prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / Конспект лекцій ВЕА / Частина 1.1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   839.5 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ

 

АКАДЕМІЯ  внутрішніх  військ МВС УКРАЇНИ

 

 

В. П. Василенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военно-економічний аналіз

 

 

Конспект лекцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

 2009

 

 

 

ББК 65.9(2)30-5

В 15

 

В. П. Василенко. Воєнно-економічний аналіз: Конспект лекцій . – Харків: Акад. внутрішніх військ  МВС України, 2009. – 141 с.

 

 

         Конспект лекцій призначений для засвоєння та самостійного опрацювання теоретичного матеріалу дисципліни «Воєнно-економічний аналіз» слухачами магістратури  очної та заочної форми навчання і повністю відповідає навчальної програмі та тематичному плану.

         Основна мета – допомогти в самостійній роботі з оволодіння теоретичних питань під час виконання завдань при підготовці до контролю за змістовними модулями та до сесійного контролю знань.

         Для слухачами магістратури (офіцерів), які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організації” і „ Автомобілі та автомобільне господарство”.

 

 

    

У к л а д а ч:     В.П. Василенко, к.т.н., доц., доцент кафедри менеджменту та військового господарства.

 

Р е ц е н з е н т и: О.В. Альбощій, к.в.н., доц., начальник кафедри управління та економіки Університету цивільного захисту України.

                               С.М. Осипенко, к.е.н., доц., доцент кафедри економічних дисциплін.

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Вченою Радою Академії внутрішніх військ  МВС України до використання у навчальному процесі (протокол № 14  від 19 грудня 2008 р.)

 

 

Академія внутрішніх військ МВС України, 2009

 

Лекція 1. Предмет і методичні основи военно-економічного аналізу

 

 

Вступ.

1.1. Предмет і основні методичні положення воєнно-економічного аналізу     (ВЕА).

1.2. Системний підхід до рішення завдань ВЕА.

1.3. Методичні рекомендації до організації аналітичної роботи.

 Закінчення.

 

Вступ

 

Рівень бойової готовності військ залежить від багатьох факторів, до основного з яких відносяться ефективність системи керування військами, можливості військової техніки й рівень підготовленості особового складу до виконання вартих перед ним завдань.

Досягнення необхідного рівня бойової готовності військ зв'язано зі значними видатками матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Тому забезпечення боєздатності є завданням не тільки військовим, але й економічним.

В умовах твердих бюджетних обмежень, характерних для всіх часів і держав, рівень бойової готовності військ усе більше залежить не тільки від обсягу ресурсів, виділюваних на оборону й безпеку країни, але й від ефективності їхнього використання. Зв'язок результатів діяльності всіх структурних елементів військової організації держави з ефективністю використання ресурсів стає усе більше тісної й відчутною. Звідси випливає всі зростаюча роль воєнно-економічного аналізу, що забезпечує практичну діяльність керівників всіх рівнів методами кількісного аналізу й обґрунтування воєнно-економічних рішень.

 

1.1. Предмет і основні методичні положення ВЕА

 

Об'єктом ВЕА є цілеспрямована діяльність, проведена в структурних ланках військової системи (війська, оборонна промисловість, органи військового й державного керування), спрямована на забезпечення бойової готовності (БГ) військ. Відомо, що бойова готовність військ - це їхня здатність у будь-яких умовах обстановки почати воєнні дії у встановлений термін і успішно виконати поставлені завдання. Рівень БГ військ, що представляє собою системна єдність технічної оснащеності, військової майстерності й стану морального духу, здатність військ виконувати варті перед ними завдання у вирішальній мері залежать від того, як організована діяльність по створенню, ремонту й утримуванню озброєння й військової техніки, фінансуванню військових потреб, бойовій підготовці частин, з'єднань і об'єднань. Таким чином, саме діяльність структурних елементів військової організації держави повинна бути об'єктом аналізу.

Усяка діяльність містить у собі ціль, кошти, сам процес і результат. В інтересах аналізу складний і багатоплановий процес діяльності військової організації можна представити як сукупність окремих заходів. Під заходом розуміється всяка цілеспрямована діяльність, що протікає в рамках військово-економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну (обігу) і споживання кінцевого військового продукту.

Діяльність можна вивчати з різних точок зору. Оскільки ВЕА має на меті підвищення ефективності використання ресурсів, то предметом ВЕА є специфічні економічні відносини, що виникають із приводу пошуку найбільш ефективних шляхів використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для виконання завдань, що ставляться перед військовою системою держави. ВЕА вивчає методи обґрунтування планів заходів щодо забезпечення бойової готовності військ (з урахуванням витрат на їхнє проведення) і результату, що досягає (ефекту). При цьому передбачається обов'язковий спільний розгляд військової й економічної сторін діяльності.

         Основними завданнями ВЕА по обґрунтуванню заходів в області забезпечення військової безпеки держави є:

         обґрунтування планів бойової підготовки частин і з'єднань, а також оцінка й аналіз витрат на проведення військових навчань;

          вибір і обґрунтування оптимальної системи ремонту й технічного обслуговування військової техніки у військах;

         обґрунтування норм утримування й видатку запасів ресурсів;

         оцінка військово-економічної доцільності вдосконалення зразків військової техніки;

         вибір оптимальної схеми транспортування військових вантажів;

         обґрунтування перспектив розвитку окремої техніки й систем озброєння в цілому;

         визначення обсягів потрібних асигнувань на розробку, виробництво й забезпечення експлуатації ОВТ;

аналіз живучості військової економіки;

аналіз реалізує мості  перспективних планів розвитку озброєння й військової техніки з урахуванням економічних можливостей,

         У кожному з наведених завдань проглядається мета, досягнення якої може бути здійснено різними шляхами, а отже, з різним результатом і обсягом використаних ресурсів. Рішення кожного завдання припускає аналіз  вихідного стану об'єкта або процесу, проведення розрахунків, оцінку їхніх результатів і підготовку науково обґрунтованих рекомендацій.

ВЕА як науковий напрямок базується на сімох основних методичних положеннях, що узгоджуються із системним підходом до явищ і процесів.

1. У кожний момент розглянутого відрізка часу склад, тактико-технічні характеристики (ТТХ) і стан озброєння, рівень бойової й спеціальної підготовки, а також морально-психологічний стан особового складу повинні бути такими, щоб можна було запобігти потенційній військовій погрозі, а якщо буде потреба - ліквідувати її. Звідси випливає вимога створення військової техніки на сучасному рівні й підтримки БГ військ для запобігання або ліквідації погрози. Порушення даної вимоги може привести або до зниження рівня БГ військ, що неприпустимо для забезпечення обороноздатності країни, або до створення переваги над імовірним супротивником, що може сприяти посиленню напруженості міжнародної обстановки й перегону озброєнь.

2. Кожний елемент структури військ має строго цільове призначення, а сама структура в кожний фіксований момент часу чітко обґрунтована. Використання військової техніки й особового складу не по цільовому призначенню знижує БГ і повинне бути компенсоване іншим чином і коштами. Зміна бойових завдань, а також засобів збройної боротьби й способів ведення бойових дій приводить до необхідності періодичного перегляду структури військової системи держави, а в найбільш радикальних ситуаціях - до проведення військової реформи. Надалі структура військової системи повинна зберігатися до нової зміни зовнішніх або внутрішніх умов, що викликають потребу в створенні нової структури.

3. ВЕА розглядає заходи, спрямовані на досягнення певної цілі. При цьому важливо, щоб ціль будь-якого заходу щодо можливості більш повно відображала кінцеве призначення військ - виконання вартих перед ними бойових завдань. Наприклад, при підготовці до проведення військового навчання повинне бути знайдене таке рішення по способі його організації, при якому у відведений час при наявних ресурсах рівень відпрацьовування поставлених командуванням учбово-бойових завдань буде найвищим, що у свою чергу буде сприяти зміцненню бойового потенціалу військ у цілому. Інакше кажучи, показник ефективності заходу повинен відповідати інтересам завдання більше високого рівня.

Таким чином, ВЕА, з огляду на вимоги системного підходу, виходить із того, що оптимальні рішення приватних завдань повинні відповідати інтересами (цілями) більше загальних завдань, завдань вищого рівня, а будь-який об'єкт, щодо якого повинне бути ухвалене рішення, розглядається як частина цілого, як елемент системи.

         4. ВЕА припускає оцінку двох груп показників, одна з яких відображає військовий (бойовий), а інша - економічний (вартісні й тимчасовий) аспекти розглянутого заходу. Військовий аспект визначає ціль діяльності, що випливає, у свою чергу, з об'єктивних потреб практики. Під цілю розуміється бажаний стан або досягнутий тим або іншим структурним елементом результат. Бажано, щоб при проведенні аналізу ступінь досягнення цілі вимірялася кількісно, що підвищує аналітичність одержуваних результатів.

         Економічні показники мають два різновиди: показники обсягу необхідних або витрачених ресурсів і показники тривалості досягнення цілі. Необхідність використання тимчасового показника виникає внаслідок неможливості негайного задоволення всіма ресурсами, необхідними для досягнення цілі, і миттєвого виконання всіх робіт, що входять до складу заходу. При цьому варто мати на увазі, що шляхів досягнення цілі може бути багато, а отже, різними будуть строки досягнення цілі й обсяги ресурсів.

         Тому ВЕА припускає в загальному випадку обов'язкову оцінку трьох показників: ефект-витрати-час. При рішенні деяких приватних завдань можлива оцінка тільки одного або двох показників. Наприклад, на практиці часто виникає необхідність в оцінці вартості проведення військового навчання за затвердженим командуванням планом.

         Конкретний зміст показників ефект-витрата-час може бути різним і визначається характером розв'язуваного завдання, що в остаточному підсумку залежить від цілі заходу. Так, при вирішенні завдання оптимального призначення бойових засобів по учбово-бойовим цілям як критерій можуть виступати вартість виконання завдання, а обмеженнями є необхідний ступінь поразки цих цілей і час, відведений командиром на виконання завдання. При обґрунтуванні планів бойової підготовки як показник, що підлягає максимізації, виступає рівень навченості військовослужбовців, а обсяг виділених ресурсів і відведене для навчання час є заданими й виступають у ролі дисциплінуючих, обмежуючих умов. Оскільки всі три показники зв'язані між собою, виділення тільки одного з них, наприклад економічного, може негативно впливати на якість прийнятого рішення. Інакше кажучи, своєю головною метою ВЕА має не просто економію коштів за всяку ціну, а пошук таких шляхів організації заходів, які приводять до підвищення ефективності витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

         5. Залежно від поставленої мети аналізу кінцевий результат рішення завдання може бути двох видів:

     значення основних показників аналізованого заходу (комплексу заходів): очікуваного або отриманого ефекту, тривалості його одержання й обсягу необхідних (спожитих) ресурсів (завдання оцінки показників);

    оптимальний план проведення заходу (завдання оптимізації діяльності).

         Перший вид результатів аналізу містить відповідь на питання: що буде, якщо...? При відомих характеристиках військової техніки й заданому плані проведення. заходи оцінюються кількісні значення трьох показників (ефекту, тривалості, обсягу ресурсів).

   Другий вид результатів містить відповідь на одне з наступних питань: як повинен проводитися захід? Які характеристики повинні мати військова техніка й інше військове майно (завдання оптимізації ТТХ зброї)? Який потрібен обсяг ресурсів при оптимальному плані проведення заходів? У які строки необхідно поставити ресурси, щоб сумарні втрати були мінімальними?

6. Вибір оптимального плану досягнення мети може вважатися цілком обґрунтованим лише в тому випадку, коли є кількісна оцінка значень показників і критеріїв. Застосування вербальних показників «погано», «багато» і порядкових критеріїв «гірше», «менше» можливо лише у виняткових випадках, коли через недолік вихідної інформації не можна одержати кількісну оцінку ступеня досягнення поставленої мети й обсягу необхідних ресурсів.

     Усякому кількісному аналізу повинен передувати якісний аналіз, необхідний при виконанні таких його етапів, як формулювання цілей і завдань, а також обґрунтування критерію вибору оптимального рішення. Крім того, якісний аналіз використається при дослідженні початкового стану досліджуваного об'єкта або процесу, при відборі статистичних даних. Після проведення кількісного аналізу знову наступає етап якісного аналізу, пов'язаний з інтерпретацією отриманих результатів, підготовкою проекту пропозиції для керівника, що приймає рішення. За результатами якісного аналізу отриманого рішення завдання або у випадку відсутності рішення при не спільності заданих умов (обмежень) кількісний аналіз може повторюватися.

7. Для оцінки ефективності заходів при ВЕА служать не тільки показники властивостей бойової ефективності зразків озброєння або дії військових формувань, але й показники різного характеру, що визначають ступінь відповідності отриманих або очікуваних результатів кінцевій меті. Важливо, однак, щоб показники ефективності окремих заходів відповідно  відображали кінцевий результат діяльності й відповідали меті функціонування структурних елементів військ. Наприклад, при аналізі процесів технічного обслуговування й ремонту техніки необов'язково оцінювати кінцевий рівень БГ частини або з'єднання, а тим більше об'єднання військ у цілому. У цьому випадку досить як показник, що характеризує кінцевий результат, вибрати коефіцієнт технічної готовності. Очевидно, що, чим вище коефіцієнт готовності техніки, тим вище загальна боєздатність частини й з'єднання.

       Такі основні методичні положення ВЕА як наукового напрямку.

        ВЕА як система дій у загальному випадку включає ряд елементів, склад яких залежить від характеру розв'язуваного завдання: оцінки показників або оптимізації (табл..1.1).

Таблиця 1.1

Склад елементів при рішенні завдань ВЕА

При рішенні завдання оцінки треба:

 

При рішенні завдання оптимізації (після вирішення завдання оцінки) необхідно:

 

   1) конкретизувати завдання аналізу відповідно до поставленої мети;                   

2) визначити перелік і, якісний опис сутності основних військово-економічних показників (ефект-витрата-час);

  3) розрахувати кількісні значення показників;

 4) підготувати пропозиції за результатами аналізу.

 

1) вибрати критерій, що найбільше повно відповідає цілям заходу;

2) визначити варіанти (альтернативи) досягнення поставленої мети шляхом зміни способів організації заходу, якості й порядку поставки ресурсів;

3) оцінити кількісні значення показників по кожному варіанті;

4) зрівняти варіанти за обраним критерієм з урахуванням обмежень і визначити найкращий варіант із числа припустимих;

      5) підготувати рекомендації для ухвалення рішення.

Оцінка кількісних значень показників потреби в ресурсах і порівняння їх з фактичною наявністю ресурсів можуть привести до вихідного пункту аналізу - уточненню мети, тому що можливості проведення заходів активно впливають на процес вироблення цілей.

Треба при цьому відзначити, що ВЕА  сам по собі не призначений для автоматичного ухвалення рішення. Він дає керівникові, що приймає рішення, результати оцінки різних варіантів і рекомендації з вибору кращого з них. Тому можна вважати, що ВЕА - це метод підготовки для керівників необхідних даних у зручній для ухвалення рішення формі, який не заміняє здорового судження керівника, а допомагає йому.

Вибір остаточного варіанта (плану) дій є прерогативою (виключним правом) командирів і начальників. Вони ж, як правило, визначають цілі аналізу.

 

1.2. Системний підхід до рішення завдань ВЕА

 

Суть системного підходу складається в розгляді всіх часток (основних і другорядних) питань із єдиних позицій цілісності, що дозволяє розглядати всі зовнішні й внутрішні зв'язки, економічні відносини, ураховувати їхній вплив на ті фактори, зміна яких приводить до знаходження найкращих способів (варіантів) досягнення цілі. Системний підхід є основним при ВЕА. Він необхідний при комплексному перспективному плануванні, створенні зразків озброєння й забезпеченні життєдіяльності військ. Для розкриття суті системного підходу в завданнях ВЕА необхідно сформулювати поняття системи, провести класифікацію систем і розглянути методи їхнього дослідження.

 

1.2.1. Поняття системи   

Під системою розуміється безліч елементів з набором зв'язків між ними, а також із зовнішнім середовищем. Елементи в системі мають свою структуру, тобто стійкі зв'язки, що забезпечують збереження основних властивостей. По такому трактуванню системами є: військові частини (з'єднання, об'єднання), будинки й спорудження, машини, зібрані з певних вузлів і деталей, і ін.

         Важливою рисою систем, розглянутих в економічному й військово-економічному аналізі, є наявність правових і фінансово-економічних відносин між елементами. Ці відносини в системах, що включають відносини людей, носять усвідомлений і цілеспрямований характер. У цьому вигляді економічні системи носять суспільний характер, а під відносинами варто розуміти порядок підпорядкованості й обов'язку, установлені законами й уставами. Наприклад, отримування наказів і директив визначає порядок підпорядкованості, систему обліку, звітності й ін.

         Під воєнною системою варто розуміти сукупність органів військово-політичного керівництва, військ, підприємств оборонно-промислового комплексу й відносин між ними.

         Військову систему варто відрізняти від оборонної системи, оскільки вона вирішує більше широке коло завдань запобігання й ліквідації погроз і небезпек, як зовнішніх, так і внутрішніх.

         Під воєнно-економічною системою розуміється сукупність елементів і відносин, закономірно зв'язаних один з одним у єдине ціле, що має нові властивості, відсутніми в окремих елементах і відносинах. Властивості системи - це відмітні риси, ознаки, що становлять її особливості. Властивості системи можуть мати якісний опис, а іноді поряд з ним кількісне вираження у вигляді одного або декількох показників. Наприклад, продовольча  служба територіального командування як система складається з таких елементів, як люди, технічні засоби, продовольчо-економічна інформація, оброблювальна в процесі діяльності. Всі елементи системи функціонують в ім'я єдиної мети, що стоїть перед системою в цілому.  Продовольча  служба територіального командування має нові властивості, які відсутні в будь-якої служби нижчих ланок.

Властивості системи в процесі її функціонування можуть змінюватися. При цьому вони можуть змінюватися не тільки в результаті діяльності самої системи, але й внаслідок змін середовища, у якій система функціонує, під впливом зв'язків системи із цим середовищем. Зв'язки можуть бути істотними або несуттєвими залежно від чинності їхнього впливу на показники функціонування системи. Наприклад, зміна структури керування військами у зв'язку із закінченням Великої Вітчизняної війни привела до зміни умов функціонування продовольчої служби й розв'язуваних нею завдань. Система є поняттям методологічним, і віднесення того або іншого об'єкта або процесу до системи залежить від завдання аналізу.

         Іноді в практиці аналізу використовується поняття «велика система», «складна система». Головне в цих поняттях не масштаб, не фізичні або географічні розміри системи, а погляд на загальне як на сукупність зв'язаних і функціонуючих (або здатних до функціонування) елементів. Так, системою може вважатися суспільне виробництво країни в цілому, функціонуюче в певнім географічному середовищі, в оточенні інших держав, вплив яких можна вважати дією зв'язку із зовнішнім середовищем. У свою чергу система «суспільне виробництво» складається з ряду елементів (галузей виробництва, міністерств, відомств і т.д.), що мають зв'язки між собою усередині системи «суспільне виробництво». Галузі суспільного виробництва також можуть розглядатися як системи. Важливо підкреслити, що система має якісно нові властивості, якими не володіє жоден з окремо взятих елементів, що входять у систему. Здатність елементів здобувати нові властивості при об'єднанні називається емерджентністю системи.

         Внутрішні війська (ВВ) є елементом воєнної організації, а продовольча  служба у свою чергу - елементом системи «ВВ» і т.д. Виходячи із цього, продовольча служба територіального командування також може розглядатися, з одного боку, як елемент системи більше високого порядку, а з іншого боку - як самостійна система, що володіє всіма властивими їй характерними ознаками (наявність елементів, зв'язків між ними й із середовищем, у тому числі потоків інформації).

Способи об'єднання елементів, що входять у систему, характеризують її структуру і є цілком певними. У результаті вивчення системи й знаходження кращих способів її функціонування структура системи може мінятися (зміна організаційно-штатної структури, впровадження електронно-обчислювальної техніки й т.п.).

         Реальні воєнно-економічні системи являють собою сукупність різних ієрархічних структур: галузевий (по ВВ), територіальної (по територіальним командуваннях) і функціональної (по службам). Таким чином, можна розглядати наявність підсистем і надсистем залежно від взаємного розташування систем в ієрархічній структурі. Наприклад, продовольча служба ВВ є надсистемою для системи «продовольчі служби територіального командування » і продовольчих служб частин центрального підпорядкування.

Надсистема й елементи сусідніх систем утворять середовище. Середовище - це те, що оточує систему й впливають на неї. Так, для продовольчої служби територіального командування, продовольчі служби ВВ і довольствуючі служби даного територіального командування, й господарські органи країни, а також суміжних територіальних командувань і частин утворюють середовище. Зв'язку системи із середовищем реалізуються через входи й виходи. Реальним втіленням зв'язків є технічні системи, люди й інформація у вигляді наказів, вказівок, звітів і т.д. Входи представляються у вигляді директивних вказівок вищих органів керування, лімітів на виділювані фонди матеріальні і фінансові.

Таким чином, основними ознаками системи є: наявність структури; ієрархічність (співпідпорядкованість) елементів; зв'язку між елементами й із зовнішнім середовищем, що проявляються у вигляді входу й виходу; участь речових елементів, людей і природного середовища; виникнення нових властивостей, відсутніх в елементів, з яких складається система.

 

1.1.2. Класифікація систем

В цілях аналізу та дослідження системи класифікуються по окремих ознаках.

По характеру елементів системи бувають фізичні (машини, атом), біологічні (людина, рослина), соціальні (суспільство, підрозділ) і змішані (людина — зброя).

         По мінливості властивостей розрізняють системи статичні, тобто мало мінливі у часі  (будинки, спорудження), і динамічні, що змінюються відносно швидко, інтенсивно (бій, військове господарство).

         По характеру внутрішніх відносин системи можуть бути централізовані й децентралізовані. У централізованій системі один елемент відіграє головну роль у її функціонуванні. У децентралізованій системі такого головного елемента немає. У військовій економіці децентралізовані системи розповсюджені мало.

         По взаємодії входів і виходів розрізняють системи зі зворотним зв'язком і без. Під зворотним зв'язком розуміється одержання певної реакції на вході системи залежно від тих або інших даних на виході. Наприклад, після віддачі наказу керівний орган одержує звіти, довідки й повідомлення від нижчестоящих ланок. Прийняття рішень за результатами аналізу діяльності за звітний період, спрямованих на поліпшення вихідних показників у плановому періоді, також є проявом зворотного зв'язка.

         По ступеню вірогідності одержуваних результатів розрізняють детерміновані й стохастичні (імовірнісні) системи. Якщо заздалегідь можна практично вірогідно пророчити результат функціонування системи, то вона вважається детермінованої, тобто цілком певної. Наприклад, віддаючи наказ підлеглим, командир практично впевнений у тім, що воно буде виконано якісно й у потрібний час. Економічні системи є стохастичні, тому що неможливо заздалегідь абсолютно точно пророчити результат. Дійсно, звітні дані економічних систем, як правило, не збігаються із плановими показниками. Тому оцінка майбутніх результатів дії стохастичної системи повинна носити імовірнісний характер.

         Одним із властивостей системи є її адаптивність, тобто здатність пристосовуватися до змін середовища. У процесі адаптації можуть змінюватися як властивості системи, так і її структура. Система, що зберігає здатність до незначної зміни в умовах впливу середовища, називається стабільною. Так, діяльність продовольчої служби територіального командування в умовах мирного часу залишається досить стабільною й значно змінюється лише при переході від мирного часу до військового.

         Для забезпечення нормального функціонування система повинна бути «равнопрочною», тобто всі елементи повинні однаково успішно сприяти досягненню єдиної мети функціонування системи. Порушення цього принципу приводить до зниження ефективності функціонування системи в цілому. Якщо, наприклад, не приділяти достатню увагу розвитку й удосконалюванню військових ремонтних органів, роблячи головний упор на технічне обслуговування військової техніки в процесі експлуатації, то в остаточному підсумку це приведе до зниження боєздатності ВВ у цілому. Тому не випадково в останні роки з'явилися такі поняття, як система ремонту, система технічного забезпечення й ін. Тільки системний підхід, аналіз процесів у їхній технологічній єдності з урахуванням всіх зв'язків і їхнього впливу на елементи системи дозволяють приймати правильні, науково обґрунтовані рішення.

         ВВ можна розглядати як комплекс двох взаємозалежних типів військових систем: системи матеріально-технічного забезпечення й системи функціонування. Системи матеріально-технічного забезпечення являють собою сукупність органів, що поставляють озброєння, військову техніку й інші матеріальні кошти. Вони проявляють свої властивості в системах другого типу, до числа яких можуть бути віднесені:

        система навчання й виховання особового складу (підготовка окремих військовослужбовців, відділення, взводу, роти й т.д.);

        система бойових дій військ (бій, операція);

        система заходів, що  забезпечують бойову підготовку особового складу (удосконалювання учбово-матеріальної бази,  фінансове забезпечення військ, матеріальне забезпечення й т.д.).

      Така класифікація систем допомагає визначати роль і місце окремих ланок військового механізму, у цілому оцінювати результати їхньої діяльності й визначати витрати на здійснення окремих заходів.

 

1.1.3. Завдання дослідження систем

         Існує три основних рівні аналізу системи: параметричний, морфологічний і функціональний.

         Параметричний аналіз системи, що є вихідним рівнем аналізу, складається в описі системи в цілому, її ознак і зовнішніх зв'язків. Наприклад, параметричний аналіз системи «продовольча  служба частини» припускає опис завдань частини, її специфічних рис, які відрізняють продовольчу службу від інших служб, що забезпечують життєдіяльність військ.

         Морфологічний аналіз (морфологія — наука про форму) складається у визначенні заелементного складу системи й, головне, у відшуканні й описі зв'язків між елементами системи. Для продовольчої служби територіального командування  морфологічний опис укладається у визначенні кількості військових частин, що постачаються, характеру їхніх взаємин між собою й із продовольчою службою територіального командування, у визначенні наявних технічних засобів і кадрів продовольчої служби і їхнього стану.

         Функціональний аналіз дозволяє встановити зв'язки елементів між собою, між елементами й центральною ланкою системи в цілому. Функціональний опис дозволяє перейти до виявлення «картини життя» у цілому, до керування виявленими зв'язками, а отже, до зміни параметрів, що характеризують поводження системи.

         Таким чином, системний підхід проявляється в описі елементів не самих по собі, а з урахуванням їх місця в системі й зв'язків між собою.

         Функціональний опис системи дозволяє вирішувати два класи завдань: завдання аналізу й завдання синтезу.

         Завдання аналізу припускає одержання характеристик системи в тому випадку, коли відомі умови її функціонування (зовнішнє середовище), задані структура системи, чисельні значення параметрів кожного елемента системи й зв'язків між ними. Тільки при цих умовах можна оцінити очікувані чисельні значення характеристик ефективності функціонування системи. Наприклад, умови дислокації, характер з'єднання (мотострілкове, танкове й т.д.), укомплектованість особовим складом і військовою технікою військових частин і з'єднання в цілому, план бойової підготовки й інші фактори визначають потреба в продовольстві, а укомплектованість штату продовольчої служби з'єднання особовим складом, рівень його спеціальної підготовки, стаж роботи зі спеціальності й деякі інші фактори впливають на основні підсумкові показники діяльності по продовольчому  забезпеченню з'єднання.

.        Якщо отримані або очікувані результати функціонування не задовольняють вимогам, пропонованим до системи, виникає необхідність у рішенні завдання синтезу. Завдання синтезу зводиться як би до конструювання або реконструкції системи, до відшукання найкращого її складу, оптимальних зв'язків між елементами.

         Якщо завдання аналізу припускає визначення вихідного стану системи, виявлення внутрішніх зв'язків між елементами й оцінку кількісних значень характеристик якості функціонування системи, то рішення завдання синтезу, крім того, припускає:

            розробку різних способів і варіантів функціонування системи в інтересах досягнення кінцевих цілей;

         визначення ресурсів, потрібних для досягнення цілей при кожному способі й варіанті функціонування системи;

         співвіднесення цілей і результатів, що досягають, а також наявних і потрібних ресурсів, тобто      визначення ресурсних і цільових показників;

         вибір критерію оцінки якості функціонування системи, відбір припустимих варіантів з урахуванням обмежень по ресурсах, порівняння відібраних варіантів за критерієм і підготовкою рекомендацій з найкращого способу функціонування системи.

         Якщо рішення виходить незадовільним, необхідно переглянути умови вибору (поставлені цілі й обмеження по ресурсах) або спробувати розробити додаткові варіанти й способи функціонування системи.

         Більш конкретно послідовність і склад синтезу системи залежать від характеру розв'язуваного завдання й можуть бути виражені у вигляді фізичної моделі, реального економічного експерименту або економіко-математичної моделі. У галузі економіки реальний експеримент обмежений, тому що у випадку невдачі збиток, як правило, досить значний, хоча деякі економічні експерименти проводяться (наприклад, удосконалювання системи фінансового планування й фінансування). У цей час усе ширше практикується економіко-математичне моделювання реальних процесів.

 

1.1.4. Показники системи

  Вивчення реальних систем як сукупностей елементів матеріально-речовинної форми, людей і відносин може провадитися шляхом їхньої заміни набором показників. При цьому варто виходити з того, що системи — лише наша уява про реальність, а системний аналіз — спосіб вивчення реальності шляхом її заміни деякими адекватними еквівалентами. Як такі еквіваленти виступають показники, якими можна описати будь-яку систему й процес її функціонування. Показник - це характеристика властивостей або стану системи в процесі її функціонування. Характеристиці стану системи може відповідати безліч кількісних значень. Наприклад, собівартість ремонту техніки, кількість  військових частин, що постачають продовольством у з'єднанні, маса бойової машини піхоти, ріст військовослужбовця. Показники, що характеризують процеси, які відбуваються усередині системи або із системою в цілому, визначають, як правило, якість діяльності. Наприклад, швидкість руху танка, зменшення кількості  порушень при постачанні у звітному році.

      Стосовно системи показники можуть бути внутрішніми й зовнішніми. У свою чергу, зовнішні показники підрозділяються на вхідні, визначальні цілі й умови функціонування системи, і вихідні, що характеризують результати її функціонування (рис. 1. 1).

Частина 1.1
 

 

 


Рис. 1.1.  Показники системи

         Так, вхідними показниками системи «продовольча служба військової частини» (рис.1.1) є норми видатків на одного військовослужбовця, кількість військовослужбовців, умови дислокації  й ін. Внутрішні показники характеризують ті рішення, які приймаються усередині системи, щоб, діючи в умовах вхідних показників, поліпшити значення вихідних показників. Наприклад, розподіл функціональних обов'язків, кількість годин, відведених на спеціальну підготовку особового складу  продовольчої служби й ін.. Вихідними показниками цієї системи є повнота й своєчасність продовольчого забезпечення  військової частини  й ін.    Набір вхідних, внутрішніх і вихідних показників, по суті являє собою еквівалент реальної системи, користуючись яким можна проводити її аналіз.

         Значення вихідних показників залежить від вхідних (умов функціонування) і внутрішніх (прийнятих рішень) показників. Умови функціонування бувають некеровані й керовані. До некерованого відносяться умови дислокації й відповідні їм природно-кліматичні характеристики. У свою чергу, досягнуті значення вихідних показників впливають на зміну вхідних і внутрішніх показників. У цьому проявляється зворотний зв'язок між вихідними й внутрішніми показниками. До керованих умов можна віднести штати, норми видатку продовольства, які періодично змінюються.

Під зворотним зв'язком розуміється вплив на вхідні й внутрішні показники системи результатів діяльності, тобто вихідних показників. Інакше кажучи, аналізуючи результати діяльності (вихідні показники), керівник може міняти внутрішні показники, тобто приймати рішення з метою поліпшення результатів. Наприклад, кількість і характер виявлених у процесі  контролю їдальні порушень (вихідні показники) можуть вплинути на плани спеціальної підготовки (внутрішні показники).

         У загальному випадку показник повинен містити в собі кількісне значення й набір змістовних ознак, у яких відображаються: об'єкт виміру (види їжі, що виготовляється,  продовольчі запаси й т.п.); сутність процесу (одержання, випуск, втрати, збільшення, зменшення й ін.); одиниця виміру (тис. грн., т, кг і т.д.); період функціонування системи або момент, станом на який обмірюється показник (число, місяць, рік); просторове положення системи (територіальне командування, область і т.д.); вихідна інформація, використана для одержання показника (норматив, фактичні витрати, прогнозне значення й т.д.).

Конкретний набір показників визначається не тільки об'єктом, але й метою аналізу. Наприклад, при рішенні завдання оцінки діяльності з'єднання в цілому як вхідні показники можуть виступати географічні умови, накази й розпорядження вищих органів; у якості внутрішніх - плани бойової підготовки, матеріального забезпечення частин, технічного обслуговування військової техніки, виховної роботи; у якості вихідних - стан боєздатності частини, рівень навченості особового складу й ступінь злагодженості частин і підрозділів, стан учбово-матеріальної бази, результати навчань.

 

1.5. Критерії вибору оптимального рішення

   Для одержання найкращого (оптимального, раціонального) рішення вибирається критерій оптимальності, або критерій ефективності. Критерієм називається ознака, на підставі якої провадиться оцінка доцільності дій.

  У випадках коли обсяг і якість (ТТХ) ресурсів задані, на основі критерію вибирається оптимальний план здійснення заходу. Якщо відомо план діяльності, то за допомогою критерію вибираються (обґрунтовуються) характеристики ресурсів, у тому числі ТТХ військової техніки. У загальному випадку критерій допомагає вибрати одночасно й характеристики ресурсів, і план здійснення заходу. Таким чином, критерій - це мірило судження, порівняння, вибору.

   Розрізняють критерії глобальні й локальні, порядкові й кількісні.

   Глобальний критерій оптимальності - міра оцінки якості функціонування системи з позиції інтересів надсистеми, системи верхнього рівня. Наприклад, мірилом оцінки оптимальності функціонування всього суспільного виробництва служить ступінь задоволення потреб суспільства в цілому. Оптимальність функціонування всіх підсистем може перевірятися за глобальним критерієм з позиції оптимуму.

       Локальний критерій - міра, що характеризує оптимальність функціонування розглянутої системи з позицій установлених для неї показників. Наприклад, критерієм оцінки діяльності підприємств може служити прибуток, що лише опосередковано відображається в глобальному критерії. Діяльність продовольчої служби однієї військової частини може порівнюватися з діяльністю продовольчих служб інших  військових частин за станом  планування постачання продовольством і іншими показниками, які є локальними критеріями оцінки їхньої діяльності.

      Порядковий критерій виражається поняттями «більше - менше», «гірше - краще», «лівіше - правіше».

      Кількісний критерій - це міра оцінки, виражена у вигляді числа.

      Як критерій звичайно вибирається один або кілька вихідних показників системи. Так, при оцінюванні транспортування вантажів критерієм оптимальності може бути один з показників: сумарний видаток моторесурса, пробіг, вартість перевезення й т.д.

      Проілюструємо поняття «рішення», «обмеження», «припустиме рішення», «критерій» і «оптимальне рішення» на наступному прикладі.

      Допустимо, що потрібно організувати перевезення сільськогосподарських продуктів від декількох постачальників у військові частини. Кожний постачальник має певну кількість продуктів, що підлягають поставці. В кожної військової частини визначені загальні обсяги заготівель. Відомі вартість перевезення одиниці продуктів від кожного постачальника кожному споживачеві. Необхідно встановити таке закріплення постачальників за споживачами, при якому сумарні витрати на перевезення всіх продуктів були б мінімальними. У даному завданні рішенням є будь-яке можливе закріплення, тобто встановлення обсягів перевезень від кожного постачальника кожному споживачеві. Припустимими рішеннями будуть лише ті, які задовольняють обмеженням, тобто враховують фактичну наявність продуктів у постачальників і повністю забезпечують всіх споживачів.

       Критерієм оптимальності закріплення постачальників за споживачами є сумарна вартість всіх перевезень (рис 1.2). Кожне припустиме рішення має свою сумарну вартість перевезень. Оптимальним є те рішення із числа припустимих, котре забезпечує мінімальну сумарну вартість перевезень.

Критерій повинен відповідати таким вимогам, як показовість, чутливість, простота, здатність враховувати фактор випадковості в ході досліджуваного процесу. Вимога показовості полягає в тім, що критерій повинен оцінювати ступінь досягнення головної мети, рішення головного завдання, а не другорядних завдань. Наприклад, перехід від оцінки результатів діяльності підприємств по загальному обсязі випуску продукції у вартісному вираженні (валової продукції) до оцінки по ступені виконання планів поставок по обсязі, номенклатурі і якості знаменує перехід до головного критерію, що об'єктивно відображає кінцеву мету діяльності підприємства.

 

Частина 1.1
 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.2. Вхідні, внутрішні й вихідні показники завдання про заготівлі

 

          Чутливість критерію полягає в його здатності реагувати на зміну тих факторів, за допомогою яких досягається оптимальність рішення. Інакше кажучи, вихідний показник, обраний як критерій, повинен залежати від зміни значень внутрішнього показника системи, оптимальне значення якого необхідно знайти. Якщо критерій нечутливий до зміни фактору (внутрішнього показника), то це означає, що або невірно обрано критерій, або необхідно змінити фактор (внутрішній показник), узятий для пошуків оптимального рішення.

        Украй бажано, щоб критерій був по можливості простим, мав ясний фізичний або економічний зміст і був єдиним. Ускладнення критерію може утруднити аналіз, не привівши до істотного підвищення обґрунтованості рішення. Одиничність критерію також спрощує рішення завдання, однак у ряді випадків практика змушує мати справу із двома й більше критеріями, іноді суперечливими по своїй істоті. Для рішення практичних завдань при наявності декількох критеріїв існують різні методичні прийоми й способи.

       Одним зі способів рішення завдання при наявності декількох критеріїв (так званий критерій-вектор) є введення складного критерію. Існує кілька основних способів роботи із критерієм-вектором.

       Перший спосіб припускає позначення складного критерію у вигляді дробу. Чисельником дробу є показник, що характеризує одну сторону заходу (наприклад, витрати на його проведення), знаменником дробу - інший показник (наприклад, результат проведення заходу). Дробовий критерій К має вигляд:

Частина 1.1  чи  Частина 1.1

де   К1 — витрати ресурсів, необхідні для одержання одиниці ефекту, що характеризує економічність заходу, К2 - одержуваний ефект на одиницю витрачених ресурсів; В - показник, що має економічний зміст; W - показник, що характеризує результат здійснення заходу.

         При цьому варто мати на увазі, що дробовий критерій не є чутливим, оскільки зміна однієї складової критерію можна компенсувати зміною іншої складової й значення критерію залишиться незмінним. Наприклад, зрівняємо два варіанти здійснення заходу, видаток ресурсів на проведення яких становить відповідно В1= 10 млн. грн. і В2 = 12,5 млн. грн. Одержуваний при цьому ефект теж різний: W1 = 0,8 і W2 = 1,0. У результаті значення дробового критерію будуть рівні: для першого варіанта К1 = 10:0,8 = 12,5 і для другого варіанта      К2 = 12,5:1,0 = 12,5. Таким чином, критерії К1 і К2 рівні по величині, хоча очевидно, що два варіанти нерівнозначні в міру досягнення кінцевої мети. Тому дробовий критерій має досить обмежене застосування й може використатися тільки для порівняння равноефективних заходів (по кінцевому результату).

      Другим способом роботи із критерієм-вектором є формування одного критерію у вигляді суми часток з обліком «ваги» кожного з них. Так, якщо є приватні критерії W1 , W2 і W 3, то формується єдиний критерій виду

W = k1W1 + k2W2 + k3W3 .

      Оскільки кожний із приватних критеріїв відображає різні й нерідко суперечливі показники (наприклад, витрати ресурсів, які бажано зменшити, і якість, що бажано підвищити), що мають свою розмірність (грн., тонни й т.д.), узагальнений критерій може не мати ясно вираженого фізичного або економічного змісту. Його варто розглядати лише як міру переваги. Коефіцієнти важливості («ваги») встановлюються, як правило, експертним шляхом. Наприклад, в одному з варіантів частка уражених об'єктів супротивника W1 = 0,4, частка втрат нашої сторони W2= 0,1, частка витрат боєприпасів W3 = 0,2. Експертами встановлений ступінь важливості кожного показника: k1 = 0,3, k2 = 0,5, k3 = 0,2 (сума показників важливості дорівнює одиниці). Величина узагальненого критерію W буде дорівнює 0,3 • 0,4 - 0,5 • 0,1- 0,2 • 0,2 = 0,03. Знак «мінус» перед другим і третім критеріями ставиться тому, що нам бажано зменшити свої втрати й витрати боєприпасів. Виходить, критерій W повинен бути по можливості більшим. Для порівняння розглянемо інший варіант, у якого W1 = 0,4; W2 = 0,04; W3 = 0,3. Тоді величина W" буде дорівнювати             0,3 • 0,4-0,5 • 0,04-0,2 • 0,3= 0,04.

        Величина W" краще, тому що наші втрати в другому варіанті менше. Виходить, порівняння двох варіантів по сумарно зваженому критерії дає кількісну міру оцінки доцільності наших дій.

         Третім способом роботи із критерієм-вектором є ранжирування критеріїв, тобто розташування їх у порядку важливості. Цей спосіб застосовується в тому випадку, коли важко оцінити коефіцієнти важливості  і лише експертним шляхом вдається встановити ступінь переваги одного критерію іншому, тобто встановлюється, наприклад, що W2 > Wl > W3      (> - знак «раніше», «передує», «переважніше»; якщо а переважніше b, то записується а > b).

         У цьому випадку провадиться оптимізація спочатку по найбільш важливому критерії, потім по наступної, менш важливим. При цьому оцінюється величина відходу від оптимального рішення по першому варіанті, величина так званої поступки. Аналогічні дії проводяться з наступними критеріями.

         Найбільш методично правильним способом роботи із критерієм-вектором є виділення одного із критеріїв у якості головного й використання інших як обмеження. Так, модифікуючи приклад одержання узагальненого критерію з використанням «ваг», можна сформулювати завдання в такий спосіб: вибрати такий варіант дій, при якому втрати супротивника будуть максимальними, а наші втрати й витрати боєприпасів не перевищать заданих рівнів. Інакше кажучи, необхідно знайти такий спосіб дій, при якому W1 прагне до максимуму, a W2 < Wдоп , W3 < Wвид . У цьому випадку постановка завдання має ясний сенс і дозволяє знайти оптимальне рішення із числа припустимих по умовах обмеження на значення W2 і W3, при якому W1  приймає максимальне значення. Завдання вирішується в такій послідовності. Після формування різних варіантів провадиться оцінка кожного з них по показниках W1 , W2 і W3. Із числа припустимих варіантів відбирається той, котрий має максимальне значення W1 .

 

1.6. Загальна форма критеріїв при воєнно-економічному   аналізі заходів

       У самому загальному випадку ВЕА заходів щодо забезпечення БГ військ припускає вибір найкращих варіантів дій по забезпеченню раціонального використання коштів, які виділяються на оборону країни. При цьому використається тріада показників: ефект, що досягається (W), витрати ресурсів (В) і час (Т). У кожному конкретному завданні зміст показників визначається метою аналізу й суттю заходу. Наприклад, показник В, відображаючи матеріальне втримування, може вимірятися в тоннах, штуках, боєкомплектах, моточасах і т.д. Однак внаслідок того що захід вимагає витрати різнорідних ресурсів, найбільше часто показник В має вартісну форму й виміряється в грн.

         Показник W може виражати бойову ефективність (імовірність поразки об'єктів супротивника, співвідношення сил  і засобів сторін і ін.) або результат проведених заходів щодо забезпечення бойової готовності військ (ступінь фінансового забезпечення, прибуток промислового підприємства, отриманий у звітному році, досягнутий рівень навченості особового складу й ін.).

         Часовий показник Т, як правило, виражає тривалість виконуваного заходу (тривалість вогневого нальоту, тривалість виробничого циклу, час, відведений для проведення ревізії, і ін.) або календарний відрізок часу (рік, квартал, місяць і т.д.), а також моменти здійснення тих або інших подій.

         Залежно від характеру розв'язуваного завдання один з перерахованих показників вибирається звичайно як критерій, а два інших виступають як обмеження. Якщо потрібно організувати захід так, щоб у заданий час Тзад виконати завдання з максимально можливим рівнем W і  при цьому укластися з витратою ресурсів З у обсяг, що не перевищує Ввид, то формулювання завдання буде мати вигляд WЧастина 1.1 max при В < Ввид , Т < Тзад.

         У випадку коли час задається й потрібно досягти рівня ефекту не нижче Wпотр при мінімальному витраті ресурсів, завдання формулюється у вигляді       ВЧастина 1.1min при W > Wпотр , T< Тзад. І нарешті, якщо задано рівень виконання завдання й відоме обмеження по ресурсах Ввид, та потрібно мінімізувати час досягнення мети, тобто ТЧастина 1.1 min при W > Wпотр, В < Ввид.

         Таким чином, при ВЕА класичними є три постановки завдання.   Критерії у завданнях (WЧастина 1.1 max; ВЧастина 1.1min; ТЧастина 1.1 min) часто називають цільовими функціями, тобто функціями, що характеризує якість досягнення мети заходу. Для рішення завдань по відшуканню екстремального значення цільової функції необхідно створити економіко-математичну модель, що містить основні зв'язки аналізованої системи. При цьому всі три вихідних показники (В, W і Т) повинні бути пов'язані з тими факторами (внутрішніми показниками системи), зміна яких приводить до зміни значення критерію й інших показників, прийнятих як обмеження. Фактори, за допомогою яких вдається знайти екстремальне значення цільової функції, називаються управляючими впливами або параметрами управління. Математичні, економіко-математичні моделі такого роду завдань мають різний вигляд і форму подання зв'язків між цільовою функцією й управляючими впливами.

 

1.3. Методичні рекомендації до організації аналітичної роботи

 

1.3.1.Технологія аналітичної роботи й підготовки рішення

         В останні роки збільшення обсягу аналітичної роботи й залучення до неї широкого кола фахівців обумовили необхідність їхнього навчання методичним основам цієї роботи, упорядкування її організаційних форм, уточнення функціональних обов'язків служб (груп) ВВ. Як правило, функціональні обов'язки служб визначаються директивними вказівками головних (центральних) управлінь військ.

         Знання своїх обов'язків працівниками служб є умовою необхідною, але недостатнім. Потрібні також певні навички, що забезпечують ефективну роботу, для чого розроблені методичні рекомендації з технології її проведення.

         На підставі досвіду аналітичної роботи сформульовані деякі рекомендації з утримування й алгоритму роботи в області військово-економічного аналізу. Вони відповідають основним положенням системного аналізу й принципам військово-економічного аналізу. До числа найбільш істотних з них можна віднести наступні.

         Для переконливості рекомендацій варто формувати кілька варіантів досягнення мети, оцінювати кожний з них по одному або декількох критеріях і рекомендувати найбільш кращий варіант. Кожний варіант досягнення мети необхідно оцінювати об'єктивно й всебічно, з обліком всіх позитивних і негативних сторін. У противному випадку рекомендації з вибору оптимального варіанта будуть виглядати непереконливо.

         Робота аналітика або аналітичної групи повинна здійснюватися на підставі планів з обліком найближчих, наступних і перспективних завдань тієї структури, в інтересах якої проводиться аналіз.

         До аналітичної роботи варто залучати тільки висококваліфікованих фахівців. Підготовлені ними рекомендації не повинні носити очевидний і тривіальний характер.

         Необхідно організувати збір, накопичення, зберігання й обробку фактичного, у тому числі статистичного, матеріалу, від якого багато в чому залежить переконливість рекомендацій. Запити в інші організації доцільно направляти від імені вищестоящого начальника.

         У ході роботи аналітик повинен активно вникати в життя військових частин, служб і організацій, вивчати їхній досвід, учитися за окремими фактами бачити назріваючі тенденції й закономірності в розвитку.

         Керівник будь-якого рангу повинен постійно використати у своїй роботі рекомендації й висновки аналітиків (аналітичної групи) з метою найбільш ефективного рішення поставлених завдань.

         Аналітичний матеріал повинен виходити регулярно, без тимчасових інтервалів, але не девальвувати аналітичні результати через скоростиглі висновки й рекомендації.

          Для одержання найкращих результатів в аналітичній роботі варто використати самі передові технології й технічні засоби.

         Аналітичний матеріал доцільно представляти у двох частинах: у першій частині повинні приводитися основні висновки й рекомендації на одній, максимум двох сторінках; у другий - розрахунки, обґрунтування, довідки, переліки фахівців і організацій, притягнутих для підготовки матеріалу, копії відповідей на запити й інші допоміжні документи.

         До аналітичної роботи варто активніше залучати науково-дослідні установи, військово-навчальні заклади й інші аналітичні організації.

         Документи з результатами військово-економічного аналізу повинні бути якісно оформлені: не можуть бути переконливими рекомендації, неграмотно написані й недбало виконані.

         Доцільно проводити спільні семінари по обміну досвідом з фахівцями аналітичних структур інших військ, військових формувань і органів. Варто також налагодити контакти з місцевими науковими й аналітичними організаціями, брати активну участь у регіональних конференціях і семінарах, по можливості використати засоби масової інформації в інтересах аналітичної роботи.

3.1.Організація збору, зберігання й обробки вихідної аналітичної інформації

         Наявність достовірної аналітичної інформації - необхідно, хоча й недостатня, умова підготовки науково обґрунтованих рекомендацій для осіб, що приймають рішення. Тому організація збору, зберігання, обробки й систематичного відновлення інформації - обов'язковий елемент роботи аналітика. Для фахівців військово-економічного аналізу при організації цієї роботи можуть виявитися корисними наступні методичні рекомендації.

         Інформація повинна постійно накопичуватися, систематизуватися й оновлюватися. Будь-яка інформація (статистичний матеріал) повинна мати легенду про те, коли, для яких цілей і при яких умовах сформоване значення того або іншого показника із вказівкою джерела її одержання. У противному випадку абстрактне використання інформації (статистичного матеріалу) може вплинути на якість підготовлених рекомендацій.

         При використанні статистичної інформації для одержання аналітичних залежностей важливо забезпечити порівнянність вихідних даних шляхом застосування дефляторів і різних методів.

         Бажано налагодити регулярне надходження інформації Для цього необхідно ретельно продумати цільове призначення інформації, форми й періодичність її подання. Форми збору інформації повинні бути максимально наближені до існуючої бухгалтерської й статистичної звітності, а також відповідати нормативним актам.

         Однак навіть добре налагоджене й регулярне надходження інформації не завжди задовольняє потреби аналітичної роботи. Тому часто доводиться прибігати до разових оперативних запитів. Оскільки такі завдання вирішуються, як правило, у стислий термін, необхідно особливо ретельно продумувати форму запиту. Бажано задавати табличну форму підготовки й подання інформації, що зводить до мінімуму ймовірність неоднозначного розуміння суті запиту й забезпечує зведення інформації, отриманої з різних джерел.

         По можливості бажано також одержувати інформацію з альтернативних джерел. При збігу даних, отриманих із двох джерел, вірогідність інформації підвищується, однак варто перевірити, чи не є вони споживачами третього, загального для них, джерела. Іноді незбіжні дані можуть бути достовірними, але сформованими при різних умовах.

         У ході ВЕА з використанням статистичного матеріалу важливо знати, чи не зацікавлене джерело інформації в її перекручуванні з якоїсь причини.

         При аналізі інформації, отриманої шляхом проведення масових опитувань (експертним методом), важливо не тільки визначити обсяг репрезентативної вибірки, але й правильно організувати формування вибірки (випадкова, механічна й ін.), а також наступну обробку отриманих даних.

  

Закінчення

 

Безповоротно пішов час ігнорування економічних факторів в області військового будівництва. Кризові явища в українській економіці, украй незадовільний стан фінансування військової організації України лише підкреслили необхідність ВЕА, уміння оцінювати результати діяльності з урахуванням витрат на їхнє досягнення у встановлений термін.

       Володіння аналітичними навичками ВЕА дозволить в умовах ринкової економіки оцінювати альтернативні варіанти організації діяльності й обґрунтовувати прийняті рішення. В основі технології аналітичної роботи лежить системна оптимізація. ВЕА дозволяє оптимізувати програми озброєння й державного оборонного замовлення, економічно обґрунтовувати технічні, тактико-технічні характеристики озброєння й військової техніки, вибирати найбільш економічні варіанти при рішенні завдань тилового забезпечення й організації бойової підготовки, ефективно проводити торги по закупівлі матеріальних коштів (товарів і послуг) для державних потреб, удосконалювати механізм фінансово-економічного забезпечення військового будівництва, вибирати раціональні шляхи військового будівництва й реформи ВВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2. Ефект і ефективність оборонних витрат

 

Вступ.

2.1. Поняття ефекту й ефективності.

2.2. Методичні основи оцінки ефективності оборонних витрат.

2.3. Фактор часу в завданнях ВЕА.

Закінчення.

Вступ

 

         У специфічній військовій сфері діяльності завдання визначення показників ефективності досить актуальне й складне. Актуальність пояснюється важливістю виконуваних завдань, високою відповідальністю за їхнє рішення. Складність завдань обумовлена своєрідністю кінцевого результату діяльності, труднощами порівняння його з витратами, розмаїтістю видів забезпечення (бойове, матеріальне, фінансове й ін.) і специфікою економічних відносин (система замовлень військової техніки, її оплати, обліку й зберігання; умови дислокації). Кінцевим результатом діяльності всіх елементів оборонної структури держави є бойова готовність військ, що дозволяє стримувати агресивні наміри супротивника в мирний час, а також виконувати бойові завдання у випадку розв'язання агресивними силами війни. Для цього необхідно вдосконалювати військову техніку, навчати й виховувати особовий склад, а виходить, підвищувати боєздатність військ.

         ВЕА розглядає цілеспрямовану діяльність структурних елементів військ, у процесі якої відбувається споживання ресурсів. При аналізі цієї різноманітної діяльності використаються такі поняття, як   ефект і  ефективність.

 

2.1. Поняття ефекту й ефективності

 

Цілеспрямоване використання ресурсів передбачає виконання сукупності дій, які направлені на досягнення відповідної цілі. Наприклад, потреба в грошових коштах на рік, що планується повинна бути визначеною у обсягу, який забезпечує потрібний рівень БГ військової частини. Для цього слідує визначити перелік заходів, які дозволяють досягти поставлені цілі, передбачити кошти, необхідні для їх виконання.

Після визначення лімітів бюджетних асигнованій і починається процес забезпечення поточної діяльності, слід діяти із вимоги цільового використання ресурсів, які виділені. З поняттям «цільове використання» коштів нерозривно пов’язано поняття «законність», яке передбачає не тільки втримання даного затвердженого кошторису витрат, але і виконання інших керівних документів, які визначають планування і головним чином витрати коштів.   Принцип  цілеспрямованого використання   коштів використається не тільки на етапі планування, але і у ході фінансування  у випадку появи нових завдань чи уточнення раніш поставлених.  Тоді виникає необхідність  домагатися додаткових коштів відповідно цілям та завданням, які змінилися чи появилися заново.

У ході виконання заходів по забезпеченню БГ військ відвигається вимога бережливості, обачливості.  Ці поняття характеризують відношення до ресурсів, що використаються, з позиції здорового глузду, розумного їх використання. Виконання вимоги бережливості, як правило, не вимагає використання яких-то спеціальних методів оптимізації. Наприклад, принцип бережливості використається при дотриманні режиму електричного освітлення, своєчасного ремонту обмундирування, скорочення збитків супротив встановлених норм природних збитків різних видів матеріальних цінностей за рахунок правильної організації їх зберігання и транспортування та ін.

 В умовах функціонування складних елементів військ ні усяка очевидна економія у дійсності веде до економії у кінцевому випадку. Ще частіше, зустрічаються ситуації, коли оптимальний спосіб виконання заходів не очевидне. Наприклад, коли є два-три типу учбово-тренувальних заходів і штатна техніка, то рішення по вибору оптимального співвідношення між кількістю занять на різних засобах навчання неочевидно, оскільки заняття на тренажерах дешевше, чим на штатної техніки, але, у свою чергу, ефект от проведення кожного заняття на тренажері нижче, чим на  штатної техніки.

Для вибору оптимального способу проведення заходу необхідні попередній аналіз і кількісне обґрунтування припустимого плану дій. Принципи оптимальності і  бережливості витрати ресурсів повинні використовуватися головним чином у процесі планування заходів і визначення потреби у ресурсах, а також при аналізі і оцінки результатів діяльності. Із принципів бережливості і строго цільової витрати коштів слідує діяти головним чином у процесі виконання заходів і у ході  їх фінансування.

Ціль  заходу може бути описана словесно чи задана кількісним показником. Ціль, яка конкретизована по термінам і визначена кількісно, має назву - завдання. Терміни «ціль» і  «завдання» використаються головним чином відносно до майбутніх дій, наступним заходам. Коли дія виконалась, захід виконується чи виконався, то застосується   термін «ефект» чи «результат». Таким чином, ціль і завдання перетворюються в ефект (результат) внаслідок організованої діяльності. 

У залежності від характеру отриманого ефекту його величина  може змірятися  натуральними чи вартісними показниками. Прикладами натурального  зміряння  показників ефекту є кількість підготовлених воїнів – відмінників, кількість уражених на полігоні мішеней та ін. В вартісному вигляді зміряються таки показники ефекту, як величина економії при транспортуванні вантажив різними видами транспорту, зниження собівартості ремонту техніки та ін. Зовсім логічно вважати, що ефект може бути як позитивний, так і негативний (наприклад, збиток – це негативний прибуток).  

Термін «ефективність» походить від поняття «ефект». «Ефект» - це результат організованої дії. Звідси ефективний - це тій, що надає ефект, який призводить до потрібних результатів.

Ефективність - це властивість дії  давати ефект, але ефект не безвідносний, а зіставлений з витратами ресурсів на його досягнення. Тому ефективність - це не просто здатність давати ефект, а саме дієвість такої здатності, тобто результативність,  співвіднесена з витратами  ресурсів всіх видів. Тому оцінювання ефективності повинне передбачати спільний аналіз ефекту й витрат ресурсів на його досягнення:

 

Ефект + Витрати ресурсів на його досягнення = Ефективність        (2.1)

 

У цивільному секторі економіки, вкладаючи кошти у виробничій сфері, який ефект очікується одержати? Прибуток, ріст національного доходу. У цьому випадку розмірність і ефекту й витрат однакова - у грошових одиницях, а ефективність для такого випадку називається економічною. У цьому секторі можуть мати місце ефекти - соціальний, екологічний. Їм уводиться  у відповідність поняття соціальної, екологічної ефективності.

Для оборонних витрат, наприклад, вкладаються кошти в створення й експлуатацію зразка озброєння. Який ефект при цьому вийде? Бойовий ефект. Причому, для різних зразків озброєння вид бойового ефекту буде різний (для танку  один, для радіостанції інший і т.д.). Важливо розуміти, що їхня розмірність різна й не співпадаюча з розмірністю витрат.

З народногосподарських позицій кошти вкладені в оборону  не дають економічного ефекту, що розуміє в загальному змісті. Вони не збільшують  національний доход держави. Навпаки, витрати на оборону є одним з напрямків  витрати національного доходу (інші два - розвиток виробництва й поліпшення добробуту населення). Тоді для зразків озброєння маємо з однієї сторони  бойовий (цільовий ) ефект, а з іншої, витрати ресурсів на досягнення ефекту:

 

Бойовий (цільовий)    +     Витрати ресурсів на   =   Бойова (цільова)    (2.2)

ефект                         досягнення ефекту             ефективність

 

  Бойовий (цільовий) ефект – його мірою служать показники ефекту. Показник ефекту - це комплексний показник якості цілеспрямованого процесу застосування зразка по призначенню. Кожний показник ефекту визначається безліччю факторів. Зокрема, показники ефекту застосування зразка залежать від їхньої структури й параметрів, а також від факторів, що характеризують способи застосування й умови використання (наприклад, маса зразка не суттєва для стаціонарного зразка, але має суттєве значення  для рухомого).

Складні зразки озброєння функціонують, як правило, в умовах впливу великої кількості факторів. Тому й результати застосування складного зразка неминуче носять випадковий характер. Для того, щоб оцінка ефекту не залежала від випадкового сполучення діючих факторів, як показник ефекту вибирають імовірності настання деяких характерних подій чи середні значення відповідних випадкових величин. Наприклад, показником ефекту зенітного ракетного комплексу може бути ймовірність поразки цілі однією ракетою, а багатоканальної зенітної ракетної системи  - математичне очікування  числа знищених цілей.

Чи завжди формула (2.2) має місце для оборонних витрат, або може бути виключення? Виявляється є.

Наприклад, вкладаються кошти в розробку пристрою для радіолокаційної станції (РЛС), що збільшує її дальність виявлення цілій на малій висоті.  В цьому випадку зміст завдання по оцінки ефективності зводиться до схеми, що є аналогічною,   розглянутій раніше за формулою (2.2).

Частина 1.1 

 

 

 


Змінимо постановку завдання. Нехай розглядається  завдання створення  безперервного радіолокаційного полю на малій висоті, щоб прикрити певну площу угруповання (многокутник, який виділено жирною лінією ) з   РЛС без пристрою, що розроблено (варіант 1 – рис.2.1), і  з   РЛС з пристроєм (варіант 2 – рис.2.2).

 

Частина 1.1
Частина 1.1
 

 

 

 


.

 

               

 

 

Частина 1.1

Рис.2.2. Варіант 2 створення безперервного радіолокаційного поля на малій висоті з використанням РЛС з пристроєм, що розроблено

 

 

 

 

 

 

 


 Тоді за варіантом (рис.2.1) РЛС без пристрою, що розроблено, знадобиться більше на одну на одну, чим дороблених і з більшою дальністю виявлення цілій (рис.2.2). Тобто, за рахунок використанням РЛС з пристроєм, що розроблено, які мають збільшену дальності виявлення цілій, буде матися  виходить економія на капітальних вкладеннях (при побудові угруповання потрібно менше РЛС) і експлуатаційних витратах (необхідні зменшені поточні витрати на утримання  угруповання РЛС з меншою кількістю). В обох варіантах рішається однакова бойове завдання – створюється безперервного радіолокаційного поля над одній і тій же територією. У цьому випадку буде мати  цільовий ефект, який виражається через економічний ефект ( у вигляді економії на капітальних і експлуатаційних витратах при меншої кількості РЛС) і може бути представлено  за формулою (2.3).

Частина 1.1 

 

 

 


Таким чином, для оборонних витрат може мати місце і оцінка економічної ефективності, під якою розуміється співвідношення між економічним ефектом і витратами ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності або фактично витрачених.

З деяких часток умовності можна оцінювати економічний ефект і економічну ефективність стосовно до бойових дій. Оскільки виконання вогневих і бойових завдань супроводжується витратою ресурсів (снарядів, ракет і ін.) і має свою вартісну оцінку, то, використовуючи різні варіанти призначення бойових засобів по цілям, можна виконувати те саме завдання з різною вартістю. Отже, різниця у вартості виконання завдання оптимальним способом і будь-яким іншим, що відрізняється від оптимального, дає певну величину економічного ефекту.

         Якщо оцінити вартість відверненого збитку й зіставити її з витратами на виконання завдання, що характеризують розмір витрачених ресурсів, то також можна судити про економічну ефективність використання військової техніки.

         У ряді випадків використаються терміни «ефективність використання ресурсів», «ефективність витрат» і т.п. Тут мається на увазі також ефективність діяльності, але оскільки всяка діяльність супроводжується витратою ресурсів, то в цих термінах підкреслюється величина результату, що доводиться на одиницю ресурсів, витрачених або планованих до використання для рішення поставленого завдання.

         Застосовується також критерій «ефект-вартість-реалізуємість». У цьому випадку в одному ряді можуть виявитися показники вартості й цільового ефекту. Наприклад, показник «вартість виконання завдання» відбиває не тільки розмір спожитих ресурсів, але й ступінь (рівень, імовірність) рішення завдання. Ефективність, у свою чергу, також містить як оцінку розв'язуваного завдання, так і розмір спожитих (необхідних) ресурсів. Складова критерію «реалізуємість» припускає оцінку (перевірку) достатності ресурсів для виконання поставленого завдання або реалізації програми. Наприклад, якщо ресурсів (виробничих потужностей необхідного профілю, необхідних матеріалів, коштів і ін.) досить для реалізації програми, то використаються три складові критерії - витрати й результат, досягнутий у певний час.  Якщо ж ресурсів недостатньо, то виробляється оцінка додаткової потреби й знову використовується критерій «ефект-витрати-час».

          Для оцінки ефективності використовуються різні показники - її числові характеристики. Іноді береться відношення величини отриманого ефекту до витрат ресурсів або навпаки. У першому випадку показник цільової ефективності характеризує величину ефекту на одиницю вкладених коштів, у другому - суму використаних засобів на одиницю отриманого ефекту, зокрема вартість одиниці ефекту. При оцінці економічної ефективності такий вид показника є основним.

Однак не завжди показник ефективності - це відношення результату до витрат або навпаки. Іноді це лише один з різновидів показника оцінки цільової ефективності. Наприклад, одним з вихідних показників діяльності продовольчої служби як системи виступає ступінь продовольчого  забезпечення військової частини. Вона в цьому випадку є показником цільової ефективності діяльності продовольчої служби. Так, організувавши діяльність різними способами (змінюючи внутрішні показники), начальник продовольчої служби військової частини може домогтися різного ступеня продовольчого забезпечення, що характеризує різну ефективність його діяльності.

    Інший приклад. Батареї для поразки навчальних цілей виділена певна кількість боєприпасів. Результат діяльності батареї залежить від якості підготовки особового складу й техніки до проведення стрільб і оцінюється числом уражених навчальних цілей: чим більше це число, тим вище ефективність діяльності батареї. У наведених прикладах у наявності певний обсяг ресурсів і рівень досягнення мети, і в той же час показник ефективності не є відношенням витрат до результатів або навпаки.

  Якщо системи мають у своєму розпорядженні різну кількість ресурсів, то при порівнянні показників ефективності необхідно забезпечити порівнянність умов.

 У теорії ефективності розрізняють загальну (абсолютну) ефективність і порівняльну ефективність. Загальна (абсолютна) ефективність визначається зіставленням одержуваного економічного ефекту з усією сумою витрат, які пов'язані з його одержанням. Порівняльна ефективність має метою вибір оптимального способу здійснення заходу, визначається порівнянням різних варіантів по величині сумарних витрат або по величині одержуваного ефекту.

Таким чином, різні види постановки завдання приводять до різних видів  ефекту й, відповідно, ефективності при розгляді оборонних витрат. Для оборонних  витрат може мати місце також соціальна ефективність, екологічна ефективність і т.п.  Однак найчастіше зустрічаються перші два види ефективності - бойова (цільова) та економічна.

 

2.2. Методичні основи оцінки ефективності оборонних витрат

 

         Конкретний зміст показників ефективності визначається характером розв'язуваного завдання, призначенням і складом структурного підрозділу, якому це завдання поставлене. При оцінці ефективності враховуються досягнутий результат, обсяг і якість ресурсів, що витрачають у процесі   Конкретне вираження мети діяльності структурних елементів військ різне. Проте, результати діяльності варто розглядати з погляду їхнього впливу на кінцевий результат, тобто на бойову готовність військ. Визначальну роль у виконанні бойових завдань грають бойові підрозділи, оскільки тільки силоміццю зброї досягається перемога. Підрозділу забезпечення у відповідності зі своїм цільовим призначенням вносять свій внесок у досягнення успіху в бою або операції. В умовах мирного часу основна сила, стримуюча агресора  також є бойова міць  військ.

         По характеру й вагомості внеску різних структурних елементів у загальний результат бойових дій (у готовність виконати бойове завдання) можна судити про бойову ефективність заходів, проведених цими структурними підрозділами.

         Ефективність діяльності бойових підрозділів характеризується їхньою здатністю до виконання бойових завдань по поразці супротивника в заданій обстановці або ступенем фактичного досягнення поставленої мети. Неодмінним елементом цієї ефективності є бойова ефективність озброєння, під якою розуміється його можливість завдати шкоди об'єктам супротивника в заданий час при наявності навченого особового складу й необхідних матеріальних ресурсів.

         Бойовий ефект заходів щодо забезпечення керування й зв'язку оцінюється з тих часток, що вносять відповідна техніка й особовий склад у загальний результат бойових дій. Кількісно величина ефективності системи керування й зв'язку може бути оцінена зміною величини показника ефекту керованих бойових засобів і підрозділів, співвіднесеного з витратами на зміну ефекту.

         Аналогічно можна говорити про бойову ефективність розвідки, матеріального, технічного й тилового забезпечення як про ступінь пристосованості діяльності відповідних структурних підрозділів до виконання поставлених перед ними завдань в умовах бойової обстановки в співвідношенні з додатковими витратами на їхнє утримання. Таким чином, кінцевим результатом діяльності всіх структурних елементів військ є ефект бойових дій, а безпосереднім результатом - рівень виконання ними конкретних бойових і спеціальних завдань.

 Для бойових підрозділів показники ефекту можуть виражатися величиною нанесеної супротивникові поразки у вигляді кількості уражених об'єктів або зайнятій площі супротивника, розміром відверненого збитку, часом виконання поставленого бойового завдання. Наприклад, для зенітного підрозділу показниками ефекту його діяльності при заданих характеристиках бойових засобів можуть бути число збитих літаків супротивника, час, за який збиті ці літаки, кількість і якість об'єктів, які захищені від нападу супротивника. Для продовольчої служби військової частини показниками ефекту можуть бути своєчасність і повнота продовольчого забезпечення військ і ін.

         На ефективність діяльності військ і їхніх структурних елементів впливає значна кількість факторів (рис. 2.3). Велику роль у досягненні кінцевої ефективності діяльності військ грає озброєння з його тактико-технічними характеристиками. Однак людина, що опанувала технікою, залишається головною, вирішальною силою на війні. Тому головним напрямком підвищення ефективності використання ресурсів, виділюваних на оборону країни, є раціоналізація діяльності, спрямованої не тільки на створення зразків озброєння із сучасним рівнем тактико-технічних характеристик, але й на оволодіння технікою, на навчання особового складу, на його морально-психологічне загартування, на підтримку техніки у високому ступені готовності.

          Для рішення завдань підвищення ефективності використання засобів у процесі планування застосовуються методи кількісного обґрунтування військово-економічних рішень.

Наприклад, для оптимізації планів бойової підготовки доцільно використати методи математичного програмування, а для перевірки обґрунтованості заявок на поставки продовольства, що надана  продовольчою службою, - методи регресійного аналізу.

 

        

Ефективність

діяльності

 
   

 

Частина 1.1 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2.3. Фактори, що впливають на ефективність діяльності бойових підрозділів

Таким чином, стає можливим оцінити важливі вихідні показники наприклад, діяльності служб, що задовольняють, територіального командування: ступінь обґрунтованості заявок служб, що задовольняють, військових частин, а також ступінь забезпечення реальної потреби військ у продовольстві й матеріальних ресурсах. Це дозволяє значно підвищити ефективність використання ресурсів.

Після того як  виділені фонди продовольчих і матеріальних ресурсів, починається етап діяльності служб, що задовольняють, і фінансових органів, основна мета якого складається в підвищенні ефективності використання фіксованих обсягів ресурсів.

          Ефективність роботи служб, що задовольняють, виміряється ступенем виконання завдання, поставленої перед даною службою зокрема, і досягнення мети, що коштує перед територіальним командування (частиною) у цілому. Найвищими показниками ефективності діяльності служб, що задовольняють, є повнота й своєчасність забезпечення необхідного рівня бойової готовності військовою частиною при мінімальній витраті ресурсів.

         Для оцінки ефективності діяльності служб, що задовольняють, розробляються й використаються приватні методики. Так, для оцінки діяльності служб, що задовольняють, які займаються обслуговуванням техніки, і фінансово-економічного органа, що забезпечує ресурсами для підтримку техніки в боєздатному стані, можна використати наступний методичний підхід.

         Допустимо, заплановане щоквартальне технічне обслуговування, що компенсує природне падіння готовності певних технічних систем, що відбуває в результаті їхнього фізичного зношування. Під технічним обслуговуванням розуміється комплекс профілактичних заходів з метою підтримки технічних систем у справному стані й постійній готовності до використання по призначенню в обсязі й строки, установлені відповідними документами. Рівень готовності техніки виміряється коефіцієнтом готовності КГ , що характеризує ймовірність того, що в будь-який момент часу надходження команди на застосування техніка буде перебувати в справному стані. Для окремої системи (літак, автомобіль, радіостанція й ін.) коефіцієнт готовності КГ  визначається по формулі:

Частина 1.1                                                (2.4)

де    ТР - сумарний час, протягом якого зразок військової техніки не може використатися по прямому призначенню (у ремонті, на регламентному або технічному обслуговуванні, у несправному стані); ТЕ - сумарний час експлуатації (включаючи ТР), значення не менше нормативу, то варіант капітальних вкладень вважається ефективним.

Для великої кількості однотипної техніки (танки, автомобілі й ін) у складі військової частини  коефіцієнт готовності може бути розрахований по формулі:

             Частина 1.1                                                (2.5)

де    Nнб — кількість небоєздатних  одиниць техніки;

        N - загальна кількість одиниць техніки у військової частині.

Якщо не проводити вчасно планових технічних і регламентних обслуговувань, то величина КГ згодом знижується. Коефіцієнт готовності відновлюється на величину Частина 1.1КГ у результаті проведення профілактичних заходів (рис. 2.4), що вимагають витрати матеріальних і фінансових ресурсів.

Частина 1.1

Рис.2.4. Вплив технічного обслуговування (ТО) на стан готовності техніки:

КГ0 - початкова готовність техніки; Частина 1.1КГ — величина відновлення готовності техніки;

КГ1 - коефіцієнт готовності техніки при своєчасному проведенні всіх ТО;

К‘Г1 - коефіцієнт готовності техніки без проведення ТО наприкінці кожного місяця.

Якщо через несвоєчасне забезпечення коштами не може бути проведене чергове технічне обслуговування, то до кінця планового періоду готовність знизиться. Недостатня готовність техніки повинна бути компенсована або іншою додатковою технікою, яку необхідно здобувати й тримати у військах, або проведенням заходів неоптимальним, більше дорогим способом. Таким чином, збиток (негативний ефект) від несвоєчасного фінансового або матеріального забезпечення виміряється тими додатковими витратами, які необхідно зробити для підтримки необхідного рівня бойової готовності.

Оцінка збитку або отриманого позитивного ефекту від своєчасності й повноти забезпечення матеріальними й фінансовими ресурсами дає можливість охарактеризувати найбільш істотну сторону діяльності служб, що задовольняють.

Іншим повинен бути підхід до оцінки ефективності діяльності, наприклад, продовольчої служби по задоволенню особового складу покладеними видами продовольчого постачання. Тому що порядок надання продовольчого забезпечення значною мірою регламентований шляхом установлення норм забезпечення, то головними показниками оцінки результатів є повнота й своєчасність забезпечення особового складу продовольчим забезпеченням, законність витрати й схоронність продовольства.

Дотримання законності витрати продовольства   характеризується кількістю й сумою перевидачі, недовидачі й неналежних видач продовольства. Однією з кількісних мір ефекту діяльності продовольчої служби  служить також величина зміни кількості й суми розтрат і розкрадань, що характеризує результативність діяльності по вихованню працівників продовольчої служби.

 

2.3. Фактор часу в завданнях ВЕА

 

         Фактор часу у військовій діяльності грає дуже важливу роль. У тих випадках, коли розглядаються завдання оцінки технічного стану систем зброї, бойової готовності, живучості й маневреності військ, а також і строків виконання завдань бою й операції, роль фактора часу стає визначальною. У ході реалізації військово-технічної політики й усе більше активного переносу функцій керування з людини на технічні системи роль фактора часу постійно збільшується. В умовах, коли, наприклад, час польоту ракет між континентами становить 25-30 хвилин, а швидкість польоту бойових літаків є надзвуковій, вимоги до БГ військ і, отже, до економічного забезпечення живучості військ і об'єктів, що обороняють, зростають.

         Характеристики сучасних засобів збройної боротьби накладають свій відбиток і на військово-економічну діяльність. Принцип «краще пізно, ніж ніколи» заміняється принципом «або вчасно, або недоцільно». При цьому форми прояву фактора часу досить різноманітні. Розглянемо найбільш характерні з них.

         Один із проявів фактора часу в економіці, що має закономірний характер, складається в тривалості дії внутріекономічних зв'язків, в інерційності економічних процесів. Так, повільно відбувається зміна структури споживання  - виробництва. Досить великі строки реалізації нових наукових ідей. Економічна інерційність своєрідно проявляється у військовому будівництві. Зокрема, модернізація, технічне переозброєння й реконструкція основних фондів оборонних підприємств відбуваються протягом ряду років.

         При рішенні завдань ВЕА, коли проводиться обґрунтування планів бойового застосування зброї, фактор часу проявляється через бойові властивості, що характеризують інтенсивність їхнього функціонування. Наприклад, скорострільність зброї, час виявлення цілей локаторами, швидкість руху бойової техніки. Ці параметри є також економічними, оскільки, по-перше, вони визначають кількість застосованих засобів (літаків, танків, автомобілів і ін.), а по-друге, чим вище швидкісні параметри, наприклад, скорострільність, тим менше засобів потрібно залучити для виконання завдання у відведений час. При цьому досягнення швидкісних параметрів вимагає витрат, не завжди пропорційних їхнього росту.

         Важливу роль грає фактор часу при розробці інвестиційних програм, довгостроковому плануванні. Створення складних військових систем припускає витрату матеріальних ресурсів і коштів протягом ряду років. При цьому може бути кілька варіантів створення, що відрізняються друг від друга темпом вкладення засобів за часом. Наприклад, один варіант може припускати значні вкладення засобів у початковий період інвестиційної програми, інший - більше рівномірне вкладення засобів, третій - витрата основної частини ресурсів наприкінці періоду інвестування й т.д. Для порівняння варіантів необхідна кількісна «міра відволікання» засобів при здійсненні довгострокових програм. Оскільки держава в цілому й командування ВВ зокрема виступають у ролі інвестора й авансують ресурси для створення й реконструкції об'єктів, то необхідно визначати, у якому порядку повинні вироблятися й відшкодовуватися витрати. Для цього аналітики повинні обґрунтовувати міру «заморожування» засобів, що в остаточному підсумку еквівалентно залученню додаткових засобів, і навпаки. Тут фактор часу проявляється повною мірою. Розглянемо методичні основи обліку фактора часу при оцінці якості інвестиційних проектів.

         При порівняльній оцінці ефективності варіантів капітальних вкладень необхідно усунути вплив різночасності використання матеріальних і фінансових ресурсів. Фактор часу повинен виявитися не в «відкладанні» планових витрат на останні періоди освоєння засобів, а в обґрунтованому їхньому розподілі по етапах освоєння. Для цього варіанти капітальних вкладень, що забезпечують той самий кінцевий ефект, але відрізняються строками вкладень, повинні бути приведені до єдиного моменту часу.

         Приведення різночасних витрат до одного моменту часу здійснюється за допомогою нормативу приведення Енп, що побічно відбиває ефективність капітальних вкладень. Величина Енп залежить від ефективності капітальних вкладень у тій або іншій галузі, а також від нормативно-правової й економічної стабільності. При несприятливих інвестиційних умовах найбільш кращі так звані «короткі» кредити. Для умовних розрахунків величина Енп може бути прийнята рівною 0,1. Економічний зміст і сутність нормативу приведення аналогічні відсотку по довгостроковому кредиті, що міг бути нарахований на кошти, що відволікаються.

         Для приведення різночасних витрат до одного моменту часу (дисконтування) необхідно показник витрат певного року В, помножити на коефіцієнт Частина 1.1, називаний коефіцієнтом дисконтування. Він визначається по формулі:

Частина 1.1                                              (2.6)Частина 1.1

         де   Енп - норматив приведення (норма дисконту);  Частина 1.1t - число років, що відокремлює початок розрахункового року tр від року, у якому здійснюються витрати ресурсів t, тобто Частина 1.1t = tp- t.

         Тоді якщо планова витрата засобів в t-м року дорівнює Вt , то дисконтований показник (приведена вартість) - Впр буде визначатися із співвідношення  Впр = ВtЧастина 1.1 . Для визначення сумарних за ряд років і приведених до розрахункового року витрат використається формула:

Частина 1.1                                                           (2.7)        

         Приклад. Розглядаються два варіанти переустаткування споруджень навчального центра. Витрати по кожному варіанті представлені в табл.2.1. Порівняти варіанти по величині наведених сумарних витрат.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для порівняння витрат

 

Варіант

Витрати по роках, тис. грн.

 

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

10

10

2

2

2

2

2

30

2

7

8

3

3

3

4

4

32

    

 Рішення. Четвертий рік приймемо за розрахунковий (tр=4). Тоді сумарна приведена вартість першого варіанту  ( по формулі 2.7) буде дорівнювати:

 Частина 1.1=10(1+0,1) 4-1+ 10(1+0,1) 4-2+2(1+0,1) 4-3+2(1+0,1) 4-4 +2(1+0,1) 4-5+2(1+0,1) 4-6+

+2(1+0,1) 4-7= 34,72  тис. грн.

Для другого варіанту:

Частина 1.1=7(1+0,1) 4-1+ 8(1+0,1) 4-2+3(1+0,1) 4-3+3(1+0,1) 4-4 +3(1+0,1) 4-5+

+4(1+0,1) 4-6+4(1+0,1) 4-7= 33,53 тис. грн.

         Таким чином, по абсолютній величині сумарних витрат перевага має перший варіант (30 < 32). Однак з урахуванням характеру розподілу витрат по роках планового періоду перевагу варто віддати другому варіанту (33,53 < 34,72).

         Дійсно, другий варіант дозволяє в першому році визволити в порівнянні з першим варіантом 10 - 7 = 3 тис. грн. На початок другого року вони дадуть певний економічний ефект, якщо їх використати для рішення інших господарських завдань. При нормі ефективності 10 % звільнена сума буде становити 3 + 0,1 х 3 = 3,3 тис. грн.  У другому році вивільниться ще 10 - 8 = 2 тис. грн., крім того, використається раніше вивільнена сума 3,3 тис. руб. У наступні роки, навпроти, другий варіант потребує більших витрат, але в підсумку він виявляється переважніше першого.

         Фактор часу впливає не тільки на рішення питань інвестиційної політики. Він використовується також при аналізі тривалості виконання окремих робіт і заходів.

         Графічно зв'язок між вартістю З, інтенсивністю споживання ресурсів q і тривалістю виконуваного заходу Частина 1.1 має вигляд, представлений на рис.2. 5. Існує мінімально необхідний час виконання будь-якої роботи. Тому, якби не збільшувалося число виконавців і механізмів, роботу виконати швидше, ніж за Частина 1.1min  неможливо. Перенасичення фронту робіт ресурсами до межі може привести лише до подорожчання робіт. При зменшенні інтенсивності насичення ресурсами час виконання робіт збільшується, але вартість зменшується внаслідок більше раціонального й повного використання ресурсів. Однак при малій інтенсивності виділення ресурсів вартість знову починає зростати через розтягування строків виконання робіт і появи непродуктивних втрат.

Частина 1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2.5. Зв'язок між вартістю В, інтенсивністю споживання ресурсів q і тривалістю заходу Частина 1.1  

        

Отже, є деякий оптимальний час Частина 1.1*, при якому вартість буде мінімальної й інтенсивність насичення ресурсами раціональної. Наприклад, якщо роботи для переустаткування споруджень навчального центра робити методом «авралів», що супроводжуються перенасиченням фронту робіт людськими ресурсами, то це приведе до зменшення строків переустаткування, але будуть більші непродуктивні втрати. Навпроти, при виділенні матеріальних і людських ресурсів малими обсягами виникнуть непродуктивні втрати через збільшення строків і викликаних цим переробок, додаткових витрат на зміст охорони й т.п.

 

 

 

 

Закінчення

 

Розглянуто сутність базових понять воєнно-економічного аналізу - ефект, ефективність, фактор часу.

         Різні види постановки завдання при розгляді оборонних витрат приводять до різних видів  ефекту й, відповідно, ефективності - цільовий, економічної. Для оборонних  витрат може мати місце також соціальна ефективність, екологічна ефективність і т.п.  Однак найчастіше зустрічаються перші два види ефективності.

У військовій діяльності дуже важливу роль грає фактор часу. Розглянуто порядок обліку фактора часу при обґрунтуванні планів бойового застосування зброї, розробці інвестиційних завдань, аналізу тривалості виконання окремих робіт і заходів.

         Розглянуті базові поняття воєнно-економічного аналізу будуть широко використатися при вивченні наступних питань навчальної дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 3. Оцінка ефективності споживання кінцевого воєнного продукту

 

Вступ.

 3.1. Імовірнісний підхід до оцінки показників ефективності.

 3.2. Фактори, які визначають бойову ефективність.

3.3 Урахування технічної готовності воєнної техніки та рівня спеціальної підготовки особового складу.

3.4. Оцінка вартості виконання учбово-бойового завдання.

 Закінчення.

 

Вступ

 

У лекції 2 було показано, що  конкретне вираження цілі діяльності структурних елементів військ є різним. Проте результати діяльності варто розглядати з погляду їхнього впливу на кінцевий результат, тобто на бойову готовність військ. Визначальну роль у виконанні бойових завдань грають бойові підрозділи, оскільки тільки силоміццю зброї досягається перемога. Підрозділи забезпечення у відповідності зі своїм цільовим призначенням вносять свій внесок у досягнення успіху в бою. В умовах мирного часу основною стримуючою агресора силою також є бойова міць військ.

         По характеру й вагомості внеску різних структурних елементів у загальний результат бойових дій (у готовність виконувати бойові завдання) можна судити про бойову ефективність заходів, проведених цими структурними підрозділами.

        Ефективність діяльності бойових підрозділів характеризується їхньою здатністю до виконання бойових завдань по поразці супротивника в заданій обстановці або ступенем фактичного досягнення поставленої цілі. Неодмінним елементом цієї ефективності є бойова ефективність озброєння, під якою розуміється його можливість завдати шкоди об'єктам супротивника в заданий час при наявності навченого особового складу й необхідних матеріальних ресурсів.

         Бойовий ефект заходів щодо забезпечення керування й зв'язку оцінюється з тих часток, що вносять відповідна техніка й особовий склад у загальний результат бойових дій. Кількісно величина ефективності системи керування й зв'язки може бути оцінена зміною величини показника ефекту керованих бойових засобів і підрозділів, співвіднесеного з витратами на зміну ефекту.

         Аналогічно можна говорити про бойову ефективність розвідки, матеріального, технічного й фінансового забезпечення як про ступінь пристосованості діяльності відповідних структурних підрозділів до виконання поставлених перед ними завдань в умовах бойової обстановки в співвідношенні з додатковими витратами на їхній зміст. Таким чином, кінцевим результатом діяльності всіх структурних елементів військ є ефект бойових дій, а безпосереднім результатом - рівень виконання ними конкретних бойових і спеціальних завдань.

         Для бойових підрозділів показники ефекту можуть виражатися величиною нанесеного супротивникові збитку у вигляді кількості уражених об'єктів або зайнятій площі супротивника, розміром відверненого збитку, часом виконання поставленого бойового завдання.    На досягнення даних показників кінцевої ефективності діяльності військ  впливає  озброєння з його тактико-технічними характеристиками, а також умови його експлуатації. Також на ефективності діяльності військ  впливає досягнутий рівень оволодіння технікою особовим складом і  його морально-психологічний стан.

Розглянемо методику урахування наведених чинників у кількісних показниках оцінки бойової ефективності діяльності військ. 

 

3. 1. Імовірнісний підхід до оцінки показників ефективності

 

3.1.1. Загальні  положення

 На хід економічних процесів і одержуваний результат впливає велика кількість факторів. Характер їх різний. Вплив однієї частини факторів носить закономірний, сталий характер, вплив іншої - випадковий характер. Навіть в умовах директивно-планової економіки імовірнісний фактор грає винятково більшу роль. Тим більше різноманітний прояв фактора випадковості в конкурентній (ринкової) економіці, де проявляється активна протидія конкурентів. Тому при орієнтуванні на ринок завжди необхідно враховувати фактор ризику, що неминучий у ринковій економіці.

  Характерний приклад застосування імовірнісних характеристик - використання їх при розробці бізнес-планів. Однієї з важливих характеристик інвестиційного проекту є ризик проекту, що розраховує на основі приватних ризиків До числа фінансово-економічних факторів ризиків відносяться: нестійкість попиту, поява альтернативного продукту, зниження цін конкурентами, ріст податків, неплатоспроможність споживачів, недолік оборотних коштів і ін.

Не меншу роль грає фактор випадковості при оцінці ефективності діяльності у військовій сфері, для якої характерні й невизначеність відомостей про супротивника, і активний вплив протиборчої сторони, і ін. Визнаючи об'єктивне існування випадковості, необхідно неї вивчати й використати в керуванні воєнно-економічними процесами.

В імовірнісних (стохастичних) системах є, з одного боку, певні тенденції їхнього розвитку, з іншого боку - відхилення від цих тенденцій. Аналізуючи такого роду явища, варто мати на увазі, що закономірність не може проявлятися інакше як у середній, масовій закономірності при взаємній компенсації індивідуальних відхилень у ту або іншу сторону.

Фактор випадковості проявляється при формуванні не тільки економічних показників, але й показників, що характеризують результат проведення заходів. Більше того, у значному числі випадків результат діяльності виміряється імовірнісними характеристиками. Наприклад, для оцінки результатів бойового застосування озброєння імовірнісні показники типу «імовірність поразки цілі» використаються досить широко. Показники результатів бойової підготовки підрозділів, частин і з'єднань є, по суті, не чим іншим, як імовірністю успішного виконання особовим складом поставлених перед ним завдань. Імовірнісні характеристики застосовуються також при рішенні завдань знаходження оптимальних планів проведення заходів методами лінійного програмування, теорії масового обслуговування й теорії ігор. Ця обставина потребує від фахівця знань основ теорії ймовірностей і математичної статистики.

 

3.1.2. Основні поняття теорії ймовірностей

         Індивідуальні особливості кожної події згладжуються у великій серії повторюваних або наступаючих один за одним однорідних подій, що дозволяє виявити деяку закономірність Середній, стійкий результат виявляється як би невипадковим. Дослідження стійких тенденцій у випадкових явищах помагає цілеспрямовано впливати на їхній хід, обмежувати сферу випадковості шляхом вивчення факторів, що впливають на відхилення від тенденції, що складається..

         Наприклад, у територіальному командуванні (ТрК) є сім військових частин, у чотирьох з яких стан тилового господарства гарним, а в трьох — задовільним. При перевірці тилового господарства частин тиловою службою ТрК обрані для перевірки дві військові частини. Визначимо ймовірність того, що обидві обрані частини мають гарні показники тилової діяльності. Позначимо A1 і А2 події, що складаються у виборі військових частин з гарним станом тилової діяльності. Імовірність події A1 дорівнює P(A1) = 4:7. Після вибору першої частини їх залишилося на одну менше, тому ймовірність того, що обидві обрані для перевірки частини мають гарні показники, дорівнює:

P(A2) = (4:7)( 3:6) = 2:7 =0,29.

         Аналогічно тому, як під подією розуміється всякий факт, що або відбувається в дійсності, або не відбувається, а в майбутньому може відбутися з певною ймовірністю, випадковою величиною називається така величина, про яку не можна сказати заздалегідь із повною вірогідністю, яке вона прийме числове значення

         Якщо ймовірність виконання завдання після одного циклу дорівнює Р1, а виробляється п циклів, то ймовірність інтегральна Рn буде дорівнювати:

Рn = 1 – (1 – Р1) п.                                                  (3.1)

         Випадкові величини бувають безперервними й дискретними (перериваними). Випадкова величина є дискретною, якщо можливі її значення можуть бути перераховані. Наприклад, число документів, що підшити у справу, - випадкова дискретна величина. Якщо можливі значення випадкової величини безупинно заповнюють деякий проміжок, то така величина називається безперервної (наприклад, швидкість руху автомобіля). Випадкові величини звичайно позначаються великими буквами (наприклад, X), їхні конкретні значення - малими ( x1, х2, . . ., хn).

          У тих випадках, коли вид закон розподілу випадкової величини відомий заздалегідь, необов'язково одержувати сам закон розподілу. Досить знати лише його основні числові характеристики. Числові характеристики випадкової величини - це такі показники, які в стислій формі виражають найбільш істотні особливості випадкової величини. До них відносяться математичне очікування, дисперсія, середнє квадратичне відхилення й ін.

         Математичне очікування, будучи характеристикою положення, визначає крапку на числовій осі, щодо якої групуються всі можливі значення випадкової величини. Математичним очікуванням дискретної випадкової величини називається сума добутків всіх її можливих значень на їхній імовірності.

         Однак на практиці недостатньо знати тільки математичне очікування. Важливо знати ступінь розкиду (розсіювання) значень випадкових величин щодо математичного очікування. Для оцінки міри розсіювання використається числова характеристика, названа дисперсією. Вона визначається як сума добутків квадратів відхилень значень дискретної випадкової величини від її математичного очікування на ймовірності цих значень.

         Більше вживаною є характеристика, названа середнім квадратичним відхиленням і обумовлена як корінь квадратний з дисперсії.

         До числа законів розподілу, що часто зустрічаються відносяться закон рівномірної щільності й нормальний закон.

Частина 1.1     Закон рівномірної щільності використовується для опису випадкових величин, значення яких перебувають у межах деякого інтервалу від Частина 1.1 до Частина 1.1  з однаковою ймовірністю ( рис.4.1), тобто володіють однієї й тією же щільністю ймовірності.

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Функція рівномірної щільності розподілу:

Частина 1.1 - ліва границя інтервалу;  Частина 1.1- права границя інтервалу; C — ордината функції щільності розподілу

         Вираження для закону рівномірної щільності розподілу має вигляд

Частина 1.1

         Найбільше часто в практиці аналізу випадкових величин, на які діє безліч факторів, зустрічається нормальний закон розподілу. При цьому функція щільності розподілу f(x) симетрична відносно тх (рис.3.2).

Частина 1.1

Рис.3.2. Функція щільності нормального закону розподілу

         Використовуючи спеціально розроблені таблиці значень нормальної функції розподілу Ф*(х), можна визначити ймовірність влучення випадкової величини х на ділянку від Частина 1.1 до Частина 1.1:                                                                              

Частина 1.1                                (3.2)

         Формула (3.2) використається для рішення широкого кола завдань. Значний інтерес представляє оцінка ймовірності влучення випадкових величин на фіксовані інтервали. Розрахунки показують, що ймовірності влучення випадкових величин на ділянки, що відхиляються від математичного очікування в одну, дві й три сигми, рівна відповідно 0,34; 0,14 і 0,02 (сума дорівнює 0,5). На основі таких розрахунків сформульоване правило «трьох сигм», що затверджує, що при нормальному законі розподілу практично всі можливі значення (точніше, 99,7%) випадкової величини укладаються в інтервал від мінус 3Частина 1.1 до плюс 3Частина 1.1 , (рис.3.3).

 

Частина 1.1

Ряс. 3.3. Правило «трьох сигм»

         У деяких окремих випадках (наприклад, у теорії бойової ефективності) для характеристики розкиду використається не середнє квадратичне відхилення Частина 1.1, а середнє, або ймовірне відхилення Ех = 0,674Частина 1.1 . Імовірне відхилення Ех - це половина довжини ділянки осі абсцис, симетричного відносно тх, на який опирається половина площі під кривою розподілу (рис. 3.4).

Частина 1.1

Рис. 3.4. Розподіл випадкової величини, обумовлене серединною похибкою

    Іноді говорять, що Ех - це половина смуги кращої половини влучень. Якщо як міра розсіювання використовується серединна помилка Еx, то формула для оцінки розсіювання буде мати такий вигляд:

Частина 1.1                             (3.3)

     У цьому випадку інтегральна функція  Частина 1.1 називається приведеною функцією Лапласа, значення якої можна одержати за допомогою спеціально розроблених таблиць.

 

3.2. Фактори, які визначають бойову ефективність

 

3.2.1.  Загальні  положення

         Воєнна продукція проходить стадії виробництва, розподілу, обміну (обігу) і споживання. Якщо на перших трьох стадіях визначаються вимоги до військової техніки, проводяться дослідно-конструкторські роботи, здійснюються серійне виробництво й транспортування військової продукції, то на стадії споживання перевіряється на практиці кінцева ефективність, що залежить від результатів діяльності на всіх попередніх стадіях.

         Дійсно, обґрунтованість вимог до тактико-технічних характеристик воєнної техніки, способи проведення випробувань воєнної техніки, рівень технологічної оснащеності серійного виробництва, якість контролю вихідних характеристик зразків озброєння, способи транспортування, зберігання й технічного обслуговування техніки проявляються в ефективності кінцевого воєнного продукту.

Відповідно до функціональної структури воєнного виробництва кінцева воєнна продукція містить у собі дві основні частини: предмети особистого й колективного споживання військовослужбовців і воєнну техніку. Використання предметів особистого й колективного споживання регламентується нормативними актами в рамках системи тилового забезпечення, що створює умови для нормальної життєдіяльності військовослужбовців, підтримки їхньої здатності до військової праці з урахуванням специфіки дислокації й характеру функціонування частин і з'єднань військ.

Завершальним актом процесу реалізації воєнно-економічних можливостей держави є застосування (споживання) воєнної техніки, що приводить у дію військовослужбовцями. У мирний час споживання кінцевої воєнної продукції відбувається в процесі бойової підготовки військ, у воєнний час - при використанні озброєння й воєнної техніки по прямому призначенню в ході збройної боротьби.

Кількісно ефективність споживання кінцевого воєнного продукту оцінюється показниками бойової ефективності, під якими розуміються числові характеристики нанесеного противникові збитку або витрати бойових засобів. На величину показників бойової ефективності впливають фактори, що характеризують, з одного боку, зміст бойових завдань і умови їхнього виконання, з іншого боку - тактико-технічні характеристики воєнної техніки, способи її бойового використання й забезпечення технічної готовності, а також рівень бойової підготовки особового складу. До числа цих факторів ставляться:

· вид, розміри, захищеність і рухливість цілей;

· точність визначення вихідних даних для ведення вогневого удару по цілям, технічне розсіювання боєприпасів, час доби, метеорологічні умови й ін.;

· вражаюча дія боєприпасів;

· дальність стрільби й бойова скорострільність;

· кількість і якість (ТТХ) бойових засобів, які притягнуться для поразки об'єктів противника;

· надійність воєнної  техніки;

· рівень підготовленості особового складу, його моральний дух;

· ступінь протидії противника.

         Всі фактори залежно від можливості впливу на них в умовах діяльності військ можна умовно розділити на зовнішні й внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться характер цілей і протидія противника, а також ТТХ військової техніки, що надходить у війська. Військові фахівці у визначальному ступені можуть впливати на внутрішні фактори, до яких відносяться рівень навченості військ і технічна готовність озброєння. Такий вплив здійснюється шляхом раціональної організації діяльності й матеріального забезпечення військ, навчання особового складу, обґрунтування планів бойової підготовки, експлуатації й ремонту ОВТ, а також рішенням завдань оптимального цілерозподілу.

Розглянемо основні поняття теорії бойової ефективності й методи розрахунку кількісних значень показників ефективності застосування ОВТ.

Характеристика цілі. Об'єкт поразки являє собою сукупність елементарних цілей, розташованих на обмеженому просторі. Під елементарною цілю розуміється така одиночна ціль, що не може бути розділена на частині без порушення її фізичної цілості (командний пункт, радіолокаційна станція, танк і ін.).

Розміщення елементарних цілей у просторі може бути рівномірним або нерівномірним. Об'єкти з рівномірною щільністю розподілу елементарних цілей на їхній площі називаються майданними (взводні опорні пункти, батареї й ін.).

Точність і купчастість стрільби. Точки падіння боєприпасів (ракет, бомб, снарядів) відхиляються від точки прицілювання по дальності (уздовж осі х) і напрямку (уздовж осі у) (рис. 3.5). Замість точки прицілювання О точки фактичного влучення групуються відносно центру групування (цг). При проведенні серії стрільб центрів групування буде декілька. Бувають  дві групи випадкових відхилень (похибок): повторювані, що характеризують точність стрільби, тобто відхилення центрів групування щодо крапки прицілювання, і неповторювані (технічне розсіювання), які характеризують купчастість стрільби, тобто розкид щодо кожного цг.

         Координати цг являють собою похибки точності стрільби, а координати положення крапок відносно цг - похибки купчастості. Похибки точності й купчастості підлеглі нормальному закону розподілу й характеризуються серединними помилками точності (по дальності Ех і по напрямку Eу й купчастості, відповідно Вд і Вб).

Кількісною мірою помилки пострілу є серединні помилки по дальності Ехв і по напрямку Еув. Для .нормального розподілу крапок влучення з нульовим математичним очікуванням

Частина 1.1

         де Ех і Еу - серединне відхилення цг по дальності й по напрямку відповідно - характеристики точності;

         Вд і Вб  - серединне відхилення точок влучення відносно цг по дальності й по напрямку (див. рис. 3.5) - характеристики купчастості.

        Значення Ех і Еу визначаються виходячи з того, що точки, які відповідають цг, є окремими спостереженнями при формуванні закону розподілу похибок точності стрільби (окремо по осі Х и по осі Y).

        Характеристики вражаючої дії боєприпасів залежать від властивостей і потужності боєприпасів (ударної хвилі, осколків, радіації, що проникає, й ін.), а також від виду й ступеня захищеності цілі. Розрізняють зони достовірної поразки, недостовірної поразки й безпечних вибухів. Для спрощення розрахунків зону достовірної поразки звичайно розширюють за рахунок зони недостовірної поразки. Уважається, що ціль уражена, якщо боєприпаси потрапили в цю розширену (наведену) зону поразки радіусом r3. Для звичайних боєприпасів наведену зону поразки представляють у вигляді рівновеликого прямокутника зі сторонами 21Х (по дальності) і 21В (по напрямку). Характеристики точності, купчастості й вражаючої дії боєприпасів визначаються в полігонних умовах. У результаті розробляються спеціальні таблиці, які використаються при плануванні бойового впливу по об'єктах противника.

          Дальність стрільби - характеристика можливості зброї доставляти боєприпаси на певну відстань.

Частина 1.1

Рис.3.5. Характеристики точності й купчастості стрільби:

О — центр прицілювання; цгІ, цгП, цгПІ - центри групування фактичних влучень в I , II і ІІІ серіях стрільби;  xIцг , хII цг- координати цг по дальності; уIцг , уII цг - координати цг по напрямку.

 

                  Бойова скорострільність - характеристика можливості зброї зробити ту або іншу кількість пострілів у заданий час. Вона залежить від технічної скорострільності, часу перезарядження й часу відновлення прицілювання.

 

 

3.2.2. Показники бойової ефективності озброєння

         Конкретне найменування й чисельне значення показників залежать від характеру об'єктів поразки й завдань впливу по них.

         При стрільбі по окремій цілі показником бойової ефективності є ймовірність її поразки. Якщо відомі наведені розміри цілі, то ймовірність поразки визначається як імовірність влучення точки в прямокутник з розмірами 2lx і 2ly. При цьому використається формула (3.3). Ця формула характеризує ймовірність влучення випадкової величини на задану ділянку (відрізок на числовій осі). Якщо прийняти, що відсутній зсув центра розсіювання відносно центру цілі по дальності й по напрямку, тобто тх = 0 и ту = 0, і врахувати, що Частина 1.1(-х) = -Частина 1.1 (х), то ймовірності влучення на ділянку (-1x) - (+1x) по осі Х ділянка (-1В) - (+1В) по осі У будуть відповідно рівні

Частина 1.1         (3.5)

         Оскільки ймовірність влучення в площу розміром 2lx і 2lУ буде означати одночасне влучення на ділянку (-lx) - (+lx)  і (-lВ) - (+lВ), то відповідно до теореми про множення ймовірностей двох незалежних подій імовірність влучення крапки в прямокутник можна визначити по формулі                                                                                   

Частина 1.1                                 (3.6)

         Наприклад, для командного пункту з наведеними розмірами 2lх = 7 м,      2lВ = 5 м при характеристиках точності й купчастості стрільби 122-мм гаубицею Ехв =10 м, Еув =1,5 м імовірність поразки при одному пострілі буде дорівнювати

Частина 1.1

         Для оцінки ймовірності поразки декількома пострілами необхідно використати формулу (3.1). Для раніше розглянутого приклада при кількості пострілів nп = 10

Частина 1.1

         При поразці майданного об'єкта як показник збитку приймається математичне очікування частки ураженої площі Му.

 

2.3. Визначення потрібного наряду бойових засобів

         При рішенні завдань планування використання бойових засобів важливо вміти визначати потребу  витрати боєприпасів. Вона залежить від необхідного рівня збитку, нанесеного противникові, - Рпотр, характеру об'єктів і ТТХ озброєння. Числові характеристики необхідної кількості бойових засобів називаються нарядом засобів.

         Наряд боєприпасів (кількість пострілів) при поразці окремої цілі nп можна визначити по формулі, використовуючи при цьому вираження (3.1) із заміною Рn на Рпотр.

Частина 1.1                                                      (3.7)

де  Рпотр - необхідний ступінь виконання завдання (поразки об'єкту).

         Дослідним шляхом отримане вираження для визначення кількості потрібних боєприпасів для поразки майданної цілі з необхідним математичним очікуванням частки ураженої площі  Мпотр:

Частина 1.1

         де L'х, L'у - половина довжини й ширини площі поразки з урахуванням похибок точності стрільби: L'x =Частина 1.1 ;  Частина 1.1

S - площа наведеної зони поразки елементарної цілі;

Частина 1.1 - поправочний коефіцієнт на наведені розміри елементарної цілі (для орієнтовних розрахунків можна приймати рівним одиниці);

         Lx, Ly - половина довжини й ширини площі поразки.

         Потрібна кількість бойових засобів Nпотр залежить від розрахункового наряду nп і режиму вогню п (t):

Частина 1.1                                                      (3.8)

         де n(t) - режим вогню, тобто кількість бойових пострілів, зроблених одним засобом за час t.

 

3.3. Урахування технічної готовності воєнної техніки та рівня спеціальної підготовки особового складу

 

3.3.1.Урахування технічної готовності воєнної техніки

         Результати діяльності особового складу частин і з'єднань проявляють себе в показниках бойової готовності військ. Для оцінки ефективності діяльності військових підрозділів, пов'язаної з обслуговуванням і експлуатацією озброєння й військової техніки, організацією бойової підготовки, необхідний кількісний зв'язок проміжних результатів з кінцевим. Розглянуті в першому питанні формули отримані виходячи із припущення, що бойові засоби під час роботи абсолютно надійні, особовий склад ідеально навчений і не випробовує психологічних перевантажень, а супротивник не робить опори. У дійсності умови не є ідеальними, що істотно знижує кінцеві результати, що відбиваються в показниках бойової ефективності.

         Технічна готовність озброєння залежить від його надійності й здатності особового складу усувати виникаючі несправності.

         Під надійністю озброєння розуміється його властивість виконувати задані функції, зберігаючи протягом необхідного проміжку часу свої експлуатаційні показники в заданих межах. Показник надійності Рн визначається по формулі

Частина 1.1                                               (3.9)                                                             

         Кг - показник оперативної готовності озброєння;

         Частина 1.1 -  показник надійності підготовки озброєння до застосування;

         Частина 1.1 - показник надійності озброєння в процесі застосування.

         Показник готовності, обумовлений по формулі (2.4), - це, по суті, імовірність того, що військова техніка готова до моменту надходження команди для використання по призначенню. Величина Кг залежить від часу, яких необхідно для проведення ремонтів, технічних обслуговуванні, усунення несправностей і т.д.

         Отже, скорочуючи час на проведення планових заходів і не допускаючи непланових простоїв, можна значно підвищити коефіцієнт готовності. У свою чергу, підвищення Кг збільшить показник кінцевої результативності. Наприклад, якщо обранець ОВТ протягом року (Тэ = 365 днів) перебуває в несправному стані 22 дня (Тр = 22 дня), то

Кг=1 - Частина 1.1

         Якщо шляхом скорочення часу проведення планових ремонтів і технічних обслуговувань, а також зменшення непродуктивних простоїв вдається скоротити Тр до 15 днів, то в цьому випадку коефіцієнт готовності підвищиться до 1 - 15 : 365 = 0,96.

      Складова Частина 1.1 у формулі (3.9) являє собою ймовірність того, що озброєння, що перебуває у військах у момент надходження команди до бойового застосування, буде підготовлено за час, що не перевищує деяку задану величину Частина 1.1. Величина Р(Частина 1.1 ) залежить від умов зберігання військової техніки, від регулярності перевірки техніки, що перебуває в стані консервації, і від якості обслуговування техніки в місцях її зберігання.

         Показник надійності (імовірність безвідмовної роботи) Частина 1.1 -  являє собою ймовірність того, що військова техніка в процесі застосування не відмовить. Під відмовою техніки розуміється повна або часткова втрата боєздатності. Для періоду нормальної експлуатації інтенсивність відмов Частина 1.1 , уважається величиною постійною (Частина 1.1 = const) і є паспортною характеристикою будь-якої технічної системи. Імовірність безвідмовної роботи в будь-який момент t визначається по формулі

Частина 1.1

     де    е - основа натуральних логарифмів; Частина 1.1 - інтенсивність відмов техніки;     t - відрізок часу від початку експлуатації до моменту, коли визначається ймовірність безвідмовної роботи.

     Для обліку надійності техніки у формулі (3.7) імовірність Р1  повинна бути помножена на Рн. Добуток Р1*Рн означає ймовірність поразки об'єкта при одному пострілі з урахуванням надійності техніки. У результаті формула (3.7) буде мати вигляд

Частина 1.1                                             (3.10)

 

3.2. Урахування рівня спеціальної підготовки особового складу

         Показник рівня спеціальної підготовки особового складу (Рос ) - це ймовірність того, що особовий склад (обслуга, екіпаж) здатний здійснити всі дії зі зброєю, необхідні для виконання бойового завдання. Підготовленість особового складу грає надзвичайно велику роль, тому що зброя сама по собі не може забезпечити успіх. У єдності й взаємозв'язку людини й військової техніки людина займає чільне положення стосовно техніки. Отже, військовослужбовці повинні вміти максимально використати можливості сучасного озброєння, грамотно експлуатувати його, з максимальною ефективністю застосовувати в бою.

         Крім чисто професійних знань, умінь і навичок військовослужбовці повинні бути загартовані морально й фізично, бути здатними витримати великі психічні й фізичні навантаження, обсяг яких зростає в умовах ракетно-ядерної зброї. Обидві характеристики (професійні і морально-психологічна) повинні бути враховані при визначенні числових значень показників бойової ефективності.

     Величину Рос можна розкласти на дві складові: Роб, що характеризує рівень спеціальної підготовки (навченості), і Рпс, що характеризує морально-психологічний аспект. Тоді Рос = РобРпс. Методичні підходи до оцінки Роб викладені в наступних лекціях. Оцінка Рпс є досить складною проблемою й при військово-економічному аналізі вважається заданою величиною. Надалі Рпс приймається рівній одиниці.

         З урахуванням викладеного величина наряду боєприпасів визначається з вираження

Частина 1.1                                              (3.11)

 

                

 

3.4. Вартість виконання учбово-бойового завдання

 

3.4.1. Теоретичні питання оцінки вартості  учбово-бойового завдання

При ВЕА дій військ і військових навчань використовується кілька вартісних показників, зміст яких визначається рівнем розв'язуваного завдання.

Під вогневим завданням розуміється завдання на поразку, яка виконується стрільбою (веденням вогню) по цілі. Бойове завдання ставиться вищестоящим командиром підрозділу, частині, з'єднанню для досягнення певної мети в бою до встановленого терміну.

Таким чином, бойове завдання містить у собі ряд послідовно або паралельно виконуваних вогневих завдань, тобто припускає одержання ряду безпосередніх і кінцевих результатів. Загальна система й ієрархія військово-економічних показників для більшої частини бойових дій  військ представлені на рис. 3.6.

При плануванні виконання учбово-бойових завдань як елементарний показник - вартості одного циклу корисної роботи - виступає вартість пострілу. Цей показник використовується для військово-економічної оцінки стрілецької, артилерійської, ракетної зброї. У деяких випадках вартість пострілу модифікується в такі показники, як вартість торпедування, вартість впливу однією бомбою й ін. Всі ці показники характеризують вартість одиничного впливу. Для стислості надалі буде використатися термін «вартість пострілу» Вп.

Частина 1.1
 

 

 

 

 

 


Рис.3.6. Система воєнно - економічних показників

 

Під вартістю пострілу розуміється розмір витрат, необхідних для розробки, серійного виробництва, будівництва об'єктів і експлуатації зразка озброєння (у тому числі боєприпасів), що доводяться на один бойовий вплив (на один цикл корисної роботи). Позначимо витрати на розробку зразка озброєння Вр, обсяг програми випуску зразка N, технічний ресурс R, вартість виготовлення бойового засобу багаторазової дії Вс, вартість боєприпасів В6, витрати на експлуатацію озброєння протягом гарантійного строку Ве. Тоді вартість пострілу визначиться з вираження

Частина 1.1                                            (3.12)                    

Тут під технічним ресурсом бойового засобу R розуміється кількісна характеристика його здатності виконувати завдання протягом певного строку або за певну кількість циклів роботи до повного зношування, капітального ремонту або використання по призначенню. Наприклад, для ракети, що є засобом одноразової дії, R = 1. Якщо для знаряддя бойової машини піхоти встановлено 750 пострілів до капітального ремонту, то відповідно R = 750. У деяких випадках ресурс задається в годинниках, кілометрах пробігу, після вироблення яких зразок заміняється іншим. Ресурс може задаватися одночасно в циклах корисної роботи й у годинниках. Тоді заміна зразка проводиться по найбільш ранньому строку виконання однієї з умов.

Для наближених розрахунків або при порівняльному аналізі різних варіантів бойового використання зразків озброєння вартість пострілу може розраховуватися без обліку витрат на розробку й експлуатацію:

Частина 1.1                                                     (3.13)

 

3.4.2. Розв'язання практичних завдань по оцінці вартості учбово-бойового завдання

Завдання 1. Витрати на розробку зразка бойового засобу становлять 70 млн. грн., вартість виготовлення боєприпасів 600 грн., бойового засобу - 500 тис. грн. Технічний ресурс бойового засобу 2000 пострілів, обсяг програми випуску 350 одиниць. Витрати на експлуатацію бойового засобу протягом гарантійного строку 75 тис. грн. Визначити вартість пострілу.

         Розв'язання.  По формулі (3.12)

Частина 1.1

 

По формулі (3.13)

Частина 1.1

Вартість виконання вогневого завдання є не суто економічним показником, а військово-економічним, тому що враховує кількість впливів (циклів корисної роботи) nп. Вона визначається по формулі

Частина 1.1                                                     (3.14)

Завдання 2. Визначити вартість виконання вогневого завдання з гарантією Рпотр = 0,9, якщо ймовірність поразки цілі при одному пострілі             Р1= 0,1, а вартість пострілу Вп = 850 грн.

Розв'язання. Для визначення наряду боєприпасів при поразці окремої цілі  пп скористаємося формулою :

Частина 1.1                           (3.15)

Тоді по формулі (3.14)      Ввз = 850Частина 1.122 = 18 700 грн.

Оскільки величина Р1 залежить від наведених розмірів цілі, при зміні характеристик захищеності зміниться й Pl. Виходить, зміниться й вартість виконання завдання по поразці мети. У цьому проявляється так звана «невласність» показника вартості виконання завдання.

Вартість виконання завдання, так само як і Р1 залежить від характеристик об'єкта поразки й бойових засобів. Так, по оцінках експертів ООН, при нанесенні удару по живій силі на площі 1 км2 звичайною зброєю витрати в середньому становлять 2000 дол. США, за допомогою ядерного - 800 дол., хімічного - 600 дол.

Іншою особливістю вартості виконання вогневого завдання є її ріст непропорційно збільшенню необхідного рівня поразки мети Рпотр. Така тенденція проявляється як закон.

Завдання 3. Визначити вартість виконання вогневого завдання при необхідних рівнях поразки мети 0,4; 0,6; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99; 0,995, якщо Вп = 85 грн., а Р1 = 0,1.

Розв'язання. Використовуючи формулу (3.7), визначимо витрату боєприпасів і вартість виконання завдання по формулі (3.14). Результати розрахунків зведені в табл.3.1 і представлені на рис. 3.7.

Таблиця 3.1

Потрібний рівень поразки цілі (Рпотр)

Наряд боєприпасів (nп)

Вартість виконання завдання

вз)

0,4

0,6

0,8

0,9

0,95

0,99

0,995

4,8

8,7

15,3

21,8

28,4

43,7

50.3

408

739

1300

1853

2414

3714

4274

Вартість виконання бойового завдання містить у собі, крім вартості виконання сукупності вогневих завдань, витрати на відновлення бойових засобів Вбз ,  а також витрати на проведення всіх видів забезпечення Взаб. Витрати на відновлення повинні враховувати вартість бойових засобів, які повністю вийшли з ладу й підлягаючих заміні, а також вартість проведення всіх видів відбудовних ремонтів. Тоді

Частина 1.1                                   (3.16)

де Ввзij - вартість виконання j-й завдання i-м засобом;

Вбзi - вартість відновлення i-го засобу;

Взаб - витрати на забезпечення виконання бойового завдання.

Частина 1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.7. Зміна вартості виконання завдання Ввз залежно від рівня Рпотр

 

Величина витрат на відновлення залежить від вартості серійного виготовлення бойових засобів і від вартості виконання капітальних, середніх і поточних ремонтів. Крім того, сумарні витрати на відновлення залежать від загальної кількості задіяних для виконання завдання бойових засобів і ступеня протидії.

Бойовий засіб у результаті активної протидії противника може виявитися в одному з наступних станів: повністю виведено з ладу, вимагає капітального, середнього або поточного ремонту, залишилося неушкодженим. Кожному результату може бути поставлена у відповідність імовірність настання того або іншого стану.

Аналіз статистичних даних про витрати на проведення ремонтів дозволяє знайти стійкі значення частки вартості ремонту від вартості нового засобу. Позначимо частку витрат на проведення капітального, середнього й поточного ремонтів від вартості нового засобу через qкр, qср і qпр. Для декількох засобів загальні витрати на відновлення можна визначити з вираження

Частина 1.1                                      (3.17)

де Ввi - вартість виготовлення i-го засобу;

N3i - кількість задіяних для виконання завдання i-х бойових засобів;

Рki - імовірність переходу i - го засобу в k - й стан (повна поразка, капітальний ремонт і ін.);

qki - частка вартості k - го  виду відновлення i-го засобу (для k=1 q1i, = 1) від вартості його виготовлення.

Значення N3i визначаються рішенням завдання оптимального цілерозподілу або задаються командуванням. Вартість виготовлення визначається на основі облікових даних. Значення qki і Рki  для орієнтовних розрахунків можуть бути взяті з табл. 3.2, отриманої на основі обробки досвідчених даних по проведених навчаннях і маневрам.

Таблиця 3.2

Вид стану (k)

Доля витрат на відновлення (qk)

Імовірність виходу зі строю для різних заходів (Рk)

1

2

3

4

1.0

0.5

0.2

0.1

0.1 - 0.11

0.2 - 0.22

0.25 - 0.27

0.3 - 0.35

Показник вартості виконання завдання відображає дві сторони проведеного заходу: економічну й цільову. Тому він може бути використаний не тільки для рішення завдань оцінки, але й для вибору кращого способу дій або кращих ТТХ озброєння.

Розглянемо приклад вибору оптимального засобу для виконання поставленого вогневого завдання. Нехай відомі m (i=1Частина 1.1 М) засобів, які здатні виконати завдання по поразці елементарної цілі з наведеними розмірами 2lxi , 2lyi, за відведений час Тзад з необхідною ймовірністю Рпотр. Відомі характеристики точності й купчастості стрільби кожним засобом Еxi, Еуi„ Вдi, Вбi середня скорострільність Частина 1.1i  вартість бойових засобів Ввi, їхніх боєприпасів В6i і сумарний технічний ресурс Ri.

Необхідно вибрати такий бойовий засіб i Частина 1.1 М, що вразить ціль із заданою ймовірністю Рпотр, у відведений час Тзад,  при мінімальній вартості виконання завдання.

У такій постановці (зворотне завдання військово-економічного аналізу) завдання вибору оптимального засобу формулюється в такий спосіб: вибрати засіб i Частина 1.1 М  так, щоб

Частина 1.1    при Рniпотр  і Частина 1.1i <Частина 1.1зад,

де  Рni  - імовірність поразки цілі п пострілами i -го засобу;

Частина 1.1i - тривалість виконання завдання i -м засобом.

Запис min означає, що Вбзi, повинна бути мінімальної з можливих для всіх i-х засобів з безлічі М. Тоді номер i буде означати засіб, використання якого при задоволенні поставленим обмеженням за часом і бойовим ефектом забезпечить мінімальну вартість виконання завдання. При рішенні даного завдання визначаються:

імовірність поразки цілі при одному пострілі кожним i-м засобом Р 1i;

потрібний наряд боєприпасів для кожного i-го засобу nпi.;

 вартість одного пострілу Вбi кожним i-м засобом;

вартість виконання вогневого завдання кожним i-м засобом Вбзi;

витрати на відновлення кожного i-го засобу;

вартість виконання бойового завдання кожним засобом;

тривалість виконання бойового завдання кожним засобом

Частина 1.1

   Потім із всієї сукупності бойових засобів відбираються ті з них, для яких задовольняється обмеження за часом

Частина 1.1                                                (3.18)

   Із числа варіантів, що задовольняють умові (3.18), вибирається один засіб, у якого Вбз мінімально. У випадку якщо для всіх  i не виконується умова обмеження за часом, необхідно або змінити обмеження по Частина 1.1зад, або розширити номенклатуру й кількість приваблюваних бойових засобів.

Завдання 4. Припустимо, що Частина 1.1зад = 42 хв. Результати розрахунків nпi; Вбзi і Частина 1.1i, зведені в табл.3.3. Вибрати оптимальний бойовий засіб.

Таблиця 3.3

i

nпi

Вбзi

Частина 1.1i

1

2

3

71

65

64

50

45

55

41

48

40

Розв'язання. Тому що Частина 1.12 >Частина 1.1зад, бойовий засіб i = 2 не можна залучати до виконання завдання. Припустимими є тільки варіанти використання першого й третього бойового засобу. Із числа припустимих мінімальна вартість виконання завдання забезпечує бойовий засіб i = 1. Отже, воно є оптимальним.

 

Закінчення

 

         Викладені в лекції основні положення й наведені математичні залежності дозволяють визначити показники ефективності з обліком основних бойових характеристик зброї, а також результатів військової діяльності по забезпеченню необхідного рівня технічної готовності військової техніки, рівня навченості особового складу й вартості виконання учбово-бойових завдань. Це, у свою чергу, дозволяє вирішувати широкий клас завдань по відшуканню найбільш оптимальних способів здійснення заходів і, отже, підвищувати ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, які виділяються на оборону країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика