prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / ВЕА Тести для слухачів / Тести ВЕА Тема 1 для слухачів.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   120.5 КБ
СКАЧАТЬ

Тести ВЕА. Тема 1 (для слухачів)

 

1. Що з такого списку є задачами воєнно-економічної науки?

1) вишукування шляхів і методів підвищення ефективності витрати ресурсів, що виділяються на військові потреби;

2) розвиток і впровадження новітніх методів планування і керування розвитком ОВТ;

3)  вишукування шляхів зниження витрат на експлуатацію і ремонт ОВТ;

4) усе з перерахованого списку.

 

2. Що є предметом  воєнно - економічного  аналізу як науки?

1) оборонна промисловість держави;

2) система цілеспрямованих заходів щодо забезпечення бойової готовності військ ;

3) військово-економічний потенціал держави;

4) перспективи розвитку ОВТ.

 

3. Що з такого списку  є об'єктом дослідження ВЕА?

1) народне господарство країни в цілому і його оборонні галузі;

2) економіка держав ймовірного супротивника;

3) цілеспрямована діяльність, проведена в структурних ланках військової системи, спрямована на забезпечення бойової готовності  військ.

4) тил оборонної структури  і військове господарство.

 

4. До основних методичних положень ВЕА не ставиться:

1) ВЕА розглядає заходи, спрямовані на досягнення конкретної цілі;

2) у кожний момент розглянутого відрізка часу склад, тактико-технічні характеристики (ТТХ) і стан озброєння, рівень бойової й спеціальної підготовки, а також морально-психологічний стан особового складу повинні бути такими, щоб можна було запобігти потенційній військовій погрозі, а якщо буде потреба - ліквідувати її;

3) розвиток і впровадження новітніх методів планування і керування розвитком ОВТ необхідно проводити своєчасно;

4) залежно від поставленої мети аналізу кінцевий результат рішення завдання може бути двох видів:   значення основних показників аналізованого заходу (завдання оцінки показників); оптимальний план проведення заходу (завдання оптимізації діяльності).

 

5. До основних методичних положень ВЕА не ставиться:

1) вишукування шляхів і методів підвищення ефективності витрати ресурсів, що виділяються на військові потреби, необхідно здійснювати тільки на вищому рівні внутрішніх військ;

2) кожний елемент структури військ має строго цільове призначення, а сама структура в кожний фіксований момент часу чітко обґрунтована;

3) ВЕА припускає оцінку двох груп показників, одна з яких відображає військовий (бойовий), а інша - економічний (вартісні й тимчасовий) аспекти розглянутого заходу.

4) для оцінки ефективності заходів при ВЕА служать не тільки показники властивостей бойової ефективності зразків озброєння або дії військових формувань, але й показники різного характеру, що визначають ступінь відповідності отриманих або очікуваних результатів кінцевій меті.

 

6. Всяке порівняння і вибір варіантів шляхів досягнення цілей можуть рахуватися обґрунтованими  лише в тому випадку, якщо є:

1) показники типу "більше - менше", "краще - гірше";

2) рішення оптимізаційної задачі;

3) кількісна оцінка значень показників якості;

 4) достатній обсяг статистичних даних.

 

7. До економічних показників в задачах ВЕА відносять:

1) показники обсягу необхідних або витрачених ресурсів;

2) показники тривалості досягнення цілі;

3) показники обсягу необхідних або витрачених ресурсів і показники тривалості досягнення цілі;

4) показники, які мають вартісну розмірність.

 

8. Завдання оптимізації діяльності військ дозволяє визначити:

1) очікуваний або отриманий ефект, тривалість його одержання й обсяг необхідних (спожитих) ресурсів;

2) оптимальний план проведення заходу;

3) оптимальний наряд боєприпасів для поразки конкретної цілі;

4) усе з перерахованого списку.

 

9. До елементів  завдання оцінки не відноситься:

1) конкретизування завдання аналізу відповідно до поставленої мети;                   

2) визначення переліку і якісного опису сутності основних військово-економічних показників (ефект-витрата-час);

3) розрахунок кількісних значень показників;

4) визначення варіантів (альтернатів) досягнення поставленої мети шляхом зміни способів організації заходу, якості й порядку поставки ресурсів.

 

10. Результати ВЭА:

1) самі по собі призначені для автоматичного прийняття рішень;

2) потребують додатково проводити кількісний аналіз отриманих результатів;

3) дають особі, що приймає рішення, результати оцінювання різноманітних варіантів і рекомендацій по кращим із них;

4) потребують додатково проводити як кількісний, так і якісний аналіз отриманих результатів.

 

11. У загальному випадку під системою розуміється:

1) безліч елементів взаємодіючих із зовнішнім середовищем;

2) безліч зв'язків між елементами і зовнішнім середовищем;

3) безліч елементів з набором свіязей між ними, а також із зовнішнім середовищем;

4) немає правильної відповіді .

 

12. Під військовою системою розуміється:

1)  організаційна структура побудови військ;

2) сукупність органів воєнно-політичного керівництва, військ, підприємств оборонно-промислового комплексу і відносин між ними;

3) функціональна схема зразка озброєння.

4) усе з перерахованого списку.

 

13. Основними ознаками системи є:

1) наявність структури, ієрархічність (співпідпорядкованість) елементів і зв'язок між елементами й  зовнішнім середовищем, що проявляються у вигляді входу й виходу;

 2) участь речових елементів, людей і природного середовища;

 3) виникнення нових властивостей, відсутніх в елементів, з яких складається система;

4) усе з перерахованого списку.

 

 

14. По ступеню вірогідності одержуваних результатів розрізняють системи:

1) детерміновані й стохастичні (імовірнісні);

2) централізовані й децентралізовані;

3) статичні, тобто мало мінливі у часі  (будинки, спорудження), і динамічні, що змінюються відносно швидко, інтенсивно (бій, військове господарство);

4) фізичні (машини, атом), біологічні (людина, рослина), соціальні (суспільство, підрозділ) і змішані (людина — зброя).

 

15. ВВ можна розглядати як систему:

1) бойових дій військ (бій, операція);

2) заходів, що  забезпечують бойову підготовку особового складу (удосконалювання учбово-матеріальної бази,  фінансове забезпечення військ, матеріальне забезпечення й т.д.).

3) навчання й виховання особового складу (підготовка окремих військовослужбовців, відділення, взводу, роти й т.д.);

4) усе з перерахованого списку.

 

16. Морфологічний аналіз системи:

1) складається в описі системи в цілому, її ознак і зовнішніх зв'язків;

2) дозволяє встановити зв'язки елементів між собою, між елементами й центральною ланкою системи в цілому, тобто перейти до виявлення «картини життя» у цілому, до керування виявленими зв'язками, а отже, до зміни параметрів, що характеризують поводження системи.

 3) складається у визначенні заелементного складу системи й, головне, у відшуканні й описі зв'язків між елементами системи;

4) зводиться як би до конструювання або реконструкції системи, до відшукання найкращого її складу, оптимальних зв'язків між елементами.

 

 

17. Показник  –  це величина, яка є:

1)  характеристикою чи властивістю стану системи в процесі її функціонування;

2) ознакою, на підставі якої виробляється оцінка доцільності системи;

3) величиною, що характеризують рішення, що приймаються усередині системи.

4) усе з перерахованого списку.

 

18. Критерій –  це умова, яка є:

1)  характеристикою чи властивістю стану системи в процесі її функціонування;

2) ознакою, на підставі якої виробляється оцінка доцільності системи;

3) величиною, що характеризують рішення, що приймаються усередині системи.

4) усе з перерахованого списку.

 

19. Глобальний критерій – це:

1) міра, яка характеризує оптимальність функціонування розгляданої системи з позиції встановлених для неї показників;

2) міра оцінки, що виражена у виді числа;

3) міра оцінки якості функціонування системи з позиції інтересів надсистеми, системи верхнього рівня;

4) усе з перерахованого списку.

 

 20.  Локальний критерій – це:

1) міра, яка характеризує оптимальність функціонування розгляданої системи з позиції встановлених для неї показників;

2) міра оцінки якості функціонування системи з позиції системи поверхневого рівня;

3) міра оцінки, що виражена у виді числа;

4) усе з перерахованого списку.

 

21. У скалярному показнику W = k1W1 + k2W2 + k3W3  коефіцієнти k1, k2 , k3 – це:

1)  числа, яки не дорівнюють „0”;   

2) „вагові коефіцієнти”, сума яких дорівнює 1;

                   3) числа, які більше „1”;

                   4) числа, які менш  „0”.

22. У дробовому критерію  Тести ВЕА Тема 1 для слухачів величина К1 визначає:

1) показник, що має економічний зміст;

2) одержуваний ефект на одиницю витрачених ресурсів;

3) витрати ресурсів, необхідні для одержання одиниці ефекту, що характеризує економічність заходу;

4) показник, що характеризує результат здійснення заходу.

 

23. У дробовому критерію  Тести ВЕА Тема 1 для слухачів величина К2 визначає:

1) показник, що має економічний зміст;

2) одержуваний ефект на одиницю витрачених ресурсів;

3) витрати ресурсів, необхідні для одержання одиниці ефекту, що характеризує економічність заходу;

4) показник, що характеризує результат здійснення заходу.

 

24.  У загальному випадку ВЕА заходів щодо забезпечення БГ військ припускається використання показнику:

1) W - ефекту, що досягається при реалізації заходу;

2) В - витрати ресурсів на реалізацію заходу;

3) Т - витрати часу на реалізацію заходу;

4) усіх показників  з перерахованого списку.

 

25. Якщо потрібно організувати захід так, щоб у заданий час Тзад виконати завдання з максимально можливим рівнем W і  при цьому укластися з витратою ресурсів у обсяг, що не перевищує Ввид, то формулювання класичного завдання буде мати вигляд:

1) ВТести ВЕА Тема 1 для слухачівmin при W > Wпотр , T< Тзад;

2) WТести ВЕА Тема 1 для слухачів max при В < Ввид , Т < Тзад;

3) ТТести ВЕА Тема 1 для слухачів min при W > Wпотр, В < Ввид;

4) нема правильної відповіді.

 

26. У випадку коли час задається й потрібно досягти рівня ефекту не нижче Wпотр при мінімальному витраті ресурсів, класичне завдання формулюється у вигляді:       

1) ВТести ВЕА Тема 1 для слухачівmin при W > Wпотр , T< Тзад;

2) WТести ВЕА Тема 1 для слухачів max при В < Ввид , Т < Тзад;

3) ТТести ВЕА Тема 1 для слухачів min при W > Wпотр, В < Ввид;

4) нема правильної відповіді.

 

27. Якщо задано рівень виконання завдання й відоме обмеження по ресурсах Ввид то формулювання класичного завдання буде мати вигляд:

1) ВТести ВЕА Тема 1 для слухачівmin при W > Wпотр , T< Тзад;

2) WТести ВЕА Тема 1 для слухачів max при В < Ввид , Т < Тзад;

3) ТТести ВЕА Тема 1 для слухачів min при W > Wпотр, В < Ввид;

4) нема правильної відповіді.

 

28. Для рішення завдань ВЕА по відшуканню екстремального значення цільової функції необхідно:

1) створити економіко-математичну модель, що містить основні зв'язки аналізованої системи;

2) при створенні економіко-математичної моделі всі три вихідних показники (В, W і Т) повинні бути пов'язані з тими факторами (внутрішніми показниками системи), зміна яких приводить до зміни значення критерію й інших показників, прийнятих як обмеження;

3) щоб в економіко-математичної моделі був  зв'язок між цільовою функцією й управляючими впливами;

4) усе з перерахованого списку.

 

29. Керівник будь-якого рангу повинен постійно використати у своїй роботі рекомендації й висновки аналітиків з ВЕА (аналітичної групи) з метою:

1) виконання вимог статуту;

2) зменшення витрат на виконання поставлених завдань;

3) збільшення ефекту виконання поставлених завдань;

4) найбільш ефективного рішення поставлених завдань.

 

30. Ефективність – це:

а)  відношення між витратами на проведення заходу у певний час та одержаними результатами (ефектом);

б) якісний показник, якій розрахується для кожної системи;

в) величина, яка характеризує результат діяльності  безвідносно до того якими зусиллями він був досягнутий;

4) результат рішення оптимізаційної задачі.

 

31. Яке  поняття  ефективності відноситься до діяльності оборонних структур?

1) економічний ефект + витрати ресурсів на його досягнення = економічна   ефективність;

2) соціальний ефект + витрати ресурсів на його досягнення = соціальна ефективність;

 3) бойовий (цільовий) ефект + витрати ресурсів на його досягнення = бойова (цільова) ефективність;

4) усе з перерахованого списку.

 

32. До факторів, що впливають на ефективність діяльності бойових підрозділів відноситься:

1) якість військової техніки (ТТХ ОВТ, якість виконання планів експлуатації);

2) рівень підготовки особового складу (плани бойової підготовки, стан учбово-тренувальної

бази);

3) рівень спеціального, тилового і технічного забезпечення;

4) усе з перерахованого списку.

 

33. Значення, яке визначено з формули  Тести ВЕА Тема 1 для слухачів і використається для  приведення різночасних витрат до одного моменту часу зветься:

а)  коефіцієнтом дисконтування;   

б) „ваговим коефіцієнтом”;

                   в) коефіцієнтом нормування;

                   4) коефіцієнтом збільшення.

 

34. Витрати по варіанту представлені в таблиці. Чому дорівнює їх сума з урахуванням фактору часу (норматив приведення 10%; момент приведення – 1 рік)?

Рік

1

2

3

Витрати по роках, тис. грн.

10

10

2

 

1)  22;

2)  20.742;

3) 23.42;

4) 22.818.

 

35. Витрати по варіанту представлені в таблиці. Чому дорівнює їх сума з урахуванням фактору часу (норматив приведення 10%; момент приведення – 2 рік)?

Рік

1

2

3

Витрати по роках, тис. грн.

10

10

2

1)  22;

2)  20.742;

3) 23.42;

4) 22.818.

 

36. Витрати по варіанту представлені в таблиці. Чому дорівнює їх сума з урахуванням фактору часу (норматив приведення 10%; момент приведення – 3 рік)?

Рік

1

2

3

Витрати по роках, тис. грн.

10

10

2

1)  22,00;

2)  20,742;

3) 25,10;

4) 22,818.

 

37. При оцінці наряду боєприпасів для ураження цілі з формули Тести ВЕА Тема 1 для слухачів                   замість знаку питання повинно бути:

1) площа ураженої цілі;   

2) необхідний ступінь виконання завдання (поразки об'єкту), потрібна вірогідність    ураження;

3) показник надійності озброєння;

4) показник рівня спеціальної підготовки особового складу.

 

38. Вартість пострілу визначається з формули:

1)   Тести ВЕА Тема 1 для слухачів ;                              

2) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

 3) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

                   4)   Тести ВЕА Тема 1 для слухачів.

                      

39.  На величину показника бойової ефективності впливають фактори:

1) параметри цілі;

2) ТТХ бойового засобу;

3) рівень підготовки особового складу;

4) усі наведені разом.

 

40. Правильне урахування рівня спеціальної підготовки особового складу (Рос) при визначенні наряду боєприпасів наведено у формулі (ln – позначення виконання операції визначення натурального логарифму; Р1 - імовірність поразки цілі при одному пострілі, Рпотр – потрібна імовірність поразки цілі при одному пострілі):

1) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

2) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

3) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

4)  Тести ВЕА Тема 1 для слухачів .

41. Правильне урахування рівня технічної готовності військової техніки  (Рн) при визначенні наряду боєприпасів наведено у формулі (ln – позначення виконання операції визначення натурального логарифму; Р1 - імовірність поразки цілі при одному пострілі, Рпотр – потрібна імовірність поразки цілі при одному пострілі):

                   1) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

2) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

3) Тести ВЕА Тема 1 для слухачів;

4)  Тести ВЕА Тема 1 для слухачів .

 

42. Значення, яке визначено з формули   Тести ВЕА Тема 1 для слухачів  де Кг - показник оперативної готовності озброєння; Тести ВЕА Тема 1 для слухачів -  показник надійності підготовки озброєння до застосування; Тести ВЕА Тема 1 для слухачів - показник надійності озброєння в процесі застосування, має назву:

1)  показник оперативної готовності озброєння;

2)  показник надійності підготовки озброєння до застосування;

3) показник надійності озброєння в процесі застосування;

4) показник технічної готовності озброєння.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика