Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   77.5 КБ
СКАЧАТЬ

ТЕСТИ

для контролю якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни “Випробування та контроль якості військової продукції”

 

1. Принцип відображення якості полягає у такому:

а) якість продукції відбивається у її експлуатації;

б) якість продукції відбивається в якості її розробки;

в) якість продукції відбивається в якості всіх процесів її створення;

г) якість продукції підприємства характеризує підприємство-виробника.

 

2. Зміст поняття “петля якості” становить:

а) якість продукції формується на всіх стадіях життєвого циклу продукції;

б) управління якістю повинне охоплюватися петлею зворотного зв'язку;

в) управління якістю являє собою замкнутий процес;

г) низька якість продукції завдає підприємству збитків.

 

3. Згідно з концепцією ТQM головним в управлінні якістю є:

а) контроль якості готової продукції;

б) забезпечення високої якості розробки продукції;

в) загальне управління якістю продукції;

г) формування вимог до продукції.

 

4. Вимоги до якості військової продукції формулюються у:

а) стандартах В. 20....;

б) стандартах В.14. …;

в) стандартах В.2. …;

г) стандартах В.3....

 

5. Вимоги до якості дослідних зразків озброєння і військової техніки формулюються у:

а) технічних умовах;

б) інструкціях з експлуатації;

в) тактико-технічних завданнях;

г) тактико-технічних вимогах.

6. Вимоги до якості серійних зразків озброєння і військової техніки формулюються у:

а) технічних умовах;

б) технічних завданнях;

в) тактико-технічних завданнях;

г) тактико-технічних вимогах.

 

7. Достовірність оцінки являє собою:

а) імовірність, з якою довірчий інтервал покриває справжнє значення оцінюваного параметра;

б) імовірність, з якою випробувач приймає продукцію;

в) імовірність, з якою випробувач довіряє отриманій точковій оцінці показника якості;

г) імовірність, з якою отримана оцінка є правильною.

 

8. Довірчим інтервалом є інтервал, який:

а) містить справжнє значення показника якості;

б) містить справжнє значення показника якості з імовірністю γ;

в) містить справжнє значення показника якості з імовірністю (1-γ);

г) визначає вимоги до показника якості.

 

9. Зі збільшенням довірчої імовірності довірчий інтервал:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) залишається постійним;

г) може зростати чи зменшуватися.

 

10. При оцінюванні показників якості продукції довірчу ймовірність потрібно вибирати:

а) малою (0,3 – 0,5);

б) великою (0,95 – 0,99);

в) середньою (0,8 – 0,95).

 

11. Закону “хі-квадрат” із n ступенями вільності підкоряється:

а) сума n випадкових величин, розподілених за нормальним законом;

б) сума n випадкових величин, розподілених за законом Пуассона;

в) сума квадратів випадкових величин, розподілених за нормальним законом з дисперсією, що дорівнює 1;

г) сума квадратів випадкових величин, розподілених за нормальним законом з нульовим математичним сподіванням і дисперсією 1.

 

12. Розподілу Стьюдента з n ступенями вільності підкоряється:

а) сума n випадкових величин, розподілених нормально з дисперсією 1;

б) випадкова величина TESTI;

в) випадкова величина TESTI;

г) випадкова величина TESTI,

де Z – нормальна випадкова величина з математичним сподіванням 0 і дисперсією 1; V – випадкова величина, розподілена за законом “хі-квадрат” із n ступенями вільності.

 

13. Для перевірки відповідності математичного сподівання показника якості заданій вимозі використовується критерій:

а) Пірсона;

б) Стьюдента;

в) Смирнова;

г) Коудена.

 

14. Для перевірки відповідності дисперсії показника якості заданій вимозі використовується критерій:

а) Пірсона;

б) Стьюдента;

в) Смирнова;

г) Коудена.

 

15. Рівень значущості α при перевірці відповідності показника якості заданим вимогам показує:

а) імовірність відповідності вимогам;

б) імовірність невідповідності вимогам;

в) імовірність висновку про невідповідність вимогам, коли продукція відповідає вимогам;

г) імовірність висновку про відповідність вимогам, коли продукція не відповідає вимогам.

 

16. Критичну область критерію перевірки відповідності якості продукції заданим вимогам потрібно вибирати за критерієм:

а) Смирнова;

б) Колмогорова;

в) Бернуллі-Пуассона;

г) Неймана-Пірсона.

17. Формалізація задачі перевірки відповідності якості заданим вимогам Н0 : m = m0, Н1 : m > m0, де m0 – характеристика відмінної продукції, виражає позицію:

а) постачальника;

б) замовника;

в) постачальника і замовника;

г) стороннього спостерігача.

 

18. Формалізація задачі перевірки відповідності якості продукції заданим вимогам Н0 : m = m1, Н1 : m < m, де m1 – показник якості поганої продукції, виражає позицію:

а) постачальника;

б) замовника;

в) постачальника і замовника;

г) стороннього спостерігача.

 

19. Формалізація задачі перевірки відповідності якості продукції заданим вимогам Н0 : m = m0, Н1 : m = m1, де m0 – характеристика відмінної продукції, m1 – характеристика поганої продукції, виражає позицію:

а) постачальника;

б) замовника;

в) постачальника і замовника;

г) стороннього спостерігача.

 

20. Позитивний результат перевірки статистичних гіпотез з рівнем значущості α свідчить про:

а) правильність гіпотези Н0 з імовірністю (1 – α);

б) правильність гіпотези Н0 з імовірністю помилки, що дорівнює α;

в) правильність гіпотези Н0 з імовірністю помилки, що дорівнює (1 – α);

г) несуперечність гіпотези Н0 з імовірністю помилки α.

 

21. Негативний результат перевірки статистичних гіпотез з рівнем значущості α свідчить про:

а) неправильність гіпотези Н0;

б) неправильність гіпотези Н0 з імовірністю α;

в) неправильність гіпотези Н0 з імовірністю (1 – α);

г) несуперечність гіпотези Н0 з імовірністю помилки α.

22. Які плани вибіркового контролю якості є найбільш інформативними:

а) за альтернативною ознакою;

б) за якісною ознакою з чотирма рівнями якості;

в) за якісною ознакою з п’ятьма рівнями якості;

г) за кількісною ознакою.

 

23. Які плани вибіркового контролю якості є найпростішими:

а) за альтернативною ознакою;

б) за кількісною ознакою;

в) за якісною ознакою.

 

24. Позитивність послідовних планів контролю полягає у тому, що:

а) випробування можливо закінчити при їх малій кількості;

б) середня економія в кількості випробувань становить 50 %;

в) середня економія в кількості випробувань становить 50 % при контролі поганих і відмінних партій продукції;

г) більш висока точність і достовірність контролю та якості.

 

25. Двоступінчастими планами вибіркового контролю якості називають плани, які мають:

а) два і більше ступенів контролю;

б) один чи два ступені контролю;

в) тільки два ступені контролю.

 

26. При контролі за планом випробувань на безвідмовність типу [N, M, T] вироби, що відмовили, потрібно:

а) заміняти;

б) ремонтувати;

в) знімати з випробувань.

 

27. При контролі за планом випробувань на безвідмовність типу [N, V, T] вироби, що відмовили, потрібно:

а) заміняти;

б) ремонтувати;

в) знімати з випробувань.

 

28. При контролі за планом випробувань на безвідмовність типу [N, R, T] вироби, що відмовили, потрібно:

а) заміняти;

б) ремонтувати;

в) знімати з випробувань.

29. Якщо напрацювання на відмову відмінних виробів дорівнює          1000 год, то випробування на безвідмовність протягом 100 год можна провести при таких розподілах часу безвідмовної роботи:

а) нормальний;

б) рівномірний;

в) експоненціальний;

г) ніколи.

 

30. Для плану випробувань на безвідмовність типу [N, R, r] величина rпред є:

а) критерієм прийняття рішення;

б) критерієм припинення випробувань;

в) максимальною кількістю замінених виробів;

г) максимальною кількістю виробів, що випробовуються.

 

31. Оперативну характеристику плану вибіркового контролю становить:

а) залежність імовірності прийняття партії;

б) залежність імовірності прийняття партії від справжнього рівня її якості;

в) залежність імовірності забракування партії;

г) залежність імовірності забракування партії від справжнього рівня її якості.

 

32. Якщо q0 – рівень якості відмінної партії, то L (q0) являє собою:

а) імовірність прийняття цієї партії;

б) імовірність забракування цієї партії;

в) імовірність контролю партії з рівнем якості q0;

г) імовірність виробництва партії з рівнем якості q0.

 

33. Зі збільшенням обсягу вибірки в одноступінчастому плані контролю якості за альтернативною ознакою ризик постачальника:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) можливі збільшення і зменшення.

 

34. Зі збільшенням обсягу вибірки в одноступінчастому плані контролю за альтернативною ознакою ризик замовника:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) можливі збільшення і зменшення.

35. Зі збільшенням приймального числа в одноступінчастому плані контролю за альтернативною ознакою ризик постачальника:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) можливі збільшення і зменшення.

 

36. Зі збільшенням приймального числа в одноступінчастому плані контролю за альтернативною ознакою ризик замовника:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) можливі збільшення і зменшення.

 

37. При проведенні попередніх випробувань дослідного виробу програму й методики випробувань розробляє:

а) замовник;

б) розробник;

в) виробник;

г) незалежна організація.

 

38. При проведенні приймальних випробувань дослідного виробу програму й методики випробувань розробляє:

а) замовник;

б) розробник;

в) виробник;

г) незалежна організація.

 

39. Методики приймально-здавальних випробувань військової продукції наведені у:

а) ТТЗ;

б) ТЗ;

в) ТТТ;

г) ТУ;

д) інструкції з експлуатації.

 

40. Міжнародна система стандартів з якості має назву:

а) ІSO 7000;

б) ІSO 9000;

в) ІЕС 8000;

г) ІЕС 9000.

41. Міжнародну систему стандартів у галузі управління якістю було прийнято:

а) 1981;

б) 1983;

в) 1985;

г) 1987 р.

 

42. За успіхи в галузі управління якістю запроваджено премію:

а) Демінга;

б) Гастингса;

в) Брауна;

г) Тейлора.

 

43. Національну премію з якості в Україні запроваджено:

а) 1992;

б) 1994;

в) 1996;

г) 1998 р.

 

44. Умова, якій задовольняє план випробувань TESTIХіk × Хjk = 0,            є умовою:

а) симетричності;

б) нормування;

в) ортогональності;

г) еквівалентності.

 

45. Умова, якій задовольняє план випробувань TESTIХіk = 0, є умовою:

а) симетричності;

б) нормування;

в) ортогональності;

г) еквівалентності.

 

46. Умова, якій задовольняє план випробувань TESTIХіk = N, є умовою:

а) симетричності;

б) нормування;

в) ортогональності;

г) еквівалентності.

47. При визначенні регресивної залежності виду TESTI необхідно проводити випробування в:

а) одній точці Х1;

б) двох точках Х1, Х 2;

в) трьох точках Х1, Х2, Х3;

г) чотирьох точках Х1, Х2, Х3, Х4.

 

48. Дробовий план факторного експерименту типу 2(8-5) містить таку кількість випробувань:

а) чотири;

б) шість;

в) вісім;

г) дванадцять.

 

49. Для незалежного оцінювання лінійної залежності показника якості від 5 чинників достатньо такої кількості випробувань:

а) чотири;

б) п’ять;

в) шість;

г) сім;

д) вісім.

 

50. Перевірку адекватності регресивної залежності, знайденої експериментальним шляхом, здійснюють за допомогою критерію:

а) Пірсона;

б) Фішера;

в) Колмогорова;

г) Смирнова.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика