prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / Лекції ВЕА / Лекція 2.1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   172.5 КБ
СКАЧАТЬ

1.Основні стадії процесу пошуку рішення (с.59-61)

 

Будь-яка сучасна організація має мету, яка поєднує і підкоряє дії всіх її членів, без  чого існування того чи іншого підприємства є безглуздим.

Досягнення мети зв’язано з перетворенням вихідних ресурсів, за допомогою прийнятої технології, у готовий продукт, послугу, що необхідні людині. Обрана технологія задає напрямок руху ресурсам, а вміле їх використання і розподіл готової продукції здійснюється під впливом управлінських рішень.

Жодна господарська організація не може бути цілком незалежна від зовнішнього середовища. Із середовища надходять потрібна сировина та матеріали, технічні засоби, фінанси, трудові ресурси та інформація. В зовнішнє середовище виводяться відходи виробництва і готова продукція, якість і кількість яких може значно впливати на життєдіяльність людини і суспільства в цілому.

У цих умовах організація повинна розглядатися як деяка система, сукупність параметрів якої постійно змінюється під впливом людини і зовнішнього середовища. Одночасно, змінюється і стан самого середовища.

Таким чином, мета прийняття рішення (управління) – покласти початок змінам у навколишньому середовищі, включаючи природні ресурси та штучне середовище.

Від якості УР залежить успіх чи невдача всієї організації. При розв’язанні будь-якої задачі управління необхідне певне поєднання логіки та інтуїції, яке залежить від кількості об’єктивної інформації, що знаходиться у ЛПР, від його кваліфікації та досвіду.

Водночас, для успішного здійснення УР необхідно виконати три основні стадії:

- аналіз (розклад задачі на частини);

- синтез (об’єднання частин по-новому);

- оцінка (вивчення наслідків від практичного упровадження УР).

Ці три стадії називають дивергенцією, трансформацією і конвергенцією.

 

2. Дивергенція: методи дослідження ситуації (с.67-73)

 

Дивергентний пошук характеризується наступними основними рисами, ознаками та положеннями (с.67):

1) цілі пошуку несталі та умовні;

2) межі задачі несталі і невизначені;

3) оцінка відкладається на майбутнє: все, що може мати відношення до рішення задачі, приймається до уваги, не зважаючи на різницю одного положення до другого;

4) технічне завдання від замовника приймається за вихідну точку досліджень, але при цьому враховується, що це завдання може піддаватися змінам та розвитку  у ході дивергентного пошуку, а може і подальшому;

5) задача ЛПР заключається у свідомому збільшенні своєї невпевненості, в звільненні від заздалегідь заданих рішень, в зміненні стратегії розумової діяльності на основі масиву даних, котрі можуть мати відношення до рішення задачі;

6) одна із цілей дослідження заклечається в тому, щоб вивчити реакцію замовника, споживачів, ринку виробництва і т.д. на зміщення цілей та меж задачі у різних  напрямках та у різному обсягу для виявлення можливих протиріч у ситуації, що розглядається.

Відмітимо наступні методи дивергенції:

- формулювання задач;

- інтерв’ювання споживачів;

- анкетне опитування;

- дослідження поведінки споживачів;

- пошук інформації;

- вибір шкал вимірювання;

- накопичення та зведення даних;

- системні випробовування.

Розглянемо один з важливіших та ефективніших методів дивергенції – формулювання задач.

 

Формулювання задач (с.68)

Мета: охарактеризувати зовнішні умови, яким повинен відповідати об’єкт, що розробляється.

Алгоритм метода:

1)Охарактеризувати ситуацію функціонування об’єкту.

2)Визначити характерні для ситуації умови, яким повинен відповідати об’єкт, щоб бути прийнятим для замовника.

До цих вимог відносяться:

2.1)кінцеві вимоги замовника до об’єкту та їх обґрунтування;

2.2)наявні ресурси (визначити);

2.3)головні задачі (або цілі) – визначити.

Кінцевою метою являється забезпечення відповідності об’єкта цим умовам.

3)Забезпечити сумісність умов, які характеризують головні задачі, як одне з одним, так і із інформацією, яка використовується у процесі розробки (проектування).

Приклад: с.68-73(ознайомитися)

 

Дивергенція і трансформація: методи пошуку ідей (с.74)

 

Розглянемо метод синектики, який являється перехідним між методами дивергенції і трансформації; саме такі методи, які являються інструментом пошуку ідей, покликані забезпечити цілісність процесу рішення проблем.

 

 

Синектика.

 

Мета: спрямувати спонтанну діяльність мозку і нервової системи на дослідження і перетворення проектної проблеми.

 

Алгоритм метода.

 

1)Дбайливо підібрати групу спеціалістів у якості самостійного «відділу розробок».

2)Надати цій групі можливість попрактикувати у використанні аналогій для орієнтації спонтанної діяльності мозку та нервової системи для розв’язання запропонованої проблеми.

При цьому, використовуються наступні основні типи аналогій: прямі (реальні),суб’єктивні (тілесні),символічні (абстрактні), фантастичні (нереальні). Приклад: с.75.

3)Передати групі складні проблеми, які не може розв’язати основна організація і надати їй достатній час для їх розв’язання.

4)Подати результати роботи групи основні організації для оцінки і упровадження.

Приклад: с.74-76(ознайомитись).

 

3.Трансформація: методи досліджень структури проблеми (с.76-77)

 

Для трансформації, яку треба застосовувати тільки після того, як дивергенція в основному вже завершена, характерні наступні основні риси:

1.Основна мета заключається в тому, щоб на результати дивергентного пошуку накласти деяку концептуальну схему, яка є достатньо точною для переходу до єдиного проектного рішення. Обрана схема повинна відображати усі реалії конкретної ситуації.

2.На цій стадії фіксуються цілі, технічні завдання і межі задачі, виявляються важливі змінні та обмеження.

 3.На цій стадії задача розділяється на підзадачі, при цьому вважається, що усі підзадачі можна вирішувати паралельно чи послідовно і в значній мірі незалежно одна від одної.

4.На стадії трансформації яскраво виявляється особистість розробника.

Розглянемо зміст двох методів – матриця взаємодій і трансформація системи.

 

 

Матриця взаємодій.

 

Мета: забезпечити систематизований пошук взаємозв’язків між елементами у межах даної проблеми.

 

 

Алгоритм метода.

 

1)Визначити поняття «елемент» і «взаємозв’язок» таким чином, щоб інші спеціалісти мали змогу виявити однакову конфігурацію елементів і взаємозв’язків, що й автори визначення.

2)Скласти матрицю взаємозв’язків, у котрій кожний елемент може бути порівняний з будь-яким.

3)Визначити на основі об’єктивних даних наявність або відсутність взаємозв’язку між кожною парою елементів.

Приклад: с.77-78 (ознайомитись).

 

Трансформація системи(с.78-79).

 

Мета: знайти способи трансформації системи з метою усунення недоліків.

 

Алгоритм метода.

1)Виявити корінні недоліки існуючої системи.

2)Встановити причини цих недоліків.

3)Визначити нові типи компонентів системи, здатних усунути недоліки системи.

4)Визначити послідовність змінень (шлях трансформації), котра дозволить існуючим компонентам системи перетворитись в якісно нові.

Приклад: с.79-82 (ознайомитись).

 

4.Конвергенція: готові стратегії і методи оцінки

 

4.1.Основні характеристики конвергенції(с.82)

Основні характеристики конвергенції такі:

1)Наполегливість, жорсткість мислення і методики тут являються достойністю; з лабільністю та невизначеністю треба боротися.

Основна мета на цьому етапі – якомога швидше зменшити невизначеність.

Головне правило – це встановлення порядку прийняття рішень, що зменшують різноманітність.

2)Складним моментом при конвергенції являється те, що декотрі під- задачі можуть несподівано придбати особливу вагомість, так як вони не можуть бути розв’язані  без змінення раніше прийнятих рішень, що приводить до циклічності. Уникнути цих складностей можна, якщо ще на етапі трансформації придати задачі  форму, при котрій підзадачі упереджувались або виключались діями на більш загальному рівні.

3)Моделі, які використовуються для представлення множини альтернатив, у ході конвергенції повинні ставати менш абстрактними та більш деталізованими. Тут можуть використовуватись досить широко математичні моделі та алгоритми, у котрих відображаються сума знань в області прикладних наук.

 

4.2. Методи рішення проблем на стадії конвергенції

 

Системотехніка

Мета: досягти внутрішнього сумісництва між елементами системи і зовнішнього сумісництва між системою та навколишнього середовища.

 

Алгоритм метода.

1)Визначити входи і виходи системи.

2)Знайти систему функцій, за допомогою котрих входи можна перетворити у виходи.

3)Підібрати чи розробити улаштування або елементи організаційної структури для здійснення кожної з цих функцій.

4)Перевірити отриману систему на внутрішню та зовнішню систему.

Приклад: с.83-86 (ознайомитись).

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика