prepod

Путь к Файлу: /контроль якості / Programa_Viprobuvannja_ta_kontrol_jakosti_viiskovoji_produkciji_2009.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   87.5 КБ
СКАЧАТЬ

       РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

 

з  дисципліни  “ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

                ВІЙСЬКОВОЇ    ПРОДУКЦІЇ “

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основною метою дисципліни є формування у майбутніх магістрів системи знань організаційних та методичних основ контролю якості військової продукції, набуття практичних навичок аналізу та синтезу планів її випробування, а також обробки результатів цих випробувань.

В наслідок вивчення дисципліни слухачі повинні

 

ЗНАТИ:

- основні принципи і методи управління якістю військової продукції на усіх етапах її життєвого циклу;

- принципи і методи стандартизації, уніфікації та сертифікації військової продукції;

- сучасні підходи до організації випробувань військової продукції, види випробувань і методи аналізу їх результатів;

- методичні основи планування випробувань військової продукції;

- основні нормативні документи з організації контролю якості та випробувань військової продукції.

 

ВМІТИ:

- організовувати розробку вимог до якості військової продукції, визначати номенклатуру та кількісні значення показників якості військової продукції;

- розробляти програми і методики випробувань військової продукції по визначенню основних показників якості та для перевірки їх відповідності вимогам;

- проводити аналіз результатів випробувань військової продукції та розробляти обґрунтовані висновки, заключення та рекомендації;

- користуватись нормативними документами по організації випробувань військової продукції;

- розробляти пропозиції по удосконаленню нормативних документів, які регламентують контроль якості військової продукції.

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ:

- з перспективними напрямками удосконалення систем управління якістю військової продукції.

 

 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Навчальна дисципліна належить до циклу “Природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки”, який забезпечує підготовку слухачів за фахом.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, які отримані при вивченні “Теорії ймовірності”, видів тилового забезпечення військ, а також призначення та сутності видів військової продукції.

Дисципліна має самостійне значення у підготовці слухачів за їх призначенням і сприяє формуванню у них системного підходу до управління якістю військової продукції на усіх стадіях життєвого циклу. Вона виховує усвідомлену необхідність науково аналізувати та обґрунтовувати організаційно-технічні рішення з забезпечення високої якості військової продукції, програм і методик її випробувань.

Знання основних питань дисципліни допоможе випускникам приймати участь в розробці та узгоджені вимог до військової продукції, кваліфікаційно оцінювати її якість та розробляти пропозиції по удосконаленню якості військової продукції.

Військова спрямованість дисципліни забезпечується рішенням задач військово-прикладного характеру, тісним зв’язком змісту дисципліни з задачами, які вирішуються військовими дослідниками.

На лекціях розглядаються вузлові найбільш важливі та складні питання дисципліни. По змісту лекції мають узагальнюючий, загальнотеоретичний характер. На заняттях інших видів слухачі закріпляють теоретичні знання і набувають практичні навички та уміння з вивчених питань. Підбір матеріалу для цих занять здійснюється з максимальним урахуванням специфіки випробувальних робіт та заходів з контролю якості військової продукції. На заняттях необхідно добиватись, щоб слухачі навчились самостійно визначати вихідні дні, здійснювати їх збір та обробку. Це дозволять слухачам більш глибоко і усвідомлено розуміти змістовну сутність рішення та формулювати висновки.

Для перевірки теоретичних знань та практичних навичок та умінь використовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль служить для перевірки ступеня засвоєння слухачами навчального матеріалу у семестрі. Він здійснюється шляхом вибіркового опитування, індивідуальних бесід, перевірки конспектів та виконання завдань на самостійну роботу. Протягом поточного контролю вивчається індивідуальні особливості слухачів  та рівень їх підготовки.

Підсумкова перевірка  теоретичних знань та практичних умінь з дисципліни проводиться у формі заліку з оцінкою.

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Організаційно-економічні основи управління якістю військової продукції.

Якість та конкурентоспроможність в умовах ринку. Якість військової продукції як системне, динамічне поняття.

Принципи управління якістю військової продукції. Системний підхід до управління якістю військової продукції.

Управління якістю військової продукції на стадії розробки. Формування вимог до якості військової продукції. Тактико-технічне завдання. технічні умови.

Управління якістю військової продукції на стадії виробництва. Організація роботи на підприємстві по забезпеченню високою якості військової продукції. Завдання та методи забезпечення високої якості військової продукції з боку військових.

 

Тема 2. Стандартизація якості і сертифікація військової продукції.

         Роль стандартизації по забезпеченню якості військової продукції. Система воєнних стандартів, її призначення, структура, порядок розробки.

         Міжнародні стандарти, які регламентують управління якістю військової продукції. Характеристика системи ИСО-9000.

         Сертифікація військової продукції, призначення, методи, організація. Сертифікація виробництва військової продукції.

         Військові стандарти, які регламентують якість військової продукції.

 

         Тема 3. Методи визначення показників якості військової продукції та  оцінка їх відповідності  вимогам

         Види та задачі випробувань військової продукції на усіх стадіях життєвого циклу. Задачі військових фахівців при організації та проведенні випробувань військової продукції. Розробка програм і методик випробувань, їх узгодження та затвердження. Розробка звітних документів по результатам випробувань військової продукції.

         Методичні основи оцінювання показників якості військової продукції по результатам випробувань. Комбіновані методи оцінювання.

         Методичні основи аналізу відповідності показників якості військової продукції вимогам, які були визначені. Змістовний аналіз формальних процедур перевірки відповідності показників якості вимогам.

 

         Тема 4. Вибірковий контроль якості військової продукції

         Сутність вибіркового контролю якості військової  продукції та сфера його використання. Класифікація вибіркових планів контролю.

         Аналіз і синтез вибіркових планів контролю по альтернативній ознаці. Аналіз і синтез вибіркових планів контролю по кількісній ознаці. Економічна доцільність вибіркового контролю. Оптимізація вибіркових планів контролю якості.

         Вибіркові плани випробувань  надійності. Класифікація планів випробувань надійності. аналіз і синтез планів випробувань з обмеженою кількістю відмовлень.

 

         Тема 5. Планування випробувань при аналізі якості військової продукції

         Характеристика задач планування випробувань військової продукції. Планування випробувань для аналізу регресивних залежностей показників якості від факторів, які впливають на них. Повний факторний експеримент типу 2n. Дрібний факторний експеримент типу 2(n-p). Планування випробувань для оцінювання нелінійної регресії. Метод групового обліку аргументів.

 

         Заключення

         Перспективи розвитку методів та засобів випробувань і контролю якості військової продукції.

 

4. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 

Номери  та  найменування

   тем

 

Всьо

го

З них

Заняття під керівництвом викладача

під

кер.

викл.

сам.

зан.

лекції

семі

нари

груп.

зан.

залік

Вступ

1

1

 

1

 

 

 

Тема 1. Організаційно-економічні основи управління якістю військової продукції

2

1

1

1

 

 

 

Тема 2. Стандартизація якості і сертифікація військової продукції

11

6

5

4

2

 

 

Тема 3.  Методи визначення показників якості  військової продукції та оцінка їх відповідності вимогам

15

8

7

4

 

4

 

Тема 4.  Вибірковий контроль якості військової продукції

14

8

6

4

 

4

 

Тема 5. Планування випробувань при аналізі якості військової продукції

6

3

3

1

 

2

 

Заключення

1

1

 

1

 

 

 

Залік з оцінкою

4

2

2

 

 

 

2

Всього по дисципліні

54

30

24

16

2

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

(для   заочників)

 

Номери  та  найменування

   тем

 

Всьо

го

З них

Заняття під керівництвом викладача

під

кер.

вик

сам.

зан.

лекції

семі

нари

груп.

зан.

залік

Вступ

1

1

 

1

 

 

 

Тема 1. Організаційно-економічні основи управління якістю військової продукції

3

1

2

1

 

 

 

Тема 2. Стандартизація якості і сертифікація військової продукції

8

4

4

4

 

 

 

Тема 3.  Методи визначення показників якості  військової продукції та оцінка їх відповідності вимогам

8

4

4

4

 

 

 

Тема 4.  Вибірковий контроль якості військової продукції

8

4

4

4

 

 

 

Тема 5. Планування випробувань при аналізі якості військової продукції

12

6

6

2

2

2

 

Залік з оцінкою

2

2

2

 

 

 

2

Всього по дисципліні

54

22

30

16

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Лазарєв А.А. Випробування та контроль якості військової продукції. Навчальний посібник. Х., ВІ ВВ МВС У, 2005, 105 с.

2. Басовский Л.Е., Протасьєв В.Б. Управление качеством. Учебник., М., ИНФРА-М, 2000.

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством. Учебное пособие. М., Высшая школа, 2003.

4. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов, ИСО-9000:2000, С-П., Питер,2002.

5. Васильев В.Е. Управление качеством вооружения и военной техники. Х., ХВУ, 1994.

6. Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М., Наука, 1965.

7. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента. М., Наука, 1971.

8. Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности. М., Сов. радио, 1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика