prepod

Путь к Файлу: /контроль якості / Tem.plan_Viprobuvannja_ta_kontrol_jakosti_viis.produkciji_2009.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   108.5 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ

 

 

АКАДЕМІЯ  ВНУТРІШНІХ  ВІЙСЬК  МВС УКРАЇНИ

 

 

 

КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТУ ТА  ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ    ПЛАН

 

 

               вивчення навчальної дисципліни    “ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  ВІЙСЬКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ”

(офіцери-магістри)

              

               за спеціальністю                                   “Менеджмент   організацій”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2009 р.

 

I. РОЗПОДІЛ   НАВЧАЛЬНОГО    ЧАСУ   ЗА   СЕМЕСТРАМИ   ТА   ВИДАМИ   НАВЧАЛЬНИХ   ЗАНЯТЬ

 

Семестри

Всього

годин

занять

 

З них

 

 

В тому числі по видам  навчальних занять

 

 

Звітність

за семестр

Під керів-

ництвом

виклад.

Самос-тійні

заняття

 

Лекції

 

Групові

заняття

 

Практичні заняття

 

Семінарські

заняттяя

 

Лаборат.

заняття

 

Контр.

робота

 

Залік

1 сем.

54

30

24

16

10

 

2

 

 

2

Залік з оцінкою

 

II. ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА СЕМЕСТРАМИ , РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

з.р.

Вид

навчального

заняття

К-ть

год

 

Із них

 

Номери  семестрів, розділів і тем, їх  найменування у

відповідності до навчальної програми дисципліни,

порядкові номери занять за окремими темами навчальних програм, теми занять і найменування питань,

які охоплюють тему кожного заняття

 

Рівень оволодіння діяльністю

 

 

Матері-альне

забезпе-чення

 

Інфор-маційно

мето-

дичне

забезпе-чення занять

Під

 кер.

вик-ла-дача

Сам.

зан.

Вхід-ний

Кінце-вий

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

ТЕМА 1.  Організаційно-економічні основи управління якістю військової продукції.

 

 

 

 

1.

лекція  №1

3

2

1

Заняття 1.   Організаційно-економічні засади управління якістю військової продукції.

1.Характеристика навчальної дисципліни та методичні рекомендації по її вивченню.

2. Якість та конкурентоспроможність в умовах ринку.

РСЗ.01

РСЗ.02

 

слайди, кодоскоп

 

 

[1]

с.10-22

[2]

с.3-40

 

 

 

 

 

 

 

3. Ретроспективний аналіз підходів до управління

якістю продукції.

4. Особливості управління якістю військової продукції.

 

 

 

[3]

с.5-21

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. Стандарти якості та сертифікація військової продукції.

 

 

 

 

2

лекція №2

3

2

1

Заняття 1. Роль стандартизації з управління якістю  продукції.

1. Стандартизація вимог до якості.

2. Загальні зведення щодо стандартів ISO- 9000.

3. Сертифікація якості.

РСЗ.01

РСЗ.02

слайди,

кодоскоп

[1]

c.136-149

[2]

с45-91

 

3

лекція №3

4

2

2

Заняття 2. Роль стандартизації в управлінні якістю військової продукції.

1. Показники якості військової продукції.

2.Характеристика воєнних стандартів в галузі управління якістю.

3. Роль та задачі військових фахівців в галузі управління якістю.

РСЗ.01

РСЗ.02

 

[3]

с.33-81

4

семінар №1

4

2

2

Заняття 3.  Роль стандартизації та сертифікації у забезпеченні високої якості продукції.

1. Напрямки впливу стандартизації і сертифікації на якість продукції.

2. Особливості стандартизації і  сертифікації військової продукції.

3. Роль військових фахівців в удосконаленні стандартизації і сертифікації військової продукції.

РСЗ02

РСЗ03

комп'ютер

[1]

c.136-149

[2]

с.153-187

[3]

с. 60-74

 

 

 

 

 

ТЕМА 3.  Методи визначення показників якості військової продукції та оцінки її відповідальності вимогам.

 

 

 

 

5

лекція №4

3

2

1

Заняття 1.  Методи визначення показників якості військової продукції.

1. Статистичні методи визначення показників якості військової продукції.

2. Експертні методи визначення якості військової продукції.

3. Організація випробувань по визначенню якості військової продукції.

 

3.

РСЗ.01

РСЗ.02

слайди,

кодоскоп

[1]

c.4-75

 

 

6

групове  заняття №1

4

2

2

Заняття 2.  Оцінювання показників якості військової продукції.

1.Крапкове оцінювання показників якості.

2. Інтервальне оцінювання показників якості.

3. Комбіноване оцінювання показників якості.

РСЗ.02

РСЗ.03

довідкові

таблиці

[3]

с149-194

 

 

 

7.

лекція №5

4

2

2

Заняття 3.  Методи визначення відповідальності показників якості військової продукції заданим вимогам.

1. Нормативні документи, що визначають вимоги до якості військової продукції.

2.Статистичні методи перевірки відповідності показників якості військової продукції вимогам, що задані.

3. Аналіз динаміки якості військової продукції.

РСЗ01

РСЗ02

лектор

слайди

[1]

с.75-101

8.

групове заняття №2

4

2

2

Заняття 4. Перевірка відповідності показників якості військової продукції  заданим вимогам.

1. Перевірка за допомогою обмеженої кількості випробувань.

2. Перевірка послідовним методом.

РСЗ02

РСЗ03

справочні

таблиці

[1]

с149-157

 

 

 

 

 

ТЕМА 4.  Вибірковий контроль якості військової продукції

 

 

 

 

9.

лекція №6

3

2

1

Заняття 1.  Вибіркові плани контролю якості  військової продукції.

1. Класифікація вибіркових планів контролю.

2.Оперативна характеристика вибіркового плану контролю.

3.Аналіз та синтез вибіркових планів по альтернативному признаку.

РСЗ.01

РСЗ.02

слайди,

кодоскоп

 

[3]

с. 149-194

 

 

 

 

10.

лекція №7

3

2

1

Заняття 2.  Вибіркові плани контролю надійності  військової продукції.

1. Плани контролю з обмеженим терміном.

2. Плани Контролю з обмеженою  кількістю от казів.

3. Послідовні плани контролю надійності.

РСЗ.01

РСЗ.02

лектор

слайди

конспект

лекцій

11.

групове заняття №3

4

2

2

Заняття 3. Аналіз та синтез вибіркових планів контролю якості.

1. Аналіз вибіркових планів.

2. Синтез одноступеневого плану контролю по альтернативному признаку.

3. Синтез послідовного плану контролю якості.

РСЗ.01

РСЗ.02

слайди,

кодоскоп

 

[3]

с. 149-194

12.

групове заняття №4

4

2

2

Заняття 4.  Аналіз та синтез планів випробувань на надійність.

1. Аналіз та синтез планів контролю з обмеженим терміном.

2. Аналіз та синтез планів контролю з обмеженою кількістю відмов.

3. Синтез послідовних планів випробувань на надійність

РСЗ.02

РСЗ.03

справ очні

таблиці

конспект

лекцій

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5.  Планування випробувань при аналізі якості військової продукції.

 

 

 

[1]

с194-278

 

13.

лекція №8

3

2

1

Заняття 1.  Планування випробувань військової продукції при оцінюванні її якості.

1. Повний факторний експеримент типу 2n.

2. Дрібний факторний експеримент типу 2 n-p

РСЗ.01

РСЗ.02

слайди,

кодоскоп

конспект

лекцій

14.

групове заняття №5

4

2

2

Заняття 2.  Синтез лінійних планів випробувань для аналізу якості.

1. Синтез дрібного факторного експерименту типу 23-1.

2. Синтез дрібного факторного експерименту типу 27-4.

3. Аналіз результатів випробувань з використанням дрібного факторного експерименту.

РСЗ.01

РСЗ.02

справочні

таблиці

 

конспект

лекцій

 

 

Залік з оцінкою

4

2

2

 

 

 

 

 

 

III. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1. Л.Е. Басовский , В.Б. Протасьев. Управление качеством. Учебник. М., ИНФРА-М, 2000.

2. С.К. Фомичев и др. Основы управления качеством. Учебное пособие. Киев, 2000.

3. В.Е. Васильев Управление качеством вооружения и военной техники. Х., ХВУ, 1994.

 

 

IY.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

 

         Вивчення дисципліни повинно базуватись на системі військових стандартів України та вимог Міністерства внутрішніх справ України, які діють у сучасний час. Теоретичними підставами вивчення дисципліни є “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика”.

         Вивчення дисципліни повинно створити необхідну базу для виконання професійних обов’язків за фахом підготовки при управлінні якістю військової продукції. Ці обов’язки виникають як при виготовленні військової продукції, так і при її використанні в установах та частинах МВС.

         При вивченні дисципліні слід звернути увагу на глибоке розуміння теоретичних підстав методів контролю якості та змістовного сенсу висновків, які можна зробити з їх результатами.

         Поточний контроль знань та умінь слід проводити по кожній темі на групових заняттях шляхом виконування контрольних завдань (летучок). Термін виконання контрольного завдання 20 хвилин.

         Для підготовки к заліку з оцінкою слухачам рекомендується використовувати тести з навчальної  дисципліни.

          Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку з оцінкою.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика