prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / Лекції ВЕА / Лекція 3.1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   275.0 КБ
СКАЧАТЬ

1. Технолгія розробки рішень

При розвязанні будь-якої проблеми через проходження усіх трьох стадій: дивергенції, трансформації і конвергенції, ЛПР повинен послідовно вирішувати три типи задач проектування(управління).

Задачі першого типу – це задачі вибору або пошуку принципу дії  для конкретних умов та вимог. Це може бути фізичний принцип (при проектуванні технічного обєкта), економічний принцип (при розвязанні економічних проблем) або соціальний принцип (у суспільно – соціальних задачах).

Задачі другого типу – це вибір або пошук при заданому принципі дії найбільш раціонального принципового рішення: технічного, економічного або соціального. При розвязанні цих задач варіюють елементами та ознаками елементів, що розробляються, до моменту знаходження найбільш доцільного їх поєднання.

Третій тип – задачі визначення оптимальних значень параметрів для заданого принципового рішення. При розвязані цих задач варіюють значеннями параметрів для знаходження їх оптимального поєднання.

Але для успішного здійснення управління необхідно дотримуватись певної послідовності розробки УР, яку можна назвати технологією розробки (і прийняття) УР. Ця технологія уявляє собою сукупність послідовно повторювальних дій, які складаються з окремих етапів, процедур, операцій.

Традиційна схема розробки і реалізації УР  агреговано уяляє собою пятиетапний процес:

                                                                                                                  

                                                          Визначення мети рішення             

Лекція 3.1Лекція 3.1Лекція 3.1Лекція 3.1

Виявлення проблемної ситуації і постоновка мети

 
                                                                                     

          Визначення критеріїв оцінки          

Лекція 3.1          результата рішення                          

Збір всебічної інформації, виявлення обмежень

 
                                                                                                               

Лекція 3.1                   Вивчення сутності питання

Лекція 3.1                   Вивчення умов для ефективного    

Лекція 3.1         рішення                                             

Лекція 3.1
Лекція 3.1
 

 


Лекція 3.1Лекція 3.1                                                           Розробка і оцінка

Лекція 3.1                                              альтернативних варіантів    

                                              Вибір оптимального рішення за заданими                           

                                                           критеріями

Лекція 3.1        

Лекція 3.1

Організація прийнятого рішення

 
                                                      Оформлення наказу або розпорядження         

Лекція 3.1Лекція 3.1Лекція 3.1                                               Розробка планів і термінів рішення  реалізації                                            Призначення відповідальних осіб

Лекція 3.1                                               Інструктаж виконавців

 

                                                          Запобігання відхілень, зривів    

Лекція 3.1

Контроль виконання рішень

 
                                                           виконання рішень

Лекція 3.1
 


Лекція 3.1                                             Можливість приняття  нового рішення

 

 

 

2. Математичне забезпечення розробки рішення

 

Математичне забезпечення розробки рішення уявляє собою комплекс математичних моделей, які формалізують процедуру оптимального рішення проблеми, а також сукупність математичних методів, які дозволяють на базі програмно–технічного забезпечення практично отримати сукупність оптимальних параметрів управління.

Ефективне математичне моделювання у соціально – економічній області часто являє єдиною можливістю кількісного аналіза процесів та явищ, так як натурний експерімент або неможливий, або обмежений.

При розробці оперативних УР менеджери не мають часу на створення моделі. У звязку з цим менеджмент організації повинен володіти банком математичних моделей, які адекватно відображають типові напрямки діяльності.

Типові математичні моделі можуть використовуватись для розвязання слідуючих задач розробки УР:

1.Оптимізація випуску однорідної продукції при наявності декількох технологічних способів, яка дозволяє  визначити обсяги робіт, що використовуються по кожній технології, і які забезпечують отримання максимального прибутку при обмежених обсягах ресурсів, запасів і витрат на виробництво одиниці продукції.

2.Визначення оптимальної виробничої програми для заданої технології, коли зноходяться обсяги випуску продукції певного виду, що забезпечують отримання максимального прибутку при заданих значеннях питомих витрат.

3.Визначення оптимального складу парка машин, коли визначається кількість машин кожного типу, для яких відомі  вартість і продуктивність при виконанні конкретних робіт, забезпечующих виконання плану робіт при мінімальних витратах на закупівлю.

4.Визначення оптимального плану завантаження обладнання, коли визначається час роботи взаємозаміняємого обладнання кожного типу для досягнення мінімуму собівартості продукції, якщо відомі собівартості та продуктивності типу обладнання, що використовується для випуску певного виду продукції.

5.Оптимальне розташування підприємства – постачальника продукції, при котрому мінімізується число  кілометрів перевезень до споживачів для даного споживання та їх розташування.

6.Розподіл капіталовложень для об‘єктів незавершеного будівництва, якщо для кожного з об‘єктів відомі попередні капіталовложення і максимально можливий для освоєння обсяг капіталовложень у плануємому році при додержанні граничного значення загального фонду фінансування незавершеного будівництва.

7.Закріплення споживачів до постачальників таким чином, щоб сумарні транспортні витрати щодо розподілу всієї продукції до споживачів були мінімальні.

7.Задача вибору постачальника за спектром критеріїв.

Як і усі засоби і методи , моделі науки управління можуть привести до помилок. Ефективність моделі може бути знижена із-за ряду причин:

 

-недостовірність вихідних припущень;

- недостовірність вихідної інформації;

- страх користувачів;

- слабке використування на практиці;

- надмірна вартість.

 

3.Інформаційне забезпечення розробки рішення

У структурі будь-якої математичної моделі мають два типи параметрів. Перший тип – це вектор управляючих  зміних, які формують УР. Другий тип – це параметри, які вважаються заданими і уявляють собою вихідну інформацію цієї задачі. Сукупність параметрів першого та другого типів забезпечує визначення та однозначність рішення, що приймається.

Таким чином, вихідна інформація являється невідокремленою частиною розвязання управлінської задачі. Тому аналіз і обробка даних, які складають основу цієї інформації, являється необхідним етапом прийняття рішення.

Розглянемо один з методів дивергенції, що допомагає відокремити релевантну інформацію від інформації, яка не стосується даної проблеми, - метою пошуку інформації.

 

Пошук інформації

 

Мета: знайти опубліковану інформацію, яка являється корисною для майбутніх УР і яку можна отримати своєчасно та без зайвих витрат.

 

Алгоритм метода

1.Визначити цілі, для яких розшукується опублікована інформація.

2.Визначити види видань, у котрих може публікуватись вірогідна інформація,що придатна для вказаних цілей.

3.Обрати найбільш придатні загальноприйняті методи пошуку літератури.

4.Звести вартість пошуку літератури до мінімуму, передбачаючи час на витрати у видачі інформації і безперервно оцінюючи як вибір джерела інформації, так й придатність зібраних даних.

5.Підтримувати точну і повну картотеку корисних документів.

6.Скласти і постійно оновлювати невелику бібліографічну базу для швидкого пошуку необхідної інформації.

 

Безпека інформації

Поширене застосування комп‘ютерів гостро ставить питання захисту інформації від зруйнування, викривлення, від несанкціонованого використання. Витрати від однієї комп‘ютерної злочинності коливається у межах від 450 тис. дол. до 1 млн. дол. Витрати на фінансування робіт по захисту інформаційних мереж та систем несе як приватний сектор, так і держава ( у співвідношенні:70% на 30%). До організації захисту інформації пред‘являються слідуючі вимоги: економічність;виключення можливості ускладнення прцесу управління; комплектність;одночасність відтворення (системи захисту та системи управління); ієрархічність.

 

4.Організаційне забезпечення розробки рішення

Якість УР залежить від суб‘єктивних факторів ЛПР, так і від багато яких інших. Приведемо широко розповсюджені принципи організації розробки рішень:

- принцип ієрархії, що має мету координації діяльності та посилення централізації із додержанням підлеглості виконавців у процесі розробки рішень;

- використання цільових міжфункціональних груп, які створюються на тимчасовій основі у складі представників різних підрозділів та  рівней управління з метою використання спеціальних знань та досвіду робітників для розвязання конкретних і складних проблем;

- застосування формальних правил і прцедур, що припускає створення на підприємстві спеціальних інструкцій (нормативів) щодо виконання певних дій;

-використання прямих горізонтальних зв‘язків при розробці рішення без підключення вищого керівництва, що скорочує термін розробки, підвищує відповідальність та мотивацію виконавців;

- формування планів розробки рішень, що сприяє кращій координації робіт;

- створення матричних структур: тут передбачається створення підрозділів із керівником, якому надаються права керівника функціонального підрозділу.

Функції, які виконуються керівником по організації РР :

- управління процесом РР;

- визначення задачі, участь в її конкретизації та вибору критеріїв оцінки        ефективності рішення;

- заключний вибір із існуючих варіантів рішення та відповідальність за нього;

- організація реалізації розробленого рішення виконавцями.

Розробку складних рішень виконують спеціалісти – системні аналітики  (системотехніки). В той же час, важлива  й участь у цій роботі і керівника. Така участь являється важливим фактором успіху як на етапі розробки, так і реалізації рішень  Це у 2 рази збільшує частку упроваджених результатів рішення.

Системні аналітики  виконують слідуючі роботи:

- виявлення цілей, в тому числі й кількісними методами;

- складання переліку можливих цілей та представлення їх керівнику;

- виявлення підходів до рішення проблеми;

- виявлення та оцінка альтернатив до рішення проблеми;

- встановлення  причинно – наслідкових зв‘язків між факторами;

- виявлення тенденцій змінень об‘єктів;

- здійснення вибору альтернатив і критеріїв оцінки;

- проведення необхідних розрахунків.

Функції керівника організації

- виявлення складу цілей;

- участь у постановці задачі, вибору способів рішення;

- облік об‘єктивних та суб‘єктивних факторів, що впливають на рішення проблеми;

- участь в оцінці ступені ризику при прийнятті рішення;

- вивчення та оцінка даних аналізу;

 - контроль за своєчасністю підготовки рішення.

Ознайомлення з іншими підходами до організації РР ( с. 115).

Роль колегіальних органів. Послідовність дій при роботі колегіального органу. Рекомендації щодо її складу (с. 116-117).

Еволюція управлінської діяльності у зарубіжному менеджменті має тенденцію до розвитку групових форм розробки рішень.

Конкретні види участі робітників в управлінні:

1) сумісне консультування;

2) содетермінація –  форма участі персоналу у прийнятті рішень з рівними правилами з адміністрацією;

3) «робочий контроль» у випадку, коли співробітники мають вирішальні права.

Метод експертних оцінок в організації УР

Основні напрямки застосування ЕО:

1.Визначення цілей.

2.Експертний прогноз.

3.Сценарії очікуємого розвитку ситуації.

4.Генерування альтернативних варіантів.

5.Визначення рейтингу.

6.Оцініючі системи.

7.Прийняття колективних рішень.

    Методи організації і проведення експертиз: метод комісії, експертиза по методу "суду" ; метод "мозгової атаки"; метод сценаріїв.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика