Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   63.5 КБ
СКАЧАТЬ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

 

Кафедра менеджменту та військового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Охорона праці у галузі“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірив: доцент кафедри, к.т.н., доц.  Беспалов В.Н.

 

Виконав: слухач магістратури заочної форми навчання за спеціальністю „Менеджмент організацій”

навчальна група № 579 майор Бурков В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків-2010

 

 

Аналіз стану охорони праці та пожежної безпеки військової частини 3051 управління Східного територіального командування.

 

 

Робота з охорони праці та протипожежної безпеки військової частини 3051 управління Східного територіального командування здійснюється на підставі наказів та розпоряджень Міністра внутрішніх справ України, командувача внутрішніх військ, організаційно-методичних вказівок командувача внутрішніх військ МВС України з підготовки військ на 2009 навчальний рік та інших керівних документів.

З питань охорони праці діяльність частини була спрямована на виконання заходів щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців і працівників під час виконання службово-бойових завдань та своєчасної підготовки звітної документації.

Кваліфікаційною комісією військової частини 3051 управління Східного територіального командування для перевірки знань, правил техніки безпеки було проведені  засідання, на яких аналізувався стан травматизму, шляхи та заходи щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

           У військовій частині проводився місячник безпечної життєдіяльності, та збори з начальниками об’єктів підвищеної небезпеки.  

З питань протипожежної безпеки діяльність частини була спрямована на виконання заходів щодо профілактики виникнення возгорянь та пожеж на об’єктах військової частини. Протягом ІІ півріччя 2009 року було проведено           2 засідання пожежно - технічної комісії, на яких розглядався стан протипожежної безпеки військових частин та заходи щодо його покращення.

   З особовим складом позаштатних пожежних команд військової частини 3051 Східного територіального командування було проведено заняття з протипожежної підготовки у відповідності до вимог наказу командувача внутрішніх військ МВС України від 23.04.1999 року № 128 „Про затвердження Програми спеціальної підготовки з особовим складом військових частин внутрішніх військ МВС України”.

           Не дивлячись на проводимі заходи, потребують вирішення у військовій частині питання виконання та дотримання заходів безпеки праці особовим складом військовослужбовців ( не в повному обсязі виконуються вимоги наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15 „Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою” ). Перевірка знань з електробезпеки у особового складу, допущеного до виконання робіт на об’єктах частини не була проведена.

          На даний час відсутній кабінет з охорони праці.

          Інструкції з охорони праці на об'єктах військової частини потребують доопрацювання у відповідності з „Положенням про розробку інструкцій з охорони праці”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року.

          За станом на 1 грудня 2007 року у військових частинах Східного територіального командування травмовано 38 (тридцять вісім) військовослужбовців, що на 10(десять) менше у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року. З них: в/ч 3035 - 9(дев’ять), у 2006 році - 11 (одинадцять), 3005 - 7(сім), у 2006 році - 8 (вісім), 3057 - 5(п’ять), у 2006 році - 2 (два), 3037 - 5(п’ять), у 2006 році - 11 (одинадцять), в/ч 2240 - 4(чотири), у 2006 році - 8 (вісім), 3004 - 4(чотири), у 2006 році - 4 (чотири), 3051 - 3(три), у 2006 році - 2 (два), 2249 - 1(один), у 2006 році - 2 (два).

       Всього отримано травм під час виконання службових обов’язків – 17(сімнадцять).  Кількість військовослужбовців, які отримали травми під час виконання службових обов’язків, зменшилася на 4 (чотири) особи і складає 44,74% від загальної кількості нещасних випадків. Це свідчить про проводиму ефективну роботу  командирами, начальниками різних рівнів щодо створення здорових і безпечних умов військової служби та праці, яка виключала б виробничий травматизм.

Всього отримано травм при обставинах, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків – 21(двадцять одну).  Кількість травм, які отримали військовослужбовці та службовці при обставинах, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків, зменшилася на 6 (шість) і складає 55,26% від загальної кількості нещасних випадків. Це свідчить про посилення роботи з боку командування військових частин з питань  дотримання заходів безпеки підлеглими у вільний від служби час.    

              Причинами отриманих травм є: порушення правил техніки безпеки – 8(вісім), недоліки в організації та проведенні занять та робіт – 3(три), вживання спиртних напоїв – 1 (одна), особиста необережність – 7(сім), інші – 19

(дев'ятнадцять). Отримання військовослужбовцями травм „внаслідок особистої необережності” залишилося на тому ж рівні і становить 18,42% від загальної кількості нещасних випадків.

          За категоріями травмовано офіцерів – 7(сім), прапорщиків – 12(дванадцять), військовослужбовців за контрактом – 8(вісім), солдат – 11(одинадцять), вільнонайманих - немає.

Кількість травм, які отримали офіцери, прапорщики та військовослужбовці за контрактом, зменшилася на 3(трьох) осіб і складає 71,05% від загальної кількості нещасних випадків. Кількість травм, які отримані військовослужбовцями строкової служби зменшилася на 5(п’ять) осіб і складає 28,95% від загальної кількості нещасних випадків. Причиною цього є неефективність проводимої роботи щодо дотримання особистих заходів безпеки з такою категорією військовослужбовців, як офіцери, прапорщики та військовослужбовці за контрактом.

              Наслідки травм: число днів працевтрати – 1405 (одна тисяча чотириста п’ять), що на 154 (сто п’ятдесят чотири) менше у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року, з них : в/ч 3037 - 176 (сто сімдесят шість), 3035 - 315 (триста п’ятнадцять), 3005 - 210 (двісті десять), 2240 - 247 (двісті сорок сім), 3004 – 161 (сто шістдесят один), 3057 - 188 (сто вісімдесят вісім), 2249 - 16 (шістнадцять), 3051 - 92 (дев’яносто два);       

          загинуло – 1(один) прапорщик Плоходько О.Б. (в/ч 3051), в аналогічному періоді 2006 року – 1(один) рядовий Коваленко І.М. (в/ч 3004).

  Основні причини травм серед особового складу: порушення правил техніки безпеки, недоліки в організації та проведенні занять та робіт, особиста необачність, свідчать про те, що в військовій частині робота щодо попередження травматизму проводиться поверхово, командування, голови комісії з питань охорони праці та перевірки знань, позаштатні начальники служб охорони праці, начальники служб, командири підрозділів контроль за дотриманням військовослужбовцями вимог безпеки та охорони праці не здійснюють, заходи, що проводяться у військовій частині по попередженню травматизму реального впливу на зменшення травматизму не дають.

  Згідно зі ст. 233 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України збереження і зміцнення здоров’я, фізичний розвиток військовослужбовців – важлива і невід’ємна складова їх підготовки до виконання військового обов’язку. Піклування командира (начальника) про здоров’я підлеглих є одним з основних його обов’язків у діяльності щодо забезпечення постійної бойової готовності військової частини (підрозділу), а проведений аналіз свідчить про те, що отримання травм можна було б попередити, якщо б відповідні командири, посадові особи не самоусунулись від виконання своїх службових обов’язків, а наполегливо працювали на їх попередження.

Одним з наслідків поверхового ставлення керівного та командного складу до збереження здоров’я і життя військовослужбовців та працівників є неналежна організація роботи комісій з питань охорони праці та перевірки знань військових частин, яка повинна розглядати кожний нещасний випадок.

Через невелику тривалість на посаді, відсутність навчання та перевірки знань з питань охорони праці позаштатний начальник служб охорони праці не в змозі впливати на заходи щодо попередження травматизму серед особового складу, стан охорони праці в частині.

 

 

Пропозиції:

 

          1. На службових нарадах довести до особового складу офіцерів, прапорщиків військової частини „Огляд стану  протипожежної безпеки та охорони праці в військовій частині ”.

          2. Організувати  роботу  щодо  усунення  виявлених недоліків і порушень правил пожежної безпеки та техніки безпеки, винних в порушенні вимог наказів та розпоряджень командувача внутрішніми військами, Міністра Внутрішніх Справ України, начальника  управління Східного територіального командування притягнути до дисциплінарної відповідальності.

          3. Допрацювати плани пожежегасіння військових містечок та інструкції про взаємодію, узгодити їх з органами Головного управління МНС України в.

          4. Організувати своєчасне доведення вимог керівних документів з протипожежної безпеки та охорони праці, наказів та розпоряджень ГУВВ МВС України, начальника  управління Східного територіального командування до особового складу, встановити дієвий контроль за їх виконанням.       

          5. Привести службову документацію з питань протипожежної безпеки та охорони праці до вимог чинного законодавства, прийняти невідкладні заходи щодо забезпечення підрозділів необхідними нормативними документами з питань протипожежної безпеки та охорони праці.

          6. Доопрацювати „Положення про службу охорони праці”, „Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань працівників з питань охорони праці”, „Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

          7. Завершити дообладнання кабінету з охорони праці наглядною агітацією, необхідним майном та літературою.

          8. Забезпечити правильне виконання вимог наказу МВС України від 27.12.2002 року № 1346 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах  системи МВС України”.

         

 

 

 

слухач магістратури заочної форми навчання

майор                                                                                 Бурков В.В.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика