

 


Завдання

на контрольну роботу слухачам заочної форми

навчання з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

спеціальності “Менеджмент організацій”

 

1. Структура завдання

 

Завдання на контрольну роботу формується кожному слухачу (студенту) за індивідуальним варіантом і містить 5 задач із переліку додатку А.

Зміст варіантів завдання наведено в таблиці 1. Для кожного варіанту із додатку А вказано номер задачі, а після крапки – варіант вихідних даних для цієї задачі. Наприклад, в варіанті контрольного завдання № 1 перша задача має номер 1.1. Це означає, що потрібно використовувати для розв'язання умови задачі 1 і перший варіант вихідних даних, що наведено в змісті цієї задачі у додатку А.

Номер варіанту контрольної роботи призначається за алфавітним списком групи або в індивідуальному порядку.

 

2. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

 

Контрольна робота виконується у відповідності з загально прийнятими у Військовому інституті ВВ МВС України вимогами. Титульний лист повинен містити назву ВНЗ, кафедри та навчальної дисципліни, а також номер навчальної групи, фамілію та ініціали виконавця, посаду, наукову ступінь, вчене звання, фамілію та ініціали викладача дисципліни.

Для кожної задачі вказується її умови, її вихідні дані та послідовність розв’язання. Всі розрахунки бажано залишати в тексті роботи. Обов’язковим є формулювання висновків за отриманими результатами.

Наприкінці виконаної роботи приводиться перелік використаної літератури. Робота підписується виконавцем і ставиться дата.

Робота може використовуватись на стандартних аркушах, скріплених між собою, або в зошитах потрібної кількості аркушів способом комп’ютерної верстки або рукописним способом. Текст роботи повинен містити місце для зауважень викладача (відповідні поля, або чиста зворотна сторона аркуша).

 


Варіанти завдань на контрольну роботу

в-ту

Номери задач і варіанту вихідних даних

в-ту

Номери задач і варіанту вихідних даних

1

1.1

2.2.

3.1

4.2

5.1

42

8.1

10.3

5.5

6.2

3.1

2

1.2

2.1

3.2

4.1

5.2

43

5.8

3.2

4.3

7.9

10.7

3

9.2

8.7

10.5

6.4

4.4

44

9.3

3.7

5.4

1.2

6.9

4

8.5

6.1

7.3

3.2

2.5

45

8.4

10.9

4.1

6.8

3.5

5

1.7

2.8

3.7

4.8

5.7

46

4.8

9.10

5.3

8.6

1.4

6

1.9

2.10

3.9

4.10

5.9

47

5.3

1.6

2.6

3.1

8.2

7

1.3

2.4

3.3

4.4

5.3

48

6.1

2.7

5.3

9.4

10.3

8

1.5

2.6

3.5

4.6

5.5

49

8.6

2.1

4.5

7.3

3.9

9

6.3

7.4

8.3

9.4

10.3

50

1.5

3.8

4.1

9.1

8.6

10

6.5

7.6

8.5

9.6

10.5

51

4.10

3.9

8.4

7.2

1.5

11

6.7

7.8

8.7

9.8

10.7

52

8.8

2.5

4.9

7.7

6.3

12

7.9

7.10

8.9

9.10

10.9

53

1.4

2.7

3.10

4.9

5.10

13

1.6

2.3

3.4

4.3

5.4

54

6.4

7.3

8.4

9.3

10.4

14

1.8

2.5

3.6

4.5

5.6

55

10.4

9.5

8.5

7.7

2.1

15

5.5

6.6

7.2

8.4

9.6

56

9.1

7.2

5.1

3.2

1.1

16

8.5

9.4

10.8

2.5

3.9

57

3.6

4.9

6.1

7.4

8.8

17

8.2

3.9

5.4

7.1

10.1

58

9.4

7.5

5.4

3.5

1.4

18

6.6

7.5

8.6

9.5

10.6

59

2.7

4.8

6.5

9.1

3.3

19

6.8

7.7

8.8

9.7

10.8

60

3.4

4.7

5.8

7.2

8.6

20

6.10

7.9

8.10

9.9

10.10

61

10.5

9.5

8.6

7.6

1.1

21

1.1

2.2.

3.3

7.4

8.5

62

3.2

8.8

9.5

4.4

5.5

22

1.2

2.3

3.4

7.5

8.6

63

10.7

8.6

7.1

4.5

5.6

23

10.1

8.3

6.4

4.2

2.1

64

2.8

5.1

6.4

8.5

3.1

24

9.2

7.3

5.4

3.2

2.10

65

3.6

4.9

6.1

7.4

8.8

25

7.7

10.1

9.8

8.6

2.2

66

9.3

7.4

5.3

3.4

1.3

26

9.1

8.8

4.2

3.3

6.2

67

2.6

4.7

6.9

8.9

3.4

27

7.3

8.1

9.9

4.3

5.2

68

9.5

7.6

5.5

3.6

1.5

28

3.1

4.4

2.4

10.10

7.5

69

10.6

9.9

8.5

7.4

6.1

29

1.2

3.4

6.8

7.4

5.1

70

3.7

5.1

6.3

7.5

8.9

30

10.1

9.10

8.2

7.10

5.1

71

2.5

3.7

8.9

10.1

9.9

31

10.2

9.9

8.3

7.9

4.1

72

5.9

3.1

4.2

7.8

10.9

32

3.3

4.6

5.7

7.1

8.5

73

3.7

1.5

8.1

4.7

2.6

33

2.5

4.6

6.8

8.10

3.5

74

8.7

2.3

4.7

7.5

6.1

34

9.2

7.3

5.2

3.3

1.2

75

5.7

3.4

4.5

7.7

10.5

35

6.1

7.2.

8.1

9.2

10.1

76

4.3

5.5

6.6

9.7

8.3

36

6.2

7.1

8.2

9.1

10.2

77

7.5

4.3

5.4

6.1

10.2

37

8.9

9.1

7.4

2.2

1.1

78

3.7

6.8

7.9

8.10

5.1

38

10.3

9.8

8.4

7.8

3.1

79

8.3

10.7

5.9

6.6

3.3

39

3.5

4.8

5.9

7.3

8.7

80

7.5

8.6

9.7

10.8

1.5

40

8.2

10.5

5.7

6.4

3.2

81

8.5

9.9

4.3

7.1

3.7

41

8.9

2.7

5.2

7.9

6.5

82

5.6

3.6

4.3

7.1

10.3

Додаток А

Перелік задач для контрольної роботи

Задача 1. Підприємство вробляє продукцію одного виду (табл. 1).

Визначте:

1) обсяг виробництва продукції який забезпечує беззбитковість підприємства (у натуральних одиницях та у вартісному вираженні);

2) обсяг виробництва продукції, який забезпечує отримання цільового прибутку на інвестований капітал (у натуральних одиницях та у вартісному вираженні);

3) який прибуток отримає підприємство при відповідному обсязі реалізації продукції.

Умовні позначення:

– Взм – змінні витрати (грн./виріб);

– Впост – постійні витрати (грн./рік);

– Ц – ціна виробу (грн.);

– К – інвестований капітал (грн.);

– Р – рентабельність капіталу (%).

– Q – обсяг реалізації (грн.).

 Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні рекомендації:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА – точка беззбитковості у натуральних одиницях:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА – точка беззбитковості у вартісному виразі:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Q – обсяг реалізації у вартісному виразі (застосовується, якщо відомий цільовий прибуток):

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Задача 2 Визначити виробничу потужність (ВП) та фактичний обсяг продукції (Q) цеху за наступними даними (табл. 2):

Умовні позначення:

– тривалість технологічного циклу – Тц, хв.;

– тривалість робочої зміни – Тзм, год.;

– коефіцієнт змінності – Кзм;

– номінальний фонд робочого часу – Фн, год.;

– коефіцієнт втрат робочого часу – Кв, %;

– кількість верстатів – Нв;

– коефіцієнт використання виробничої потужності – Квп, %.

Вказати перелік можливих заходів для підвищення виробничої потужності цеху.

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації:

ВП – виробнича потужність:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Фд  – дійсний фонд робочого часу:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Q – обсяг продукції:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

 

Задача 3. На початок планового періоду обсяг виробництва склав Вп      (тис. грн.). Чисельність персоналу за 5 років зросте на Іч (%). Продуктивність праці на початок періоду склала Пп (грн../чол.), середньорічний темп її зростання заплановано на Іп (%).

Визначте обсяг виробництва на кінець періоду. Вкажіть можливі заходи по зростанню продуктивності праці на підприємстві.

 

Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунків

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації

Обсяг виробництва на кінець періоду (Вк) розраховується як добуток чисельності персоналу (Чк) на продуктивність (Пк) за формулою:

Вк = Чк * Пк.

За цією формулою визначається чисельність працівників на початок періоду по відповідним даним і враховується її плановий зріст. Продуктивність праці на кінець періоду визначається за умовою її щорічного підвищення.

 

Задача 4. Визначити обсяг продукції підприємства на кінець 5-ти річного періоду (Вп), якщо:

– обсяг продукції на початок періоду склав Вп (тис. грн.);

– середньорічна вартість основних виробничих фондів зменшиться за період на Іоф (%);

– фондовіддача на початок періоду становить Фв, (грн./грн.) і зростатиме на Іфв (%) за рік.

Вказати можливі заходи по зростанню фондовіддачі на підприємстві.

Таблиця 4

Вихідні дані для розрахунків

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні рекомендації:

Фв – фондовіддача:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,

ОФ – середньорічна вартість основних фондів.

Задача 5. Визначити потребу підприємства в борошні та його мінімальний, поточний, максимальний та середній запас. Період поставки складає Тпост (дні), період зриву – Тзр.пост (дні), кількість робочих днів на рік – Тр., річний випуск виробів - Q (тис. шт.), витрати борошна на виріб за нормою – Нв (кг), річне зниження норми витрат борошна заплановано на Ізв (%).

Вказати можливі заходи по зниженню норми витрат матеріалів на виріб.

Таблиця 5

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації:

Потреба в борошні (Мп), його мінімальний (Змін), поточний (Зпот) максимальний (Змакс) та середній (Зсер) запаси дорівнюють:

1. Мінімальний запас (Змін) дорівнює страховому запасу (Зстр), що визначається за формулою:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,

де Д – денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів;

Тср.пост  – період зриву постачання.     

2. Поточний запас (Зпот) розраховується за формулою:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

3. Максимальний запас (Змакс) можна визначити як суму мінімального (страхового) запасу та поточного запасів:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА .                                     

3. Середній запас (Зсер) визначають за формулою:

 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.          

Скоректована норма борошна на виріб (Q) визначається з урахуванням її зниження (Ізв), а денна потреба – з урахуванням кількості робочих днів (Тр.)    

Задача 6. Визначити, яким методом краще нараховувати прискорену амортизацію верстатів: методом зменшуваного залишку або кумулятивним

методом, якщо початкова вартість верстату складає Сп (тис. грн.), а строк експлуатації – Текс (років).

Вказати умови доцільного вибору методів розрахунку амортизації на підприємствах.

 Таблиця 6

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації:

За критерій вибору кращого методу нарахування амортизації слід обрати максимальну величину амортизаційних нарахувань за перші три роки експлуатації верстатів. Додатковим критерієм можна прийняти величину залишкової вартості верстатів.

1. Метод залишку, що зменшується:

1). Норма амортизації:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2). Подвійна норма амортизації:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

3). Річна сума амортизації (А):

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

4). Недоамортизована вартість (НВ) у кожному році визначається за формулою:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАвартість на початок кожного року.

2. Кумулятивний метод:

1). Додаються числові значення років експлуатації верстату.

2). У зворотному порядку формуються дробі (як співвідношення і-того року і суми числових значень років експлуатації верстату).

3). Обчислюються річні суми амортизації перемноженням дробів (пункт 2) на первісну вартість устаткування.

Задача 7. Визначити середньорічну чисельність робітників-відрядників для забезпечення виробництва продукції обсягом в кожному кварталі (тис. шт.): В1, В2, В3, В4, нормою часу на початок року Нч (хв./ шт.) при її зниженні з Тз (дата) протягом року на Із (%). Номінальний фонд робочого часу на одного робітника за рік (Фн) складає 240 днів, тривалість робочої зміни (Тзм) – 8 год., заплановані внутрішньозмінні втрати робочого часу (Івзв) – 10 % , Коефіцієнт виконання норм часу (Кв) 115 %.

Вказати можливі заходи для скорочення внутрішньо змінних втрат робочого часу на підприємстві.

 

Методичні рекомендації:

Чисельність робітників Чр визначається за формулами:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,

де Тр – час на виробництво всього обсягу продукції, години;

Фд – дійсний фонд робочого часу на рік, години.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. Величина норми часу для кожного кварталу (Нчі, і=1,2,3,4) визначається з урахуванням відповідного зниження.

 Таблиця 7

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Задача 8. Розрахувати місячну заробітну плату робітника за відрядно-прогресивною системою, якщо його годинна тарифна ставка складає З (грн./год.). Відпрацьовано Др днів тривалістю Тзм годин. Обсяг роботи за місяць склав Nф  нормо-год. Вихідна база для нарахування прогресивних доплат встановлена на рівні Б, як відсоток виконання планового завдання. Робота понад вихідну базу оплачується у більшому розмірі. Шкала для визначення відсотку зростання розцінки наведена в табл. 81.

Вказати умови доцільного використання відрядно-прогресивної системи оплати праці.

 

Таблиця 8.1

Шкала для визначення відсотку зростання розцінки

 

% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат

1-10

11-20

21-25

% зростання розцінки

15

30

45

 

  Таблиця 8.2

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні рекомендації:

Величина заробітної плати розраховується за формулою:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,                

де Nвих - вихідна база для нарахування доплат;

Nф -  фактичний обсяг випуску продукції (нормо-годин);

Рд - звичайна розцінка за один виріб (нормо-годину);

Рпідв – підвищена розцінка за один виріб (нормо-годину):

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.                   

Величина вихідної бази для нарахування доплат визначається виходячи з відпрацьованих з місяць годин з урахуванням бази Б.

Задача 9. Визначити величину прибутку на плановий рік за наступними даними:

– обсяг реалізації продукції за попередній (базовий) рік становить Вб (тис. грн.), її собівартість Сб (тис. грн.), в т.ч. постійна частина складає Упс (%);

– плановий зріст обсягу реалізації – Ізв (%);

– планове зниження змінних витрат у собівартості – Ізс (%);

– зріст цін – Іц (%).

Вказати можливі заходи по зростанню прибутку за напрямком, що вказано в табл. вихідних даних (колонка “ЗЗП”) у відповідності з позначеннями цих даних.

Таблиця 9

Вихідні дані для розрахунків

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації:

Величина планового прибутку розраховується за формулою:

Ппл = Впл - С пл.

Планові величини обсягу реалізації (Впл) та собівартості (Спл) визначаються з урахуванням їх запланованих змін за відповідними факторами, що на їх впливають.

 

Задача 10. За даними табл.10 визначити валовий прибуток, оподатковуваний прибуток, середньорічну вартість основних фондів, рентабельність основних виробничих фондів, рентабельність операційної діяльності, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність і середньорічний виробіток на одного робітника.

Методичні рекомендації:

Під час визначення прибутку від операційної діяльності слід дотримуватись схеми формування показників прибутку за даними фінансової звітності.

Формула розрахунку середньорічної вартості основних фондів має вигляд:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ,                         

де Фн  - вартість основних фондів на початок року;

Фвв - вартість введених протягом року основних фондів;

Твв - кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують основні фонди;

Фвив - вартість виведених з експлуатації основних фондів підприємства;

Твив - кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Фондовіддача: 

                                                     ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА .

Фондоозброєність праці

                                                        ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА .

Рентабельність виробничих фондів.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.

Таблиця 10

(млн. грн.)

Вихідні дані для розрахунків

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 


ПЕРЕЛІК

питань, які виносяться на  екзамен

з дисципліни “Економіка підприємства”

 

1. Поняття підприємства і напрямки її діяльності.

2. Класифікація підприємств.

3. Структура підприємства.

4. Механізм ринкового та державного регулювання діяльністю підприємства.

5. Правові основи діяльності підприємства.

6. Характеристика цілей підприємства.

7. Визначення критичних точок обсягу виробництва на підприємстві.

8. Поняття і принципи планування діяльності підприємства.

9. Характеристика методів планування на підприємстві.

10.  Стратегічне і тактичне планування на підприємстві.

11.  Поточне і оперативне планування на підприємстві.

12.  Поняття, види та фактори формування виробничої потужності   підприємства.

13.  Порядок визначення виробничої потужності.

14.  Аналіз використання виробничої потужності.

15.  Сутність і показники обсягу випуску і реалізації продукції на  підприємстві.

16.  Поняття та порядок розробки виробничої програми підприємства.

17.  Задача оптимізації виробничої програми на підприємстві.

18.  Методика аналізу обсягу випуску та реалізація продукції.

19.  Методика аналізу номенклатури та якості продукції.

20.  Методика аналізу структурних змін у випуску продукції.

21. Поняття та склад ресурсного потенціалу підприємства.

22.  Структура ресурсного потенціалу підприємства і способи її оптимізації.

23.  Ефективність використання матеріальних ресурсів.

24.  Ефективність використання трудових ресурсів.

25.  Узагальнюючи показники використання ресурсного потенціалу підприємства.

26.  поняття, функції і склад оборотних активів підприємства.

27.  Класифікація оборотних активів підприємства.

28.  Нормування запасів оборотних активів методом прямого розрахунку.

29.  Показники кругообігу оборотних активів та шляхи його прискорення.

30.  Поняття та методи нормування витрат матеріалів.

31.  Визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах.

32.  Оптимізація величини партії поставки матеріалів.

33.  Управління запасами матеріалів на підприємстві.

34.  Поняття, призначення та склад необоротних активів підприємства.

35.  Класифікація і оцінка основних фондів підприємства.

36.  Поняття зносу і амортизація основних фондів.

37.  Методи розрахунку амортизації основних фондів на підприємстві.

38.  Напрями простого відтворення основних фондів на підприємстві.

39.  Напрями розширеного відтворення основних фондів на підприємстві.

40.  Розрахунок потрібних капіталовкладень і джерела їх фінансування.

41.  Ефективність використання основних фондів.

42.  Поняття, склад і структура трудових ресурсів підприємства.

43.  Характеристика норм праці на підприємстві.

44.  Методи нормування праці на підприємстві.

45.  Поняття, види та функції заробітної плати на підприємстві.

46.  Характеристика тарифно-посадової системи оплати праці на підприємстві.

47.  Погодинна форма оплати праці.

48.  Відрядна форма оплати праці.

49.  Планування чисельності персоналу підприємства.

50.  Порядок розрахунку планового фонду оплати праці на підприємстві.

51.  Поняття та основні напрямки науково-технічного прогресу на підприємстві.

52.  Поняття та форми організаційного прогресу на підприємстві.

53.  Методика оцінки економічної ефективності організаційно-технічних нововведень.

54.  Поняття та види собівартості продукції.

55.  Класифікація витрат підприємства.

56.  Показники витрат підприємства.

57.  Методи і планування собівартості продукції на підприємстві.

58.  Показники використання трудових ресурсів та їх аналіз на підприємстві.

 

 

 

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.: із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. –К., 2001. – С.4–18.

2. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 199! р.: із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001. – С. 19– 27.

3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 7 лютого 1991 р.: Із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001. – С.47–70.

4. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 р.; із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001. – С. 211–222.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.; із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001, – С 70–95.

6. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001. – С. 373–381.

7. Закон Украины “О лизинге” от 14 января 1999 г.

8. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р із змінами і доп. // Господарське законодавство України: 36. норм, актів. – К., 2001. – С. 408–447.

9. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р. 19.Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” / В редакции от 22.05.97 г.

10.  Методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердж. наказом Держ. комітету промислової політики від 02.02.01 р. № 47.

11.  Бакунов А.А., Фролоза Л.В., Шаруга Л.В. Экономика предприятия в структурно-логических схемах. – Донецк: ДонГУЗТ, 2000.

12.  Бондар Н.М.Економіка підприємства: Навч. посіб . – К. Видавництво А.С.К. 2004.

13.  Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.

14.  Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004

15.  Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Хвиля-прес, Донецьк: Мале підприємство “Поіск”, 1995. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. – К.: Академія, 2001. – 848 с.

16.  Садеков А.А. и др. Ресурсний потенциал предприятия. –Донецк, 1998.

17.  Сергеев И.В. Экономика промышленного предприятия: – учебное пособие. - М.ФИС, 1997 – 304 с.

18. Экономика торгового  предприятия /Садеков А.А., Полонский А.Н.   – Донецк, 1997.


ЗМІСТ

 

Вступ....................................................................................................................

3

Організаційно-методичні вказівки....................................................................

4

Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навчальних занять....................................................................................................................

 

5

Методичні рекомендації щодо вивчення курсу “Економіка підприємства”......................................................................................................

 

9

Структурно-логічна схема дисципліни.............................................................

47

Критерії оцінювання знань................................................................................

48

Завдання на контрольну роботу........................................................................

49

Перелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни “Економіка підприємства”......................................................................................................

 

60

Список рекомендованої літератури..................................................................

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАЧеркашина Майя Вікторівна

Осипенко Станіслав Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

для самостійного вивчення

дисципліни

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

для курсантів та студентів спеціальності “Менеджмент організацій”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
 


Підписано до друку 25.01. 2008 р. Формат паперу 60х84/16. Ризограф.

           Папір офсетний. Ум. друк. арк. 5,69. Облік.-вид. арк.     . Тираж 100 прим. Зам. №

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
 


Редакційно-видавничий відділ Академії внутрішніх військ МВС України

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2799 від 22.03.07 р.

Друкарня Академії внутрішніх військ МВС України

61001, м. Харків, пл. Повстання, 3

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика