Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   50.0 КБ
СКАЧАТЬ

1. Порядок прийняття рішення, планування завдань.

2. Організація виконання рішення командира військової частини

ВСТУП

Управління військовими частинами - це цілеспрямована діяльність командирів, штабів і служб щодо підтримання бойової готовності частин і підрозділів, варт, військових нарядів, підготовки їх до дій і керівництва ними під час виконання поставлених завдань.

Основою управління є рішення командира військової частини. Командир несе повну відповідальність за керівництво підпорядкованими  йому    підрозділами й успішне виконання ними завдань з конвоювання засуджених, охорони підсудних під час судових процесів.

Командир військової частини здійснює управління підрозділами, вартами особисто і через штаб.

Особисто оцінюючи оперативну обстановку, командир зобов'язаний   своєчасно приймати  рішення, ставити завдання підлеглим і здійснювати контроль за діяльністю підрозділів, варт.

Штаб є основним органом управління підрозділами, вартами. Всю свою роботу він організує на основі рішення командира та вказівок вищого штабу.

Начальник штабу зобов'язаний завжди знати обстановку, передбачати її можливі зміни і бути готовим доповісти командирові висновки, які з неї випливають, та свої пропозиції щодо рішення, знати всі віддані командиром розпорядження і організувати контроль за їх виконанням.

 

МЕТОДИКА РОБОТИ КОМАНДИРА І ШТАБУ ЧАСТИНИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ З КОНВОЮВАННЯ

1. Порядок прийняття рішення, планування завдань.

Командир   приймає   рішення   на   підставі одержаного завдання, оцінки обстановки,  підготовлених штабом пропозицій та розрахунків. У разі,  якщо дані про обстановку неповні, це не звільняє командира від своєчасного прийняття рішення,

З метою успішного виконання службово-бойових завдань командир повинен чітко спланувати заходи щодо службово-бойової діяльності військової частини, підрозділів на період та згідно з вимогами, встановленими Статутом бойової служби внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Настановою зі служби штабів внутрішніх військ МВС України, організаційно - методичними вказівками командувача внутрішніми військами на рік.

Основою планування є рішення командира.  

Метою планування є визначення послідовності, способів і термінів виконання поставлених військовій частині завдань, а також організація  всебічного забезпечення бойової служби та управління підрозділами.

Планування здійснюється на підставі врахування всіх реальних можливостей військової  частини, сил і засобів, необхідних для виконання завдань з конвоювання засуджених, осіб,  які   знаходяться  під вартою, та підсудних, а також передбачення можливих змін оперативно-службової обстановки. Воно має бути спрямовано на забезпечення найбільш ефективного та погодинного використання сил і засобів для виконання поставлених завдань.

Планування має передбачати поєднання зусиль штабу, виховних структур, служб тилу та проведення тих заходів, виконання яких забезпечує успішне вирішення завдань бойової служби.

Рішення на службово-бойову діяльність командир частини приймає на півріччя.

У разі різкої зміни обстановки командир зобов'язаний самостійно, не чекаючи вказівок старшого начальника, своєчасно прийняти рішення і наполегливо втілювати його в життя,

Від прийняття командиром військової частини рішення на службово-бойову діяльність залежить її ефективність.

У рішенні командир військової частини визначає:

задум службово-бойової діяльності:

- обсяги завдань, яких результатів треба досягти в  наступному періоді, напрямки зосередження основних  зусиль (завдання, підрозділи), порядок застосування сил і засобів;

-  заходи щодо підвищення бойової готовності частини і підрозділів, надійності охорони під час конвоювання;

-  завдання підрозділам: обсяги завдань, в який термін та з якими наслідками їх необхідно виконувати, обсяг бойової служби та службове навантаження на   особовий   склад,   запровадження   й експлуатація ІТЗО, завдання  підвищення  бойової готовності, підготовки до дій за надзвичайних обставин;

 напрям зосередження основних зусиль:

- завдання щодо організації навчального процесу, виховної роботи, підтримання військової дисципліни та статутного порядку, всебічного забезпечення;

 основні питання взаємодії:

- завдання, під час виконання яких підрозділи повинні взаємодіяти між собою, з органами внутрішніх справ та служби безпеки, оперативно-режимним апаратом Державного департаменту України з питань виконання покарань, адміністрацією судових установ, сусідніми частинами внутрішніх військ й іншими силами, розподіл сил і засобів для спільних дій та надання взаємодопомоги; з ким, з яких питань і до якого терміну встановити взаємодію штабу і службам, порядок взаємного обміну інформацією про обстановку;

 

організацію управління:

- заходи щодо вдосконалення роботи органів управління, уточнення системи зв'язку, використання АСУ, організації контролю.

2. Організація виконання рішення командира військової частини

Командир військової частини оголошує прийняте рішення своїм заступникам, а за необхідності - іншим офіцерам, після чого вказує порядок та терміни планування заходів, розробки наказу та доведення рішення до виконавців,

Планування заходів організовує начальник штабу. До планування залучаються офіцери штабу, виховних структур і служб військового тилу.

На основі рішення командира розробляються наказ і план основних заходів на півріччя.

Окремі рішення, прийняті командиром для виконання деяких завдань або у разі ускладнення оперативної обстановки, оформлюються розпорядженнями (наказами).

У наказі командира військової частини на півріччя зазначаються:

- основні висновки  з   аналізу   стану   службово-бойової діяльності, бойової та гуманітарної підготовки, підготовки сил і засобів,   військової дисципліни, тилового забезпечення за минулий рік (півріччя);

- підрозділи, які досягли найкращих результатів, а також ті, що мають низькі показники, основні причини недоліків; висновки з обстановки на майбутній рік (півріччя), основні службові завдання, поставлені старшим начальником;

потім, після слова "НАКАЗУЮ":

у першому пункті - основні завдання щодо подальшого підвищення бойової та мобілізаційної   готовності   частини (підрозділів), удосконалення взаємодії із сусідніми військовими частинами (підрозділами), з органами внутрішніх справ, служби безпеки, іншими установами та організаціями;

у другому пункті - загальні для всіх підрозділів завдання зі службово-бойової діяльності, організації внутрішньої служби;

 третьому пункті - окремими підпунктами, позначеними буквами в алфавітному порядку, завдання кожному підрозділу;

у четвертому пункті - завдання щодо використання сил і засобів, у тому числі зв'язку;

у п'ятому пункті - завдання з бойової та гуманітарної підготовки; заходи щодо вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази;

у шостому пункті - завдання з виховної роботи, у тому числі основні напрямки виконання Закону України "Про внутрішні війська МВС України", інших законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень Міністра Внутрішніх справ України, командувача внутрішніх військ та інших документів;

 

у сьомому пункті - завдання щодо подальшого зміцнення військової дисципліни та підтримання статутного, внутрішнього порядку, запобігання   подіям  та дисциплінарним провинам, організації служби військ;

у восьмому пункті - завдання по роботі з офіцерськими кадрами, прапорщиками, військовослужбовцями на посадах солдат, сержантів, що проходять службу за контрактом;

у дев'ятому пункті - завдання з тилового забезпечення, дотримання заходів безпеки, освоєння коштів на капітальне будівництво об'єктів і ремонтні роботи;

у десятому пункті - завдання щодо вдосконалення роботи органів управління, системи зв'язку, контролю за бойовою службою, стилю роботи командирів і начальників.

У кожному пункті наказу при визначенні завдань зазначається, яких показників досягти до кінця півріччя, принцип використання сил і засобів для їх виконання, на що звернути особливу увагу, на яких питаннях і на роботі в яких підрозділах зосередити основні зусилля

До наказу додаються розрахунки обсягу службово-бойових завдань, обсягу бойової служби та застосування сил і засобів.

У розпорядженні  підрозділам  на  виконання  додаткових завдань мають зазначатися:

- зміни оперативно-службової обстановки; .завдання, способи і терміни його виконання, необхідні перегрупування  сил   і   засобів;  

- заходи щодо взаємодії та забезпечення бойової служби.

Наказ (розпорядження) має бути стислим, чітким і виключати можливість його різного тлумачення.

Накази і розпорядження  підписуються  командиром і начальником штабу. Розпорядження, які віддаються від імені командира, підписуються начальником штабу.

План основних заходів частини на півріччя складається з розділів:

- організаційні та загальні заходи; заходи із службово-бойової діяльності;

- заходи з бойової та гуманітарної підготовки,  виховної  роботи,  роботи  з кадрами;

- заходи з раціоналізаторської та винахідницької роботи, тилового забезпечення;

- заходи з контролю та подання допомоги підрозділам, зміцнення військової дисципліни і внутрішнього порядку передбачаються в першому розділі плану.

Відповідно до наказу і плану основних заходів на півріччя у військовій частині розробляються:

- план роботи штабу, відділень та служб на квартал;

- календарний план заходів на місяць;

- графік перевірок варт, військових нарядів і безпосередньої участі офіцерів у бойовій службі на місяць;

- плани і графіки бойової та гуманітарної підготовки;

Рішення командира військової частини на півріччя доводиться до виконавців не пізніше як за 5 діб до початку наступного півріччя. Основним способом доведення рішення  є особисте ставлення завдань  командиром  військової  частини  або його заступниками офіцерам і прапорщикам підрозділів. Доведення завдань до сержантів і солдатів здійснюють офіцери управління військової частини та підрозділів.

При доведенні рішення підбиваються підсумки служби, бойової та гуманітарної підготовки за минуле півріччя, роз'яснюються завдання на наступне півріччя, вказуються основні заходи, які необхідно здійснити, визначається роль у цьому офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів.

ЗАКЛЮЧНА  ЧАСТИНА

Враховуючи специфіку виконання завдань конвоювання, управління військами в ході вирішення цих завдань являє собою складний і багатогранний процес, який потребує, крім чіткого виконання вимог провідних документів, вміння оперативно і правильно приймати рішення в умовах, коли обстановка постійно змінюється, виявляти ініціативу, здійснювати комплекс ефективних заходів в інтересах успішного виконання службово-бойових завдань з конвоювання. Удосконалення стилю та методів роботи командира і штабу частини щодо організації і керівництва бойовою службою з конвоювання є актуальним завданням на сучасному етапі, в умовах реформування військ, погіршення криміногенної обстановки в суспільстві, збільшення обсягу перевезень спецконтингенту.

Робота щодо організації і керівництва бойовою службою з конвоювання в частині базується на рішенні командира. Особливість організації бойової служби з конвоювання полягає в тому, що командир частини приймає рішення на виконання кожного службового завдання конвоювання плановими, наскрізними на автомобілях, судовими вартами у випадках проведення значних або особливо важливих процесів на виїзних сесіях судів, а також тимчасовими вартами. Послідовність і зміст роботи командира, штабу частини щодо прийняття рішення на виконання цих завдань аналогічні послідовності і змісту роботи щодо прийняття рішення на організацію службово-бойової діяльності частини на період, але має більш конкретний характер у відповідності до поставленого завдання.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика