Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   450.5 КБ
СКАЧАТЬ

Тема № 3. „Методи   визначення   показників  якості   воєнної   продукції   та   оцінка   її   відповідальності  вимогам ”

Заняття 1. Лекція на тему: „ Методи   визначення   показників  якості   військової   продукції та оцінки її відповідальності”

 

Навчальні питання:

1. Статистичні методи визначення показників якості військової продукції.

2. Експертні методи визначення якості військової продукції.

3. Організація випробувань по визначенню якості військової продукції.

 

 

1. Статистичні методи визначення показників якості

військової продукції.

 

Теоретичною основою цих методів є розділ математичної статистики – теорія статистичних оцінок, відповідно до якої кожний результат вимірювання будь-якої характеристики продукції є випадковою величиною і характеризується законом розподілу f (і, х). Закони розподілу можуть бути різних видів, які визначаються механізмом, що спричиняє розкид результатів вимірювань. Відомі такі закони розподілу: нормальний, біноміальний, Пірсона, Стьюдента, Фішера та ін.

Для кількісної характеристики показників якості продукції найчастіше використовуються числові характеристики розподілів результатів вимірювань (математичне сподівання, медіанна дисперсія, середньоквадратичне відхилення та ін.). Кількісне вимірювання показників якості продукції, таким чином, зводиться до проведення вимірювань характеристик продукції і розрахунку оцінок вибраних імовірнісних характеристик.

Розрізняють точкові оцінки імовірнісних характеристик та інтервальні. Точкові оцінки формулюються у вигляді деяких цілком певних значень, отриманих за результатами вимірювань Zanjatjat_1_Lcija_1 (х1, х2, … хк).

Оскільки ці значення також є випадковими (щоправда, їх розкид обернено пропорційний кількості вимірювань), то для більшої інформативності використовують інтервальні оцінки. Вони формулюються у вигляді інтервалу, що охоплює точкову оцінку. Його називають довірчим інтервалом (Zanjatjat_1_Lcija_1). Таким є інтервал показника якості, який накриває його істинне значення з імовірністю (Zanjatjat_1_Lcija_1) (її називають довірчою ймовірністю). Звичайно довірчий інтервал вибирається з умови: ймовірність того, що справжнє значення показника якості (Zanjatjat_1_Lcija_1) менше, ніж Zanjatjat_1_Lcija_1 і більше, ніж Zanjatjat_1_Lcija_1, дорівнює (Zanjatjat_1_Lcija_1).

Величини Zanjatjat_1_Lcija_1, Zanjatjat_1_Lcija_1 розраховуються за стандартними формулами:

Zanjatjat_1_Lcija_1,

Zanjatjat_1_Lcija_1,

де Zanjatjat_1_Lcija_1, Zanjatjat_1_Lcija_1 – коефіцієнти, які залежать від закону розподілу результатів вимірювань, а також від виду характеристики ймовірності (Zanjatjat_1_Lcija_1).

Для всіх типових законів розподілу, характеристик імовірності отримано аналітичні вирази для Zanjatjat_1_Lcija_1, Zanjatjat_1_Lcija_1, наведені у довідниках з теорії імовірності та математичної статистики. Для типових значень довірчої імовірності (Zanjatjat_1_Lcija_1 = 0,8; 0,9; 0,95; 0,99) та кількості вимірювань (к) розраховано таблиці цих коефіцієнтів. Це значно спрощує оцінювання показників якості продукції. Проте важливо правильно вибирати відповідні формули і таблиці, а також адекватно формулювати змістовний висновок за результатами оцінювання.

Для практичного застосування статистичних методів при управлінні якістю технологічних процесів зручно використовувати різні контрольні карти (див. рис. 1.1), які являють собою часові графіки вимірювання показника якості продукції. На них нанесено граничні значення цього показника, які є довірчими межами показника якості продукції за умови, що технологічний процес проводиться належним чином. У такому разі всі вимірювання показника якості не виходять за встановлені межі. Якщо ж якість процесу порушується, то значення показника якості вийдуть за межі довірчого інтервалу і це відразу наочно відіб’ється. Контрольні карти складаються кваліфікованими фахівцями завчасно і користуватися ними можуть працівники без спеціальної підготовки на будь-якій стадії контролю.

 

Zanjatjat_1_Lcija_1

 

Вибірка

 

Zanjatjat_1_Lcija_1

 

ГРв = 11,2

 

ГРн = 49,67

 

ГРв = 56,85

 

Zanjatjat_1_Lcija_1

 
Zanjatjat_1_Lcija_1

 

Рис. 1.1. Контрольна карта

 

Залежно від виду показника якості розрізняють декілька видів контрольних карт:

1) карта середньоарифметичних значень Zanjatjat_1_Lcija_1- карта;

2) карта медіан Zanjatjat_1_Lcija_1- карта;

3) карта середньоквадратичних відхилень S-карта;

4) карта розмахів R-карта;

5) карта середньоарифметичних значень і розмахів (Zanjatjat_1_Lcija_1)- карта;

6) карта медіан і розмахів (Zanjatjat_1_Lcija_1)- карта;

7) контрольна карта ймовірності Р- карта;

8) контрольна карта частки дефектних виробів np-карта.

Розглянемо для прикладу побудову і застосування R-карти. На ній відображається розмах між максимальним і мінімальним значеннями якості продукції (Х), що виміряється, на технологічному потоці, тобто R = (Хmax – Хmin).

У процесі контролю технологічного процесу контролери періодично беруть на контроль (к) виробів і виміряють у них величину параметра (Х). Потім розраховують величину R і наносять її на карту у відповідний момент часу. Якщо це значення знаходиться в межах (Rmin, Rmax), то технологічний процес вважається нормальним. Як тільки значення R вийде за ці межі, необхідно вжити заходів до нормалізації технологічного процесу.

Таким чином, у процесі контролю якості технологічного процесу та управління ним одержують достатньо велику статистичну інформацію про цей процес. Як же оцінити інтегральну точність технологічного процесу, використовуючи таку інформацію?

Для цього можна застосувати показник – коефіцієнт точності технологічного процесу (КТ), який визначається за формулою

Zanjatjat_1_Lcija_1,

де S – середньоквадратичне відхилення; Zanjatjat_1_Lcija_1 – допуск на цей параметр продукції.

При КТ < 0,75 процес вважається точним, задовільним.

При КТ > 0,98 процес вважається незадовільним.

При КТ = 0,75 – 0,98 процес вимагає уваги.

 

2. Експертні методи визначення якості військової продукції

 

Експертні методи широко застосовуються у практиці управління якістю в тих галузях, де властивості продукції неможливо виміряти інструментальними методами. Проте інформація про якість продукції надзвичайно необхідна і корисна. Розроблено велику кількість експертних методів, які відрізняються один від одного організацією експертизи.

Як відомо, організація експертизи в загальному випадку складається з таких етапів:

1) формулювання завдань експертизи;

2) відбір експертів;

3) організація опитування експертів;

4) уточнення думок експертів;

5) обробка думок експертів і формулювання підсумків експертизи;

6) формулювання змістовних висновків за результатами експертизи.

Серед великої різноманітності експертних методів при оцінці якості виділяють два різновиди. Сутність першого полягає в такому:

- якість продукції визначається низкою властивостей (формується їх перелік);

- кожна властивість оцінюється за 10-бальною системою;

- кожній властивості ставиться у відповідність певна вага Zanjatjat_1_Lcija_1 (виконується умова Zanjatjat_1_Lcija_1);

- оцінка якості (у балах) кожним експертом (j-м) проводиться за формулою Zanjatjat_1_Lcija_1;

- оцінки всіх експертів усереднюються і одержують підсумкову оцінку якості продукції (у балах) за формулою Zanjatjat_1_Lcija_1.

Потім ця оцінка використовується для порівняльного оцінювання якості декількох видів продукції або за наявності певної шкали продукцію відносять до однієї з кількох категорій (відмінна, добра, задовільна, погана).

Сутність другого різновиду експертних методів засновано на попарному порівнянні декількох видів продукції з метою розташування їх у ряд за спаданням їх якості.

З цією метою кожний експерт заповнює спеціальну таблицю шахового вигляду.

Вид продукції

1

2

3

4

5

6

Усього

Місце

1

 

1

0

1

1

1

4

2

2

0

1

0

1

1

1

3

3

3

1

0

0

1

1

1

5

1

4

0

0

0

1

0

0

0

6

5

0

0

0

1

 

0

1

5

6

0

0

0

1

1

 

2

4

У рядках ставиться 1, коли продукція з номером рядка краща, ніж продукція з номером стовпця, 0 ставиться, якщо вона гірше.

Підсумовуючи кількість одиниць у кожному рядку, одержують числа, що характеризують якість продукції. Відповідно до цих чисел проводять ранжирування всіх видів продукції за якістю. Процедура попарного порівняння часто виявляється простішою для експертів і вимагає менше підготовки до експертної оцінки.

 

 

Література:

1. Л.Е. Басовский , В.Б. Протасьев. Управление качеством. Учебник. М., ИНФРА-М, 2000. с. 4-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика